Keep down nghĩa là gì

Keep down là gì

Nghĩa từ Keep down

Ý nghĩa của Keep down là:

  • Không nôn mửa

Ví dụ cụm động từ Keep down

Ví dụ minh họa cụm động từ Keep down:

-   The food was so horrible that I struggled to KEEP it DOWN. Thức ăn quá khủng khiếp đến nỗi mà tôi phải vật lộn để mà không nôn mửa.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Keep down trên, động từ Keep còn có một số cụm động từ sau:

Cụm động từ Keep around

Cụm động từ Keep at

Cụm động từ Keep away

Cụm động từ Keep back

Cụm động từ Keep down

Cụm động từ Keep from

Cụm động từ Keep in

Cụm động từ Keep in with

Cụm động từ Keep off

Cụm động từ Keep on

Cụm động từ Keep out

Cụm động từ Keep to

Cụm động từ Keep up

Cụm động từ Keep up at

Cụm động từ Keep up with

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Keep down nghĩa là gì