Ký tự trong javascript là gì?

var defaultDiacriticsRemovalap = [
  {'base':'A', 'letters':'\u0041\u24B6\uFF21\u00C0\u00C1\u00C2\u1EA6\u1EA4\u1EAA\u1EA8\u00C3\u0100\u0102\u1EB0\u1EAE\u1EB4\u1EB2\u0226\u01E0\u00C4\u01DE\u1EA2\u00C5\u01FA\u01CD\u0200\u0202\u1EA0\u1EAC\u1EB6\u1E00\u0104\u023A\u2C6F'},
  {'base':'AA','letters':'\uA732'},
  {'base':'AE','letters':'\u00C6\u01FC\u01E2'},
  {'base':'AO','letters':'\uA734'},
  {'base':'AU','letters':'\uA736'},
  {'base':'AV','letters':'\uA738\uA73A'},
  {'base':'AY','letters':'\uA73C'},
  {'base':'B', 'letters':'\u0042\u24B7\uFF22\u1E02\u1E04\u1E06\u0243\u0182\u0181'},
  {'base':'C', 'letters':'\u0043\u24B8\uFF23\u0106\u0108\u010A\u010C\u00C7\u1E08\u0187\u023B\uA73E'},
  {'base':'D', 'letters':'\u0044\u24B9\uFF24\u1E0A\u010E\u1E0C\u1E10\u1E12\u1E0E\u0110\u018B\u018A\u0189\uA779'},
  {'base':'DZ','letters':'\u01F1\u01C4'},
  {'base':'Dz','letters':'\u01F2\u01C5'},
  {'base':'E', 'letters':'\u0045\u24BA\uFF25\u00C8\u00C9\u00CA\u1EC0\u1EBE\u1EC4\u1EC2\u1EBC\u0112\u1E14\u1E16\u0114\u0116\u00CB\u1EBA\u011A\u0204\u0206\u1EB8\u1EC6\u0228\u1E1C\u0118\u1E18\u1E1A\u0190\u018E'},
  {'base':'F', 'letters':'\u0046\u24BB\uFF26\u1E1E\u0191\uA77B'},
  {'base':'G', 'letters':'\u0047\u24BC\uFF27\u01F4\u011C\u1E20\u011E\u0120\u01E6\u0122\u01E4\u0193\uA7A0\uA77D\uA77E'},
  {'base':'H', 'letters':'\u0048\u24BD\uFF28\u0124\u1E22\u1E26\u021E\u1E24\u1E28\u1E2A\u0126\u2C67\u2C75\uA78D'},
  {'base':'I', 'letters':'\u0049\u24BE\uFF29\u00CC\u00CD\u00CE\u0128\u012A\u012C\u0130\u00CF\u1E2E\u1EC8\u01CF\u0208\u020A\u1ECA\u012E\u1E2C\u0197'},
  {'base':'J', 'letters':'\u004A\u24BF\uFF2A\u0134\u0248'},
  {'base':'K', 'letters':'\u004B\u24C0\uFF2B\u1E30\u01E8\u1E32\u0136\u1E34\u0198\u2C69\uA740\uA742\uA744\uA7A2'},
  {'base':'L', 'letters':'\u004C\u24C1\uFF2C\u013F\u0139\u013D\u1E36\u1E38\u013B\u1E3C\u1E3A\u0141\u023D\u2C62\u2C60\uA748\uA746\uA780'},
  {'base':'LJ','letters':'\u01C7'},
  {'base':'Lj','letters':'\u01C8'},
  {'base':'M', 'letters':'\u004D\u24C2\uFF2D\u1E3E\u1E40\u1E42\u2C6E\u019C'},
  {'base':'N', 'letters':'\u004E\u24C3\uFF2E\u01F8\u0143\u00D1\u1E44\u0147\u1E46\u0145\u1E4A\u1E48\u0220\u019D\uA790\uA7A4'},
  {'base':'NJ','letters':'\u01CA'},
  {'base':'Nj','letters':'\u01CB'},
  {'base':'O', 'letters':'\u004F\u24C4\uFF2F\u00D2\u00D3\u00D4\u1ED2\u1ED0\u1ED6\u1ED4\u00D5\u1E4C\u022C\u1E4E\u014C\u1E50\u1E52\u014E\u022E\u0230\u00D6\u022A\u1ECE\u0150\u01D1\u020C\u020E\u01A0\u1EDC\u1EDA\u1EE0\u1EDE\u1EE2\u1ECC\u1ED8\u01EA\u01EC\u00D8\u01FE\u0186\u019F\uA74A\uA74C'},
  {'base':'OI','letters':'\u01A2'},
  {'base':'OO','letters':'\uA74E'},
  {'base':'OU','letters':'\u0222'},
  {'base':'OE','letters':'\u008C\u0152'},
  {'base':'oe','letters':'\u009C\u0153'},
  {'base':'P', 'letters':'\u0050\u24C5\uFF30\u1E54\u1E56\u01A4\u2C63\uA750\uA752\uA754'},
  {'base':'Q', 'letters':'\u0051\u24C6\uFF31\uA756\uA758\u024A'},
  {'base':'R', 'letters':'\u0052\u24C7\uFF32\u0154\u1E58\u0158\u0210\u0212\u1E5A\u1E5C\u0156\u1E5E\u024C\u2C64\uA75A\uA7A6\uA782'},
  {'base':'S', 'letters':'\u0053\u24C8\uFF33\u1E9E\u015A\u1E64\u015C\u1E60\u0160\u1E66\u1E62\u1E68\u0218\u015E\u2C7E\uA7A8\uA784'},
  {'base':'T', 'letters':'\u0054\u24C9\uFF34\u1E6A\u0164\u1E6C\u021A\u0162\u1E70\u1E6E\u0166\u01AC\u01AE\u023E\uA786'},
  {'base':'TZ','letters':'\uA728'},
  {'base':'U', 'letters':'\u0055\u24CA\uFF35\u00D9\u00DA\u00DB\u0168\u1E78\u016A\u1E7A\u016C\u00DC\u01DB\u01D7\u01D5\u01D9\u1EE6\u016E\u0170\u01D3\u0214\u0216\u01AF\u1EEA\u1EE8\u1EEE\u1EEC\u1EF0\u1EE4\u1E72\u0172\u1E76\u1E74\u0244'},
  {'base':'V', 'letters':'\u0056\u24CB\uFF36\u1E7C\u1E7E\u01B2\uA75E\u0245'},
  {'base':'VY','letters':'\uA760'},
  {'base':'W', 'letters':'\u0057\u24CC\uFF37\u1E80\u1E82\u0174\u1E86\u1E84\u1E88\u2C72'},
  {'base':'X', 'letters':'\u0058\u24CD\uFF38\u1E8A\u1E8C'},
  {'base':'Y', 'letters':'\u0059\u24CE\uFF39\u1EF2\u00DD\u0176\u1EF8\u0232\u1E8E\u0178\u1EF6\u1EF4\u01B3\u024E\u1EFE'},
  {'base':'Z', 'letters':'\u005A\u24CF\uFF3A\u0179\u1E90\u017B\u017D\u1E92\u1E94\u01B5\u0224\u2C7F\u2C6B\uA762'},
  {'base':'a', 'letters':'\u0061\u24D0\uFF41\u1E9A\u00E0\u00E1\u00E2\u1EA7\u1EA5\u1EAB\u1EA9\u00E3\u0101\u0103\u1EB1\u1EAF\u1EB5\u1EB3\u0227\u01E1\u00E4\u01DF\u1EA3\u00E5\u01FB\u01CE\u0201\u0203\u1EA1\u1EAD\u1EB7\u1E01\u0105\u2C65\u0250'},
  {'base':'aa','letters':'\uA733'},
  {'base':'ae','letters':'\u00E6\u01FD\u01E3'},
  {'base':'ao','letters':'\uA735'},
  {'base':'au','letters':'\uA737'},
  {'base':'av','letters':'\uA739\uA73B'},
  {'base':'ay','letters':'\uA73D'},
  {'base':'b', 'letters':'\u0062\u24D1\uFF42\u1E03\u1E05\u1E07\u0180\u0183\u0253'},
  {'base':'c', 'letters':'\u0063\u24D2\uFF43\u0107\u0109\u010B\u010D\u00E7\u1E09\u0188\u023C\uA73F\u2184'},
  {'base':'d', 'letters':'\u0064\u24D3\uFF44\u1E0B\u010F\u1E0D\u1E11\u1E13\u1E0F\u0111\u018C\u0256\u0257\uA77A'},
  {'base':'dz','letters':'\u01F3\u01C6'},
  {'base':'e', 'letters':'\u0065\u24D4\uFF45\u00E8\u00E9\u00EA\u1EC1\u1EBF\u1EC5\u1EC3\u1EBD\u0113\u1E15\u1E17\u0115\u0117\u00EB\u1EBB\u011B\u0205\u0207\u1EB9\u1EC7\u0229\u1E1D\u0119\u1E19\u1E1B\u0247\u025B\u01DD'},
  {'base':'f', 'letters':'\u0066\u24D5\uFF46\u1E1F\u0192\uA77C'},
  {'base':'g', 'letters':'\u0067\u24D6\uFF47\u01F5\u011D\u1E21\u011F\u0121\u01E7\u0123\u01E5\u0260\uA7A1\u1D79\uA77F'},
  {'base':'h', 'letters':'\u0068\u24D7\uFF48\u0125\u1E23\u1E27\u021F\u1E25\u1E29\u1E2B\u1E96\u0127\u2C68\u2C76\u0265'},
  {'base':'hv','letters':'\u0195'},
  {'base':'i', 'letters':'\u0069\u24D8\uFF49\u00EC\u00ED\u00EE\u0129\u012B\u012D\u00EF\u1E2F\u1EC9\u01D0\u0209\u020B\u1ECB\u012F\u1E2D\u0268\u0131'},
  {'base':'j', 'letters':'\u006A\u24D9\uFF4A\u0135\u01F0\u0249'},
  {'base':'k', 'letters':'\u006B\u24DA\uFF4B\u1E31\u01E9\u1E33\u0137\u1E35\u0199\u2C6A\uA741\uA743\uA745\uA7A3'},
  {'base':'l', 'letters':'\u006C\u24DB\uFF4C\u0140\u013A\u013E\u1E37\u1E39\u013C\u1E3D\u1E3B\u017F\u0142\u019A\u026B\u2C61\uA749\uA781\uA747'},
  {'base':'lj','letters':'\u01C9'},
  {'base':'m', 'letters':'\u006D\u24DC\uFF4D\u1E3F\u1E41\u1E43\u0271\u026F'},
  {'base':'n', 'letters':'\u006E\u24DD\uFF4E\u01F9\u0144\u00F1\u1E45\u0148\u1E47\u0146\u1E4B\u1E49\u019E\u0272\u0149\uA791\uA7A5'},
  {'base':'nj','letters':'\u01CC'},
  {'base':'o', 'letters':'\u006F\u24DE\uFF4F\u00F2\u00F3\u00F4\u1ED3\u1ED1\u1ED7\u1ED5\u00F5\u1E4D\u022D\u1E4F\u014D\u1E51\u1E53\u014F\u022F\u0231\u00F6\u022B\u1ECF\u0151\u01D2\u020D\u020F\u01A1\u1EDD\u1EDB\u1EE1\u1EDF\u1EE3\u1ECD\u1ED9\u01EB\u01ED\u00F8\u01FF\u0254\uA74B\uA74D\u0275'},
  {'base':'oi','letters':'\u01A3'},
  {'base':'ou','letters':'\u0223'},
  {'base':'oo','letters':'\uA74F'},
  {'base':'p','letters':'\u0070\u24DF\uFF50\u1E55\u1E57\u01A5\u1D7D\uA751\uA753\uA755'},
  {'base':'q','letters':'\u0071\u24E0\uFF51\u024B\uA757\uA759'},
  {'base':'r','letters':'\u0072\u24E1\uFF52\u0155\u1E59\u0159\u0211\u0213\u1E5B\u1E5D\u0157\u1E5F\u024D\u027D\uA75B\uA7A7\uA783'},
  {'base':'s','letters':'\u0073\u24E2\uFF53\u00DF\u015B\u1E65\u015D\u1E61\u0161\u1E67\u1E63\u1E69\u0219\u015F\u023F\uA7A9\uA785\u1E9B'},
  {'base':'t','letters':'\u0074\u24E3\uFF54\u1E6B\u1E97\u0165\u1E6D\u021B\u0163\u1E71\u1E6F\u0167\u01AD\u0288\u2C66\uA787'},
  {'base':'tz','letters':'\uA729'},
  {'base':'u','letters': '\u0075\u24E4\uFF55\u00F9\u00FA\u00FB\u0169\u1E79\u016B\u1E7B\u016D\u00FC\u01DC\u01D8\u01D6\u01DA\u1EE7\u016F\u0171\u01D4\u0215\u0217\u01B0\u1EEB\u1EE9\u1EEF\u1EED\u1EF1\u1EE5\u1E73\u0173\u1E77\u1E75\u0289'},
  {'base':'v','letters':'\u0076\u24E5\uFF56\u1E7D\u1E7F\u028B\uA75F\u028C'},
  {'base':'vy','letters':'\uA761'},
  {'base':'w','letters':'\u0077\u24E6\uFF57\u1E81\u1E83\u0175\u1E87\u1E85\u1E98\u1E89\u2C73'},
  {'base':'x','letters':'\u0078\u24E7\uFF58\u1E8B\u1E8D'},
  {'base':'y','letters':'\u0079\u24E8\uFF59\u1EF3\u00FD\u0177\u1EF9\u0233\u1E8F\u00FF\u1EF7\u1E99\u1EF5\u01B4\u024F\u1EFF'},
  {'base':'z','letters':'\u007A\u24E9\uFF5A\u017A\u1E91\u017C\u017E\u1E93\u1E95\u01B6\u0225\u0240\u2C6C\uA763'}
];

var diacriticsMap = {};
for (var i=0; i < defaultDiacriticsRemovalap.length; i++){
  var letters = defaultDiacriticsRemovalap[i].letters.split("");
  for (var j=0; j < letters.length ; j++){
    diacriticsMap[letters[j]] = defaultDiacriticsRemovalap[i].base;
  }
}

function removeDiacriticFromChar (char) {
  return diacriticsMap[char] || char; 
}


/*
 * [1] Remove the accent, based on answer of https://stackoverflow.com/questions/990904/javascript-remove-accents-in-strings
 * [2] Check if a to z character, using regex or unicode (your choice, here using regex)
 *
 */
function isLetter(char) {
 var charWithoutAccent = removeDiacriticFromChar(char); /* [1] */
 return charWithoutAccent.match(/[a-z]/i);        /* [2] */
}

console.log( "is 'u' is a letter? " + (isLetter('u') ? 'true' : 'false') );
console.log( "is 'ü' is a letter? " + (isLetter('ü') ? 'true' : 'false') );
console.log( "is 'à' is a letter? " + (isLetter('à') ? 'true' : 'false') );
console.log( "is 'ö' is a letter? " + (isLetter('ö') ? 'true' : 'false') );
console.log( "is 'ù' is a letter? " + (isLetter('ù') ? 'true' : 'false') );
console.log( "is 'é' is a letter? " + (isLetter('é') ? 'true' : 'false') );
console.log( "is 'é' is a letter? " + (isLetter('é') ? 'true' : 'false') );
console.log( "is 'ê' is a letter? " + (isLetter('ê') ? 'true' : 'false') );

Có một loại ký tự trong JavaScript?

Không có loại ký tự . Trong một số ngôn ngữ, có một loại "ký tự" đặc biệt cho một ký tự. Ví dụ, trong ngôn ngữ C và Java nó được gọi là “char”. Trong JavaScript, không có loại như vậy.

Các ký tự được thể hiện như thế nào trong JavaScript?

Các chương trình JavaScript được viết bằng cách sử dụng bộ ký tự Unicode . Unicode là siêu bộ của ASCII và hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới. Unicode là một tiêu chuẩn để thể hiện nhất quán văn bản do Unicode Consortium duy trì.

Ký tự có phải là số JavaScript không?

Để kiểm tra xem một ký tự có phải là số hay không, chuyển ký tự đó làm tham số cho hàm isNaN() . Hàm kiểm tra xem giá trị được cung cấp có phải là NaN (không phải số). Nếu hàm trả về false thì ký tự là số hợp lệ.

Các ký tự đặc biệt trong JavaScript là gì?

Ký tự đặc biệt