Làm cách nào tôi có thể đỗ một tên miền và bật SSL trên đó

I am setting up a short URL service(abc.com) with a custom short domain(ab.c). To use a custom short domain, I need to park it and enable SSL. I have tried to enable SSL from setting->security but SSL still not appearing.

Please help to setup custom short domain with SSL