Loại nuclêôtit nào sau đây không tham gia cấu tạo nên ARN

Loại nuclêôtit nào sau đây không tham gia vào cấu trúc phân tử ARN?

Loại nuclêôtit nào sau đây không tham gia vào cấu trúc phân tử ARN?

A. Ađênin.

B. Uraxin.

C. Timin.

D. Xitôzin.

Đơn phân nào sau đây cấu tạo nên phân tử ADN?

Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại nào:

Trong thành phần cấu trúc của một gen điển hình gồm có các phần:

Vùng mã hóa gồm các bộ ba có các đặc điểm:

Vùng kết thúc của gen cấu trúc có chức năng

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về gen cấu trúc: 

Gen phân mảnh có đặc tính là:

Đoạn chứa thông tin mã hóa axit amin của gen ở tế bào nhân thực gọi là:

Gen của loài sinh vật nào sau đây có cấu trúc phân mảnh

Mã di truyền không có đặc điểm nào sau đây?

Mã di truyền có tính đặc hiệu, có nghĩa là:

Tính phổ biến của mã di truyền được hiểu là

Trong số 64 mã bộ ba, có bao nhiêu mã bộ ba có chứa nucleotit loại Adenin?

Hai chuỗi pôlynuclêôtit trong phân tử ADN liên kết với nhau bằng liên kết

Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG 3’ mã hóa loạỉ axit amin nào sau đây?

Loại nuclêôtit nào sau đây không tham gia vào cấu trúc phân tử ARN?


A.

B.

C.

D.

Loại nuclêôtit nào sau đây không tham gia vào cấu trúc phân tử ARN?

A. Ađênin

B.Uraxin

C.Timin

Đáp án chính xác

D.Xitôzin

Xem lời giải

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Loại nuclêôtit nào sau đây không tham gia cấu tạo nên ARN