lonestar saloon là gì - Nghĩa của từ lonestar saloon

lonestar saloon có nghĩa là

Nghệ thuật đánh nhà để xe trong một buổi uống solo dài hạn sau tất cả các cơ sở địa phương đã đóng cửa và trước khi họ mở cửa trở lại.Đó không phải là nơi mà mọi người đều biết tên của bạn nhưng là một nơi bạn thậm chí không thể nhớ đến chính mình.

Thí dụ

Bất cứ ai nhìn thấy tiểu hành tinh.Yeah Mate, nghĩ rằng anh ấy đang làm thời gian trong Lonestar Saloon.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết lonestar saloon là gì - Nghĩa của từ lonestar saloon