lysergic acid diethylamide là gì - Nghĩa của từ lysergic acid diethylamide

lysergic acid diethylamide có nghĩa là

Tên hóa học cho L.S.D.hoặc axit

Ví dụ

rằng hit cuối cùng axit chứa khoảng 200 mic của axit lylsgic diethylamide và chiên não hippie shitty của tôi