Metyl metacrylat được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Đáp án A Phương pháp giải: Metyl metacrylat trùng hợp tạo poli(metyl metacrylat). Giải chi tiết: CTCT của metyl metacrylat: CH2=C(CH3)COOCH3 nCH2=C(CH3)COOCH3  →t0,p,xt (-CH2 – C(CH3)(COOCH3)-)n

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2? 

Xem đáp án » 12/09/2021 7,115

Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al(OH)3? 

Xem đáp án » 11/09/2021 3,421

Hỗn hợp E chứa 2 amin đều no, đơn chức và một hiđrocacbon X (thể khí điều kiện thường). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E cần dùng 2,7 mol không khí (20% O2 và 80% N2 về thể tích) thu được hỗn hợp F gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng 21,88 gam, đồng thời có 49,616 lít (đktc) khí thoát ra khỏi bình. Công thức phân tử của X là công thức nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2021 1,194

Thủy phân hoàn toàn m gam tristearin bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol. Giá trị của m bằng bao nhiêu? 

Xem đáp án » 11/09/2021 1,145

Cặp dung dịch phản ứng với nhau tạo ra kết tủa là 

Xem đáp án » 12/09/2021 811

Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ. Hiện nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 12/09/2021 802

Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu? 

Xem đáp án » 12/09/2021 785

Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường axit thu được anđehit? 

Xem đáp án » 11/09/2021 774

Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X có tên gọi nào sau đây? 

Xem đáp án » 11/09/2021 731

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 12/09/2021 714

Cho 2,24 gam sắt tác dụng với 40 ml dung dịch chứa hỗn hợp HNO3 2M và H2SO4 0,5M, thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 12/09/2021 699

Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X, thu được 1,375 mol CO2 và 1,275 mol H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 12/09/2021 645

Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (III) sau khi phản ứng kết thúc?

Xem đáp án » 11/09/2021 638

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2.

(b) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

(c) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

(d) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 dư.

(e) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?

Xem đáp án » 12/09/2021 615

Dung dịch Ala-Gly phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 11/09/2021 511

  • Metyl metacrylat được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Phản ứng trùng hợp Metyl metacrylat hay metyl metacrylat ra poli metyl metacrylat hoặc CH2=C(CH3)-COOCH3 ra [-CH2-C(CH3)(COOCH3)-]n thuộc loại phản ứng thủy phân este đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về C3H5COOCH3 có lời giải, mời các bạn đón xem:

Phản ứng hóa học:

   

Metyl metacrylat được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Quảng cáo

Điều kiện phản ứng

- Nhiệt độ cao, áp suất cao và xúc tác thích hợp.

Cách thực hiện phản ứng

- Ở nhiệt độ cao, áp suất cao và xúc tác thích hợp, các phân tử metyl metacrylat kết hợp lại với nhau thành phân tử có mạch rất dài và phân tử khối lớn là poli metyl metacrylat .

Hiện tượng nhận biết phản ứng

- Sản phẩm thu được có mạch rất dài và phân tử khối lớn.

Bạn có biết

- Phản ứng trên gọi là phản ứng trùng hợp.

- Các este có chứa liên kết đôi trong mạch cũng có phản ứng trùng hợp tương tự metyl metacrylat .

Ví dụ 1: Cho sơ đồ phản ứng sau:

C3H5COOH

Metyl metacrylat được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
CH2=C(CH3)-COOH
Metyl metacrylat được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
X

Chất X có thể là

 A. Poli metyl acrylat.

 B. Poli vinyl clorua.

 C. Poli metyl metacrylat .

 D. Poli vinyl axetat.

Hướng dẫn

  

Đáp án C.

Quảng cáo

Ví dụ 2: Nhận định nào sau đây là đúng?

 A. Poli vinyl axetat và poli metyl metacrylat thuộc cùng dãy đồng đẳng.

 B. Phản ứng trùng hợp metyl metacrylat không thuộc loại phản ứng polime hóa.

 C. Các đồng đẳng của metyl metacrylat cũng tham gia phản ứng trùng hợp.

 D. PE là viết tắt của poli etyl metacrylat

Hướng dẫn

Các đồng đẳng của metyl metacrylat cũng tham gia phản ứng trùng hợp.

Đáp án C.

Ví dụ 3: Phản ứng nào sau đây không là phản ứng trùng hợp?

 A. NCH2=CH2 (-CH2-CH2 - )n

 B.

Metyl metacrylat được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

 C. CH2=C(CH3)-COOCH3 + H2

Metyl metacrylat được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
CH3CH(CH3)COOCH3

 D.

Metyl metacrylat được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Hướng dẫn

CH2=C(CH3)-COOCH3 + H2 CH3CH(CH3)COOCH3 là phản ứng cộng H2 vào gốc không no.

Đáp án C.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Metyl metacrylat được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Metyl metacrylat được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Metyl metacrylat được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-este.jsp

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Metyl metacrylat được điều chế bằng phản ứng trùng hợp