molly ringwald là gì - Nghĩa của từ molly ringwald