Mục tiêu của công cuộc cải cách mở cửa

Mục tiêu lớn nhất của công cuộc cải cách - mở của ở Trung Quốc là?

A. Chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn.

B. Hiện đại hóa đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.

C. Làm cho nền kinh tế tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao.

D. Biến Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh

Đáp án chính xác
Xem lời giải

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Mục tiêu của công cuộc cải cách mở cửa