national no game day là gì - Nghĩa của từ national no game day

national no game day có nghĩa là

Skip SchoolChơi trò chơi Cả ngày

Thí dụ

Mẹ: Bạn đã sẵn sàng để đi học đến trường
Jimmy: Không, tôi ở nhà
Mẹ: Tại sao?
Jimmy: Đó là Ngày trò chơi quốc gia

national no game day có nghĩa là

Xin chúc mừng Trẻ em và thanh thiếu niên! Vào ngày 29 tháng 10 Trẻ em sẽ có thể chơi trò chơi trong bao lâu chúng muốn! Cha mẹ có thể phàn nàn.

Thí dụ

Mẹ: Bạn đã sẵn sàng để đi học đến trường

national no game day có nghĩa là

Jimmy: Không, tôi ở nhà

Thí dụ

Mẹ: Bạn đã sẵn sàng để đi học đến trường
Jimmy: Không, tôi ở nhà

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết national no game day là gì - Nghĩa của từ national no game day