Nghị quyết năm mới hàng đầu cho năm 2022 năm 2022

QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 15-NQ/TW NGÀY 05/5/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Hội nghị ngày 22/7/2022)

A- Vì sao Bộ Chính trị lại giao các địa phương trong cả nước tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết về phát triển Thủ đô Hà Nội?

Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò chiến lược quan trọng của Hà Nội, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết để lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô.

Ngày 22/6/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tại Hội nghị Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nêu rõ: việc thực hiện Nghị quyết không chỉ của riêng Hà Nội, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước.

Sơn La nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ => là "vùng trũng" trong phát triển và là "lõi nghèo" của cả nước, liên kết vùng nói chung và liên kết với Thủ đô Hà Nội còn yếu(Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045).

Tỉnh Sơn La phải kết nối với Thủ đô Hà Nội để phát triển; phải nghiên cứu, triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Sơn La cũng là tỉnh có quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với thành phố Hà Nội từ nhiều năm qua trên các lĩnh vực: Về lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, thương mại, đầu tư… (Thông báo Kết luận số 680-TB/KL ngày 02/3/2018 Kết luận Hội nghị giao ban giưa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La với Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội): Hợp tác xây dựng, phát triển các chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn cung cấp cho thị trường Hà Nội; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX của Sơn La tiếp cận thị trường Hà Nội và nước ngoài thông qua các chương trình hội chợ, hội thảo, tiếp cận các doanh nghiệp phân phối như hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích; Hà Nội sẽ tăng cường các hoạt động, đồng thời hỗ trợ giới thiệu, quảng bá du lịch Sơn La tại thị trường Hà Nội và thị trường nước ngoài; Hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Sơn La về kinh nghiệm thu hút đầu tư nguồn vốn ODA; Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ Sơn La đào tạo kíp chẩn đoán hình ảnh, nội soi, gây mê, hồi sức cấp cứu đồng bộ  do chuyên gia Pháp đào tạo tại Hà Nội; Sơn La phối hợp cung ứng giống cây xanh đô thị cho thành phố Hà Nội.

=> Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII đã đề ra, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La phải làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để điều chỉnh các nội dung hợp tác cho phù hợp.

B- Nghị quyết bao gồm những nội dung chính như sau:

I- Tình hình và nguyên nhân

Nghị quyết đã nêu rõ những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị khóa XI; những hạn chế yếu kém cần khắc phục và nguyên nhân của những hạn chế yếu kém.

II- Quan điểm, mục tiêu

Nghị quyết đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu, 1 tầm nhìn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

1. Về 4 quan điểm chỉ đạo:

(1) Nghị quyết 15 thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; Phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

(2) Nghị quyết cũng nêu rõ việc phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước", là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; Là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội.

(3) Nghị quyết tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế; Kết hợp hài hoà phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hoá với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, trong đó văn hoá, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô.

(4) Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định; Xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

2. Về mục tiêu và tầm nhìn

2.1. Mục tiêu đến năm 2030 (là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng): Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; Trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; Hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026 - 2030 tăng 8,0 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 - 13.000 USD.

2.2. Tầm nhìn đến năm 2045 (là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước): Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; Kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà, tiêu biểu cho cả nước; Có trình độ phát triển ngang tâm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới...

III- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Nghị quyết đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện và có nhiều điểm mới so với các Nghị quyết về phát triển Thủ đô trước đó, như: (1) Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển Thủ đô của Nhân dân Hà Nội và cả nước; (2) đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; (3) lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để xây dựng và phát triển Thủ đô; (4) phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hoá của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô; (5) hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới...

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô và cả nước về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô; trách nhiệm xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

2. Phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển kinh tế - xã hội. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của Thủ đô về văn hóa, khoa học, công nghệ. Quyết liệt cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi và tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp…

3. Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô. Tập trung phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực mới cho Thủ đô; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô

4. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, trọng tâm là quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với Sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hoà hai bên sông của Hà Nội. Nghiên cứu tăng tỉ lệ đất phát triển đô thị; xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hoà Lạc, Xuân Mai); xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài; tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng, ổn định dân cư hai bên bờ Sông Hồng và Sông Đuống; quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng.

Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý đô thị, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.

5. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội Thủ đô trong mọi tình huống. Tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân; đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ các cấp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội Thủ đô trong mọi tình huống, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

6. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương trong cả nước và các tổ chức quốc tế trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô.

7. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm,…

8. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô trên cơ sở tổng kết, bổ sung, sửa đổi Luật Thủ đô với các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thủ đô. Hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

IV- Tổ chức thực hiện

Để việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 15 được hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống, Bộ Chính trị đã phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước quán triệt sâu sắc Nghị quyết; chủ động phối hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đầy đủ 4 quan điểm, 2 mục tiêu, 1 tầm nhìn và 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; nhất là việc nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết. Bộ Chính trị đồng thời cũng phân công cho MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm tham gia, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô. Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc tuyên truyền và quán triệt thực hiện Nghị quyết.

Về Dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW: Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự thảo gửi tại Hội nghị; Kế hoạch xây dựng trên cơ sở:

(1) Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải phápNghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra

(2) Kết quả hợp tác giữa tỉnh Sơn La với Thành phố Hà Nội; những hạn chế, nguyên nhân và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới

(3) Xác định trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp của tỉnh; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Sơn La vời thành phố Hà Nội.

=> Xin ý kiến tham gia của các đồng chí; gửi lại cho Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy để tiếp thu, trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Đời sống

Theo Khảo sát người tiêu dùng toàn cầu của Statista, 39 % người trưởng thành Hoa Kỳ sẽ đưa ra các nghị quyết năm mới trong năm 2022. Mặc dù gần hai tuần, và có khả năng có một phần công bằng mà sự lạc quan đã nhường chỗ cho thực tế.Nhìn vào các độ phân giải phổ biến nhất, sức khỏe là một chủ đề rõ ràng chạy qua hầu hết chúng.Gần một nửa cho biết họ muốn tập thể dục nhiều hơn vào năm 2022, trong khi ăn uống lành mạnh hơn và giảm cân cũng là sự lựa chọn của 4 trong mười người trả lời.

Cho đến nay, rất truyền thống, nhưng với 21 phần trăm, một nghị quyết cho thời hiện đại: một phần năm cho biết họ muốn dành ít thời gian hơn trên phương tiện truyền thông xã hội.Vì nền kinh tế kỹ thuật số Statista Compass 2021 đã cho chúng ta thấy, phương tiện truyền thông xã hội cao điểm có thể đã ở phía sau chúng ta.Nếu điều này trở thành một trong những nghị quyết hiếm hoi mà phần lớn mọi người thực sự giữ được, năm 2022 có thể tiếp tục xu hướng giảm.

Nghị quyết năm mới hàng đầu cho năm 2022 năm 2022

Sự mô tả

Biểu đồ này cho thấy các nghị quyết năm mới phổ biến nhất ở Hoa Kỳ vào năm 2022.

Báo cáo

URL được sử dụng làm liên kết tham chiếu:

 • Nghị quyết năm mới hàng đầu cho năm 2022 năm 2022

  Tỷ lệ tử vong của Covid-19 tại Hoa Kỳ kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2022, theo tiểu bang

 • Nghị quyết năm mới hàng đầu cho năm 2022 năm 2022

  Covid-19 Cái chết trên toàn thế giới vào ngày 28 tháng 11 năm 2022, theo quốc gia và lãnh thổ

 • Nghị quyết năm mới hàng đầu cho năm 2022 năm 2022

  Tổng số trường hợp Hoa Kỳ Covid-19 tính đến ngày 28 tháng 11 năm 2022, theo tiểu bang

 • Nghị quyết năm mới hàng đầu cho năm 2022 năm 2022

  Các trường hợp Covid-19 trên toàn thế giới kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2022, theo quốc gia hoặc lãnh thổ

 • Nghị quyết năm mới hàng đầu cho năm 2022 năm 2022

  Facebook: Số MAU hàng quý (Người dùng hoạt động hàng tháng) trên toàn thế giới 2008-2022

 • Nghị quyết năm mới hàng đầu cho năm 2022 năm 2022

  Tử vong Covid-19 được báo cáo ở Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 11 năm 2022, theo độ tuổi

Bản tin infographic

Statista cung cấp infographics hàng ngày về các chủ đề xu hướng, bao gồm: Kinh tế & Tài chính, Chính trị & Xã hội, Công nghệ & Truyền thông, Sức khỏe & Môi trường, Người tiêu dùng, Thể thao và nhiều hơn nữa.Kiểm tra các bản phát hành sắp tới của chúng tôi
Economy & Finance, Politics & Society, Tech & Media, Health & Environment, Consumer, Sports and many more. Check our upcoming releases

Infographics liên quan

Câu hỏi thường gặp

 • Statista "Biểu đồ trong ngày", được cung cấp theo giấy phép Creative Commons CC BY-ND 3.0, có thể được sử dụng và hiển thị mà không tính phí bởi tất cả các trang web thương mại và phi thương mại.Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ được phép với sự quy kết thích hợp cho Statista.Khi xuất bản một trong những đồ họa này, vui lòng bao gồm một liên kết ngược đến URL infographic tương ứng.Thêm thông tin

 • Statista "Biểu đồ trong ngày" hiện tập trung vào hai lĩnh vực: "Truyền thông và Công nghệ", được cập nhật hàng ngày và có các số liệu thống kê mới nhất từ các ngành công nghiệp truyền thông, internet, viễn thông và điện tử tiêu dùng;và "Kinh tế và xã hội", mà dữ liệu hiện tại từ Hoa Kỳ và trên toàn thế giới liên quan đến các vấn đề kinh tế và chính trị cũng như thể thao và giải trí.

 • Đối với nội dung cá nhân và infographics trong thiết kế công ty của bạn, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi www.statista.design

Bất kỳ câu hỏi nữa?

Hãy liên lạc với chúng tôi một cách nhanh chóng và dễ dàng.Chúng tôi rất vui khi & nbsp; giúp đỡ!We are happy to help!

Nghị quyết năm mới hàng đầu cho năm 2022 năm 2022

Nội dung & Thiết kế Statista

Cần infographics, video hoạt hình, thuyết trình, nghiên cứu dữ liệu hoặc biểu đồ phương tiện truyền thông xã hội?

Thêm thông tin

Khoảng 23 phần trăm người Mỹ muốn bắt đầu năm 2022 bằng cách sống khỏe mạnh hơn, đó là giải pháp năm mới phổ biến nhất.Ngoài ra, cải thiện cá nhân hoặc hạnh phúc là giải pháp năm cho 21 phần trăm người Mỹ.

Các nhà sản xuất giải quyết, người giữ độ phân giải?

Trong khi một số người có thể nói rằng họ không cần đêm giao thừa năm mới để cuối cùng xoay chuyển cuộc sống của họ, nhưng đưa ra các nghị quyết vào ngày 31 tháng 12 là một truyền thống phổ biến, được yêu thích, đặc biệt là ở thế giới phương Tây.Chúng thường có nghĩa là chứa một số loại cải tiến hoặc cải thiện một hành vi hoặc lựa chọn cuộc sống.Tuy nhiên, các nghị quyết này không bắt buộc;Chỉ có một phần nhỏ những người làm cho họ thực sự giữ họ, theo một cuộc khảo sát của Statista.Chúng giống như một tín hiệu cho một khởi đầu mới hơn là chất xúc tác thực tế để thay đổi.

Những thay đổi truyền thống

Mặc dù họ báo hiệu sự thay đổi các lựa chọn và hành vi, nhưng các nghị quyết năm mới hầu như không thay đổi: khi so sánh các nghị quyết trong quá khứ cho năm 2018 và 2019, chẳng hạn, rõ ràng mọi người vẫn chỉ muốn khỏe mạnh và hạnh phúc, có thể mở rộng tầm nhìn của họ và tiết kiệmLên - nói chung, là một người lớn hợp lý, nội dung.Điều này không chỉ đúng với người Mỹ - người Ý cũng mong muốn tài chính ổn định và sức khỏe của chính họ và người thân của họ, cũng như người Hàn Quốc.

Nghị quyết năm mới phổ biến nhất cho năm 2022 là gì?

Nghị quyết năm mới của người Mỹ trong năm 2022, khoảng 23 phần trăm người Mỹ muốn bắt đầu năm 2022 bằng cách sống lành mạnh hơn, đó là nghị quyết năm mới phổ biến nhất.Ngoài ra, cải thiện cá nhân hoặc hạnh phúc là giải pháp năm cho 21 phần trăm người Mỹ.living healthier, which was the most popular New Year's resolution. In addition, personal improvement or happiness was the year's resolution for 21 percent of Americans.

Nghị quyết số 1 năm mới là gì?

Theo một cuộc khảo sát của YouGov.Nếu bạn đang cố gắng đến phòng tập thể dục để cải thiện sức khỏe hoặc làm giảm vóc dáng của bạn, bạn có thể tránh chùng xuống bằng cách tranh thủ một người bạn để tập thể dục với bạn. The most common New Year's resolution has to do with getting in shape, according to a YouGov survey. If you're trying to hit the gym to improve your health or tone your physique, you can avoid slacking off by enlisting a friend to exercise with you.

Nghị quyết năm mới của bạn cho năm 2022 là gì?

Top 10 nghị quyết năm mới cho năm 2022..
Giảm cân..
Ăn uống lành mạnh hơn hoặc thay đổi chế độ ăn kiêng ..
Nhận Fitter và tập thể dục nhiều hơn ..
Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè ..
Nhận thức rõ hơn và chăm sóc sức khỏe tâm thần ..
Sắp xếp tài chính và cắt giảm chi tiêu ..
Đi du lịch nhiều hơn..
Đảm nhận một sở thích mới, thể thao hoặc sở thích khác ..

5 độ phân giải là gì?

Big 5..
Để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.Điều này là hiển nhiên;Tất cả chúng ta đều thích vui chơi và tận hưởng chính mình.....
Ăn ngon hơn và tập thể dục nhiều hơn.Hãy thực tế trong một giây: Có lẽ bạn sẽ không đến phòng tập thể dục mỗi ngày và chỉ ăn rau.....
Để học một cái gì đó mới.....
Bỏ thuốc lá.....
Để quản lý tiền tốt hơn ..