Nghiệm của phương trình sin bình x = 1 là

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Phương trình sin (2x +1) =-1/2 với x ϵ (0;π) có nghiệm là:

Các câu hỏi tương tự

Nghiệm của phương trình ${\sin ^2}x = 1$ là:
A. x = k2π.
B. $x = \frac{\pi }{2} + k\pi $.
C. x =π + k2π$.
D. $x = \frac{\pi }{2} + k2\pi $.

Hướng dẫn

Chọn B.
Ta có: ${\sin ^2}x = 1 \Leftrightarrow \frac{{1 - \cos 2x}}{2} = 1 \Leftrightarrow \cos 2x = - 1 \Leftrightarrow 2x = \pi + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi }{2} + k\pi $.

Đáp án đúng là B.

Giải thích

sin2x+sinxcosx=1
⇔1−sin2x−sinxcosx=0
⇔cos2x−sinxcosx=0
⇔cosxcosx−sinx=0
⇔cosx=0⇒x = π2 + kπcosx=sinx,(*)

Giải (*)

*⇔cosx=cosπ2−x
⇔x=π2−x+k2πx=−π2+x+k2π

⇔x=π4+kπ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hàm sin âm trong góc phần tư thứ ba và thứ tư. Để tìm đáp án thứ hai, hãy trừ đáp án khỏi , để tìm góc tham chiếu. Tiếp theo, cộng góc tham chiếu này vào để tìm đáp án trong góc phần tư thứ ba.

Phương trình \({\sin ^2}x = 1\) tương đương với phương trình nào sau đây?


A.

B.

C.

D.

Tìm nghiệm của phương trình \(\sin 2x=1.\)


A.

 \(x=\frac{\pi }{2}+k2\pi .\)                                                

B.

 \(x=\frac{\pi }{4}+k\pi .\)

C.

 \(x=\frac{\pi }{4}+k2\pi .\)                                                

D.

Cho phương trình \(\sin x = \sin \alpha \). Chọn kết luận đúng.

Nghiệm của phương trình \(\sin x =  - 1\) là:

Nghiệm của phương trình \(\sin x.\cos x = 0\) là:

Phương trình \(\cos 2x = 1\) có nghiệm là:

Nghiệm của phương trình \(2\cos x - 1 = 0\) là:

Nghiệm của phương trình \(\cos 3x = \cos x\) là:

Nghiệm của phương trình \(\sin 3x = \cos x\) là:

Nghiệm của phương trình \(\sqrt 3 \tan x + 3 = 0\) là:

Phương trình \(\tan \dfrac{x}{2} = \tan x\) có nghiệm:

Tập nghiệm của phương trình \(\tan x.\cot x = 1\) là:

Nghiệm của phương trình \(\tan 4x.\cot 2x = 1\) là:

Phương trình \(\cos 11x\cos 3x = \cos 17x\cos 9x\) có nghiệm là:

Nghiệm của phương trình \(\cot x = \cot 2x\) là :