Nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp là gì

Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng tại Viễn thông Hà Tĩnh luôn được quan tâm, chú trọng. Đảng ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc, quy định mối quan hệ giữa Đảng ủy với Ban Giám đốc và các đoàn thể. Từng bước đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp. Tích cực tham gia cùng với Ban Giám đốc đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, vận động người lao động hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần phát triển doanh nghiệp bền vững.
Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, dịch vụ viễn thông có dấu hiệu bảo hòa, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự đoàn kết vượt khó của cán bộ, đảng viên và người lao động, tổng doanh thu của Viễn thông Hà Tĩnh năm sau luôn tăng trưởng hơn năm trước (Tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ hơn 8%/năm, cao gấp 02 lần của Tập đoàn, cao hơn các tỉnh trong Khu vực Bắc Trung bộ và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh); thu nhập người lao động tăng bình quân trên 10%/năm; không có cán bộ đảng viên vi phạm về quản lý kinh tế. Tập thể cán bộ, công nhân viên Viễn thông Hà Tĩnh nhận được nhiều thành tích khen thưởng của Chính phủ, bộ, ngành và UBND tỉnh trao tặng, như: Năm 2017, Cờ của Thủ tướng Chính phủ; năm 2015, 2016, Cờ của Bộ Thông tin & Truyền thông; năm 2018, 2019, Cờ của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước; từ năm 2015 - 2019 luôn nhận Bằng khen của Bộ Công an; năm 2017, Cờ của UBND tỉnh về các thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, ngoài ra còn nhiều Bằng khen, Giấy khen khác. Đảng bộ Viễn thông tỉnh 5 năm liên tục là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp là gì
Để doanh nghiệp phát triển và phát triển bền vững. Từ thực tiễn hoạt động của Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh, tôi xin phép được báo cáo với Đại hội một số kinh nghiệmTổ chức Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp, nhằm làm sinh động thêm các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Báo cáo Đại hội của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đề cập:
Thứ nhất: Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Với nhận thức đảng bộ cơ sở là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo đơn vị sản xuất kinh doanh, thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Trong những năm qua, đơn vị đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động.
Tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ và đảng viên; phát huy vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên; thực hiện tốt việc lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đổi mới, nâng cao năng lực, vai trò trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy Đảng trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh. Tổ chức sản xuất kinh doanh theo nhiệm vụ, kế hoạch và chính sách của Nhà nước, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của tập thể và người lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong đơn vị.
Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tìm nhiều giải pháp trong sản xuất kinh doanh, vận dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các công nghệ hiện đại trong nghiệp vụ công tác, nhằm tăng năng suất lao động, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, tăng nguồn thu nhập cho người lao động. Từ đó làm cho người lao động của doanh nghiệp thêm yêu ngành, yêu nghề gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, góp phần phát triển doanh nghiệp bền vững.
Nâng cao trách nhiệm đối với Nhà nước và người lao động, kịp thời đóng góp các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước, cùng chia sẻ những khó khăn đối với địa phương. Quan tâm đến quyền lợi của người lao động, thực hiện việc đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN; khen thưởng kịp thời cho người lao động đầy đủ, đúng quy định.
Thứ hai: Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở doanh nghiệp.
Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp là góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo củacác cấp ủy Đảng,tăng cường vai trò chủ độngcủaGiám đốc,người sử dụng lao động,đồng thờiphát huy dân chủtrong doanh nghiệp. Trong thời gian qua, các quy định của Đảng, Nhà nước, đã được Viễn thông Hà Tĩnh cụ thể hóa vào các quy định, quy chế nội bộ của đơn vị phù hợp với nhiệm vụ, chức năng thực tế của doanh nghiệp. Hàng năm, tổ chức tốt hội nghị người lao động với tinh thần dân chủ, cởi mở, tạo sự đồng thuận cao, đã phát huy được tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của người lao động, từ đó củng cố được lòng tin của cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo thêm động lựcthúc đẩy việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.
Nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc công khai, minh bạch về kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, phân phối tiền lương, tiền thưởng, nhằm ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên; tăng cường đối thoại tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, củng cố niềm tin của người lao động đối với lãnh đạo đơn vị.
Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong sản xuất kinh doanh. Phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, xem xét, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân; tạo phong trào sâu rộng trong đơn vị, từ đó đã tạo động lực cho người lao động phát huy năng lực, trí tuệ, nâng cao trách nhiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động, sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thứ ba: Lãnh đạo đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đảng bộ cơ sở là cầu nối giữa tổ chức đảng, đảng viên với quần chúng lao động, do đó thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của doanh nghiệp là góp phần quan trọng ngăn ngừa những hạn chế, thiếu sót của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên ngay từ cơ sở. Thông qua giám sát đã giúp các tổ chức đảng đánh giá đúng hơn tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; giúp doanh nghiệp tự đánh giá được kết quả hoạt động của đơn vị, cũng như ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế, thiếu sót để khắc phục.
Để công tác giám sát của đảng viên và quần chúng lao động đạt kết quả tốt, thì cấp ủy và người đứng đầu doanh nghiệp phải có nhận thức và hành động thống nhất, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức đoàn thể. Nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở cơ sở. Nâng cao trách nhiệm, phẩm chất và năng lực của cán bộ, công chức để thực hiện các quy chế, quy định, phát huy dân chủ. Tôn trọng quyền làm chủ của đảng viên và quần chúng lao động, phát hiện, tố giác các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không vi phạm phong trào 3 không (không tệ nạn ma tuý; không cờ, bài ăn tiền dưới mọi hình thức; không vi phạm an toàn giao thông) do UBMTTQ tỉnh phát động .
Thứ tư: Lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Xác định rõ doanh nghiệp phát triển phải luôn đồng hành với việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tích cực chăm lo, giải quyết tốt việc làm cho người lao động, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, vận động quần chúng lao động tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ của doanh nghiệp, đòi hỏi các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, góp phần đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, giải quyết tốt việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, thường xuyên làm tốt công tác phát triển các dịch vụ, sản phẩm, để đáp ứng nhu cầu của xã hội, bảo đảm tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Việc lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững, giải quyết tốt việc làm cho người lao động, đã góp phần thực hiện trách nhiệm đối với xã hội. Đảng ủy phải chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội tích cực vận động cán bộ, đảng viên, người lao động hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động quyên góp, ủng hộ xóa đói, giảm nghèo, từ thiện, nhân đạo do cấp trên phát động, nhằm tạo ra một phong trào sâu rộng trong doanh nghiệp.
Tham gia tích cực nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng tự vệ doanh nghiệp vững mạnh vừa góp phần bảo vệ tốt trật tự an toàn xã hội, vừa bảo vệ nội bộ cơ quan, đơn vị. Muốn làm tốt nhiệm vụ đó thì Đảng ủy, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể phải tạo điều kiện về thời gian, nguồn lực vật chất và tinh thần để lực lượng tự vệ doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ.
Trên đây là một số ý kiến tham luận của đoàn đại biểu Viễn thông Hà Tĩnh, xin được chia sẻ trước Đại hội, để quý vị cùng tham khảo./.

(*) Trích lược Tham luận của đồng chíTrần Danh Việt,Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viễn thôngHà Tĩnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các CQ&DN tỉnh lần thứ XVI, NK 2020-2025

Tác giả bài viết:Hương Huyền - Ban Tuyên giáo