painfully cool là gì - Nghĩa của từ painfully cool

painfully cool có nghĩa là

Khi bạn poop icecubespee icicles

Ví dụ

ouch!im peeing icicles!Tôi rất mát mẻ!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết painfully cool là gì - Nghĩa của từ painfully cool