Php hợp nhất nhiều mảng

Tôi đã thử hợp nhất hai mảng nếu từ khóa không tồn tại trong mảng nhưng tôi không thể hoàn thành điều này. Làm thế nào tôi có thể làm được?

 array (size=3) // name of the array $exchange
 'purchase' => string '1' (length=1)
 'agriculture' => string '1' (length=1)

 array (size=6) // name of the array $fixed
 'purchase' => string '0' (length=1)
 'ICT' => string '0' (length=1)
 'agriculture' => string '0' (length=1)
 'entertainment' => string '0' (length=1)
 'goods and service' => string '0' (length=1)
 'other' => string '0' (length=1)

  foreach($fixed as $keys=>$values){

  if(!in_array($values, $exchange, true)){

    array_push($exchange, $keys);
  }
  }

Tôi nhận được kết quả này

 array (size=7)
 'ICT' => string '1' (length=1)
 0 => string 'purchase' (length=8)
 1 => string 'ICT' (length=3)
 2 => string 'agriculture' (length=11)
 3 => string 'entertainment' (length=13)
 4 => string 'goods and service' (length=17)
 5 => string 'other' (length=5)

Nhưng tôi muốn

 array (size=7)
 'ICT' => string '1' (length=1)
 'purchase' => string '0' (length=8)
 'agriculture' => string '0' (length=11)
 'entertainment' => string '0' (length=13)
 'goods and service' => string '0' (length=17)
 'other' => string '0' (length=5)

Php hợp nhất nhiều mảng

Shwet

1. 7871 Huy hiệu vàng23 Huy hiệu bạc34 Huy hiệu đồng1 huy hiệu vàng23 huy hiệu bạc34 huy hiệu đồng

hỏi ngày 19 tháng 1 năm 2015 lúc 10. 33 19 tháng 1, 2015 lúc 10. 33

Homnath Bagalehomnath Bagale Homnath Bagale

4541 Huy hiệu vàng6 Huy hiệu bạc31 Huy hiệu đồng1 huy hiệu vàng6 huy hiệu bạc31 huy hiệu đồng

1

Attempt cái này

foreach ($fixed as $keys => $values) {
  if (! array_key_exists($keys, $exchange)) {
    $exchange[$keys] = $values;
  }
}

Nó kiểm tra xem từ khóa

 array (size=7)
 'ICT' => string '1' (length=1)
 0 => string 'purchase' (length=8)
 1 => string 'ICT' (length=3)
 2 => string 'agriculture' (length=11)
 3 => string 'entertainment' (length=13)
 4 => string 'goods and service' (length=17)
 5 => string 'other' (length=5)
9 không tồn tại trong

 array (size=7)
 'ICT' => string '1' (length=1)
 0 => string 'purchase' (length=8)
 1 => string 'ICT' (length=3)
 2 => string 'agriculture' (length=11)
 3 => string 'entertainment' (length=13)
 4 => string 'goods and service' (length=17)
 5 => string 'other' (length=5)
0 and add it same with the value of it (
 array (size=7)
 'ICT' => string '1' (length=1)
 0 => string 'purchase' (length=8)
 1 => string 'ICT' (length=3)
 2 => string 'agriculture' (length=11)
 3 => string 'entertainment' (length=13)
 4 => string 'goods and service' (length=17)
 5 => string 'other' (length=5)
1)

Hoặc bạn có thể chỉ cần thay thế toàn bộ khối

 array (size=7)
 'ICT' => string '1' (length=1)
 0 => string 'purchase' (length=8)
 1 => string 'ICT' (length=3)
 2 => string 'agriculture' (length=11)
 3 => string 'entertainment' (length=13)
 4 => string 'goods and service' (length=17)
 5 => string 'other' (length=5)
2 bằng. ________số 8

Added Addition

 array (size=7)
 'ICT' => string '1' (length=1)
 0 => string 'purchase' (length=8)
 1 => string 'ICT' (length=3)
 2 => string 'agriculture' (length=11)
 3 => string 'entertainment' (length=13)
 4 => string 'goods and service' (length=17)
 5 => string 'other' (length=5)
3 thêm vào
 array (size=7)
 'ICT' => string '1' (length=1)
 0 => string 'purchase' (length=8)
 1 => string 'ICT' (length=3)
 2 => string 'agriculture' (length=11)
 3 => string 'entertainment' (length=13)
 4 => string 'goods and service' (length=17)
 5 => string 'other' (length=5)
0 các từ khóa (và giá trị của chúng) có trong
 array (size=7)
 'ICT' => string '1' (length=1)
 0 => string 'purchase' (length=8)
 1 => string 'ICT' (length=3)
 2 => string 'agriculture' (length=11)
 3 => string 'entertainment' (length=13)
 4 => string 'goods and service' (length=17)
 5 => string 'other' (length=5)
5 nhưng không có trong ____10. Sau đó Mảng hợp nhất được lưu trữ trong ____10

Read also answer this answer. Nó giải thích nơi mã của bạn sai

Đã trả ngày 19 tháng 1 năm 2015 lúc 10. 44 19 tháng 1, 2015 lúc 10. 44

Có một số vấn đề với điều này

 1. array (size=7)
   'ICT' => string '1' (length=1)
   0 => string 'purchase' (length=8)
   1 => string 'ICT' (length=3)
   2 => string 'agriculture' (length=11)
   3 => string 'entertainment' (length=13)
   4 => string 'goods and service' (length=17)
   5 => string 'other' (length=5)
  
  8 sẽ tìm kiếm các giá trị của mảng đã chọn, không phải các từ khóa, vì vậy trong trường hợp này, bạn chỉ cần kiểm tra xem giá trị "0" có tồn tại trong mảng_______19 không. Tôi giả sử thay vào đó bạn muốn kiểm tra xem từ khóa đã tồn tại
 2. array (size=7)
   'ICT' => string '1' (length=1)
   'purchase' => string '0' (length=8)
   'agriculture' => string '0' (length=11)
   'entertainment' => string '0' (length=13)
   'goods and service' => string '0' (length=17)
   'other' => string '0' (length=5)
  
  0 đưa ra một giá trị mới vào khóa có sẵn tiếp theo

Những gì bạn cần là kiểm tra xem một từ khóa có tồn tại không và nếu không, hãy thêm nó với giá trị hiện có. Thay vào đó, hãy thử điều này