Phương trình xx 1 2 1 có tập nghiệm là

x-2=2x-1+) x-2≥0<=>x≥2 ta có:x-2=2x-1<=>x=-1 loại+) x-2<0<=>x<2 ta có:2-x=2x-1<=>3x=3<=>x=1 tmvậy S=1..

...Xem thêm

Đại số Các ví dụ

Những Bài Tập Phổ Biến

Đại số

Giải x x^2-1=0

Cộng cho cả hai vế của phương trình.

Lấy căn bậc của cả hai vế của để loại bỏ số mũ ở vế trái.

Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.

Bấm để xem thêm các bước...

Bất cứ nghiệm nào của đều là .

Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.

Bấm để xem thêm các bước...

Đầu tiên, sử dụng giá trị dương của để tìm đáp án đầu tiên.

Tiếp theo, sử dụng giá trị âm của để tìm đáp án thứ hai.

Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.

Tại sao có thể kết luận tập nghiệm của phương trình x + 1 = 2 - x là ∅?

Các câu hỏi tương tự

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nghiệm của bất phương trình (x + 3)(x + 4) > (x - 2)(x + 9) + 25?

B. Bất phương trình vô số nghiệm x Î R

Các khẳng định sau đây đúng hay sai:

a. Phương trình  4 x - 8 + 4 - 2 x x 2 + 1 = 0 có nghiệm x = 2.

b. Phương trình  x + 2 2 x - 1 - x - 2 x 2 - x + 1 = 0  có tập nghiệm S = {-2; 1}

c. Phương trình  x 2 + 2 x + 1 x + 1 = 0  có nghiệm x = - 1

d. Phương trình  x 2 x - 3 x = 0  có tập nghiệm S = {0; 3}

Phương trình \(2x + 3 = x + 5\) có nghiệm là:

Phương trình \({x^2} + x = 0\) có số nghiệm là

Phương trình \(2x + k = x - 1\) nhận \(x = 2\) là nghiệm khi

Phương trình \(\dfrac{x}{{x - 5}} - \dfrac{3}{{x - 2}} = 1\)  có nghiệm là

Tập nghiệm của phương trình \(\dfrac{{x + 2}}{{x - 1}} - 2 = x\) là

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Phương trình xx 1 2 1 có tập nghiệm là