Put something down to là gì

Put sb down /pʊt sb daʊn/: chỉ trích, viết tên ai đó.

Put something down to là gì

Thông báo:Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

To criticize sb and make them feel stupid, especially in front of other people.

Chỉ trích ai đó và làm cho họ cảm thấy ngu ngốc, đặc biệt là trước mặt người khác.

Put something down to là gì

Ex: Why did you have to put me down in front of everybody like that?

Tại sao bạn phải đặt tôi xuống trước mặt tất cả mọi người như thế?

To write someone's name on a list or document, usually in order to arrange for them to do something.

Để viết tên của ai đó vào danh sách hoặc tài liệu, thường là để sắp xếp cho họ làm điều gì đó.

Ex: I've put you down for the trip to Rome next week.

Tôi đã đưa bạn xuống cho chuyến đi đến Rome vào tuần tới.

Put sth down /pʊt sth daʊn/: dừng cầm cái gì đó.

To stop holding something and place it on a table, shelf.

Dừng cầm một cái gì đó và đặt nó lên bàn, kệ.

Ex: Put that knife down before you hurt somebody!

Đặt con dao xuống trước khi bạn làm tổn thương ai đó!

Ex: She put down the letter with a sigh.

Cô đặt bức thư xuống với một tiếng thở dài.

Ex: They put down their tools and walked out.

Họ đặt dụng cụ xuống và bước ra ngoài.

Tài liệu tham khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press. Bài viết cách phân biệt put sb down, put sth down được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn