Quyết định số 247/qđ-đhtm-qlđt ngày 10 tháng 4 năm 2017

Họ và tên: Nguyễn Thu Hằng Lớp: K55P2 MSV: 19D200081 BÀI THU HOẠCH CDSV CÂU 1: Anh (chị) hãy trình bày Điều 4 Trách nhi

Views 26 Downloads 1 File size 100KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend Stories

Quyết định số 247/qđ-đhtm-qlđt ngày 10 tháng 4 năm 2017
Quyết định số 247/qđ-đhtm-qlđt ngày 10 tháng 4 năm 2017
Citation preview

Họ và tên: Nguyễn Thu Hằng Lớp: K55P2 MSV: 19D200081 BÀI THU HOẠCH CDSV CÂU 1: Anh (chị) hãy trình bày Điều 4 Trách nhiệm với công tác học tập, rèn luyện, Điều 5 Ứng xử với giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong Nhà trường và điều 8 Ứng xử với cảnh quan, môi trường, tài sản công trong Quy tắc ứng xử của người học trong Trường Đại học Thương mại (ban hành theo quyết định số 459/QĐ-ĐHTM ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại) Bài làm: Điều 4: Trách nhiệm với công tác học tập, rèn luyện 1.Thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Nhà trường và các cơ quan, ban ngành liên quan. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng và các phong trào thi đua do Nhà trường phát Điều 4. Trách nhiệm với công tác học tập, rèn luyệnđộng. Có ý thức tự rèn luyện các kĩ năng sống và học tập. 2. Có ý thức tự giác, tích cực, sáng tạo và tự trọng trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện. 3. Trung thực, nghiêm túc trong học tập và rèn luyện. Không gian lận trong học tập và thi cử dưới mọi hình thức. Không sử dụng điện thoại và làm việc riêng trong giờ học. Tích cực tham gia phòng, chống các biểu hiện và hành vi tiêu cực trong hoạt động đào tạo, tham gia phòng, chống tội phạm, các tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. 4. Tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Nhà trường để biết rõ hơn về môi trường bản thân đang học tập và rèn luyện. 5. Không tuyên truyền và tham gia các tổ chức chống phá Nhà nước, các hoạt động mê tín dị đoan và các hoạt động tôn giáo trong Nhà trường, không tụ tập gây rối làm mất trật tự, an ninh, an toàn trong Nhà trường. Chấp hành nghiêm các hành vi sinh viên không được làm trong Quy định về công tác sinh viên trong Trường Đại học Thương mại. Điều 5: Ứng xử với giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong Nhà trường

1. Kính trọng, lễ phép, tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong Nhà trường. Thái độ ứng xử thể hiện sự Tôn sư - Trọng đạo. 2. Thể hiện tính dân chủ một cách có tổ chức với ý thức xây dựng. Có thái độ tích cực khi bày tỏ ý kiến và nguyện vọng của mình, của tập thể đối với Nhà trường, các đơn vị trực thuộc Nhà trường và với từng cán bộ, giảng viên, nhân viên trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, trung thực và cầu thị. 3. Tích cực hợp tác với cán bộ, giảng viên, nhân viên của Nhà trường trong mọi hoạt động đào tạo, giáo dục và rèn luyện. 4. Dũng cảm đấu tranh, lên án hành vi vụ lợi cá nhân, những cá nhân lợi dụng việc chung để thực hiện những hành vi vi phạm phẩm chất đạo đức, làm xấu đi mối quan hệ giữa thầy và trò trong Nhà trường. 5. Mạnh dạn báo cáo và đề nghị Nhà trường làm sáng tỏ mọi hành vi trù dập, đe dọa, gợi ý tiêu cực của cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường với người học. 6. Không đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của Nhà trường, danh dự và nhân phẩm của giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong Nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều 8. Ứng xử với cảnh quan, môi trường, tài sản công 1. Trang phục nghiêm túc, gọn gàng, sạch sẽ phù hợp với môi trường học đường. 2. Thực hiện văn hóa xếp hàng khi vào thư viện, thang máy, căng tin. 3. Giữ gìn và bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, chỉ sử dụng hệ thống mạng máy tính tại phòng thực hành và thư viện cho mục đích học tập. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công. 4. Có ý thức giữ gìn vườn hoa cây cảnh, khuôn viên trong trường, giữ gìn môi trường sống xung quanh xanh - sạch - đẹp. 5. Không tự ý treo, dán băng rôn, áp phích, biểu ngữ khi chưa được phép của Nhà trường. 6. Không ăn trong giờ học, nơi học tập, thư viện, giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng và bỏ rác đúng nơi quy định. 7. Không hút thuốc lá, uống rượu bia, không sử dụng các chất cấm trong Nhà trường.

8. Không trang điểm quá cầu kì, dị biệt; không ăn mặc phản cảm và để kiểu tóc không phù hợp với môi trường học đường. 9. Không gây ồn ào, mất trật tự ở nơi công cộng; làm ảnh hưởng đến khu vực làm việc và học tập của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học. CÂU 2: Anh (chị) hãy trình bày Điều 13 Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học, Điều 27 Xử lý kỷ luật các sinh viên vi phạm các quy định học tập, thi, kiểm tra và làm tốt nghiệp khóa học trong Quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-ĐHTM ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại và Quyết định số 247/QĐ-ĐHTMQLĐT ngày 10 tháng 4 năm 2017, Quyết định số 598/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 12 tháng 9 năm 2017 v/v sửa đổi bổ sung một số điều trong quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ). Bài làm: Điều 13: Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học 1. Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập nếu rơi vào một trong các trường hợp sau: a) Điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên năm thứ tư theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Quy định này. b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo; 2. Sau mỗi học kỳ, Trường tổ chức xét và quyết định sinh viên thôi học. Sinh viên thuộc diện thôi học nếu rơi vào các trường hợp sau: a) Đã bị cảnh báo kết quả học tập ở kỳ học trước, nhưng ở kỳ học tiếp theo kết quả học tập vẫn vi phạm các quy định tại khoản 1 của điều này. b) Có tổng số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá 4 lần tính từ đầu khóa học cho đến thời điểm xét; c) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Quy định này; d) Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 27 của Quy định này hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

3. Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập do Hội đồng xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học cấp khoa đề nghị Hội đồng xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học cấp Trường xem xét quyết định. 4. Sinh viên không thuộc diện buộc thôi học quy định tại khoản 2 nhưng không tích lũy đủ số tín chỉ theo tiến độ chuẩn sẽ được chuyển lùi khóa học tương ứng với xếp hạng năm đào tạo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Quy định này. Việc chuyển lùi khóa học được thực hiện theo năm học. Danh sách sinh viên chuyển khóa học do Trưởng khoa quản lý sinh viên đề nghị Hiệu trưởng quyết định. 5. Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, phòng Công tác chính trị và sinh viên phải thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp tại trường có các chương trình đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng, thì những sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 của Điều này, được quyền xin xét chuyển qua các chương trình đó và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ khi học ở các chương trình mới này. Hiệu trưởng xem xét quyết định cho bảo lưu kết quả học tập đối với từng trường hợp cụ thể. Điều 27: Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về học tập, thi, kiểm tra và làm tốt nghiệp khóa học. 1. Trong khi học, dự kiểm tra học phần; làm tiểu luận, đồ án, bài tập lớn; chuẩn bị và tham gia thảo luận, thực hành; thi kết thúc học phần; làm khóa luận tốt nghiệp nếu vi phạm quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học phần đã vi phạm theo Quy định hoạt động khảo thí của Trường. 2. Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ; làm hộ báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp hoặc nhờ người làm hộ báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập 1 năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai. 3. Sinh viên đi học hộ hoặc nhờ người đi học hộ tùy theo mức độ, xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học. 4. Trừ trường hợp như qui định tại điều khoản 2, 3 ở trên, mức độ sai phạm và khung xử lý kỷ lụât đối với sinh viên vi phạm được thực hiện theo qui định của Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành; Qui chế về công tác học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Qui định của Trường CÂU 3: Trình bày nhận thức của bản thân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hiện nay Đảng và nhà nước ta vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về những vấn đề trên như thế nào? Bài làm:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT Tên em là: Nguyễn Thu Hằng Sịnh ngày 18 tháng 12 năm 2001 Lớp HC: K55P2

Mã sinh viên: 19D200081 Khoa: Kinh tế - Luật

Sau khi tham gia học tập và nghiên cứu các tài liệu trong Tuần sinh hoạt công dân sinh viên, trên tinh thần tự giác của sinh viên công dân, em xin cam đoan sẽ thực hiện các điều sau: 1. Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Các nội quy, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Trường Đại học Thương Mại; 2. Tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị xã hội trong trường phát động; 3. Không đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hỉnh ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Internet; 4. Không in, sao, phát tán, sử dụng các tài liệu có nội dung phản động, bạo lực, đồi trụy; Không tham gia biểu tình, lập hội, câu lạc bộ và các hình thức hoạt động trái với quy định của pháp luật; 5. Không sử dụng văn bằng, chứng chỉ trái pháp luật; gian lận trong việc học tập, thi, kiểm tra và trong rèn luyện; 6. Không đánh nhau hay gây rối trật tự công cộng; không mang vũ khí, chất nổ, chất gây cháy và các loại hóa chất độc hại vào trường học; 7. Không tham gia các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, đánh bạc,.. và các tệ nạn xã hội khác; Không tổ chức, tham gia truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong Nhà trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác; 8. Không tham gia kinh doanh đa cấp trái pháp luật; không tổ chức tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác. Em cam kết những đây trên đây với Nhà trường, với Khoa, nếu vi phạm em hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành. Người cam đoan ( ghi rõ họ tên)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Quyết định số 247/qđ-đhtm-qlđt ngày 10 tháng 4 năm 2017