resolve rate là gì - Nghĩa của từ resolve rate

resolve rate có nghĩa là

Tính toán theo tỷ lệ phần trăm của số lượng cuộc gọi được giải quyết tại điểm đầu tiên của tiếp xúc.

Thí dụ

DA's Tỷ lệ giải quyết rất thấp, các truy vấn vé tạo ra lỗi "Số nguyên chia cho 0"