Sledding đọc tiếng anh là gì

Từ:                                 sledding                             /'slediɳ/

danh từ

sự đi xe trượt tuyết

đường đi xe trượt tuyết; tình trạng đường cho xe trượt tuyết chạy

Cụm từ/thành ngữ

hard sledding

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự khó khăn, tình trạng khó khăn