Smtplib Python

Địa chỉ email, tên máy chủ lưu trữ và địa chỉ IP trong các ví dụ sau đây đã bị che khuất, nhưng nếu không thì bản ghi sẽ minh họa chính xác chuỗi lệnh và phản hồi

Gửi thư điện tử

Việc sử dụng SMTP phổ biến nhất là kết nối với máy chủ thư và gửi tin nhắn. Tên máy chủ và cổng của máy chủ thư có thể được chuyển đến hàm tạo hoặc bạn có thể sử dụng connect() một cách rõ ràng. Sau khi kết nối, chỉ cần gọi sendmail() với các tham số phong bì và nội dung của thư. Văn bản tin nhắn phải là một tin nhắn tuân thủ RFC 2882 được định dạng đầy đủ, vì smtplib hoàn toàn không sửa đổi nội dung hoặc tiêu đề. Điều đó có nghĩa là bạn cần tự thêm tiêu đề Từ và Đến

import smtplib
import email.utils
from email.mime.text import MIMEText

# Create the message
msg = MIMEText('This is the body of the message.')
msg['To'] = email.utils.formataddr(('Recipient', '[email protected]'))
msg['From'] = email.utils.formataddr(('Author', '[email protected]'))
msg['Subject'] = 'Simple test message'

server = smtplib.SMTP('mail')
server.set_debuglevel(True) # show communication with the server
try:
  server.sendmail('[email protected]', ['[email protected]'], msg.as_string())
finally:
  server.quit()

Trong ví dụ này, gỡ lỗi cũng được bật để hiển thị giao tiếp giữa máy khách và máy chủ. Nếu không, ví dụ sẽ không tạo ra kết quả nào cả

$ python smtplib_sendmail.py
send: 'ehlo localhost.local\r\n'
reply: '250-mail.example.com Hello [192.168.1.17], pleased to meet you\r\n'
reply: '250-ENHANCEDSTATUSCODES\r\n'
reply: '250-PIPELINING\r\n'
reply: '250-8BITMIME\r\n'
reply: '250-SIZE\r\n'
reply: '250-DSN\r\n'
reply: '250-ETRN\r\n'
reply: '250-AUTH GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5\r\n'
reply: '250-DELIVERBY\r\n'
reply: '250 HELP\r\n'
reply: retcode (250); Msg: mail.example.com Hello [192.168.1.17], pleased to meet you
ENHANCEDSTATUSCODES
PIPELINING
8BITMIME
SIZE
DSN
ETRN
AUTH GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5
DELIVERBY
HELP
send: 'mail FROM: size=266\r\n'
reply: '250 2.1.0 .. Sender ok\r\n'
reply: retcode (250); Msg: 2.1.0 .. Sender ok
send: 'rcpt TO:\r\n'
reply: '250 2.1.5 .. Recipient ok\r\n'
reply: retcode (250); Msg: 2.1.5 .. Recipient ok
send: 'data\r\n'
reply: '354 Enter mail, end with "." on a line by itself\r\n'
reply: retcode (354); Msg: Enter mail, end with "." on a line by itself
data: (354, 'Enter mail, end with "." on a line by itself')
send: 'From nobody Sun Sep 28 10:02:48 2008\r\nContent-Type: text/plain; charset="us-ascii"\r\nMIME-Version: 1.0\r\nContent-Transfer-Encoding: 7bit\r\nTo: Recipient \r\nFrom: Author \r\nSubject: Simple test message\r\n\r\nThis is the body of the message.\r\n.\r\n'
reply: '250 2.0.0 m8SE2mpc015614 Message accepted for delivery\r\n'
reply: retcode (250); Msg: 2.0.0 m8SE2mpc015614 Message accepted for delivery
data: (250, '2.0.0 m8SE2mpc015614 Message accepted for delivery')
send: 'quit\r\n'
reply: '221 2.0.0 mail.example.com closing connection\r\n'
reply: retcode (221); Msg: 2.0.0 mail.example.com closing connection

Lưu ý rằng đối số thứ hai của sendmail(), người nhận, được truyền dưới dạng danh sách. Bạn có thể bao gồm bất kỳ số lượng địa chỉ nào trong danh sách để lần lượt gửi thư đến từng người trong số họ. Vì thông tin phong bì tách biệt với tiêu đề thư, bạn thậm chí có thể BCC ai đó bằng cách đưa họ vào đối số phương thức chứ không phải trong tiêu đề thư

Xác thực và mã hóa

Lớp SMTP cũng xử lý xác thực và mã hóa TLS (bảo mật lớp vận chuyển), khi máy chủ hỗ trợ chúng. Để xác định xem máy chủ có hỗ trợ TLS hay không, hãy gọi trực tiếp ehlo() để xác định máy tính của bạn với máy chủ và hỏi máy chủ những tiện ích mở rộng nào khả dụng. Sau đó gọi has_extn() để kiểm tra kết quả. Khi TLS được bắt đầu, bạn phải gọi lại ehlo() trước khi xác thực

import smtplib
import email.utils
from email.mime.text import MIMEText
import getpass

# Prompt the user for connection info
to_email = raw_input('Recipient: ')
servername = raw_input('Mail server name: ')
username = raw_input('Mail user name: ')
password = getpass.getpass("%s's password: " % username)

# Create the message
msg = MIMEText('Test message from PyMOTW.')
msg.set_unixfrom('author')
msg['To'] = email.utils.formataddr(('Recipient', to_email))
msg['From'] = email.utils.formataddr(('Author', '[email protected]'))
msg['Subject'] = 'Test from PyMOTW'

server = smtplib.SMTP(servername)
try:
  server.set_debuglevel(True)

  # identify ourselves, prompting server for supported features
  server.ehlo()

  # If we can encrypt this session, do it
  if server.has_extn('STARTTLS'):
    server.starttls()
    server.ehlo() # re-identify ourselves over TLS connection

  server.login(username, password)
  server.sendmail('[email protected]', [to_email], msg.as_string())
finally:
  server.quit()

Lưu ý rằng STARTTLS không xuất hiện trong danh sách tiện ích mở rộng (trong thư trả lời EHLO) sau khi TLS được bật

$ python smtplib_authenticated.py
Recipient: [email protected]
Mail server name: smtpauth.isp.net
Mail user name: [email protected]
[email protected]'s password:
send: 'ehlo localhost.local\r\n'
reply: '250-elasmtp-isp.net Hello localhost.local []\r\n'
reply: '250-SIZE 14680064\r\n'
reply: '250-PIPELINING\r\n'
reply: '250-AUTH PLAIN LOGIN CRAM-MD5\r\n'
reply: '250-STARTTLS\r\n'
reply: '250 HELP\r\n'
reply: retcode (250); Msg: elasmtp-isp.net Hello localhost.local []
SIZE 14680064
PIPELINING
AUTH PLAIN LOGIN CRAM-MD5
STARTTLS
HELP
send: 'STARTTLS\r\n'
reply: '220 TLS go ahead\r\n'
reply: retcode (220); Msg: TLS go ahead
send: 'ehlo localhost.local\r\n'
reply: '250-elasmtp-isp.net Hello localhost.local []\r\n'
reply: '250-SIZE 14680064\r\n'
reply: '250-PIPELINING\r\n'
reply: '250-AUTH PLAIN LOGIN CRAM-MD5\r\n'
reply: '250 HELP\r\n'
reply: retcode (250); Msg: elasmtp-isp.net Hello farnsworth.local []
SIZE 14680064
PIPELINING
AUTH PLAIN LOGIN CRAM-MD5
HELP
send: 'AUTH CRAM-MD5\r\n'
reply: '334 PDExNjkyLjEyMjI2MTI1NzlAZWxhc210cC1tZWFseS5hdGwuc2EuZWFydGhsaW5rLm5ldD4=\r\n'
reply: retcode (334); Msg: PDExNjkyLjEyMjI2MTI1NzlAZWxhc210cC1tZWFseS5hdGwuc2EuZWFydGhsaW5rLm5ldD4=
send: 'ZGhlbGxtYW5uQGVhcnRobGluay5uZXQgN2Q1YjAyYTRmMGQ1YzZjM2NjOTNjZDc1MDQxN2ViYjg=\r\n'
reply: '235 Authentication succeeded\r\n'
reply: retcode (235); Msg: Authentication succeeded
send: 'mail FROM: size=221\r\n'
reply: '250 OK\r\n'
reply: retcode (250); Msg: OK
send: 'rcpt TO:\r\n'
reply: '250 Accepted\r\n'
reply: retcode (250); Msg: Accepted
send: 'data\r\n'
reply: '354 Enter message, ending with "." on a line by itself\r\n'
reply: retcode (354); Msg: Enter message, ending with "." on a line by itself
data: (354, 'Enter message, ending with "." on a line by itself')
send: 'Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"\r\nMIME-Version: 1.0\r\nContent-Transfer-Encoding: 7bit\r\nTo: Recipient \r\nFrom: Author \r\nSubject: Test from PyMOTW\r\n\r\nTest message from PyMOTW.\r\n.\r\n'
reply: '250 OK id=1KjxNj-00032a-Ux\r\n'
reply: retcode (250); Msg: OK id=1KjxNj-00032a-Ux
data: (250, 'OK id=1KjxNj-00032a-Ux')
send: 'quit\r\n'
reply: '221 elasmtp-isp.net closing connection\r\n'
reply: retcode (221); Msg: elasmtp-isp.net closing connection

Xác minh địa chỉ email

Giao thức SMTP bao gồm một lệnh để hỏi máy chủ xem địa chỉ có hợp lệ không. VRFY thường bị tắt để ngăn những kẻ gửi thư rác tìm địa chỉ email hợp pháp, nhưng nếu được bật, bạn có thể hỏi máy chủ về địa chỉ và nhận mã trạng thái cho biết tính hợp lệ cùng với tên đầy đủ của người dùng, nếu có

Smtplib Python là gì?

Mô-đun smtplib xác định đối tượng phiên máy khách SMTP có thể được sử dụng để gửi thư đến bất kỳ máy internet nào có trình nền trình nghe SMTP hoặc ESMTP . Để biết chi tiết về hoạt động của SMTP và ESMTP, hãy tham khảo RFC 821 (Giao thức truyền thư đơn giản) và RFC 1869 (Phần mở rộng dịch vụ SMTP).

Làm cách nào để gửi thư bằng smtplib trong Python?

Ví dụ .
#. /usr/bin/python3
nhập smtplib
sender_mail = 'người gửi@gmail. com'
receivers_mail = ['reciever@gmail. com']
tin nhắn = """Từ. Từ Người %s
ĐẾN. Tới Người %s
Chủ thể. Gửi email SMTP
Đây là một tin nhắn e-mail thử nghiệm

Làm cách nào để sử dụng thư viện SMTP trong Python?

Đây là bốn bước cơ bản để gửi email bằng Python. .
Thiết lập máy chủ SMTP và đăng nhập vào tài khoản của bạn
Tạo đối tượng thông báo MIMEMultipart và tải nó với các tiêu đề thích hợp cho các trường From , To và Subject
Thêm nội dung thư của bạn
Gửi tin nhắn bằng đối tượng máy chủ SMTP

Smtplib có được xây dựng bằng Python không?

Python đi kèm với mô-đun smtplib tích hợp sẵn để gửi email bằng Giao thức truyền thư đơn giản (SMTP). smtplib sử dụng giao thức RFC 821 cho SMTP. Các ví dụ trong hướng dẫn này sẽ sử dụng máy chủ SMTP của Gmail để gửi email, nhưng các nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho các dịch vụ email khác.