son of a horny bitch là gì - Nghĩa của từ son of a horny bitch

son of a horny bitch có nghĩa là

Một phiên bản cực đoan hơn của con trai của một con chó cái.Thường đề cập đến chủ thể mẹ là một con điếm.

Thí dụ

Bạn là gì bạn nhìn, bạn con trai của một con chó cái sừng!?!?

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết son of a horny bitch là gì - Nghĩa của từ son of a horny bitch