swainbank là gì - Nghĩa của từ swainbank

swainbank có nghĩa là

Swainbank là một trọng lượng tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi xung quanh khu vực Cumbrian (đặc biệt là Keswick) Nó lên tới khoảng 10 viên đá ướt qua.Một swainbank có thể được sử dụng trong bội số và với các phân số bổ sung của một swainbank để đưa ra phép đo chính xác.

Thí dụ

Tôi có thể nâng một nửa một nửa Swainbanks với cánh tay phải của mình, có thể là hai vào một ngày tốt lành. Bò của tôi nặng bảy người Swainbanks, trừ khi nó chỉ được vắt sữa sau đó itl là một nửa swainbank.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết swainbank là gì - Nghĩa của từ swainbank