ta có 2 lệnh sau: x:= 8; if x>5 then x := x +1; giá trị của x là bao nhiêu? a. 5 b. 9 c. 8 d. 6

Câu 1 :

=> x = 8

=> x > 5 => 8 > 5

=> điều kiện đúng

=> thực hiện câu lệnh sau then

=> x = x + 1 = 8 + 1 = 9

=> Đáp án : D. 9

Câu 2 :

=> A. sai 5 := 6

=> B. sai x := a + b

=> C. sai max = a

=> Đáp án : D. if a >b then max := a else max := b;

Ta có 2 lệnh sau:

   x:= 8;

   If x>5 then x := x +1;

   Giá trị của x là bao nhiêu?

   A. 5

   B. 9

   C. 8

   D. 6

 Ta có 8 > 5 nên ta thực hiện câu lệnh sau Then là x= x+1 = 8 +1 =9 ;


   Đáp án: B

Câu hỏi hot cùng chủ đề

  • hằng là gì  ? nêu cú pháp khai báo hằng

    Trả lời (14) Xem đáp án »

  • Hỏi từ APP VIETJACK

    Đâu là các từ khóa:A.Program,end,beginB.Program,end,begin,Readln,lop8aC.Program,then,mot,hai,bà

    D.lop82,uses,begin,end

  • Lệnh writeln có chức năng gì?

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

LĂNG KÍNH - 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

CHỮA ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ 2 - THPT NGÔ QUYỀN - 2K5 - Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

CÔNG PHÁ VDC 9+ GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC - 2k5 - Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

THẤU KÍNH ( PHẦN 2 ) - 2k5 Livestream Lý thầy Tùng

Vật lý

LUYỆN ĐỀ GIỮA HỌC KÌ 2 (BUỔI 04) - 2k5 - Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

BÀI TẬP KHÚC XẠ ÁNH SÁNG VÀ PHẢN XẠ TOÀN PHẦN - 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

Xem thêm ...

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

LĂNG KÍNH - 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

CHỮA ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ 2 - THPT NGÔ QUYỀN - 2K5 - Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

CÔNG PHÁ VDC 9+ GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC - 2k5 - Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

THẤU KÍNH ( PHẦN 2 ) - 2k5 Livestream Lý thầy Tùng

Vật lý

LUYỆN ĐỀ GIỮA HỌC KÌ 2 (BUỔI 04) - 2k5 - Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

BÀI TẬP KHÚC XẠ ÁNH SÁNG VÀ PHẢN XẠ TOÀN PHẦN - 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

Xem thêm ...

06/11/2020 1,057

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ta có 8 > 5 nên ta thực hiện câu lệnh sau Then là x= x+1 = 8 +1 =9 ;

Lựu (Tổng hợp)

Ta có 2 lệnh sau:

x:= 8;

If x>5 then x := x +1;

Giá trị của x là bao nhiêu?

A. 5

B. 9

C. 8

D. 6

Ta có 2 lệnh sau:

   x:= 8;

   If x>5 then x := x +1;

   Giá trị của x là bao nhiêu?

A. 5

B. 9

C. 8

D. 6

Các câu hỏi tương tự