Cho s�� ����� chuy���n h��a sau: Tinh b���t metyl axetat