Chủ đề: DateInterval P1D

Có 9 bài viết

Hướng dẫn php dateinterval format - định dạng ngày tháng trong php
Hướng dẫn php dateinterval format - định dạng ngày tháng trong php

❮ Tham khảo ngày/giờ PHPThí dụTính khoảng thời gian giữa hai ngày, sau đó định dạng khoảng thời gian:echo $diff->format(Total number of days: %a.);?>Hãy tự mình ...

Hướng dẫn how to subtract two datetime in php? - cách trừ hai datetime trong php?
Hướng dẫn how to subtract two datetime in php? - cách trừ hai datetime trong php?

Tôi đã có hai ngày trong PHP$date1 = May 3, 2012 10:38:22 GMT $date2 = 06 Apr 2012 07:22:21 GMT Sau đó, tôi trừ cả hai$date2 - $date1 , và lấyResult:6 Tại sao kết quả là 6 ...

Hướng dẫn date interval php - khoảng thời gian ngày php
Hướng dẫn date interval php - khoảng thời gian ngày php

PHP có rất nhiều phương pháp và chức năng để giúp bạn thao tác ngày bằng nhiều cách khác nhau. Trong mẹo nhanh này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thêm ngày vào một ...

Hướng dẫn php dateinterval 1 day - php dateinterval 1 ngày
Hướng dẫn php dateinterval 1 day - php dateinterval 1 ngày

PHP có rất nhiều phương pháp và chức năng để giúp bạn thao tác ngày bằng nhiều cách khác nhau. Trong mẹo nhanh này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thêm ngày vào một ...

Hướng dẫn how to add date in php - cách thêm ngày tháng trong php
Hướng dẫn how to add date in php - cách thêm ngày tháng trong php

❮ Tham khảo ngày/giờ PHPThí dụThêm 40 ngày vào ngày 15 tháng 3 năm 2013: Hãy tự mình thử »Định nghĩa và cách sử dụngHàm DATE_ADD () thêm một vài ngày, tháng, ...

Hướng dẫn date diff php
Hướng dẫn date diff php

DateTimeImmutable::diffDateTime::diffdate_diff(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)DateTimeInterface::diff -- DateTimeImmutable::diff -- DateTime::diff -- date_diff — Returns the difference between two ...

Add minutes to current time php
Add minutes to current time php

I am trying to add minutes to current date but it returns strange resultsdate_default_timezone_set(Asia/Karachi); $currentDate = date(m-d-Y H:i:s); $currentDate_timestamp = ...

Hướng dẫn dateinterval to int php
Hướng dẫn dateinterval to int php

Im using this code:$due_date = new DateTime($_POST[due_date]); $today = new DateTime(); $months = $due_date->diff($today); $months->format(%m); $fine = 0.02 * $price * $months; // i got error ...

Hướng dẫn dùng weschools calendar trong PHP
Hướng dẫn dùng weschools calendar trong PHP

❮ PHP Calendar ReferenceExampleReturn information about the Gregorian calendar: Run Example »Definition and UsageThe cal_info() function returns information about a specified ...