Chủ đề: Fseek

Có 6 bài viết

Hướng dẫn dùng calling scp trong PHP
Hướng dẫn dùng calling scp trong PHP

Định nghĩa.Cú pháp.Cú pháp:Trong đó.Giá trị trả về.Ghi chú.Changelog.Ví dụ.Ví dụ # 1.Hàm liên quan.Định nghĩa.Hàm stat () trả về thông tin về một tệp.Cú ...

Hướng dẫn dùng c fputs trong PHP
Hướng dẫn dùng c fputs trong PHP

hàm fputs() sẽ ghi nội dung nào đó vào vị trí hiện tại của con trỏ tệp tin của file. Nếu file đã có nội dung, nó sẽ ghi đè lên những nội dung trùng ...

Hướng dẫn dùng ftell c trong PHP
Hướng dẫn dùng ftell c trong PHP

- Hàm ftell() dùng để trả về vị trí hiện tại của con trỏ tập tin trong một tập tin đang được mở.- Cú pháp:ftell(tập tin đang được mở)- Tôi có một cây ...

Hướng dẫn dùng mknod trong PHP
Hướng dẫn dùng mknod trong PHP

❮ PHP Filesystem ReferenceNội dung chínhDefinition and UsageParameter ValuesTechnical DetailsDescriptionReturn ValuesErrors/ExceptionsWhat does stat function returns?What function gives ...

Usage of stat function in php
Usage of stat function in php

❮ PHP Filesystem ReferenceExampleGet information about a file:<?php $stat = stat(test.txt); echo Access time: .$stat[atime]; echo <br>Modification time: .$stat[mtime]; echo ...

Hướng dẫn fopen php
Hướng dẫn fopen php

Hàm fopen() sẽ mở một file dựa vào đường dẫn truyền vào. Nếu truyền vào một URL, hàm sẽ sẽ tìm kiếm một trình xử lý giao thức(wrapper) cho URL đó, ...