Chủ đề: PHP_EOL

Có 2 bài viết

Hướng dẫn define php là gì
Hướng dẫn define php là gì

Define - Defined và Const là gì trong PHP - Tìm hiểu về hằng số trong PHP, giống và khác nhau giữa Define - defined và const trong php. Bài viết này sẽ làm rõ các vấn ...

How to skip a line in php?
How to skip a line in php?

i have this in php : echo dayCaption:.$colNumberOfWeek. .$numberOfWeek.,; But i want to complete this . I want to skip a line and add another variable ( $xxx for exemple ) in ...