Chủ đề: Strtotime

Có 51 bài viết

Convert time to am pm php
Convert time to am pm php

Asked 9 years, 3 months agoViewed 201k times From a data feed Im getting date and time in this format:19:24:15 06/13/2013 I need to have it converted to be in 12-hour AM/PM without the seconds. So ...

Add minutes to current time php
Add minutes to current time php

I am trying to add minutes to current date but it returns strange resultsdate_default_timezone_set(Asia/Karachi); $currentDate = date(m-d-Y H:i:s); $currentDate_timestamp = ...

Hướng dẫn date 24h php
Hướng dẫn date 24h php

Blog Tin tức 26/07/2021 03:01Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và ...

Hướng dẫn mktime() trong php
Hướng dẫn mktime() trong php

Cú phápCú pháp của hàm mktime() trong PHP như sau:mktime(hour,minute,second,month,day,year,is_dst); Định nghĩa và cách sử dụngHàm này trả về Unix timestamp tương ứng với ...

How do i make a negative number positive in php?
How do i make a negative number positive in php?

A trivial$num = $num <= 0 ? $num : -$num ; or, the better solution, IMHO:$num = -1 * abs($num) As @VegardLarsen has posted,the explicit multiplication can be avoided for shortness but I prefer ...

Hướng dẫn dùng net time trong PHP
Hướng dẫn dùng net time trong PHP

Blog Tin tức 26/07/2021 03:01Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và ...

How to change date time format in php?
How to change date time format in php?

I know this is old, but, in running into a vendor that inconsistently uses 5 different date formats in their APIs (and test servers with a variety of PHP versions from the 5s through the latest ...

Hướng dẫn dùng datetodate trong PHP
Hướng dẫn dùng datetodate trong PHP

Làm việc với ngày tháng và thời gian đó là công việc phổ biến của người lập trình web. Trong phiên bản PHP 5.2 lớp DateTime đã được giới thiệu. Trong bài ...

Add 5 minutes to current time in php
Add 5 minutes to current time in php

I want to add 5 minutes to this date: 2011-04-8 08:29:49$date = 2011-04-8 08:29:49; When I use strtotime I am always getting 1970-01-01 08:33:31How do I add correctly 5 minutes to 2011-04-8 ...

Hướng dẫn date from string php
Hướng dẫn date from string php

giải pháp 1.Sử dụng strtotime() vào buổi hẹn hò đầu tiên của bạn sau đó date(Y-m-d) để chuyển đổi nó trở lại:$time = ...

Hướng dẫn check is date php
Hướng dẫn check is date php

Hàm checkdate() sẽ kiểm tra ngày, tháng, năm dương lịch truyền vào có hợp lệ hay không. Ngày được coi là hợp lệ khi tất cả các tham số được ...

Hướng dẫn php date days ago
Hướng dẫn php date days ago

Ở bài viết trước đã học qua về cách xử lý đối với file trong PHP, tiếp tục series học PHP căn bản, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp xử lý ...

Hướng dẫn string to time php
Hướng dẫn string to time php

giải pháp 1.Sử dụng strtotime() vào buổi hẹn hò đầu tiên của bạn sau đó date(Y-m-d) để chuyển đổi nó trở lại:$time = ...

Hướng dẫn dùng da te trong PHP
Hướng dẫn dùng da te trong PHP

Hàm date() sẽ xuất ra một chuỗi thời gian dựa theo định dạng được truyền vào và số nguyên timestamp.Bài viết này được đăng tại freetuts.net, ...

Hướng dẫn dùng timestamp trong PHP
Hướng dẫn dùng timestamp trong PHP

Đã đăng vào Nov 16th, 2020 10:06 a.m. 3 phút đọc Vấn đề xử lý ngày tháng cực kì quan trọng khi bạn xử lý với các bài viết và đăng lên website. Ví dụ bạn ...

Hướng dẫn dùng datetime timestamp trong PHP
Hướng dẫn dùng datetime timestamp trong PHP

Blog Tin tức 26/07/2021 03:01Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và ...

Hướng dẫn dùng time zon trong PHP
Hướng dẫn dùng time zon trong PHP

Đôi lúc các bạn xem các hướng dẫn về hàm lấy thời gian :date(format,timestamp).Nếu chưa biết hàm date(format,timestamp) bạn có thể xem ở ...

Hướng dẫn dùng date tofday trong PHP
Hướng dẫn dùng date tofday trong PHP

Trong bài học về PHP này, bạn sẽ học cách trích xuất hoặc định dạng ngày và giờ trong PHP.Hàm date () của PHP chuyển đổi dấu thời gian thành ngày và giờ ...

Hướng dẫn dùng month days trong PHP
Hướng dẫn dùng month days trong PHP

Đã đăng vào thg 11 16, 2020 10:06 SA 3 phút đọc Vấn đề xử lý ngày tháng cực kì quan trọng khi bạn xử lý với các bài viết và đăng lên website. Ví dụ bạn ...

Hướng dẫn set time in php
Hướng dẫn set time in php

Đôi lúc các bạn xem các hướng dẫn về hàm lấy thời gian :date(format,timestamp).Nếu chưa biết hàm date(format,timestamp) bạn có thể xem ở ...

Hướng dẫn dùng epoch timmes trong PHP
Hướng dẫn dùng epoch timmes trong PHP

Mình không nói nhiều về tầm quan trọng của việc sử dụng thời gian trong PHP, nó là điều bắt buộc rồi, liên quan đến quản lý cơ sở dữ liệu nữa. ...

Hướng dẫn dùng date now trong PHP
Hướng dẫn dùng date now trong PHP

Hàm date() sẽ xuất ra một chuỗi thời gian dựa theo định dạng được truyền vào và số nguyên timestamp.Bài viết này được đăng tại freetuts.net, ...

Hướng dẫn dùng timer now trong PHP
Hướng dẫn dùng timer now trong PHP

Trong bài học về PHP này, bạn sẽ học cách trích xuất hoặc định dạng ngày và giờ trong PHP.Hàm date () của PHP chuyển đổi dấu thời gian thành ngày và giờ ...

Hướng dẫn dùng comparison s trong PHP
Hướng dẫn dùng comparison s trong PHP

Sử dụng toán tử so sánhCách đơn giản và thô sơ nhất là dùng toán tử so sánh của PHP (comparison operators). Tuy nhiên không nên dùng toán tử Equal (==) mà nên dùng ...

Hướng dẫn dùng date types trong PHP
Hướng dẫn dùng date types trong PHP

Hàm date() sẽ xuất ra một chuỗi thời gian dựa theo định dạng được truyền vào và số nguyên timestamp.Bài viết này được đăng tại freetuts.net, ...

Hướng dẫn dùng todays time trong PHP
Hướng dẫn dùng todays time trong PHP

Blog Tin tức 26/07/2021 03:01Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và ...

Hướng dẫn dùng sin h trong PHP
Hướng dẫn dùng sin h trong PHP

- Dưới đây là danh sách các hàm toán học được xây dựng sẵn trong PHP. sin() - Trả về sin của một số. sinh() - Trả về sin hyperbolic của một số. cos() - Trả ...

Hướng dẫn dùng create time trong PHP
Hướng dẫn dùng create time trong PHP

Trong bài học về PHP này, bạn sẽ học cách trích xuất hoặc định dạng ngày và giờ trong PHP.Hàm date () của PHP chuyển đổi dấu thời gian thành ngày và giờ ...

Hướng dẫn dùng r date trong PHP
Hướng dẫn dùng r date trong PHP

Blog Tin tức 26/07/2021 03:01Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và ...

Hướng dẫn dùng datefmt trong PHP
Hướng dẫn dùng datefmt trong PHP

Làm việc với ngày tháng và thời gian đó là công việc phổ biến của người lập trình web. Trong phiên bản PHP 5.2 lớp DateTime đã được giới thiệu. Trong bài ...

Hướng dẫn dùng dt datetime trong PHP
Hướng dẫn dùng dt datetime trong PHP

Blog Tin tức 26/07/2021 03:01Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và ...

Hướng dẫn dùng time and.date trong PHP
Hướng dẫn dùng time and.date trong PHP

Blog Tin tức 26/07/2021 03:01Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và ...

Hướng dẫn dùng easter time trong PHP
Hướng dẫn dùng easter time trong PHP

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)easter_date — Get Unix timestamp for midnight on Easter of a given yearDescriptioneaster_date(?int $year = null, int $mode = CAL_EASTER_DEFAULT): intWarning This ...

Hướng dẫn dùng r datetime trong PHP
Hướng dẫn dùng r datetime trong PHP

Blog Tin tức 26/07/2021 03:01Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và ...

Hướng dẫn dùng spain timezone trong PHP
Hướng dẫn dùng spain timezone trong PHP

Đôi lúc các bạn xem các hướng dẫn về hàm lấy thời gian :date(format,timestamp).Nếu chưa biết hàm date(format,timestamp) bạn có thể xem ở ...

Hướng dẫn dùng get-date format trong PHP
Hướng dẫn dùng get-date format trong PHP

Hàm date() sẽ xuất ra một chuỗi thời gian dựa theo định dạng được truyền vào và số nguyên timestamp.Bài viết này được đăng tại freetuts.net, ...

Hướng dẫn dùng timezone pennsylvania trong PHP
Hướng dẫn dùng timezone pennsylvania trong PHP

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)date — Format a Unix timestampDescriptiondate(string $format, ?int $timestamp = null): stringParameters format Format accepted by DateTimeInterface::format(). ...

Hướng dẫn dùng timestamp datetime trong PHP
Hướng dẫn dùng timestamp datetime trong PHP

Blog Tin tức 26/07/2021 03:01Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày, do vậy việc xử lý ngày tháng cực kỳ quan trọng khi bạn xử lý các bài viết và ...

Hướng dẫn dùng function times trong PHP
Hướng dẫn dùng function times trong PHP

Một phần kiến thức trong lập trình PHP căn bản đó là xử lý thời gian, ngày, tháng với hàm Date() và Time(). Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng ...

Hướng dẫn dùng epoch tiems trong PHP
Hướng dẫn dùng epoch tiems trong PHP

Mình không nói nhiều về tầm quan trọng của việc sử dụng thời gian trong PHP, nó là điều bắt buộc rồi, liên quan đến quản lý cơ sở dữ liệu nữa. ...