Chủ đề: ajar

Có 1 bài viết

ajar là gì - Nghĩa của từ ajar
ajar là gì - Nghĩa của từ ajar

ajar có nghĩa là Một phần mở, không đóng cửa cũng không mở rộng. ví dụ Họ trái cánh cửa ajar. ajar có nghĩa là bạn nối với Ai đó, bạn không ...