Chủ đề: friscos

Có 1 bài viết

friscos là gì - Nghĩa của từ friscos
friscos là gì - Nghĩa của từ friscos

friscos có nghĩa làLàm thế nào những người những người không từ Sanfrancisco nói SanfranciscoThí dụHella ... Frisco đá!friscos có nghĩa làThuật ngữ thích hợp ...