Chủ đề: ithaca

Có 1 bài viết

ithaca là gì - Nghĩa của từ ithaca
ithaca là gì - Nghĩa của từ ithaca

ithaca có nghĩa là1. một thị trấn hippie xinh đẹp đẹp, trung tâm New York. Nghiêm túc, nó đá tất cả Ass. Có Đại học Cornell, và (một phần vì điều đó), có ...