Chủ đề: pgd

Có 1 bài viết

pgd là gì - Nghĩa của từ pgd
pgd là gì - Nghĩa của từ pgd

pgd có nghĩa làPost guinness tiêu chảy - tiêu hóa phản ứng người ta có sau khi tiêu thụ 3 - 4 trở lên pint của guinness.Thí dụBoss đã đưa nhóm đi uống nước, ...