Tại sao chữ lại bị gạch ngang trong html

1) Thẻ trong HTML

- Thẻ dùng để tạo một đường kẻ ngang lên văn bản.

Ví dụ

:
  

Tài liệu học Lập Trình Web từ cơ bản đến nâng cao

Khi đó, màn hình trình duyệt sẽ hiển thị:

Tài liệu học Lập Trình Web từ cơ bản đến nâng cao

Xem ví dụ

2) Định dạng CSS mặc định

- Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử với định dạng CSS như sau:

del {
  text-decoration: line-through;
}

Nội dung

 • Các thẻ định dạng văn bản trong HTML
   • Ví dụ về định dạng văn bản:
  • Các thẻ định dạng của HTML
  • Định dạng chữ đậm và chữ quan trọng trong HTML
   • Ví dụ
   • Ví dụ
  • Định dạng chữ nghiêng và chữ nhấn mạnh trong HTML
   • Ví dụ
   • Ví dụ
  • Định dạng chữ nhỏ HTML
   • Ví dụ
  • Định dạng chữ đánh dấu trong HTML
   • Ví dụ
  • Định dạng chữ gạch ngang trong HTML
   • Ví dụ
  • Định dạng chữ gạch chân dưới trong HTML
   • Ví dụ
  • Định dạng chữ viết thấp xuống trong HTML
   • Ví dụ
  • Định dạng chữ viết cao lên trong HTML
   • Ví dụ
  • Các thẻ định dạng văn bản trong HTML

Các thẻ định dạng văn bản trong HTML

Ví dụ về định dạng văn bản:

 Đây là văn bản được in đậm

 Đây là văn bản được in nghiêng

Đây là  chữ viết lên trên 


Các thẻ định dạng của HTML

Trong bài học trước, bạn đã được học về một số style trong HTML, sử dụng thuộc tính style trong HTML.

HTML cũng định nghĩa các thẻ đặc biệt để định dạng văn bản nhằm nhấn mạnh ý nghĩa nào đó.

HTML sử dụng các phần tử như và  để định dạng văn bản thành chữ in đậm và chữ in nghiêng

Các phần tử định dạng được thiết kế để hiển thị các kiểu text đặc biệt:

 • Chữ đậm
 • Chữ quan trọng
 • Chữ nghiêng
 • Chữ nhấn mạnh
 • Chữ đánh dấu
 • Chữ nhỏ
 • Chữ gạch ngang
 • Chữ gạch chân dưới
 • Chữ viết thấp xuống
 • Chữ viết cao lên

Định dạng chữ đậm và chữ quan trọng trong HTML

Thẻ  định dạng chữ đậm trong HTML.

Ví dụ

<p>This text is normal.</p>

<p><b>This text is bold</b>.</p>

Xem demo

Thẻ  dùng để nhấn mạnh sự quan trọng của một đoạn văn bản, trình duyệt web thể hiện kết quả giống như thẻ , nhưng về mặt ý nghĩa thì khác nhau: thẻ đơn giản là làm đậm phần văn bản, còn thẻ nhấn mạnh tầm quan trọng (mức ý nghĩa) của văn bản đó.

Ví dụ

<p>This text is normal.</p>

<p><strong>This text is strong</strong>.</p>

Xem demo


Định dạng chữ nghiêng và chữ nhấn mạnh trong HTML

Thẻ trong HTML định dạng in nghiêng văn bản.

Ví dụ

<p>This text is normal.</p>

<p><i>This text is italic</i>.</p>

Xem demo

Thẻ dùng để nhấn mạnh đoạn văn bản. Trình duyệt web hiển thị kết quả giống như thẻ . Nhưng về mặt ngữ nghĩa là khác nhau: thẻ chỉ đơn thuần hiển thị chữ nghiêng, còn thẻ ngoài việc hiển thị chữ nghiêng, nó còn nhấn mạnh ngữ nghĩa của đoạn văn bản mà chúng ta đánh dấu, ví dụ như một chương trình có thể đọc nội dung của một trang, nó đọc đến phần nội dung được đánh dấu bởi thẻ thì nó sẽ nhấn mạnh đoạn đó, còn với thẻ thì không.

Ví dụ

<p>This text is normal.</p>

<p><em>This text is emphasized</em>.</p>

Xem demo

Tại sao chữ lại bị gạch ngang trong html
Trình duyệt hiển thị thẻ giống như thẻ , và thẻ giống như thẻ .

Tuy nhiên có sự khác nhau trong ý nghĩa của thẻ định dạng chữ đậm và thẻ định dạng chữ in nghiêng trong văn bản, nhưng thẻ và thẻ nhấn mạnh tầm quan trọng về ngữ nghĩa trong văn bản.


Định dạng chữ nhỏ HTML

Thẻ định dạng chữ nhỏ trong văn bản

Ví dụ

<h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>

Xem demo


Định dạng chữ đánh dấu trong HTML

Thẻ  dùng để định dạng đánh dấu hoặc bôi màu văn bản.

Ví dụ

<h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2>

Xem demo


Định dạng chữ gạch ngang trong HTML

Thẻ  dùng để định dạng chữ gạch ngang trong văn bản.

Ví dụ

<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

Xem demo


Định dạng chữ gạch chân dưới trong HTML

Thẻ trong HTML  định dạng chèn thêm văn bản.

Ví dụ

<p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>

Xem demo


Định dạng chữ viết thấp xuống trong HTML

Thẻ  trong HTML định dạng chữ viết thấp xuống so với chữ bình thường trong văn bản.

Ví dụ

<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

Xem demo


Định dạng chữ viết cao lên trong HTML

Thẻ  định dạng chữ viết cao lên so với chữ bình thường trong văn bản.

Ví dụ

<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

Xem demo


Các thẻ định dạng văn bản trong HTML

ThẻMô tả
Định nghĩa chữ đậm
Định nghĩa chữ nhấn mạnh
Định nghĩa chữ nghiêng
Định nghĩa chữ nhỏ
Định nghĩa chữ quan trọng
Định nghĩa chữ viết thấp xuống
Định nghĩa chữ viết cao lên
Định nghĩa chữ gạch chân
Định nghĩa chữ gạch ngang
Định nghĩa chữ đánh dấu/tô màu