Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số \(y=\frac{2x-m}{x-1}\) đồng biến trên các khoảng của tập xác định.


A.

 \(m\in \left( 1;2 \right).\)                                

B.

\(m\in \left[ 2;+\infty  \right).\)                       

C.

 \(m\in \left( 2;+\infty  \right).\)                      

D.

\(m\in \left( -\infty ;2 \right).\)

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y=x3−mx2+3x−2 đồng biến trên ℝ là

A.−3 ; 3 .

B.−3 ; 3 .

C.−32 ; 32 .

D.−32 ; 32 .

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:Lời giải
Chn B
y′=3x2−2mx+3
Hàm số đồng biến trên ℝ ⇔ y′≥0 ;  ∀x∈ℝ⇔Δ′≤0⇔m2−9≤0⇔−3≤m≤3
Vậy m∈−3;3 .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • (THPT QG 2017 Mã đề 105) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm I1;2;3 và mặt phẳng P:2x−2y−z−4=0 . Mặt cầu tâm I tiếp xúc với P tại điểm H . Tìm tọa độ điểm H .

 • Cho hình nón

  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  có đường cao
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  và bán kính đáy bằng
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  , gọi
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  là điểm trên đoạn
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  , đặt
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  ,
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  .
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  là thiết diện của mặt phẳng
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  vuông góc với trục
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  tại
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  , với hình nón
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  . Tìm
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  để thể tích khối nón đỉnh
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  đáy là
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  lớn nhất.

 • Trong không gian

  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  , mặt phẳng nào sau đây nhận
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  làm vectơ pháp tuyến?

 • Giả sử

  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  là nguyên hàm của hàm số
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  Đồ thị của hàm số
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  cắt nhau tại một điểm trên trục tung. Tọa độ các điểm chung của hai đồ thị hàm số trên là:

 • Cho Hình nón

  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  có bán kính đáy bằng
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  và diện tích xung quanh bằng
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  . Tính thể tích
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  của khối nón
  Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 3 2 3 2 xyxxm đồng biến trên khoảng 2 là
  là:

 • (Đề thử nghiệm THPT QG 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A(3;−2;3)và B−1;2;5 . Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .