Thời sự 19 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2022 - 2023 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 72/TTr-SGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Tựu trường, sinh hoạt học đường và khai giảng năm học

a) Tựu trường

- Học sinh lớp 1 tựu trường ngày 22 tháng 8 năm 2022.

- Học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày 25 tháng 8 năm 2022.

b) Tổ chức hoạt động “Sinh hoạt học đường”: Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 (Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn riêng).

c) Khai giảng năm học: Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tổ chức khai giảng năm học lúc 07 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 05 tháng 9 năm 2022.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc các học kỳ

a) Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 05 tháng 9 năm 2022, kết thúc trước ngày 15 tháng 01 năm 2023 (gồm, thời gian thực học, kiểm tra định kỳ cuối học kỳ và tổ chức các hoạt động giáo dục khác).

b) Học kỳ II: Bắt đầu từ sau khi kết thúc học kỳ I, kết thúc trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 (gồm, thời gian thực học, kiểm tra định kỳ cuối năm học và tổ chức các hoạt động giáo dục khác).

c) Kết thúc năm học: Trước ngày 31 tháng 5 năm 2023.

3. Các kỳ thi, xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp trung học cơ sở; tuyển sinh vào lớp 10

a) Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và các kỳ thi cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh và các hoạt động chuyên môn, thể thao học đường… do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

c) Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31 tháng 5 năm 2023.

d) Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 chuyên năm học 2023 - 2024 trước ngày 31 tháng 7 năm 2023.

4. Các ngày nghỉ

a) Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

b) Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của từng huyện, thành phố.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thời gian cụ thể cho từng ngành học, cấp học thực hiện thống nhất trong toàn Tỉnh; quyết định thời gian tổ chức các kỳ thi, hoạt động chuyên môn, thể thao học đường… phù hợp.

2. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt và bố trí học bù.

3. Bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

4. Tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học trong trường hợp đặc biệt.

Điều 3. Chế độ báo cáo

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2022 - 2023.

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 08 tháng 9 năm 2022.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Tỉnh trước ngày 10 tháng 9 năm 2022.

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25 tháng 01 năm 2023.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Tỉnh trước ngày 31 tháng 01 năm 2023.

3. Báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Tỉnh trước ngày 25 tháng 6 năm 2023.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- UB MTTQ VN Tỉnh và các Đoàn thể Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX. Thg.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Bửu