Tìm 4 mảnh bản đồ tiếp giáp với mảnh bản đồ f-48-133-c-c-3

Giải bài tập quân sự BKHN (bản đồ Gauss)

Note: khi làm bài tập điền biểu đồ thì nên vẽ khung của biểu đồ tỉ lệ 1:100.000 và kí hiệu các vĩ tuyến nửa bán cầu trên ra cho dễ hình dung :

1-12                                                        

13-24                                                        

25-36                                                        

37-48                                                        

49-60                                                         

61-72                                                         

73-84                                                         

85-96                                                         

97-108                                                       

109-120                                                   

121-132                                                    

133-144                                                              

Vĩ tuyến là kí hiệu các chữ cái in hoa:

Bỏ đi 3 chữ cái (I,O,W)

A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,Q,R,S,T,U,V,X,Y. sắp xếp từ xích đạo ra hai bán cầu .

Và trong một bài tập bài h cũng có 4 ô liền nhau đủ cả(a,b,c,d) (vùng tô màu)

Vẽ các ô tỷ lệ 1:50.000 và 1:25.000;

có 60 kinh tuyến từ , múi số 1 bắt đầu từ kinh tuyến 180độ đến kinh tuyến 174độ ngược chiều kim đồng hố từ đông sang tây.

Tìm 4 mảnh bản đồ tiếp giáp với mảnh bản đồ f-48-133-c-c-3II/Bài tập

1/ B-39-49-C-c

B-38-60-D-b

B-39-49-C-a

B-39-49-C-b

B-38-60-D-d

B-39-49-C-c

B-39-49-C-d

B-38-72-B-b

B-39-61-A-a

B-39-61-A-b

2/K-01-13-C-c

K-60-24-D-b

K-01-13-C-a

K-01-13-C-b

K-60-24-D-d

K-01-13-C-c

K-01-13-C-d

K-60-36-B-b

K-01-25-A-a

K-01-25-A-b

3/E-39-49-C-c

E-38-60-D-b

E-39-49-C-a

E-39-49-C-b

E-38-60-D-d

E-39-49-C-c

E-39-49-C-d

E-38-72-B-d

E-39-61-A-a

E-39-61-A-b

4/F-49-49-C-c

F-48-60-D-b

F-49-49-C-a

F-49-49-C-b

F-48-60-D-d

F-49-49-C-c

F-49-49-C-d

F-48-72-B-d

F-49-61-A-a

F-49-61-A-b

5/L-01-24-D-d

L-01-24-D-a

L-01-24-D-b

L-02-13-C-a

L-01-24-D-c

L-01-24-D-d

L-02-13-C-c

L-01-36-B-a

L-01-36-B-b

L-02-25-A-a

6/L-01-144-D-d

L-01-144-D-a

L-01-144-D-b

L-02-133-C-a

L-01-144-D-c

L-01-144-D-d

L-02-133-C-c

K-01- 12  -B-a

K-01- 12  -B-b

K-02- 01 –A-a

7/N-60-60-D-d

N-60-60-D-a

N-60-60-D-b

N-01-49-C-a

N-60-60-D-c

N-60-60-D-d

N-01-49-C-c

N-60-72-B-a

N-60-72-B-b

N-01-61-A-a

8/F-48-84-D-d

F-48-84-D-a

F-48-84-D-b

F-49-73-C-a

F-48-84-D-c

F-48-84-D-d

F-49-73-C-c

F-48-96-B-a

F-48-96-B-b

F-49-85-A-a

9/B-39-49-C-c

B-38-60-D-b

B-39-49-C-a

B-39-49-C-b

B-38-60-D-d

B-39-49-C-c

B-39-49-C-d

B-38-72-B-b

B-39-61-A-a

B-39-61-A-b

10/F-48-13-A-a

F-47-12-D-d

F-48-01-C-c

F-48-01-C-d

F-47-24-B-b

F-48-13-A-a

F-48-13-A-b

F-47-24-B-d

F-48-13-A-c

F-48-13-A-d

11/N-01-01-A-a

P-60-144-D-d

P-01-133-C-c

P-01-133-C-d

N-60-12-B-b

N-01-01-A-a

N-01-01-A-b

N-60-12-B-d

N-01-01-A-c

N-01-01-A-d

12/A-60-144-D-d

A-60-144-D-a

A-60-144-D-b

A-01-133-C-a

A-60-144-D-c

A-60-144-D-d

A-01-133-C-c

B-60-12-B-a

B-60-12-B-b

B-60-01-A-a