Tìm số lớn nhất trong 3 số Python

  • Lập trình Python
Tìm chữ số lớn nhất trong số nguyên có 3 chữ số với Python

189

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Linkedin

Tumblr

Tìm số lớn nhất trong 3 số Python

Bài toán. Tìm chữ số lớn nhất trong số nguyên có 3 chữ số. Ví dụ:

MAX.INP

MAX.OUT

486

8

Code tham khảo:

fin = open("MAX.INP","r")
fout = open("MAX.OUT","w")
m = fin.readline()
n = int(m)
a = n % 10
n = int(n / 10)
b = n % 10
n = int(n / 10)
c = n
fout.write(str(max(a,b,c)))
fin.close
fout.close

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Linkedin

Tumblr

Bài trướcTăng giảm 2 số nguyên theo điều kiện với Python

Bài tiếp theoTìm số lớn nhất tạo bởi 2 chữ số của số có 3 chữ số với Python

Đỗ Thành

NLD Code - Viết một hàm nhận vào 3 số nguyên, in ra số lớn nhất nhưng không sử dụng hàm max() trong Python. Để giải bài tập này chúng ta lần lượt so sánh a với b và b với a để đưa ra số lớn nhất.

Hãy viết một hàm Python dùng để tìm giá trị lớn nhất của ba số được nhập vào từ bàn phím, bạn có thể sử dụng hàm put để nhận dữ liệu từ người dùng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hàm tìm số lớn nhất này cũng khá đơn giản, nhưng qua đó cũng giúp bạn hiểu được cách khai báo hàm và truyền tham số vào hàm.

Hãy viết một hàm Python dùng để tìm giá trị lớn nhất của ba số được nhập vào từ bàn phím, bạn có thể sử dụng hàm put để nhận dữ liệu từ người dùng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hàm tìm số lớn nhất này cũng khá đơn giản, nhưng qua đó cũng giúp bạn hiểu được cách khai báo hàm và truyền tham số vào hàm.

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Tìm số lớn nhất trong 3 số Python

Muốn làm theo if thì:

a,b,c=map(int,input().split())

m=a

if (b>m):

    m=b

if (c>m):

    m=c

print(m)

Muốn dùng hàm cho gọn thì:

a,b,c=map(int,input().split())

print(max(a,b,c))