Tính bằng cách thuận tiện nhất 42 37 57 63 11 27 88 73

Giải toán 5 bài: Luyện tập chung trang 55

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 5 bài: Luyện tập chung trang 55. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và hoàn thành các bài tập nhanh chóng và tốt nhất. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 5. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:


Nội dung bài gồm:

Back to top

Bài tập 1:Tính:

a. 605,26 + 217,3;

b. 800,56 - 284,48;

c. 16,39 + 5,25- 10,3

Trả lời:

Tính bằng cách thuận tiện nhất 42 37 57 63 11 27 88 73

Back to top

Bài tập 2:Tìm x:

a. x - 5,2 = 1,9 + 3,8

b. x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Trả lời:

a. x - 5,2 = 1,9 + 3,8

x - 5,2 = 1,9 + 3,8

x - 5,2 = 5,7

x = 5,7 + 5,2

x = 10,9

b. x + 2,7 = 8,7 + 4,9

x + 2,7 = 8,7 + 4,9

x + 2,7 = 13,6

x = 13,6 - 2,7

x = 10,9

Back to top

Bài tập 3:Tính bằng cách thuận tiện nhất:a. 12,45 + 6,98 + 7,55; b. 42,37 - 28,73 - 11,27.

Trả lời:

a. 12,45 + 6,98 + 7,55

12,45 + 6,98 + 7,55 = (12,45 + 7,55) + 6,98= 20 + 6,98 = 26,98

b. 42,37 - 28,73 - 11,27

42,37 - 28,73 - 11,27 = 42,37 - (28,73 + 11,27) = 42,73 - 40 = 2,73

Back to top

Bài tập 4:Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25km,....

Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25km,giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1,5km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Trả lời:

Tóm tắt bài toán

Tính bằng cách thuận tiện nhất 42 37 57 63 11 27 88 73

Bài giải:

Giờ thứ hai người đó đi được số km là:

13,25 - 1,5 = 11,75 (km)

Giờ thứ ba người đó đi được số km là:

36 - (13,25 + 11,75) = 11 (km)

Đáp số : 11 km

Back to top

Bài tập 5:Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai....

Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ haivà số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó.

Trả lời:

Số thứ nhất là:

8 - 5,5 = 2,5

Số thứ ba là:

8 - 4,7 = 3,3

Số thứ hai là:

8 - (2,5 + 3,3) = 2,2

Đáp số: số thứ nhất: 2,5

số thứ hai: 2,2

Back to top

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tính bằng cách thuận tiện nhất 42 37 57 63 11 27 88 73