Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x77f9cf0bd8c500cffdf420e72343893aecc2ec0b 1 0 03:00 29/09/2022

Token Laika có mã ký hiệu là LAIKA hoạt động trên nền tảng eth. LAIKA/LAIKA thực hiện 257 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 215,814.20 USD (165.57 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 03:00 29/09/2022

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 147 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,085.26 USD (80.55 ETH)

eth0x67954768e721fad0f0f21e33e874497c73ed6a82 1 0 03:00 29/09/2022

Token KeKChain có mã ký hiệu là KEK hoạt động trên nền tảng eth. KeKChain/KEK thực hiện 109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,316.11 USD (55.81 ETH)

eth0x4b13006980acb09645131b91d259eaa111eaf5ba 1 0 03:00 29/09/2022

Token Mycelium có mã ký hiệu là MYC hoạt động trên nền tảng eth. Mycelium/MYC thực hiện 176 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 205,457.21 USD (157.48 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 03:00 29/09/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 306 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,113,130.84 USD (851.58 ETH)

bsc0xe9c803f48dffe50180bd5b01dc04da939e3445fc 1 0 03:00 29/09/2022

Token Velas có mã ký hiệu là VLX hoạt động trên nền tảng bsc. Velas/VLX thực hiện 890 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 414,781.44 USD (1,511.28 ETH)

eth0xfe3e6a25e6b192a42a44ecddcd13796471735acf 1 0 03:00 29/09/2022

Token Reef.finance có mã ký hiệu là REEF hoạt động trên nền tảng eth. Reef.finance/REEF thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,760.51 USD (87.08 ETH)

bsc0xad86d0e9764ba90ddd68747d64bffbd79879a238 1 0 03:00 29/09/2022

Token PAID Network có mã ký hiệu là PAID hoạt động trên nền tảng bsc. PAID Network/PAID thực hiện 156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,585.39 USD (205.42 ETH)

bsc0x4803ac6b79f9582f69c4fa23c72cb76dd1e46d8d 1 0 03:00 29/09/2022

Token TopManager Token có mã ký hiệu là TMT hoạt động trên nền tảng bsc. TopManager Token/TMT thực hiện 1,221 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,349,128.45 USD (4,969.19 ETH)

bsc0xf21768ccbc73ea5b6fd3c687208a7c2def2d966e 1 0 03:00 29/09/2022

Token Reef.finance có mã ký hiệu là REEF hoạt động trên nền tảng bsc. Reef.finance/REEF thực hiện 1,238 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 220,022.47 USD (802.36 ETH)

bsc0xaf41054c1487b0e5e2b9250c0332ecbce6ce9d71 1 0 03:00 29/09/2022

Token Ellipsis X có mã ký hiệu là EPX hoạt động trên nền tảng bsc. Ellipsis X/EPX thực hiện 825 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 166,215.62 USD (615.30 ETH)

eth0xa393473d64d2f9f026b60b6df7859a689715d092 1 0 03:00 29/09/2022

Token Lattice Token có mã ký hiệu là LTX hoạt động trên nền tảng eth. Lattice Token/LTX thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,606.73 USD (55.33 ETH)

bsc0xa58950f05fea2277d2608748412bf9f802ea4901 1 0 03:00 29/09/2022

Token Wall Street Games có mã ký hiệu là WSG hoạt động trên nền tảng bsc. Wall Street Games/WSG thực hiện 847 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,818.67 USD (518.46 ETH)

bsc0x475bfaa1848591ae0e6ab69600f48d828f61a80e 1 0 03:00 29/09/2022

Token Everdome có mã ký hiệu là DOME hoạt động trên nền tảng bsc. Everdome/DOME thực hiện 1,261 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 401,681.55 USD (1,474.00 ETH)

bsc0x07e551e31a793e20dc18494ff6b03095a8f8ee36 1 0 03:00 29/09/2022

Token Qmall có mã ký hiệu là QMALL hoạt động trên nền tảng bsc. Qmall Token/QMALL thực hiện 192 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,628.77 USD (274.87 ETH)

bsc0xbc7d6b50616989655afd682fb42743507003056d 1 0 03:00 29/09/2022

Token Alchemy Pay có mã ký hiệu là ACH hoạt động trên nền tảng bsc. Alchemy/ACH thực hiện 1,073 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 221,245.89 USD (794.53 ETH)

bsc0x69b14e8d3cebfdd8196bfe530954a0c226e5008e 1 0 03:00 29/09/2022

Token SpacePi Token có mã ký hiệu là SpacePi hoạt động trên nền tảng bsc. SpacePi Token/SpacePi thực hiện 263 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,086.78 USD (237.85 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 03:00 29/09/2022

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 317 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 156,413.50 USD (119.17 ETH)

bsc0x79ebc9a2ce02277a4b5b3a768b1c0a4ed75bd936 1 0 03:00 29/09/2022

Token CatGirl có mã ký hiệu là CATGIRL hoạt động trên nền tảng bsc. CatGirl/CATGIRL thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,547.78 USD (262.56 ETH)

optimism0x8700daec35af8ff88c16bdf0418774cb3d7599b4 1 0 03:00 29/09/2022

Token Synthetix có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng optimism. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 3,849 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 691,884.09 USD (528.65 ETH)

eth0x0d86eb9f43c57f6ff3bc9e23d8f9d82503f0e84b 1 0 03:00 29/09/2022

Token Maximus có mã ký hiệu là MAXI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus/MAXI thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 344,552.48 USD (260.10 ETH)

eth0xf65b5c5104c4fafd4b709d9d60a185eae063276c 1 0 03:00 29/09/2022

Token Truebit có mã ký hiệu là TRU hoạt động trên nền tảng eth. Truebit/TRU thực hiện 110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,961.10 USD (106.81 ETH)

eth0xd23367155b55d67492dfdc0fc7f8bb1df7114fd9 1 0 03:00 29/09/2022

Token AmpliFi có mã ký hiệu là AMPLIFI hoạt động trên nền tảng eth. Amplifi/AMPLIFI thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,891.54 USD (63.62 ETH)

eth0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f 1 0 03:00 29/09/2022

Token SynthetixNetworkToken có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng eth. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 290 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 747,200.27 USD (570.83 ETH)

eth0x6dea81c8171d0ba574754ef6f8b412f2ed88c54d 1 0 03:00 29/09/2022

Token Liquity có mã ký hiệu là LQTY hoạt động trên nền tảng eth. LQTY/LQTY thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 292,832.41 USD (221.98 ETH)

eth0x888888435fde8e7d4c54cab67f206e4199454c60 1 0 03:00 29/09/2022

Token DFX có mã ký hiệu là DFX hoạt động trên nền tảng eth. DFX Token/DFX thực hiện 172 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,213.05 USD (125.77 ETH)

eth0x7a58c0be72be218b41c608b7fe7c5bb630736c71 1 0 03:00 29/09/2022

Token ConstitutionDAO có mã ký hiệu là PEOPLE hoạt động trên nền tảng eth. ConstitutionDAO/PEOPLE thực hiện 32 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,808.57 USD (36.20 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 03:00 29/09/2022

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 179,412.68 USD (135.96 ETH)

polygon0xe0b52e49357fd4daf2c15e02058dce6bc0057db4 1 0 03:00 29/09/2022

Token agEUR có mã ký hiệu là agEUR hoạt động trên nền tảng polygon. agEUR/agEUR thực hiện 725 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 158,487.20 USD (216,104.07 ETH)

eth0xbbc2ae13b23d715c30720f079fcd9b4a74093505 1 0 03:00 29/09/2022

Token Ethernity Chain có mã ký hiệu là ERN hoạt động trên nền tảng eth. @EthernityChain $ERN Token/ERN thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,862.48 USD (85.61 ETH)

eth0x66761fa41377003622aee3c7675fc7b5c1c2fac5 1 0 03:00 29/09/2022

Token Clearpool có mã ký hiệu là CPOOL hoạt động trên nền tảng eth. Clearpool/CPOOL thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 157,980.04 USD (120.98 ETH)

eth0xdc349913d53b446485e98b76800b6254f43df695 1 0 03:00 29/09/2022

Token BezogeEarth có mã ký hiệu là BEZOGE hoạt động trên nền tảng eth. Bezoge Earth/BEZOGE thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 35,806.74 USD (27.26 ETH)

eth0xa693b19d2931d498c5b318df961919bb4aee87a5 1 0 03:00 29/09/2022

Token TerraUSD Wormhole có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng eth. UST (Wormhole)/UST thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,400.32 USD (50.79 ETH)

eth0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d 1 0 03:00 29/09/2022

Token Celsius có mã ký hiệu là CEL hoạt động trên nền tảng eth. Celsius/CEL thực hiện 194 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 182,982.83 USD (139.48 ETH)

eth0x0c572544a4ee47904d54aaa6a970af96b6f00e1b 1 0 03:00 29/09/2022

Token Wasder Token có mã ký hiệu là WAS hoạt động trên nền tảng eth. Wasder Token/WAS thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,466.64 USD (85.29 ETH)

bsc0x0e2b41ea957624a314108cc4e33703e9d78f4b3c 1 0 03:00 29/09/2022

Token Greenheart có mã ký hiệu là CBD hoạt động trên nền tảng bsc. Greenheart/CBD thực hiện 439 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 172,141.69 USD (630.70 ETH)

eth0x2a3bff78b79a009976eea096a51a948a3dc00e34 1 0 03:00 29/09/2022

Token Wilder có mã ký hiệu là WILD hoạt động trên nền tảng eth. Wilder/WILD thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 168,436.68 USD (127.61 ETH)

eth0x3d3d35bb9bec23b06ca00fe472b50e7a4c692c30 1 0 03:00 29/09/2022

Token Vidya có mã ký hiệu là VIDYA hoạt động trên nền tảng eth. Vidya/VIDYA thực hiện 439 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,672.73 USD (48.80 ETH)

optimism0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cb 1 0 03:00 29/09/2022

Token Lyra Finance có mã ký hiệu là LYRA hoạt động trên nền tảng optimism. Lyra Token/LYRA thực hiện 989 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 162,077.43 USD (124.81 ETH)

eth0xc18360217d8f7ab5e7c516566761ea12ce7f9d72 1 0 03:00 29/09/2022

Token EthereumNameService có mã ký hiệu là ENS hoạt động trên nền tảng eth. Ethereum Name Service/ENS thực hiện 471 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,969,290.29 USD (1,498.53 ETH)