Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x44ea566aa7b5f801d5beb2c6d23f97cd2978e197 1 0 16:50 09/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,533.03 USD (203.53 ETH)

bsc0x0b7975dc875742768666a9a2b2d2c87360dab21b 1 0 16:50 09/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,542.99 USD (166.24 ETH)

arbitrum0xb869696ae2bc8d8d469bf1647b07cee3947e6805 1 0 16:50 09/02/2023

Token SushiSwap LP Token có mã ký hiệu là SLP hoạt động trên nền tảng arbitrum. SushiSwap LP Token/SLP thực hiện 16 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,032.20 USD (58.24 ETH)

bsc0x0e8562a72bfe89da94d6f2f1b705976ddf0963e1 1 0 16:40 09/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 19 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,070.73 USD (211.41 ETH)

bsc0xea7a4f5d01ab0d20f916e50e4ae35038ce78c5f2 1 0 16:40 09/02/2023

Token SatoshiStreetBulls có mã ký hiệu là SSBULLS hoạt động trên nền tảng bsc. SatoshiStreetBulls/SSBULLS thực hiện 19 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 35,004.30 USD (108.71 ETH)

eth0xff770e4c68e35db85c6e0e89a43750ec02bdb2ac 1 0 16:30 09/02/2023

Token Ordinal BTC có mã ký hiệu là oBTC hoạt động trên nền tảng eth. Ordinal BTC /oBTC thực hiện 157 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 153,091.73 USD (93.67 ETH)

bsc0xbb5a310a8c202fab25cf27f395dfc0f867046c73 1 0 16:20 09/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 62 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 167,902.75 USD (520.70 ETH)

bsc0xb13dfd0f01d50d381a704b9b6780a97efda66263 1 0 16:10 09/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 894 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 148,165.27 USD (459.18 ETH)

bsc0xfcd8a781e99b837a46d23c5cbdaaffcd14297d56 1 0 16:10 09/02/2023

Token LoudMetaverse có mã ký hiệu là LOUD hoạt động trên nền tảng bsc. LoudMetaverse/LOUD thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,628.09 USD (308.65 ETH)

bsc0x02b9a9e08dd738630e4711d0d3c6c50b193eb4a8 1 0 16:10 09/02/2023

Token LoveCoreDAO có mã ký hiệu là LoveCore hoạt động trên nền tảng bsc. LoveCoreDAO/LoveCore thực hiện 894 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,258.55 USD (230.13 ETH)

arbitrum0xdd389517320720f09db75d20a27d8a2cfa5f8568 1 0 16:00 09/02/2023

Token AI Card Render có mã ký hiệu là ACR hoạt động trên nền tảng arbitrum. AI Card Render/ACR thực hiện 1,190 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 469,152.97 USD (283.75 ETH)

eth0x8793fb615eb92822f482f88b3137b00aad4c00d2 1 0 16:00 09/02/2023

Token revoAI có mã ký hiệu là revoAI hoạt động trên nền tảng eth. revoAI/revoAI thực hiện 234 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 155,222.36 USD (93.61 ETH)

eth0x0aa7efe4945db24d95ca6e117bba65ed326e291a 1 0 16:00 09/02/2023

Token Ojamu có mã ký hiệu là OJA hoạt động trên nền tảng eth. Ojamu Token/OJA thực hiện 277 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 351,988.74 USD (213.63 ETH)

eth0x235c8ee913d93c68d2902a8e0b5a643755705726 1 0 16:00 09/02/2023

Token tehBag có mã ký hiệu là BAG hoạt động trên nền tảng eth. tehBag/BAG thực hiện 185 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 145,744.41 USD (88.16 ETH)

bsc0x40f75ed09c7bc89bf596ce0ff6fb2ff8d02ac019 1 0 16:00 09/02/2023

Token Bitpaid có mã ký hiệu là BTP hoạt động trên nền tảng bsc. Bitpaid/BTP thực hiện 1,611 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 316,130.92 USD (963.59 ETH)

eth0xf3dcbc6d72a4e1892f7917b7c43b74131df8480e 1 0 16:00 09/02/2023

Token BDPToken có mã ký hiệu là BDP hoạt động trên nền tảng eth. BDPToken/BDP thực hiện 2,303 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 7,667,065.22 USD (4,650.39 ETH)

eth0xf0a163a26601d9dc8aef26b388eadb7b1c620d24 1 0 16:00 09/02/2023

Token Tickr có mã ký hiệu là TICKR hoạt động trên nền tảng eth. Tickr/TICKR thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,897.51 USD (32.03 ETH)

bsc0x66cafcf6c32315623c7ffd3f2ff690aa36ebed38 1 0 16:00 09/02/2023

Token Brokoli Token [via ChainPort.io] có mã ký hiệu là BRKL hoạt động trên nền tảng bsc. Brokoli Token [via ChainPort.io]/BRKL thực hiện 1,048 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 292,781.69 USD (895.80 ETH)

eth0x922e2708462c7a3d014d8344f7c4d92b27ecf332 1 0 16:00 09/02/2023

Token Neuroni AI có mã ký hiệu là NEURONI hoạt động trên nền tảng eth. Neuroni.AI/NEURONI thực hiện 405 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 559,594.07 USD (337.96 ETH)

eth0xf21661d0d1d76d3ecb8e1b9f1c923dbfffae4097 1 0 16:00 09/02/2023

Token Realio Network có mã ký hiệu là RIO hoạt động trên nền tảng eth. Realio Network/RIO thực hiện 551 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 495,849.93 USD (299.12 ETH)

bsc0x9573c88ae3e37508f87649f87c4dd5373c9f31e0 1 0 16:00 09/02/2023

Token Monsta Infinite Token có mã ký hiệu là MONI hoạt động trên nền tảng bsc. Monsta Infinite Token/MONI thực hiện 1,050 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 154,716.18 USD (474.13 ETH)

eth0xfe98c2b85caafe841ca7fa8b3b912a178a3f68ed 1 0 16:00 09/02/2023

Token Red Rabbit có mã ký hiệu là RR hoạt động trên nền tảng eth. Red Rabbit/RR thực hiện 227 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 178,597.24 USD (108.41 ETH)

avalanche0x18706c65b12595edb43643214eacdb4f618dd166 1 0 16:00 09/02/2023

Token BAYMAX có mã ký hiệu là BAY hoạt động trên nền tảng avalanche. BAYMAX/BAY thực hiện 388 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 422,041.94 USD (21,169.13 ETH)

optimism0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cb 1 0 16:00 09/02/2023

Token Lyra có mã ký hiệu là LYRA hoạt động trên nền tảng optimism. Lyra Token/LYRA thực hiện 1,185 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,279,124.30 USD (768.08 ETH)

arbitrum0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42 1 0 16:00 09/02/2023

Token MUX Protocol có mã ký hiệu là MCB hoạt động trên nền tảng arbitrum. MCDEX Token/MCB thực hiện 328 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 252,843.22 USD (153.34 ETH)

eth0x7f280dac515121dcda3eac69eb4c13a52392cace 1 0 16:00 09/02/2023

Token Fancy Games có mã ký hiệu là FNC hoạt động trên nền tảng eth. Fancy Games/FNC thực hiện 16 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 39,290.16 USD (24.14 ETH)

optimism0x3c8b650257cfb5f272f799f5e2b4e65093a11a05 1 0 16:00 09/02/2023

Token Velodrome có mã ký hiệu là VELO hoạt động trên nền tảng optimism. Velodrome/VELO thực hiện 7,685 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,731,828.41 USD (937.80 ETH)

bsc0x4b85a666dec7c959e88b97814e46113601b07e57 1 0 16:00 09/02/2023

Token GoCrypto có mã ký hiệu là GoC hoạt động trên nền tảng bsc. GoCrypto/GoC thực hiện 199 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,574.35 USD (182.28 ETH)

eth0xc162e59cf158c0e9aa06c4c3c66a2ce2961777ee 1 0 16:00 09/02/2023

Token Black Rabbit AI có mã ký hiệu là BRAIN hoạt động trên nền tảng eth. Black Rabbit AI/BRAIN thực hiện 152 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,912.28 USD (56.32 ETH)

arbitrum0x93c15cd7de26f07265f0272e0b831c5d7fab174f 1 0 16:00 09/02/2023

Token Liquid Finance có mã ký hiệu là LIQD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Liquid/LIQD thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,985.38 USD (36.34 ETH)

eth0x5218e472cfcfe0b64a064f055b43b4cdc9efd3a6 1 0 16:00 09/02/2023

Token UnFederalReserveToken có mã ký hiệu là eRSDL hoạt động trên nền tảng eth. UnFederalReserveToken/eRSDL thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,787.56 USD (50.24 ETH)

eth0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935 1 0 16:00 09/02/2023

Token NuNet Utility Token có mã ký hiệu là NTX hoạt động trên nền tảng eth. NuNet Utility Token/NTX thực hiện 705 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,053,559.08 USD (636.43 ETH)

eth0x6c936d4ae98e6d2172db18c16c4b601c99918ee6 1 0 16:00 09/02/2023

Token Life Crypto có mã ký hiệu là LIFE hoạt động trên nền tảng eth. Life Crypto/LIFE thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,563.18 USD (44.46 ETH)

polygon0x638df98ad8069a15569da5a6b01181804c47e34c 1 0 16:00 09/02/2023

Token DAFI Token có mã ký hiệu là DAFI hoạt động trên nền tảng polygon. DAFI Token (PoS)/DAFI thực hiện 233 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,721.37 USD (69,213.15 ETH)

eth0x8b937af714ac7e2129bd33d93641f52b665ca352 1 0 16:00 09/02/2023

Token JizzRocket có mã ký hiệu là JIZZ hoạt động trên nền tảng eth. JizzRocket/JIZZ thực hiện 833 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,002,454.65 USD (606.13 ETH)

eth0x01ba67aac7f75f647d94220cc98fb30fcc5105bf 1 0 16:00 09/02/2023

Token Lyra Finance có mã ký hiệu là LYRA hoạt động trên nền tảng eth. Lyra Token/LYRA thực hiện 205 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 410,658.46 USD (247.51 ETH)

bsc0x0ebd9537a25f56713e34c45b38f421a1e7191469 1 0 16:00 09/02/2023

Token dotmoovs có mã ký hiệu là MOOV hoạt động trên nền tảng bsc. dotmoovs/MOOV thực hiện 497 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 199,632.57 USD (612.86 ETH)

bsc0xde3dbbe30cfa9f437b293294d1fd64b26045c71a 1 0 16:00 09/02/2023

Token NFTB có mã ký hiệu là NFTB hoạt động trên nền tảng bsc. NFTB/NFTB thực hiện 1,037 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 593,064.82 USD (1,820.86 ETH)

eth0x8eb94a06b4716093dbfe335cbdb098deb2dcde1b 1 0 16:00 09/02/2023

Token Half Shiba Inu có mã ký hiệu là SHIB0.5 hoạt động trên nền tảng eth. Half Shiba Inu/SHIB0.5 thực hiện 542 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 465,834.13 USD (281.35 ETH)

eth0x58fcaa970339a9b1f8c0a5b4f3fcd7af2ba3075e 1 0 16:00 09/02/2023

Token PolarSync có mã ký hiệu là POLAR hoạt động trên nền tảng eth. PolarSync/POLAR thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 448,017.61 USD (269.68 ETH)