Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xc07db834d5f9907f47ff3b4132dce778dcf7dae8 1 0 01:10 29/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 17 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 18,220.37 USD (59.52 ETH)

bsc0xcb5327ed4649548e0d73e70b633cdfd99af6da87 1 0 01:00 29/01/2023

Token PRIMAL Token có mã ký hiệu là PRIMAL hoạt động trên nền tảng bsc. PRIMAL Token/PRIMAL thực hiện 1,197 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 581,486.35 USD (1,894.59 ETH)

polygon0xa1c57f48f0deb89f569dfbe6e2b7f46d33606fd4 1 0 01:00 29/01/2023

Token Decentraland MANA có mã ký hiệu là MANA hoạt động trên nền tảng polygon. (PoS) Decentraland MANA/MANA thực hiện 1,204 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,531.34 USD (88,636.46 ETH)

arbitrum0xdd8e557c8804d326c72074e987de02a23ae6ef84 1 0 01:00 29/01/2023

Token ArbInu có mã ký hiệu là ARBINU hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbInu/ARBINU thực hiện 635 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 160,525.27 USD (100.88 ETH)

eth0xa735a3af76cc30791c61c10d585833829d36cbe0 1 0 01:00 29/01/2023

Token Image Generation AI | imgnAI.com có mã ký hiệu là imgnAI hoạt động trên nền tảng eth. Image Generation AI | imgnAI.com/imgnAI thực hiện 2,465 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,598,234.06 USD (1,639.15 ETH)

avalanche0xccf719c44e2c36e919335692e89d22cf13d6aaeb 1 0 01:00 29/01/2023

Token OpenBlox có mã ký hiệu là OBX hoạt động trên nền tảng avalanche. OpenBlox Token/OBX thực hiện 651 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,898.02 USD (5,953.44 ETH)

eth0xfeb6d5238ed8f1d59dcab2db381aa948e625966d 1 0 01:00 29/01/2023

Token Doge-TV có mã ký hiệu là $DGTV hoạt động trên nền tảng eth. Doge-TV/$DGTV thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,556.51 USD (39.56 ETH)

bsc0x158d41854b4f6a0f55051989ea5e27705c277180 1 0 01:00 29/01/2023

Token MXM Token có mã ký hiệu là MXM hoạt động trên nền tảng bsc. MXM Token/MXM thực hiện 870 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,864.14 USD (394.91 ETH)

arbitrum0x65c936f008bc34fe819bce9fa5afd9dc2d49977f 1 0 01:00 29/01/2023

Token Y2K có mã ký hiệu là Y2K hoạt động trên nền tảng arbitrum. Y2K/Y2K thực hiện 509 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 531,936.68 USD (337.18 ETH)

eth0xf21661d0d1d76d3ecb8e1b9f1c923dbfffae4097 1 0 01:00 29/01/2023

Token Realio Network có mã ký hiệu là RIO hoạt động trên nền tảng eth. Realio Network/RIO thực hiện 1,240 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 969,543.19 USD (611.48 ETH)

eth0x3dd98c8a089dbcff7e8fc8d4f532bd493501ab7f 1 0 01:00 29/01/2023

Token TownCoin có mã ký hiệu là TOWN hoạt động trên nền tảng eth. TownCoin/TOWN thực hiện 1,141 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,999,545.62 USD (1,253.13 ETH)

arbitrum0xfd559867b6d3445f9589074c3ac46418fdfffda4 1 0 01:00 29/01/2023

Token Goblin có mã ký hiệu là GOBLIN hoạt động trên nền tảng arbitrum. Goblin/GOBLIN thực hiện 1,241 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 650,574.06 USD (408.61 ETH)

avalanche0xc7f4debc8072e23fe9259a5c0398326d8efb7f5c 1 0 01:00 29/01/2023

Token HeroesChained có mã ký hiệu là HeC hoạt động trên nền tảng avalanche. HeroesChained/HeC thực hiện 583 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,108.80 USD (3,021.15 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 01:00 29/01/2023

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 402 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,995.88 USD (87.00 ETH)

bsc0x0ebd9537a25f56713e34c45b38f421a1e7191469 1 0 01:00 29/01/2023

Token dotmoovs có mã ký hiệu là MOOV hoạt động trên nền tảng bsc. dotmoovs/MOOV thực hiện 1,696 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 615,164.32 USD (1,999.55 ETH)

bsc0xbbcf57177d8752b21d080bf30a06ce20ad6333f8 1 0 01:00 29/01/2023

Token Zamzam có mã ký hiệu là ZAM hoạt động trên nền tảng bsc. Zamzam/ZAM thực hiện 589 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 134,263.38 USD (438.64 ETH)

eth0x2e85ae1c47602f7927bcabc2ff99c40aa222ae15 1 0 01:00 29/01/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng eth. Katana Inu/KATA thực hiện 706 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 936,865.72 USD (590.37 ETH)

eth0x24ec2ca132abf8f6f8a6e24a1b97943e31f256a7 1 0 01:00 29/01/2023

Token dotmoovs có mã ký hiệu là MOOV hoạt động trên nền tảng eth. dotmoovs/MOOV thực hiện 162 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 147,343.73 USD (92.69 ETH)

eth0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e 1 0 01:00 29/01/2023

Token Blockchain Bets có mã ký hiệu là BCB hoạt động trên nền tảng eth. Blockchain Bets/BCB thực hiện 412 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 586,052.90 USD (368.74 ETH)

eth0x6f3277ad0782a7da3eb676b85a8346a100bf9c1c 1 0 01:00 29/01/2023

Token DogPad có mã ký hiệu là DOGPAD hoạt động trên nền tảng eth. DogPad/DOGPAD thực hiện 810 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 380,656.32 USD (239.20 ETH)

avalanche0xeb8343d5284caec921f035207ca94db6baaacbcd 1 0 01:00 29/01/2023

Token Echidna có mã ký hiệu là ECD hoạt động trên nền tảng avalanche. Echidna Token/ECD thực hiện 130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,817.56 USD (5,275.97 ETH)

eth0x37c4822dfcea7211d1d9876dabd48c62d46dbaab 1 0 01:00 29/01/2023

Token MetaBET có mã ký hiệu là MBET hoạt động trên nền tảng eth. MetaBET/MBET thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,059.28 USD (101.22 ETH)

eth0xe88f8313e61a97cec1871ee37fbbe2a8bf3ed1e4 1 0 01:00 29/01/2023

Token Sora Validator Token có mã ký hiệu là VAL hoạt động trên nền tảng eth. Sora Validator Token/VAL thực hiện 103 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,778.31 USD (31.46 ETH)

avalanche0x22d4002028f537599be9f666d1c4fa138522f9c8 1 0 01:00 29/01/2023

Token Platypus Finance có mã ký hiệu là PTP hoạt động trên nền tảng avalanche. Platypus/PTP thực hiện 1,105 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 624,117.53 USD (30,600.81 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 01:00 29/01/2023

Token Safuu có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 221 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 249,557.55 USD (808.77 ETH)

bsc0x6d6ba21e4c4b29ca7bfa1c344ba1e35b8dae7205 1 0 01:00 29/01/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng bsc. Katana Inu/KATA thực hiện 2,790 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,228,071.17 USD (7,245.86 ETH)

bsc0xe618ef7c64afede59a81cef16d0161c914ebab17 1 0 01:00 29/01/2023

Token Titi Financial có mã ký hiệu là TITI hoạt động trên nền tảng bsc. Titi Financial /TITI thực hiện 893 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 346,841.02 USD (1,130.90 ETH)

polygon0x23e8b6a3f6891254988b84da3738d2bfe5e703b9 1 0 01:00 29/01/2023

Token Fabwelt có mã ký hiệu là WELT hoạt động trên nền tảng polygon. FABWELT/WELT thực hiện 333 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,284.81 USD (72,812.57 ETH)

eth0x7ae0d42f23c33338de15bfa89c7405c068d9dc0a 1 0 01:00 29/01/2023

Token Shibaverse có mã ký hiệu là VERSE hoạt động trên nền tảng eth. Shibaverse/VERSE thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,608.59 USD (36.80 ETH)

avalanche0x5817d4f0b62a59b17f75207da1848c2ce75e7af4 1 0 01:00 29/01/2023

Token Vector có mã ký hiệu là VTX hoạt động trên nền tảng avalanche. Vector/VTX thực hiện 219 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 214,072.50 USD (10,439.52 ETH)

bsc0xcffd4d3b517b77be32c76da768634de6c738889b 1 0 01:00 29/01/2023

Token ESPL ARENA có mã ký hiệu là ARENA hoạt động trên nền tảng bsc. ESPL ARENA/ARENA thực hiện 597 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 283,791.44 USD (928.20 ETH)

eth0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e 1 0 01:00 29/01/2023

Token FLOKI có mã ký hiệu là FLOKI hoạt động trên nền tảng eth. FLOKI/FLOKI thực hiện 1,592 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 913,151.41 USD (572.28 ETH)

bsc0x89af13a10b32f1b2f8d1588f93027f69b6f4e27e 1 0 01:00 29/01/2023

Token GameFi có mã ký hiệu là GAFI hoạt động trên nền tảng bsc. GameFi/GAFI thực hiện 348 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 191,859.44 USD (624.96 ETH)

fantom0xb66b5d38e183de42f21e92abcaf3c712dd5d6286 1 0 01:00 29/01/2023

Token Morpheus Swap có mã ký hiệu là PILLS hoạt động trên nền tảng fantom. PILLS Token/PILLS thực hiện 431 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,988.45 USD (122,771.58 ETH)

polygon0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe 1 0 01:00 29/01/2023

Token IX có mã ký hiệu là IXT hoạt động trên nền tảng polygon. PlanetIX/IXT thực hiện 7,655 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,444,146.91 USD (2,169,083.90 ETH)

fantom0xc60d7067dfbc6f2caf30523a064f416a5af52963 1 0 01:00 29/01/2023

Token Retreeb có mã ký hiệu là TREEB hoạt động trên nền tảng fantom. Treeb/TREEB thực hiện 3,542 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,194,293.30 USD (2,568,069.42 ETH)

eth0x6bea7cfef803d1e3d5f7c0103f7ded065644e197 1 0 01:00 29/01/2023

Token Gamma có mã ký hiệu là GAMMA hoạt động trên nền tảng eth. Gamma/GAMMA thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 285,055.42 USD (180.50 ETH)

bsc0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e 1 0 01:00 29/01/2023

Token FLOKI có mã ký hiệu là FLOKI hoạt động trên nền tảng bsc. FLOKI/FLOKI thực hiện 4,873 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,109,933.81 USD (3,612.83 ETH)

eth0x1e4746dc744503b53b4a082cb3607b169a289090 1 0 01:00 29/01/2023

Token IPOR Token có mã ký hiệu là IPOR hoạt động trên nền tảng eth. IPOR Token/IPOR thực hiện 173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 257,924.98 USD (161.54 ETH)

bsc0x6ae9701b9c423f40d54556c9a443409d79ce170a 1 0 01:00 29/01/2023

Token Polka City có mã ký hiệu là POLC hoạt động trên nền tảng bsc. Polka City/POLC thực hiện 409 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,916.80 USD (297.91 ETH)