Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x0e38b98a9701c5b8efef5fe658017cafdf76c7bb 5 0 00:20 06/10/2022

Token DuckToken có mã ký hiệu là DUCK hoạt động trên nền tảng bsc. DuckToken/DUCK thực hiện 20 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,523.56 USD (168.26 ETH)

eth0x38988afc4c692db8fa28ef0d38723e2a5929ed7e 5 0 00:10 06/10/2022

Token Yori có mã ký hiệu là $YORI hoạt động trên nền tảng eth. Yori/$YORI thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 9,408.23 USD (6.96 ETH)

eth0x1ab052db3216835182926a6d516762b0f1634661 8 0 00:10 06/10/2022

Token The Path Of Light có mã ký hiệu là YORI hoạt động trên nền tảng eth. The Path Of Light/YORI thực hiện 776 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 305,133.14 USD (225.76 ETH)

polygon0xeb2778f74e5ee038e67aa6c77f0f0451abd748fd 1 0 00:00 06/10/2022

Token PolyZap có mã ký hiệu là PZAP hoạt động trên nền tảng polygon. PolyZap/PZAP thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 270,837.35 USD (451,905.45 ETH)

polygon0xd1e6354fb05bf72a8909266203dab80947dceccf 1 0 00:00 06/10/2022

Token Cryption Network có mã ký hiệu là CNT hoạt động trên nền tảng polygon. Cryption Network Token/CNT thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,176,015.90 USD (1,962,246.14 ETH)

polygon0x980111ae1b84e50222c8843e3a7a038f36fecd2b 1 0 00:00 06/10/2022

Token StackOS có mã ký hiệu là STACK hoạt động trên nền tảng polygon. StackOS/STACK thực hiện 537 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 183,513,609.63 USD (306,224,427.91 ETH)

bsc0x98afac3b663113d29dc2cd8c2d1d14793692f110 1 0 00:00 06/10/2022

Token MVS Multiverse có mã ký hiệu là MVS hoạt động trên nền tảng bsc. Multiverse/MVS thực hiện 1,681 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 817,881.84 USD (2,775.17 ETH)

eth0x38a94e92a19e970c144ded0b2dd47278ca11cc1f 1 0 00:00 06/10/2022

Token Falcon 9 có mã ký hiệu là F9 hoạt động trên nền tảng eth. Falcon 9/F9 thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,411.05 USD (59.52 ETH)

bsc0x2c717059b366714d267039af8f59125cadce6d8c 1 0 00:00 06/10/2022

Token MetaShooter có mã ký hiệu là MHUNT hoạt động trên nền tảng bsc. MetaShooter/MHUNT thực hiện 863 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,392.46 USD (410.47 ETH)

eth0x78132543d8e20d2417d8a07d9ae199d458a0d581 1 0 00:00 06/10/2022

Token Luna Inu có mã ký hiệu là LINU hoạt động trên nền tảng eth. Luna Inu/LINU thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,921.62 USD (40.60 ETH)

eth0x39207d2e2feef178fbda8083914554c59d9f8c00 1 0 00:00 06/10/2022

Token MultiPlanetary Inus có mã ký hiệu là INUS hoạt động trên nền tảng eth. MultiPlanetary Inus/INUS thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,681.91 USD (54.18 ETH)

polygon0x4c16f69302ccb511c5fac682c7626b9ef0dc126a 1 0 00:00 06/10/2022

Token Polygon BUNNY Token có mã ký hiệu là polyBUNNY hoạt động trên nền tảng polygon. Polygon BUNNY Token/polyBUNNY thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,734.79 USD (132,618.00 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 00:00 06/10/2022

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 324 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,272.79 USD (382.89 ETH)

polygon0xee7666aacaefaa6efeef62ea40176d3eb21953b9 1 0 00:00 06/10/2022

Token MCHCoin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng polygon. MCHCoin (PoS)/MCHC thực hiện 317 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,985.29 USD (111,327.91 ETH)

polygon0xc6c855ad634dcdad23e64da71ba85b8c51e5ad7c 1 0 00:00 06/10/2022

Token Decentral Games ICE có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng polygon. Decentral Games ICE/ICE thực hiện 440 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 974,625.30 USD (1,562,762.02 ETH)

bsc0x87230146e138d3f296a9a77e497a2a83012e9bc5 1 0 00:00 06/10/2022

Token Squid Game có mã ký hiệu là SQUID hoạt động trên nền tảng bsc. Squid Game/SQUID thực hiện 580 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,700.86 USD (514.48 ETH)

bsc0x6d23970ce32cb0f1929bece7c56d71319e1b4f01 1 0 00:00 06/10/2022

Token Multi Functional Environmental Token có mã ký hiệu là MFET hoạt động trên nền tảng bsc. Multi Functional Environmental Token/MFET thực hiện 190 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,545.13 USD (440.09 ETH)

bsc0x2cd96e8c3ff6b5e01169f6e3b61d28204e7810bb 1 0 00:00 06/10/2022

Token LuckyBlock có mã ký hiệu là LBlock hoạt động trên nền tảng bsc. LuckyBlock/LBlock thực hiện 703 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,200.54 USD (389.36 ETH)

bsc0xd40bedb44c081d2935eeba6ef5a3c8a31a1bbe13 1 0 00:00 06/10/2022

Token Metahero có mã ký hiệu là HERO hoạt động trên nền tảng bsc. Metahero/HERO thực hiện 3,393 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,946,684.27 USD (16,828.63 ETH)

eth0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892 1 0 00:00 06/10/2022

Token Melon Token có mã ký hiệu là MLN hoạt động trên nền tảng eth. Melon Token/MLN thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,046.83 USD (72.35 ETH)

bsc0x928e55dab735aa8260af3cedada18b5f70c72f1b 1 0 00:00 06/10/2022

Token Frontier Token có mã ký hiệu là FRONT hoạt động trên nền tảng bsc. Frontier Token/FRONT thực hiện 335 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,356.20 USD (174.82 ETH)

eth0x83249c6794bca5a77eb8c0af9f1a86e055459cea 1 0 00:00 06/10/2022

Token GigaSwap có mã ký hiệu là GIGA hoạt động trên nền tảng eth. GigaSwap/GIGA thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,734.02 USD (67.88 ETH)

eth0x20d4db1946859e2adb0e5acc2eac58047ad41395 1 0 00:00 06/10/2022

Token MOONEY có mã ký hiệu là MOONEY hoạt động trên nền tảng eth. MOONEY/MOONEY thực hiện 36 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,512.12 USD (51.44 ETH)

bsc0x641ec142e67ab213539815f67e4276975c2f8d50 1 0 00:00 06/10/2022

Token DogeKing có mã ký hiệu là DogeKing hoạt động trên nền tảng bsc. DogeKing /DogeKing thực hiện 327 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,041.23 USD (191.32 ETH)

bsc0x71fc2c893e41eabdf9c4afda3b2cdb46b93cd8aa 1 0 00:00 06/10/2022

Token MIC có mã ký hiệu là MIC hoạt động trên nền tảng bsc. MIC/MIC thực hiện 1,484 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 318,917.12 USD (1,083.56 ETH)

eth0xd23367155b55d67492dfdc0fc7f8bb1df7114fd9 1 0 00:00 06/10/2022

Token AmpliFi có mã ký hiệu là AMPLIFI hoạt động trên nền tảng eth. Amplifi/AMPLIFI thực hiện 104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,551.46 USD (70.62 ETH)

eth0x243cacb4d5ff6814ad668c3e225246efa886ad5a 1 0 00:00 06/10/2022

Token Shina Inu có mã ký hiệu là SHI hoạt động trên nền tảng eth. Shina Inu/SHI thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,421.99 USD (48.49 ETH)

eth0x1c4853ec0d55e420002c5efabc7ed8e0ba7a4121 1 0 00:00 06/10/2022

Token Kanagawa Nami có mã ký hiệu là Okinami hoạt động trên nền tảng eth. Kanagawa Nami/Okinami thực hiện 341 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 458,057.45 USD (338.86 ETH)

eth0x9d409a0a012cfba9b15f6d4b36ac57a46966ab9a 1 0 00:00 06/10/2022

Token yearn v2 Compounding veCRV yVault có mã ký hiệu là yvBOOST hoạt động trên nền tảng eth. Yearn Compounding veCRV yVault/yvBOOST thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 412,979.67 USD (305.63 ETH)

eth0xeb953eda0dc65e3246f43dc8fa13f35623bdd5ed 1 0 00:00 06/10/2022

Token Rainicorn có mã ký hiệu là RAINI hoạt động trên nền tảng eth. Rainicorn/RAINI thực hiện 22 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,628.22 USD (42.49 ETH)

eth0x375abb85c329753b1ba849a601438ae77eec9893 1 0 00:00 06/10/2022

Token Paragons DAO Token có mã ký hiệu là PDT hoạt động trên nền tảng eth. Paragons DAO Token/PDT thực hiện 6 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 34,301.34 USD (25.36 ETH)

bsc0x5344c20fd242545f31723689662ac12b9556fc3d 1 0 00:00 06/10/2022

Token Wakanda Inu có mã ký hiệu là WKD hoạt động trên nền tảng bsc. Wakanda Inu Token/WKD thực hiện 285 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,169.01 USD (287.74 ETH)

eth0xb31ef9e52d94d4120eb44fe1ddfde5b4654a6515 1 0 00:00 06/10/2022

Token DOSE có mã ký hiệu là DOSE hoạt động trên nền tảng eth. DOSE/DOSE thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 35,825.64 USD (26.63 ETH)

eth0x4b13006980acb09645131b91d259eaa111eaf5ba 1 0 00:00 06/10/2022

Token Mycelium có mã ký hiệu là MYC hoạt động trên nền tảng eth. Mycelium/MYC thực hiện 163 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 175,066.39 USD (129.25 ETH)

eth0xbbc2ae13b23d715c30720f079fcd9b4a74093505 1 0 00:00 06/10/2022

Token Ethernity có mã ký hiệu là ERN hoạt động trên nền tảng eth. @EthernityChain $ERN Token/ERN thực hiện 245 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 648,120.01 USD (483.02 ETH)

avalanche0xab592d197acc575d16c3346f4eb70c703f308d1e 1 0 00:00 06/10/2022

Token chikn feed có mã ký hiệu là FEED hoạt động trên nền tảng avalanche. chikn feed/FEED thực hiện 921 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 147,792.12 USD (8,547.39 ETH)

eth0xcfcecfe2bd2fed07a9145222e8a7ad9cf1ccd22a 1 0 00:00 06/10/2022

Token Adshares có mã ký hiệu là ADS hoạt động trên nền tảng eth. Adshares/ADS thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,996.15 USD (96.92 ETH)

bsc0x734548a9e43d2d564600b1b2ed5be9c2b911c6ab 1 0 00:00 06/10/2022

Token Meta Apes Peel có mã ký hiệu là PEEL hoạt động trên nền tảng bsc. Meta Apes Peel/PEEL thực hiện 799 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 392,133.95 USD (1,334.74 ETH)

eth0x970b9bb2c0444f5e81e9d0efb84c8ccdcdcaf84d 1 0 00:00 06/10/2022

Token Fuse Token có mã ký hiệu là FUSE hoạt động trên nền tảng eth. Fuse Token/FUSE thực hiện 109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,033.43 USD (96.51 ETH)

eth0xdc349913d53b446485e98b76800b6254f43df695 1 0 00:00 06/10/2022

Token BezogeEarth có mã ký hiệu là BEZOGE hoạt động trên nền tảng eth. Bezoge Earth/BEZOGE thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,533.33 USD (42.37 ETH)