Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

polygon0x6f8a06447ff6fcf75d803135a7de15ce88c1d4ec 1 0 12:00 05/10/2022

Token SHIBA INU (PoS) có mã ký hiệu là SHIB hoạt động trên nền tảng polygon. SHIBA INU (PoS)/SHIB thực hiện 166 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,098,358.15 USD (81,928,690.72 ETH)

polygon0x4c16f69302ccb511c5fac682c7626b9ef0dc126a 1 0 12:00 05/10/2022

Token Polygon BUNNY Token có mã ký hiệu là polyBUNNY hoạt động trên nền tảng polygon. Polygon BUNNY Token/polyBUNNY thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,838.06 USD (132,743.17 ETH)

polygon0x5a2fdf906ada9353ebe496fa5d351b39f8908d19 1 0 12:00 05/10/2022

Token IG Orb (PoS) có mã ký hiệu là ORB hoạt động trên nền tảng polygon. IG Orb (PoS)/ORB thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,719,333.50 USD (9,543,836.37 ETH)

polygon0xd12dc5319808bb31ba95ae5764def2627d5966ce 1 0 12:00 05/10/2022

Token Pirate Booty có mã ký hiệu là BOOTY hoạt động trên nền tảng polygon. PirateBooty/BOOTY thực hiện 20 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 554,194.69 USD (924,779.95 ETH)

eth0x04abeda201850ac0124161f037efd70c74ddc74c 1 0 12:00 05/10/2022

Token Nest Protocol có mã ký hiệu là NEST hoạt động trên nền tảng eth. NEST/NEST thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,683.00 USD (66.17 ETH)

bsc0xadd8a06fd58761a5047426e160b2b88ad3b9d464 1 0 12:00 05/10/2022

Token cheesemaker.farm có mã ký hiệu là CHS hoạt động trên nền tảng bsc. cheesemaker.farm/CHS thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 265,107.23 USD (1,000.12 ETH)

bsc0x26193c7fa4354ae49ec53ea2cebc513dc39a10aa 1 0 12:00 05/10/2022

Token SharkShakeSea có mã ký hiệu là SEA hoạt động trên nền tảng bsc. SharkShakeSea/SEA thực hiện 701 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 378,963.52 USD (1,292.16 ETH)

eth0xd3e4ba569045546d09cf021ecc5dfe42b1d7f6e4 1 0 12:00 05/10/2022

Token Morpheus Network có mã ký hiệu là MNW hoạt động trên nền tảng eth. Morpheus.Network/MNW thực hiện 272 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 481,374.50 USD (356.07 ETH)

bsc0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657 1 0 12:00 05/10/2022

Token BabySwap Token có mã ký hiệu là BABY hoạt động trên nền tảng bsc. BabySwap Token/BABY thực hiện 3,395 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,482,973.72 USD (5,028.76 ETH)

optimism0xe405de8f52ba7559f9df3c368500b6e6ae6cee49 1 0 12:00 05/10/2022

Token sETH có mã ký hiệu là sETH hoạt động trên nền tảng optimism. Synth sETH/sETH thực hiện 244 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,883.99 USD (51.86 ETH)

eth0x120a3879da835a5af037bb2d1456bebd6b54d4ba 1 0 12:00 05/10/2022

Token Revest có mã ký hiệu là RVST hoạt động trên nền tảng eth. Revest/RVST thực hiện 270 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 663,324.95 USD (490.87 ETH)

bsc0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab 1 0 12:00 05/10/2022

Token CryptoBlades Skill Token có mã ký hiệu là SKILL hoạt động trên nền tảng bsc. CryptoBlades Skill Token/SKILL thực hiện 2,363 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 212,777.31 USD (722.93 ETH)

eth0x993864e43caa7f7f12953ad6feb1d1ca635b875f 1 0 12:00 05/10/2022

Token Singularity Dao có mã ký hiệu là SDAO hoạt động trên nền tảng eth. Singularity Dao/SDAO thực hiện 340 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 304,484.46 USD (224.51 ETH)

bsc0x90ed8f1dc86388f14b64ba8fb4bbd23099f18240 1 0 12:00 05/10/2022

Token SingularityDAO có mã ký hiệu là SDAO hoạt động trên nền tảng bsc. Singularity Dao/SDAO thực hiện 940 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 422,280.29 USD (1,431.41 ETH)

eth0xaaaaaa20d9e0e2461697782ef11675f668207961 1 0 12:00 05/10/2022

Token Aurora có mã ký hiệu là AURORA hoạt động trên nền tảng eth. Aurora/AURORA thực hiện 162 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 311,588.83 USD (229.60 ETH)

arbitrum0x93c15cd7de26f07265f0272e0b831c5d7fab174f 1 0 12:00 05/10/2022

Token Liquid Finance có mã ký hiệu là LIQD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Liquid/LIQD thực hiện 338 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 507,966.14 USD (376.37 ETH)

bsc0x8f36cc333f55b09bb71091409a3d7ade399e3b1c 1 0 12:00 05/10/2022

Token Cherry Network có mã ký hiệu là CHER hoạt động trên nền tảng bsc. Cherry Token/CHER thực hiện 222 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,910.97 USD (270.69 ETH)

bsc0x4673f018cc6d401aad0402bdbf2abcbf43dd69f3 1 0 12:00 05/10/2022

Token French connection finance có mã ký hiệu là FCF hoạt động trên nền tảng bsc. French connection finance/FCF thực hiện 241 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,142.02 USD (225.86 ETH)

bsc0x0cbd6fadcf8096cc9a43d90b45f65826102e3ece 1 0 12:00 05/10/2022

Token CheckDot có mã ký hiệu là CDT hoạt động trên nền tảng bsc. CheckDot/CDT thực hiện 314 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,689.12 USD (195.57 ETH)

bsc0xb6b91269413b6b99242b1c0bc611031529999999 1 0 12:00 05/10/2022

Token Calo có mã ký hiệu là CALO hoạt động trên nền tảng bsc. CALO/CALO thực hiện 453 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,079.36 USD (252.42 ETH)

bsc0xba552586ea573eaa3436f04027ff4effd0c0abbb 1 0 12:00 05/10/2022

Token Meer (bsc) có mã ký hiệu là MEER hoạt động trên nền tảng bsc. Meer (bsc)/MEER thực hiện 2,168 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,994,464.37 USD (10,250.66 ETH)

eth0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 1 0 12:00 05/10/2022

Token CultDAO có mã ký hiệu là CULT hoạt động trên nền tảng eth. Cult DAO/CULT thực hiện 673 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,425,282.29 USD (1,055.13 ETH)

bsc0x78650b139471520656b9e7aa7a5e9276814a38e9 1 0 12:00 05/10/2022

Token StandardBTCHashrateToken có mã ký hiệu là BTCST hoạt động trên nền tảng bsc. StandardBTCHashrateToken/BTCST thực hiện 1,731 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 884,782.18 USD (2,993.68 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 12:00 05/10/2022

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,183.01 USD (55.78 ETH)

bsc0x5f50411cde3eec27b0eac21691b4e500c69a5a2e 1 0 12:00 05/10/2022

Token Singularity có mã ký hiệu là SGLY hoạt động trên nền tảng bsc. Singularity/SGLY thực hiện 265 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,774.98 USD (350.41 ETH)

eth0x686f2404e77ab0d9070a46cdfb0b7fecdd2318b0 1 0 12:00 05/10/2022

Token LORDS có mã ký hiệu là LORDS hoạt động trên nền tảng eth. Lords/LORDS thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 141,845.21 USD (104.75 ETH)

bsc0xa719b8ab7ea7af0ddb4358719a34631bb79d15dc 1 0 12:00 05/10/2022

Token Ferrum Network có mã ký hiệu là FRM hoạt động trên nền tảng bsc. Ferrum Network Token/FRM thực hiện 358 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,294.39 USD (394.88 ETH)

bsc0xf4914e6d97a75f014acfcf4072f11be5cffc4ca6 1 0 12:00 05/10/2022

Token DEXShare có mã ký hiệu là DEXShare hoạt động trên nền tảng bsc. DEXShare/DEXShare thực hiện 801 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 187,950.67 USD (637.30 ETH)

eth0x14b40ad2eba6c1b31db2ba817b07578afb414415 1 0 12:00 05/10/2022

Token colR Coin có mã ký hiệu là $colR hoạt động trên nền tảng eth. colR Coin/$colR thực hiện 86 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,774.77 USD (96.03 ETH)

bsc0xeb986da994e4a118d5956b02d8b7c3c7ce373674 1 0 12:00 05/10/2022

Token Gather có mã ký hiệu là GTH hoạt động trên nền tảng bsc. Gather/GTH thực hiện 178 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,679.24 USD (221.95 ETH)

bsc0xc3028fbc1742a16a5d69de1b334cbce28f5d7eb3 1 0 12:00 05/10/2022

Token StarSharks có mã ký hiệu là SSS hoạt động trên nền tảng bsc. StarSharks/SSS thực hiện 1,940 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,188,025.22 USD (4,037.42 ETH)

eth0x8af5fedc0f263841c18f31d9dbcc97a47e1ab462 1 0 12:00 05/10/2022

Token MESSIER có mã ký hiệu là M87 hoạt động trên nền tảng eth. MESSIER/M87 thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,796.29 USD (35.49 ETH)

bsc0x69b14e8d3cebfdd8196bfe530954a0c226e5008e 1 0 12:00 05/10/2022

Token SpacePi Token có mã ký hiệu là SpacePi hoạt động trên nền tảng bsc. SpacePi Token/SpacePi thực hiện 1,256 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 587,274.57 USD (1,988.65 ETH)

avalanche0xab592d197acc575d16c3346f4eb70c703f308d1e 1 0 12:00 05/10/2022

Token chikn feed có mã ký hiệu là FEED hoạt động trên nền tảng avalanche. chikn feed/FEED thực hiện 1,043 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 171,686.67 USD (9,877.86 ETH)

bsc0xd40bedb44c081d2935eeba6ef5a3c8a31a1bbe13 1 0 12:00 05/10/2022

Token Metahero có mã ký hiệu là HERO hoạt động trên nền tảng bsc. Metahero/HERO thực hiện 6,671 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 9,112,465.11 USD (30,976.24 ETH)

eth0x88aa4a6c5050b9a1b2aa7e34d0582025ca6ab745 1 0 12:00 05/10/2022

Token Dexpools có mã ký hiệu là DXP hoạt động trên nền tảng eth. Dexpools Token/DXP thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,344.65 USD (42.49 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 12:00 05/10/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 358 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,760,296.86 USD (1,298.12 ETH)

bsc0x5344c20fd242545f31723689662ac12b9556fc3d 1 0 12:00 05/10/2022

Token Wakanda Inu có mã ký hiệu là WKD hoạt động trên nền tảng bsc. Wakanda Inu Token/WKD thực hiện 277 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,029.11 USD (285.37 ETH)

eth0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 1 0 12:00 05/10/2022

Token SushiSwap có mã ký hiệu là SUSHI hoạt động trên nền tảng eth. SushiToken/SUSHI thực hiện 249 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 609,286.87 USD (450.72 ETH)

arbitrum0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da 1 0 12:00 05/10/2022

Token Jones DAO có mã ký hiệu là JONES hoạt động trên nền tảng arbitrum. Jones DAO/JONES thực hiện 1,885 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,235.72 USD (78.63 ETH)