Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xeb87e567147d529ae5b17b88422d25b8670a67a1 1 0 21:10 02/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 4,023 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,329,763.60 USD (10,166.78 ETH)

bsc0xdcba84b0a9523cb9e053e5539365bdd6202039d0 1 0 21:10 02/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 2,854 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,473,370.37 USD (4,496.73 ETH)

eth0xf3dcbc6d72a4e1892f7917b7c43b74131df8480e 1 0 21:00 02/02/2023

Token BDPToken có mã ký hiệu là BDP hoạt động trên nền tảng eth. BDPToken/BDP thực hiện 1,519 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,060,247.60 USD (1,832.00 ETH)

eth0xf0a163a26601d9dc8aef26b388eadb7b1c620d24 1 0 21:00 02/02/2023

Token Tickr có mã ký hiệu là TICKR hoạt động trên nền tảng eth. Tickr/TICKR thực hiện 424 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 318,579.66 USD (190.82 ETH)

eth0xf36c5f04127f7470834ed6f98bddc1be62aba48d 1 0 21:00 02/02/2023

Token CryptoAI có mã ký hiệu là CAI hoạt động trên nền tảng eth. CryptoAI/CAI thực hiện 1,802 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,148,611.90 USD (1,296.12 ETH)

eth0x52f4d5ee6c91e01be67ca1f64b11ed0ee370817d 1 0 21:00 02/02/2023

Token CIA có mã ký hiệu là CIA hoạt động trên nền tảng eth. CIA/CIA thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,283.60 USD (67.91 ETH)

eth0x87de305311d5788e8da38d19bb427645b09cb4e5 1 0 21:00 02/02/2023

Token Verox có mã ký hiệu là VRX hoạt động trên nền tảng eth. Verox/VRX thực hiện 157 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 165,245.84 USD (98.98 ETH)

avalanche0x18706c65b12595edb43643214eacdb4f618dd166 1 0 21:00 02/02/2023

Token BayMax Finance có mã ký hiệu là BAY hoạt động trên nền tảng avalanche. BAYMAX/BAY thực hiện 306 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 234,531.35 USD (10,731.16 ETH)

eth0x922e2708462c7a3d014d8344f7c4d92b27ecf332 1 0 21:00 02/02/2023

Token Neuroni.AI có mã ký hiệu là NEURONI hoạt động trên nền tảng eth. Neuroni.AI/NEURONI thực hiện 384 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,042,325.25 USD (632.63 ETH)

bsc0x01e0d17a533e5930a349c2bb71304f04f20ab12b 1 0 21:00 02/02/2023

Token REVOLVE_GAMES có mã ký hiệu là RPG hoạt động trên nền tảng bsc. REVOLVE_GAMES/RPG thực hiện 328 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,486.77 USD (262.54 ETH)

arbitrum0xc47d9753f3b32aa9548a7c3f30b6aec3b2d2798c 1 0 21:00 02/02/2023

Token TND có mã ký hiệu là TND hoạt động trên nền tảng arbitrum. TND/TND thực hiện 891 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,113,377.85 USD (670.76 ETH)

eth0xad0891abb1687fb994a2c1c9699520422573996f 1 0 21:00 02/02/2023

Token Ether Tech có mã ký hiệu là ETHER hoạt động trên nền tảng eth. ETHER/ETHER thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,431.47 USD (62.46 ETH)

eth0x6bb61215298f296c55b19ad842d3df69021da2ef 1 0 21:00 02/02/2023

Token Drops Ownership Power có mã ký hiệu là DOP hoạt động trên nền tảng eth. Drops Ownership Power/DOP thực hiện 275 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 299,520.32 USD (179.30 ETH)

eth0xa735a3af76cc30791c61c10d585833829d36cbe0 1 0 21:00 02/02/2023

Token Image Generation AI | imgnAI.com có mã ký hiệu là imgnAI hoạt động trên nền tảng eth. Image Generation AI | imgnAI.com/imgnAI thực hiện 3,008 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,601,367.73 USD (3,405.31 ETH)

bsc0xd5ffab1841b9137d5528ed09d6ebb66c3088aede 1 0 21:00 02/02/2023

Token Twoge Inu có mã ký hiệu là TWOGE hoạt động trên nền tảng bsc. Twoge Inu/TWOGE thực hiện 1,662 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 277,808.46 USD (888.01 ETH)

fantom0x01e77288b38b416f972428d562454fb329350bac 1 0 21:00 02/02/2023

Token MUMMY có mã ký hiệu là MMY hoạt động trên nền tảng fantom. MUMMY/MMY thực hiện 3,691 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,658,031.56 USD (4,668,952.19 ETH)

arbitrum0x02150e97271fdc0d6e3a16d9094a0948266f07dd 1 0 21:00 02/02/2023

Token Hamachi Finance có mã ký hiệu là HAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Hamachi/HAMI thực hiện 295 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 230,152.08 USD (138.92 ETH)

eth0x0aa7efe4945db24d95ca6e117bba65ed326e291a 1 0 21:00 02/02/2023

Token Ojamu có mã ký hiệu là OJA hoạt động trên nền tảng eth. Ojamu Token/OJA thực hiện 170 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 267,702.74 USD (162.33 ETH)

bsc0x853a8ab1c365ea54719eb13a54d6b22f1fbe7feb 1 0 21:00 02/02/2023

Token Investdex có mã ký hiệu là INVEST hoạt động trên nền tảng bsc. Investdex/INVEST thực hiện 523 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 279,270.13 USD (873.94 ETH)

avalanche0xeb8343d5284caec921f035207ca94db6baaacbcd 1 0 21:00 02/02/2023

Token Echidna Token có mã ký hiệu là ECD hoạt động trên nền tảng avalanche. Echidna Token/ECD thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,763.48 USD (5,428.13 ETH)

avalanche0x4bfc90322dd638f81f034517359bd447f8e0235a 1 0 21:00 02/02/2023

Token New Order có mã ký hiệu là NEWO hoạt động trên nền tảng avalanche. New Order/NEWO thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,749.23 USD (3,444.68 ETH)

eth0x1e4746dc744503b53b4a082cb3607b169a289090 1 0 21:00 02/02/2023

Token IPOR Token có mã ký hiệu là IPOR hoạt động trên nền tảng eth. IPOR Token/IPOR thực hiện 409 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,386,327.67 USD (831.42 ETH)

eth0x86ed939b500e121c0c5f493f399084db596dad20 1 0 21:00 02/02/2023

Token SpaceChainV2 có mã ký hiệu là SPC hoạt động trên nền tảng eth. SpaceChainV2/SPC thực hiện 137 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,185.40 USD (59.51 ETH)

arbitrum0xdd8e557c8804d326c72074e987de02a23ae6ef84 1 0 21:00 02/02/2023

Token ArbInu có mã ký hiệu là ARBINU hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbInu/ARBINU thực hiện 290 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,688.69 USD (41.98 ETH)

eth0x98585dfc8d9e7d48f0b1ae47ce33332cf4237d96 1 0 21:00 02/02/2023

Token New Order có mã ký hiệu là NEWO hoạt động trên nền tảng eth. New Order/NEWO thực hiện 169 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 739,061.63 USD (443.27 ETH)

bsc0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0 1 0 21:00 02/02/2023

Token TABOO TOKEN có mã ký hiệu là TABOO hoạt động trên nền tảng bsc. TABOO TOKEN/TABOO thực hiện 203 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,927.98 USD (177.60 ETH)

eth0xddd6a0ecc3c6f6c102e5ea3d8af7b801d1a77ac8 1 0 21:00 02/02/2023

Token UniX Gaming có mã ký hiệu là UNIX hoạt động trên nền tảng eth. UniX Gaming/UNIX thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,314.17 USD (47.43 ETH)

bsc0xd9de2b1973e57dc9dba90c35d6cd940ae4a3cbe1 1 0 21:00 02/02/2023

Token Milo Inu có mã ký hiệu là MILO hoạt động trên nền tảng bsc. Milo Inu/MILO thực hiện 1,643 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 847,758.73 USD (2,607.48 ETH)

optimism0x3c8b650257cfb5f272f799f5e2b4e65093a11a05 1 0 21:00 02/02/2023

Token Velodrome Finance có mã ký hiệu là VELO hoạt động trên nền tảng optimism. Velodrome/VELO thực hiện 10,156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,298,494.11 USD (784.87 ETH)

eth0x0ff5a8451a839f5f0bb3562689d9a44089738d11 1 0 21:00 02/02/2023

Token Dopex Rebate có mã ký hiệu là rDPX hoạt động trên nền tảng eth. Dopex Rebate Token/rDPX thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,250.12 USD (44.67 ETH)

eth0x0d02755a5700414b26ff040e1de35d337df56218 1 0 21:00 02/02/2023

Token BendDAO có mã ký hiệu là BEND hoạt động trên nền tảng eth. Bend Token/BEND thực hiện 196 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 550,881.51 USD (332.42 ETH)

eth0x38a94e92a19e970c144ded0b2dd47278ca11cc1f 1 0 21:00 02/02/2023

Token Falcon 9 có mã ký hiệu là F9 hoạt động trên nền tảng eth. Falcon 9/F9 thực hiện 267 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 469,977.67 USD (285.19 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 21:00 02/02/2023

Token Dopex Rebate Token có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 782 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,629,800.33 USD (989.41 ETH)

eth0x0f2d719407fdbeff09d87557abb7232601fd9f29 1 0 21:00 02/02/2023

Token Synapse có mã ký hiệu là SYN hoạt động trên nền tảng eth. Synapse/SYN thực hiện 2,530 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 21,181,597.88 USD (12,862.57 ETH)

eth0x73a83269b9bbafc427e76be0a2c1a1db2a26f4c2 1 0 21:00 02/02/2023

Token Stone có mã ký hiệu là 0NE hoạt động trên nền tảng eth. Stone/0NE thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,654.86 USD (61.34 ETH)

fantom0xe992beab6659bff447893641a378fbbf031c5bd6 1 0 21:00 02/02/2023

Token WigoSwap có mã ký hiệu là WIGO hoạt động trên nền tảng fantom. WigoSwap Token/WIGO thực hiện 1,209 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 214,337.63 USD (369,327.32 ETH)

arbitrum0x539bde0d7dbd336b79148aa742883198bbf60342 1 0 21:00 02/02/2023

Token MAGIC có mã ký hiệu là MAGIC hoạt động trên nền tảng arbitrum. MAGIC/MAGIC thực hiện 6,149 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,846,873.10 USD (5,368.49 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 21:00 02/02/2023

Token Conic có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 211 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 696,066.33 USD (424.65 ETH)

fantom0x85dec8c4b2680793661bca91a8f129607571863d 1 0 21:00 02/02/2023

Token Paint Swap có mã ký hiệu là BRUSH hoạt động trên nền tảng fantom. PaintSwap Token/BRUSH thực hiện 663 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 415,672.34 USD (725,059.56 ETH)

bsc0x90ed8f1dc86388f14b64ba8fb4bbd23099f18240 1 0 21:00 02/02/2023

Token SingularityDAO có mã ký hiệu là SDAO hoạt động trên nền tảng bsc. Singularity Dao/SDAO thực hiện 891 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 225,103.68 USD (703.81 ETH)