Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xfeeb4d0f5463b1b04351823c246bdb84c4320cc2 1 0 05:00 02/12/2022

Token Gold Retriever có mã ký hiệu là GLDN hoạt động trên nền tảng eth. Gold Retriever/GLDN thực hiện 346 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 501,699.78 USD (391.70 ETH)

avalanche0xf7ed17f0fb2b7c9d3ddbc9f0679b2e1098993e81 1 0 05:00 02/12/2022

Token Mu Gold có mã ký hiệu là MUG hoạt động trên nền tảng avalanche. Mu Gold/MUG thực hiện 24 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,760.78 USD (4,904.56 ETH)

bsc0x7b8779e01d117ec7e220f8299a6f93672e8eae23 1 0 05:00 02/12/2022

Token IMOV có mã ký hiệu là IMT hoạt động trên nền tảng bsc. IMOV/IMT thực hiện 358 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,154.21 USD (380.37 ETH)

bsc0x0ebd9537a25f56713e34c45b38f421a1e7191469 1 0 05:00 02/12/2022

Token dotmoovs có mã ký hiệu là MOOV hoạt động trên nền tảng bsc. dotmoovs/MOOV thực hiện 464 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 200,282.71 USD (686.77 ETH)

eth0xc55126051b22ebb829d00368f4b12bde432de5da 1 0 05:00 02/12/2022

Token Redacted có mã ký hiệu là BTRFLY hoạt động trên nền tảng eth. BTRFLY/BTRFLY thực hiện 167 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 317,275.68 USD (247.05 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 05:00 02/12/2022

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 221 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,036.17 USD (60.92 ETH)

eth0xae86f48c0b00f2a3eaef4ba4c23d17368f0f63f4 1 0 05:00 02/12/2022

Token Amatsu Mikaboshi có mã ký hiệu là Mikaboshi hoạt động trên nền tảng eth. Amatsu-Mikaboshi/Mikaboshi thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,048.69 USD (44.61 ETH)

bsc0xcd1faff6e578fa5cac469d2418c95671ba1a62fe 1 0 05:00 02/12/2022

Token Torum có mã ký hiệu là XTM hoạt động trên nền tảng bsc. Torum/XTM thực hiện 265 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,865.46 USD (313.24 ETH)

eth0x24ec2ca132abf8f6f8a6e24a1b97943e31f256a7 1 0 05:00 02/12/2022

Token dotmoovs có mã ký hiệu là MOOV hoạt động trên nền tảng eth. dotmoovs/MOOV thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 143,928.58 USD (112.95 ETH)

bsc0x697bd938e7e572e787ecd7bc74a31f1814c21264 1 0 05:00 02/12/2022

Token DigitalFinancialExch có mã ký hiệu là DIFX hoạt động trên nền tảng bsc. DigitalFinancialExch/DIFX thực hiện 299 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,412.01 USD (197.59 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 05:00 02/12/2022

Token Dogechain có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 182 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 274,332.98 USD (214.52 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 05:00 02/12/2022

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 478 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 529,138.75 USD (413.73 ETH)

eth0xda4dd9586d27202a338843dd6b9824d267006783 1 0 05:00 02/12/2022

Token Echain Network có mã ký hiệu là ECT hoạt động trên nền tảng eth. Echain Token/ECT thực hiện 342 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 320,632.31 USD (250.16 ETH)

bsc0xba509bdb71a29301860800e13867b59b461747af 1 0 05:00 02/12/2022

Token MonSpaC có mã ký hiệu là MSPC hoạt động trên nền tảng bsc. MonSpaC/MSPC thực hiện 314 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,568.72 USD (332.03 ETH)

eth0xc5a9bc46a7dbe1c6de493e84a18f02e70e2c5a32 1 0 05:00 02/12/2022

Token WORLD CUP INU có mã ký hiệu là WCI hoạt động trên nền tảng eth. WORLD CUP INU/WCI thực hiện 247 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,920.23 USD (106.84 ETH)

arbitrum0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b 1 0 05:00 02/12/2022

Token GMD Protocol có mã ký hiệu là GMD hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMD/GMD thực hiện 955 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,170,888.63 USD (910.26 ETH)

eth0x4fd51cb87ffefdf1711112b5bd8ab682e54988ea 1 0 05:00 02/12/2022

Token WPT Investing Corp có mã ký hiệu là WPT hoạt động trên nền tảng eth. WPT Investing Corp/WPT thực hiện 15 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 12,227.33 USD (9.60 ETH)

bsc0x3b198e26e473b8fab2085b37978e36c9de5d7f68 1 0 05:00 02/12/2022

Token chrono tech có mã ký hiệu là TIME hoạt động trên nền tảng bsc. ChronoTech Token/TIME thực hiện 261 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,606.48 USD (473.16 ETH)

eth0x256d1fce1b1221e8398f65f9b36033ce50b2d497 1 0 05:00 02/12/2022

Token Alvey Chain có mã ký hiệu là wALV hoạt động trên nền tảng eth. Alvey Chain/wALV thực hiện 196 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,917.66 USD (119.71 ETH)

bsc0x40e51e0ec04283e300f12f6bb98da157bb22036e 1 0 05:00 02/12/2022

Token bloXmove có mã ký hiệu là BLXM hoạt động trên nền tảng bsc. bloXmove Token/BLXM thực hiện 225 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,372.39 USD (278.54 ETH)

bsc0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc 1 0 05:00 02/12/2022

Token QATAR 2022 TOKEN có mã ký hiệu là Fwc hoạt động trên nền tảng bsc. QATAR 2022 TOKEN/Fwc thực hiện 1,097 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,509.84 USD (587.70 ETH)

bsc0xe77932b1216125848e82c3967e75698362168f99 1 0 05:00 02/12/2022

Token Galaxy Finance có mã ký hiệu là GFT hoạt động trên nền tảng bsc. GalaxyFinanceToken/GFT thực hiện 143 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,566.18 USD (193.06 ETH)

eth0x485d17a6f1b8780392d53d64751824253011a260 1 0 05:00 02/12/2022

Token ChronoTech Token có mã ký hiệu là TIME hoạt động trên nền tảng eth. ChronoTech Token/TIME thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 45,886.08 USD (35.95 ETH)

eth0x27054b13b1b798b345b591a4d22e6562d47ea75a 1 0 05:00 02/12/2022

Token AirSwap Token có mã ký hiệu là AST hoạt động trên nền tảng eth. AirSwap Token/AST thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 42,412.06 USD (32.95 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 05:00 02/12/2022

Token Dopex có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 4,790 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 418,779.89 USD (328.01 ETH)

arbitrum0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42 1 0 05:00 02/12/2022

Token MCDEX Token có mã ký hiệu là MCB hoạt động trên nền tảng arbitrum. MCDEX Token/MCB thực hiện 141 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,506.76 USD (62.92 ETH)

bsc0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 1 0 05:00 02/12/2022

Token SAFE AnWang có mã ký hiệu là SAFE hoạt động trên nền tảng bsc. SAFE(AnWang)/SAFE thực hiện 303 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,747.12 USD (570.20 ETH)

eth0x4e0fca55a6c3a94720ded91153a27f60e26b9aa8 1 0 05:00 02/12/2022

Token Boost có mã ký hiệu là BOOST hoạt động trên nền tảng eth. Boost/BOOST thực hiện 93 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,231.26 USD (49.47 ETH)

eth0x48c3399719b582dd63eb5aadf12a40b4c3f52fa2 1 0 05:00 02/12/2022

Token StakeWise có mã ký hiệu là SWISE hoạt động trên nền tảng eth. StakeWise/SWISE thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,752.16 USD (128.19 ETH)

fantom0xe0654c8e6fd4d733349ac7e09f6f23da256bf475 1 0 05:00 02/12/2022

Token Scream có mã ký hiệu là SCREAM hoạt động trên nền tảng fantom. Scream/SCREAM thực hiện 2,656 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 166,055.53 USD (675,509.36 ETH)

eth0x3aada3e213abf8529606924d8d1c55cbdc70bf74 1 0 05:00 02/12/2022

Token XMON có mã ký hiệu là XMON hoạt động trên nền tảng eth. XMON/XMON thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 145,212.31 USD (113.48 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 05:00 02/12/2022

Token Dopex Rebate có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 646 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 658,231.83 USD (513.79 ETH)

eth0x1e0b2992079b620aa13a7c2e7c88d2e1e18e46e9 1 0 05:00 02/12/2022

Token KOMPETE Token có mã ký hiệu là KOMPETE hoạt động trên nền tảng eth. KOMPETE Token/KOMPETE thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,598.49 USD (38.76 ETH)

eth0x0c572544a4ee47904d54aaa6a970af96b6f00e1b 1 0 05:00 02/12/2022

Token Wasder có mã ký hiệu là WAS hoạt động trên nền tảng eth. Wasder Token/WAS thực hiện 62 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,673.03 USD (38.76 ETH)

fantom0xd8321aa83fb0a4ecd6348d4577431310a6e0814d 1 0 05:00 02/12/2022

Token Geist.Finance Protocol Token có mã ký hiệu là GEIST hoạt động trên nền tảng fantom. Geist.Finance Protocol Token/GEIST thực hiện 410 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,646.26 USD (255,763.13 ETH)

avalanche0x60781c2586d68229fde47564546784ab3faca982 1 0 05:00 02/12/2022

Token Pangolin có mã ký hiệu là PNG hoạt động trên nền tảng avalanche. Pangolin/PNG thực hiện 482 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,277.61 USD (6,207.93 ETH)

avalanche0x7761e2338b35bceb6bda6ce477ef012bde7ae611 1 0 05:00 02/12/2022

Token Chikn Egg có mã ký hiệu là EGG hoạt động trên nền tảng avalanche. chikn egg/EGG thực hiện 576 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,288.67 USD (5,492.67 ETH)

bsc0xa184088a740c695e156f91f5cc086a06bb78b827 1 0 05:00 02/12/2022

Token Auto có mã ký hiệu là AUTO hoạt động trên nền tảng bsc. AUTOv2/AUTO thực hiện 675 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,640.05 USD (378.39 ETH)

polygon0x580a84c73811e1839f75d86d75d88cca0c241ff4 1 0 05:00 02/12/2022

Token Qi Dao có mã ký hiệu là QI hoạt động trên nền tảng polygon. Qi Dao/QI thực hiện 1,771 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,674.36 USD (98,543.25 ETH)

polygon0xa3c322ad15218fbfaed26ba7f616249f7705d945 1 0 05:00 02/12/2022

Token GensoKishi Metaverse có mã ký hiệu là MV hoạt động trên nền tảng polygon. Metaverse (PoS)/MV thực hiện 381 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,024.88 USD (56,510.33 ETH)