Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x45289007706e7ee7b42b1fa506661d97740edfb4 1 0 08:00 26/03/2023

Token FLOKI CEO có mã ký hiệu là FLOKICEO hoạt động trên nền tảng bsc. FLOKI CEO/FLOKICEO thực hiện 1,326 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 219,791.70 USD (679.73 ETH)

bsc0x5b6bf0c7f989de824677cfbd507d9635965e9cd3 1 0 08:00 26/03/2023

Token Gamium có mã ký hiệu là GMM hoạt động trên nền tảng bsc. Gamium/GMM thực hiện 4,126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,464,218.10 USD (7,619.24 ETH)

eth0xdc63269ea166b70d4780b3a11f5c825c2b761b01 1 0 08:00 26/03/2023

Token PAWSWAP có mã ký hiệu là PAW hoạt động trên nền tảng eth. PAWSWAP/PAW thực hiện 1,188 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,916,660.85 USD (1,098.43 ETH)

bsc0x4937e7d93dd8d8e76eb83659f109cdc633ffdee9 1 0 08:00 26/03/2023

Token CATCEO có mã ký hiệu là CATCEO hoạt động trên nền tảng bsc. CATCEO/CATCEO thực hiện 668 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,769.12 USD (259.81 ETH)

bsc0x43f10fb99dbb8a80d1394cf452f255d4814e6495 1 0 08:00 26/03/2023

Token MsgSender có mã ký hiệu là MSG hoạt động trên nền tảng bsc. MsgSender/MSG thực hiện 411 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,666.42 USD (200.00 ETH)

bsc0xe045fc25581cfdc3cfb5c282501f3cd1a133a7ec 1 0 08:00 26/03/2023

Token MatrixGPT có mã ký hiệu là MAI hoạt động trên nền tảng bsc. MatrixGPT/MAI thực hiện 479 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 171,822.00 USD (531.99 ETH)

bsc0x888ed27c3ab248868c29dabe3d1b3d7cc5c89c5b 1 0 08:00 26/03/2023

Token Arbitrum Charts có mã ký hiệu là ARCS hoạt động trên nền tảng bsc. Arbitrum Charts/ARCS thực hiện 276 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,226.74 USD (232.51 ETH)

arbitrum0x2e516ba5bf3b7ee47fb99b09eadb60bde80a82e0 1 0 08:00 26/03/2023

Token Arbitrum Eggs có mã ký hiệu là aEGGS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arbitrum Eggs/aEGGS thực hiện 350 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 162,975.10 USD (93.18 ETH)

eth0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b 1 0 08:00 26/03/2023

Token Euler có mã ký hiệu là EUL hoạt động trên nền tảng eth. Euler/EUL thực hiện 831 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,925,891.97 USD (1,102.78 ETH)

bsc0x566a9eeac9a589bf0825222bca083ecdb9c86c82 1 0 08:00 26/03/2023

Token Libra Protocol có mã ký hiệu là LBR hoạt động trên nền tảng bsc. Libra Protocol/LBR thực hiện 353 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,190.78 USD (266.50 ETH)

bsc0xcd7287113496cff7705792081d973b13a465e51e 1 0 08:00 26/03/2023

Token Pioneer Pay có mã ký hiệu là PPAY hoạt động trên nền tảng bsc. Pioneer Pay/PPAY thực hiện 441 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,979.81 USD (176.07 ETH)

bsc0x4673f018cc6d401aad0402bdbf2abcbf43dd69f3 1 0 08:00 26/03/2023

Token French connection finance có mã ký hiệu là FCF hoạt động trên nền tảng bsc. French connection finance/FCF thực hiện 214 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,424.63 USD (258.01 ETH)

polygon0x33b6d77c607ea499ab5db7e2201c5a516a78a5db 1 0 08:00 26/03/2023

Token Aimedis có mã ký hiệu là AIMX hoạt động trên nền tảng polygon. Aimedis/AIMX thực hiện 695 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,303.72 USD (86,416.96 ETH)

polygon0xf0059cc2b3e980065a906940fbce5f9db7ae40a7 1 0 08:00 26/03/2023

Token Shardus có mã ký hiệu là ULT hoạt động trên nền tảng polygon. Shardus (PoS)/ULT thực hiện 35 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,453.71 USD (47,863.25 ETH)

arbitrum0x02150e97271fdc0d6e3a16d9094a0948266f07dd 1 0 08:00 26/03/2023

Token Hamachi có mã ký hiệu là HAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Hamachi/HAMI thực hiện 404 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 281,678.04 USD (161.31 ETH)

bsc0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206 1 0 08:00 26/03/2023

Token Carbon có mã ký hiệu là CSIX hoạt động trên nền tảng bsc. Carbon/CSIX thực hiện 1,073 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 207,323.14 USD (643.17 ETH)

eth0x470ebf5f030ed85fc1ed4c2d36b9dd02e77cf1b7 1 0 08:00 26/03/2023

Token TempleDAO có mã ký hiệu là TEMPLE hoạt động trên nền tảng eth. Temple/TEMPLE thực hiện 13 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 153,138.17 USD (87.32 ETH)

bsc0x56d06a78ef8e95d6043341f24759e2834be6f97b 1 0 08:00 26/03/2023

Token Degen Zoo có mã ký hiệu là wDZOO hoạt động trên nền tảng bsc. DegenZoo/wDZOO thực hiện 321 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 306,421.35 USD (948.02 ETH)

eth0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a 1 0 08:00 26/03/2023

Token Blocksquare có mã ký hiệu là BST hoạt động trên nền tảng eth. BlocksquareToken/BST thực hiện 35 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,293.97 USD (39.70 ETH)

bsc0x23396cf899ca06c4472205fc903bdb4de249d6fc 1 0 08:00 26/03/2023

Token Wrapped UST Token có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped UST Token/UST thực hiện 885 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,193.76 USD (199.46 ETH)

eth0xa693b19d2931d498c5b318df961919bb4aee87a5 1 0 08:00 26/03/2023

Token UST có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng eth. UST (Wormhole)/UST thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,452.23 USD (78.03 ETH)

polygon0xa3c322ad15218fbfaed26ba7f616249f7705d945 1 0 08:00 26/03/2023

Token Metaverse có mã ký hiệu là MV hoạt động trên nền tảng polygon. Metaverse (PoS)/MV thực hiện 913 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 157,686.17 USD (145,904.85 ETH)

optimism0x9e5aac1ba1a2e6aed6b32689dfcf62a509ca96f3 1 0 08:00 26/03/2023

Token dForce có mã ký hiệu là DF hoạt động trên nền tảng optimism. dForce/DF thực hiện 130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,012.32 USD (51.52 ETH)

bsc0x4a9a2b2b04549c3927dd2c9668a5ef3fca473623 1 0 08:00 26/03/2023

Token dForce có mã ký hiệu là DF hoạt động trên nền tảng bsc. dForce/DF thực hiện 318 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,661.83 USD (431.80 ETH)

bsc0x47c454ca6be2f6def6f32b638c80f91c9c3c5949 1 0 08:00 26/03/2023

Token Games For A Living có mã ký hiệu là GFAL hoạt động trên nền tảng bsc. Games For A Living/GFAL thực hiện 573 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 440,473.21 USD (1,362.19 ETH)

arbitrum0xae6aab43c4f3e0cea4ab83752c278f8debaba689 1 0 08:00 26/03/2023

Token dForce có mã ký hiệu là DF hoạt động trên nền tảng arbitrum. dForce/DF thực hiện 382 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 192,039.29 USD (109.97 ETH)

eth0xb17548c7b510427baac4e267bea62e800b247173 1 0 08:00 26/03/2023

Token Swarm Markets có mã ký hiệu là SMT hoạt động trên nền tảng eth. Swarm Markets/SMT thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,769.64 USD (44.08 ETH)

bsc0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af 1 0 08:00 26/03/2023

Token Sakai Vault có mã ký hiệu là SAKAI hoạt động trên nền tảng bsc. Sakai Vault/SAKAI thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,048.40 USD (324.86 ETH)

eth0x6bea7cfef803d1e3d5f7c0103f7ded065644e197 1 0 08:00 26/03/2023

Token Gamma có mã ký hiệu là GAMMA hoạt động trên nền tảng eth. Gamma/GAMMA thực hiện 71 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 210,226.17 USD (120.86 ETH)

bsc0x09f423ac3c9babbff6f94d372b16e4206e71439f 1 0 08:00 26/03/2023

Token Wrapped Enjinstarter có mã ký hiệu là WEJS hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped Enjinstarter/WEJS thực hiện 634 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 284,249.51 USD (879.10 ETH)

bsc0xd9de2b1973e57dc9dba90c35d6cd940ae4a3cbe1 1 0 08:00 26/03/2023

Token Milo Inu có mã ký hiệu là MILO hoạt động trên nền tảng bsc. Milo Inu/MILO thực hiện 238 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,428.23 USD (377.90 ETH)

bsc0x29745314b4d294b7c77cdb411b8aaa95923aae38 1 0 08:00 26/03/2023

Token PALM có mã ký hiệu là PALM hoạt động trên nền tảng bsc. PALM/PALM thực hiện 204 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 202,844.58 USD (627.42 ETH)

arbitrum0x463913d3a3d3d291667d53b8325c598eb88d3b0e 1 0 08:00 26/03/2023

Token SolidLizard có mã ký hiệu là SLIZ hoạt động trên nền tảng arbitrum. SolidLizard dex token/SLIZ thực hiện 1,901 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,600.64 USD (112.46 ETH)

eth0xba8a621b4a54e61c442f5ec623687e2a942225ef 1 0 08:00 26/03/2023

Token Sandclock có mã ký hiệu là QUARTZ hoạt động trên nền tảng eth. Sandclock/QUARTZ thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 235,449.80 USD (134.57 ETH)

arbitrum0x7f465507f058e17ad21623927a120ac05ca32741 1 0 08:00 26/03/2023

Token Arcadeum có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arcadeum/ARC thực hiện 506 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 471,974.34 USD (269.78 ETH)

eth0x44709a920fccf795fbc57baa433cc3dd53c44dbe 1 0 08:00 26/03/2023

Token DappRadar có mã ký hiệu là RADAR hoạt động trên nền tảng eth. DappRadar/RADAR thực hiện 128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 274,260.38 USD (156.85 ETH)

bsc0x3b248cefa87f836a4e6f6d6c9b42991b88dc1d58 1 0 08:00 26/03/2023

Token emp.money có mã ký hiệu là EMP hoạt động trên nền tảng bsc. emp.money/EMP thực hiện 389 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 154,536.39 USD (478.69 ETH)

eth0x1bbf25e71ec48b84d773809b4ba55b6f4be946fb 1 0 08:00 26/03/2023

Token Vow có mã ký hiệu là VOW hoạt động trên nền tảng eth. Vow/VOW thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 231,830.57 USD (132.98 ETH)

bsc0xac68931b666e086e9de380cfdb0fb5704a35dc2d 1 0 08:00 26/03/2023

Token Bnb Tiger Inu có mã ký hiệu là BNBTiger hoạt động trên nền tảng bsc. Bnb Tiger Inu/BNBTiger thực hiện 836 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 45,835.12 USD (141.81 ETH)

bsc0xaa9e582e5751d703f85912903bacaddfed26484c 1 0 08:00 26/03/2023

Token Hacken có mã ký hiệu là HAI hoạt động trên nền tảng bsc. Hacken Token/HAI thực hiện 712 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 185,698.88 USD (574.45 ETH)