Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xf1ca6b89afec3ae01a03bfa65f7d1dae2dc708f9 1 0 15:40 03/06/2023

Token Zamio có mã ký hiệu là ZAM hoạt động trên nền tảng bsc. Zamio/ZAM thực hiện 13 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,372.68 USD (180.80 ETH)

bsc0x8b102d9fafc86b65eabae245da7ec28012305234 1 0 15:40 03/06/2023

Token ShinjiINU có mã ký hiệu là SHINJIINU hoạt động trên nền tảng bsc. ShinjiINU/SHINJIINU thực hiện 19 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,478.71 USD (301.92 ETH)

arbitrum0xa9e637b35f7608c1fae76ab724ed25dc884a170b 1 0 15:40 03/06/2023

Token Numa có mã ký hiệu là nNuma hoạt động trên nền tảng arbitrum. Numa/nNuma thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,944.61 USD (61.47 ETH)

bsc0xf559dc7dfe5dc741d87de0cc717e4eb9a6e1f81e 1 0 15:40 03/06/2023

Token Biaocoin có mã ký hiệu là BIAO hoạt động trên nền tảng bsc. Biaocoin/BIAO thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 221,297.76 USD (722.33 ETH)

bsc0xa9b32d7db830a36165b7c9d461a6540c16e35dfd 1 0 15:30 03/06/2023

Token SCROOGE có mã ký hiệu là SCROOGE hoạt động trên nền tảng bsc. SCROOGE/SCROOGE thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 180,339.06 USD (588.69 ETH)

arbitrum0x4a77b4ae26b731602599e4b3d9efb7f996b01e46 1 0 15:20 03/06/2023

Token SushiSwap LP Token có mã ký hiệu là SLP hoạt động trên nền tảng arbitrum. SushiSwap LP Token/SLP thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,968.95 USD (67.79 ETH)

bsc0x5fb37e5ba70bd28dfbde06952756593de7157020 4 0 15:10 03/06/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 327,273.36 USD (1,068.50 ETH)

bsc0x4961ed1e09c5a66cbbf139a1b85391ca817206b3 4 0 15:10 03/06/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 325,424.76 USD (1,062.36 ETH)

bsc0xc294b11a7525d0cab00c917ac50cceb145b64e11 3 0 15:10 03/06/2023

Token BabyFloki có mã ký hiệu là BabyFloki hoạt động trên nền tảng bsc. BabyFloki/BabyFloki thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 210,673.68 USD (687.62 ETH)

bsc0x5c6f3314226e5e0e71eda45f809dfc573da87ca3 4 0 15:00 03/06/2023

Token Simplycornswap có mã ký hiệu là CORN hoạt động trên nền tảng bsc. Simplycornswap/CORN thực hiện 7 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 19,595.02 USD (63.97 ETH)

eth0x569ad5131b6709bb8e77746b19e2c7e3a9407006 5 0 15:00 03/06/2023

Token TikPEPETok có mã ký hiệu là TikPEPE hoạt động trên nền tảng eth. TikPEPETok/TikPEPE thực hiện 32 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,330.38 USD (52.69 ETH)

eth0xba386a4ca26b85fd057ab1ef86e3dc7bdeb5ce70 1 0 15:00 03/06/2023

Token Jesus Coin có mã ký hiệu là JESUS hoạt động trên nền tảng eth. Jesus Coin/JESUS thực hiện 590 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,021,601.23 USD (539.35 ETH)

eth0xf1182229b71e79e504b1d2bf076c15a277311e05 1 0 15:00 03/06/2023

Token LBR có mã ký hiệu là LBR hoạt động trên nền tảng eth. LBR/LBR thực hiện 1,324 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,930,609.10 USD (3,125.46 ETH)

eth0xee772cec929d8430b4fa7a01cd7fbd159a68aa83 1 0 15:00 03/06/2023

Token SHANGHAI INU có mã ký hiệu là SHANG hoạt động trên nền tảng eth. SHANGHAI INU/SHANG thực hiện 558 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 665,473.85 USD (351.48 ETH)

bsc0x762539b45a1dcce3d36d080f74d1aed37844b878 1 0 15:00 03/06/2023

Token Linear Token có mã ký hiệu là LINA hoạt động trên nền tảng bsc. Linear Token/LINA thực hiện 2,273 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 382,121.00 USD (1,244.87 ETH)

eth0x3e9bc21c9b189c09df3ef1b824798658d5011937 1 0 15:00 03/06/2023

Token Linear Token có mã ký hiệu là LINA hoạt động trên nền tảng eth. Linear Token/LINA thực hiện 184 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 156,846.07 USD (82.73 ETH)

bsc0x9f3bcbe48e8b754f331dfc694a894e8e686ac31d 1 0 15:00 03/06/2023

Token Acet có mã ký hiệu là ACT hoạt động trên nền tảng bsc. Acet Token/ACT thực hiện 433 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 223,920.53 USD (730.16 ETH)

arbitrum0xd77b108d4f6cefaa0cae9506a934e825becca46e 1 0 15:00 03/06/2023

Token WINR có mã ký hiệu là WINR hoạt động trên nền tảng arbitrum. WINR/WINR thực hiện 197 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 287,394.82 USD (151.81 ETH)

eth0x082646b22a3960da69ef7a778c16dd6fb85dd999 1 0 15:00 03/06/2023

Token FUCK PEPE có mã ký hiệu là FKPEPE hoạt động trên nền tảng eth. FUCK PEPE/FKPEPE thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,791.24 USD (46.25 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 15:00 03/06/2023

Token SAFUU có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 1,271 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 308,176.90 USD (1,002.85 ETH)

bsc0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e 1 0 15:00 03/06/2023

Token Hamster có mã ký hiệu là HAM hoạt động trên nền tảng bsc. Hamster/HAM thực hiện 1,028 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 190,611.41 USD (619.62 ETH)

eth0xd6327ce1fb9d6020e8c2c0e124a1ec23dcab7536 1 0 15:00 03/06/2023

Token Cuminu có mã ký hiệu là CUMINU hoạt động trên nền tảng eth. Cum Inu/CUMINU thực hiện 182 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 272,946.17 USD (143.70 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 15:00 03/06/2023

Token 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 289 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 764,235.95 USD (403.27 ETH)

eth0xf1f955016ecbcd7321c7266bccfb96c68ea5e49b 1 0 15:00 03/06/2023

Token Rally có mã ký hiệu là RLY hoạt động trên nền tảng eth. Rally/RLY thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 157,944.63 USD (83.30 ETH)

bsc0x47c454ca6be2f6def6f32b638c80f91c9c3c5949 1 0 15:00 03/06/2023

Token Games For A Living có mã ký hiệu là GFAL hoạt động trên nền tảng bsc. Games For A Living/GFAL thực hiện 534 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 291,543.05 USD (950.25 ETH)

bsc0xac68931b666e086e9de380cfdb0fb5704a35dc2d 1 0 15:00 03/06/2023

Token BNB Tiger Inu có mã ký hiệu là BNBTiger hoạt động trên nền tảng bsc. Bnb Tiger Inu/BNBTiger thực hiện 946 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,616.86 USD (220.21 ETH)

bsc0x41fe2441c9eeab2158e29185d128ebab82aa8198 1 0 15:00 03/06/2023

Token Streakk có mã ký hiệu là STKK hoạt động trên nền tảng bsc. Streakk/STKK thực hiện 1,259 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 302,038.09 USD (983.97 ETH)

polygon0x8f9e8e833a69aa467e42c46cca640da84dd4585f 1 0 15:00 03/06/2023

Token NFT Champions có mã ký hiệu là CHAMP hoạt động trên nền tảng polygon. NFT Champions/CHAMP thực hiện 227 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,935.15 USD (62,144.06 ETH)

eth0x6f222e04f6c53cc688ffb0abe7206aac66a8ff98 1 0 15:00 03/06/2023

Token ROKO có mã ký hiệu là ROKO hoạt động trên nền tảng eth. ROKO/ROKO thực hiện 297 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 435,858.82 USD (230.01 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 15:00 03/06/2023

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,897.10 USD (27.32 ETH)

bsc0x91d6d6af7635b7b23a8ced9508117965180e2362 1 0 15:00 03/06/2023

Token unshETH có mã ký hiệu là USH hoạt động trên nền tảng bsc. unshETHing_Token/USH thực hiện 452 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,354.94 USD (372.66 ETH)

eth0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c 1 0 15:00 03/06/2023

Token MongCoin có mã ký hiệu là $MONG hoạt động trên nền tảng eth. MongCoin/$MONG thực hiện 1,079 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,472,056.53 USD (778.14 ETH)

eth0xe60779cc1b2c1d0580611c526a8df0e3f870ec48 1 0 15:00 03/06/2023

Token unshETH có mã ký hiệu là USH hoạt động trên nền tảng eth. unshETHing_Token/USH thực hiện 114 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 283,832.11 USD (149.68 ETH)

eth0x80f0c1c49891dcfdd40b6e0f960f84e6042bcb6f 1 0 15:00 03/06/2023

Token DBXen có mã ký hiệu là DXN hoạt động trên nền tảng eth. DBXen Token/DXN thực hiện 281 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 346,928.62 USD (183.20 ETH)

arbitrum0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b 1 0 15:00 03/06/2023

Token GMD có mã ký hiệu là GMD hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMD/GMD thực hiện 513 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 360,758.41 USD (190.42 ETH)

eth0x15f20f9dfdf96ccf6ac96653b7c0abfe4a9c9f0f 1 0 15:00 03/06/2023

Token WALL STREET BABY có mã ký hiệu là WSB hoạt động trên nền tảng eth. WALL STREET BABY/WSB thực hiện 167 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 181,641.89 USD (95.51 ETH)

eth0xa735a3af76cc30791c61c10d585833829d36cbe0 1 0 15:00 03/06/2023

Token Image Generation AI | imgnAI.com có mã ký hiệu là imgnAI hoạt động trên nền tảng eth. Image Generation AI | imgnAI.com/imgnAI thực hiện 203 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 700,257.88 USD (370.26 ETH)

eth0xb69753c06bb5c366be51e73bfc0cc2e3dc07e371 1 0 15:00 03/06/2023

Token POOH có mã ký hiệu là POOH hoạt động trên nền tảng eth. POOH/POOH thực hiện 164 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 208,088.42 USD (109.69 ETH)

eth0xfc979087305a826c2b2a0056cfaba50aad3e6439 1 0 15:00 03/06/2023

Token Dafi Protocol có mã ký hiệu là DAFI hoạt động trên nền tảng eth. DAFI Token/DAFI thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,682.69 USD (56.11 ETH)

bsc0x6ec90334d89dbdc89e08a133271be3d104128edb 1 0 15:00 03/06/2023

Token Wiki Cat có mã ký hiệu là WKC hoạt động trên nền tảng bsc. WIKI CAT/WKC thực hiện 631 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,140.06 USD (163.34 ETH)