Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x5c902ab75498d8a980b0398b66b12276f02a638e 1 0 19:40 24/09/2023

Token BABY CAVA có mã ký hiệu là BABYCAVA hoạt động trên nền tảng eth. BABY CAVA/BABYCAVA thực hiện 2 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47.43 USD (0.03 ETH)

eth0xb99c8df771d63548ffa8b3de072dee0ceef869bc 1 0 19:20 24/09/2023

Token UXUY Co-Founder có mã ký hiệu là UXUY hoạt động trên nền tảng eth. UXUY Co-Founder/UXUY thực hiện 26 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 17,072.85 USD (10.72 ETH)

eth0x3e1a83702f7398ede64d153c8a2c8de475416d60 1 0 19:20 24/09/2023

Token Uniswap V2 có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 34,299.83 USD (21.53 ETH)

eth0xa57ed6e54be8125bbe45d6ca330e45ebb71ef11e 1 0 19:00 24/09/2023

Token PEPE có mã ký hiệu là PEPE hoạt động trên nền tảng eth. PEPE/PEPE thực hiện 227 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,206.76 USD (52.88 ETH)

eth0x5362ca75aa3c0e714bc628296640c43dc5cb9ed6 1 0 19:00 24/09/2023

Token Dejitaru Hoshi có mã ký hiệu là HOSHI hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Hoshi/HOSHI thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,112.80 USD (42.76 ETH)

eth0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba 1 0 19:00 24/09/2023

Token FINE có mã ký hiệu là FINE hoạt động trên nền tảng eth. FINE/FINE thực hiện 2,158 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,142,341.06 USD (1,345.44 ETH)

eth0xcb50350ab555ed5d56265e096288536e8cac41eb 1 0 19:00 24/09/2023

Token 0xCoco có mã ký hiệu là COCO hoạt động trên nền tảng eth. 0xCoco/COCO thực hiện 73 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,653.07 USD (46.26 ETH)

eth0xa62894d5196bc44e4c3978400ad07e7b30352372 1 0 19:00 24/09/2023

Token X có mã ký hiệu là X hoạt động trên nền tảng eth. X/X thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,323.89 USD (38.52 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 19:00 24/09/2023

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 161 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 281,594.18 USD (176.91 ETH)

eth0x00000000051b48047be6dc0ada6de5c3de86a588 1 0 19:00 24/09/2023

Token Baby Shiba Inu có mã ký hiệu là BABYSHIB hoạt động trên nền tảng eth. Baby Shiba Inu/BABYSHIB thực hiện 152 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,994.81 USD (42.72 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 19:00 24/09/2023

Token 0x0 ai AI Smart Contract có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 154,007.56 USD (96.75 ETH)

eth0x1e0b2992079b620aa13a7c2e7c88d2e1e18e46e9 1 0 19:00 24/09/2023

Token KOMPETE Token có mã ký hiệu là KOMPETE hoạt động trên nền tảng eth. KOMPETE Token/KOMPETE thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,946.64 USD (43.93 ETH)

eth0x94be6962be41377d5beda8dfe1b100f3bf0eacf3 1 0 19:00 24/09/2023

Token DORK LORD có mã ký hiệu là DORKL hoạt động trên nền tảng eth. ᗪOᖇK ᒪOᖇᗪ/DORKL thực hiện 517 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 254,656.85 USD (159.96 ETH)

eth0x000000e29fa2bd3e5c215ffc71aa66b29c9769a2 1 0 19:00 24/09/2023

Token Ethereum Express có mã ký hiệu là ETE hoạt động trên nền tảng eth. Ethereum Express/ETE thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,892.43 USD (50.83 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 19:00 24/09/2023

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 103 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,454.43 USD (44.86 ETH)

eth0x2e85ae1c47602f7927bcabc2ff99c40aa222ae15 1 0 19:00 24/09/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng eth. Katana Inu/KATA thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 115,935.45 USD (72.86 ETH)

eth0xef3a930e1ffffacd2fc13434ac81bd278b0ecc8d 1 0 19:00 24/09/2023

Token StaFi có mã ký hiệu là FIS hoạt động trên nền tảng eth. StaFi/FIS thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,291.25 USD (31.60 ETH)

polygon0x3a58a54c066fdc0f2d55fc9c89f0415c92ebf3c4 1 0 19:00 24/09/2023

Token Staked MATIC có mã ký hiệu là stMATIC hoạt động trên nền tảng polygon. Staked MATIC (PoS)/stMATIC thực hiện 1,016 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,598.43 USD (216,597.97 ETH)

bsc0x9fb9a33956351cf4fa040f65a13b835a3c8764e3 1 0 19:00 24/09/2023

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng bsc. Multichain/MULTI thực hiện 571 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,835.34 USD (308.36 ETH)

eth0x9360c489056b64d5003bf22f4f31458e31cc8028 1 0 19:00 24/09/2023

Token Bank có mã ký hiệu là BANK hoạt động trên nền tảng eth. First Republic Bank of Crypto/BANK thực hiện 201 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 198,328.10 USD (124.60 ETH)

bsc0xd983ab71a284d6371908420d8ac6407ca943f810 1 0 19:00 24/09/2023

Token ULTRON có mã ký hiệu là ULX hoạt động trên nền tảng bsc. Ultron/ULX thực hiện 2,234 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,760,767.03 USD (8,313.33 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 19:00 24/09/2023

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 194 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,801.81 USD (40.04 ETH)

eth0xf4b5470523ccd314c6b9da041076e7d79e0df267 1 0 19:00 24/09/2023

Token BlockBank có mã ký hiệu là BBANK hoạt động trên nền tảng eth. BlockBank/BBANK thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,052.97 USD (67.27 ETH)

eth0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f 1 0 19:00 24/09/2023

Token Synthetix Network có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng eth. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 141 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 255,474.83 USD (160.63 ETH)

eth0xd8e2d95c8614f28169757cd6445a71c291dec5bf 1 0 19:00 24/09/2023

Token Grumpy Cat có mã ký hiệu là GrumpyCat hoạt động trên nền tảng eth. Grumpy Cat/GrumpyCat thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,890.04 USD (48.31 ETH)

eth0x423f4e6138e475d85cf7ea071ac92097ed631eea 1 0 19:00 24/09/2023

Token PondCoin có mã ký hiệu là PNDC hoạt động trên nền tảng eth. Pond Coin/PNDC thực hiện 1,159 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,577,531.26 USD (990.94 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 19:00 24/09/2023

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 488 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,995.88 USD (109.30 ETH)

optimism0x8700daec35af8ff88c16bdf0418774cb3d7599b4 1 0 19:00 24/09/2023

Token Synthetix có mã ký hiệu là SNX hoạt động trên nền tảng optimism. Synthetix Network Token/SNX thực hiện 936 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 624,060.89 USD (392.24 ETH)

eth0xabec00542d141bddf58649bfe860c6449807237c 1 0 19:00 24/09/2023

Token X.com có mã ký hiệu là X hoạt động trên nền tảng eth. X.com/X thực hiện 151 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 153,653.11 USD (96.51 ETH)

bsc0x52f24a5e03aee338da5fd9df68d2b6fae1178827 1 0 19:00 24/09/2023

Token Ankr Staked BNB có mã ký hiệu là ankrBNB hoạt động trên nền tảng bsc. Ankr Staked BNB/ankrBNB thực hiện 265 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,417.41 USD (567.59 ETH)

bsc0x8f7ebc23212f6adcc7a5f1c86197ec337c2f4997 1 0 19:00 24/09/2023

Token BeNFT Solutions có mã ký hiệu là $BeAI hoạt động trên nền tảng bsc. BeNFT AI/$BeAI thực hiện 325 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 156,350.92 USD (714.09 ETH)

eth0x38029c62dfa30d9fd3cadf4c64e9b2ab21dbda17 1 0 19:00 24/09/2023

Token Dubbz có mã ký hiệu là Dubbz hoạt động trên nền tảng eth. Dubbz/Dubbz thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,984.29 USD (54.69 ETH)

bsc0x8b303d5bbfbbf46f1a4d9741e491e06986894e18 1 0 19:00 24/09/2023

Token Woonkly Power có mã ký hiệu là WOOP hoạt động trên nền tảng bsc. Woonkly Power/WOOP thực hiện 443 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,030.86 USD (333.10 ETH)

eth0xc14b4d4ca66f40f352d7a50fd230ef8b2fb3b8d4 1 0 19:00 24/09/2023

Token Blocktools có mã ký hiệu là TOOLS hoạt động trên nền tảng eth. BLOCKTOOLS/TOOLS thực hiện 78 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,200.91 USD (60.44 ETH)

eth0x120a3879da835a5af037bb2d1456bebd6b54d4ba 1 0 19:00 24/09/2023

Token Revest có mã ký hiệu là RVST hoạt động trên nền tảng eth. Revest/RVST thực hiện 40 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,263.81 USD (44.77 ETH)

bsc0x6d6ba21e4c4b29ca7bfa1c344ba1e35b8dae7205 1 0 19:00 24/09/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng bsc. Katana Inu/KATA thực hiện 179 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,994.93 USD (504.35 ETH)

eth0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c 1 0 19:00 24/09/2023

Token Ultra có mã ký hiệu là UOS hoạt động trên nền tảng eth. Ultra Token/UOS thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,261.69 USD (31.58 ETH)

bsc0x76a797a59ba2c17726896976b7b3747bfd1d220f 1 0 19:00 24/09/2023

Token Wrapped TON Coin có mã ký hiệu là TONCOIN hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped TON Coin/TONCOIN thực hiện 297 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 132,576.21 USD (577.80 ETH)

eth0xfcc5c47be19d06bf83eb04298b026f81069ff65b 1 0 19:00 24/09/2023

Token Yearn CRV có mã ký hiệu là yCRV hoạt động trên nền tảng eth. Yearn CRV/yCRV thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 248,259.53 USD (156.21 ETH)

eth0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 1 0 19:00 24/09/2023

Token IQ có mã ký hiệu là IQ hoạt động trên nền tảng eth. Everipedia IQ/IQ thực hiện 187 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 775,255.20 USD (486.44 ETH)