Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x28564c20cb45e2ad348cc41335625ffc045cdcc0 3 0 01:40 01/10/2023

Token Helix có mã ký hiệu là HLX hoạt động trên nền tảng bsc. Helix/HLX thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 40,381.50 USD (186.38 ETH)

eth0x000000e29fa2bd3e5c215ffc71aa66b29c9769a2 1 0 01:00 01/10/2023

Token Ethereum Express có mã ký hiệu là ETE hoạt động trên nền tảng eth. Ethereum Express/ETE thực hiện 663 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,493,743.21 USD (895.76 ETH)

eth0xaed8077b25c88af2e711abdcc24ef9389b028876 1 0 01:00 01/10/2023

Token PogeX có mã ký hiệu là POGEX hoạt động trên nền tảng eth. PogeX/POGEX thực hiện 352 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,157.73 USD (91.38 ETH)

fantom0xcbe0ca46399af916784cadf5bcc3aed2052d6c45 1 0 01:00 01/10/2023

Token LSHARE có mã ký hiệu là LSHARE hoạt động trên nền tảng fantom. LSHARE/LSHARE thực hiện 739 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,719.75 USD (597,751.97 ETH)

eth0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba 1 0 01:00 01/10/2023

Token FINE có mã ký hiệu là FINE hoạt động trên nền tảng eth. FINE/FINE thực hiện 968 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 828,808.63 USD (496.55 ETH)

eth0xed4e879087ebd0e8a77d66870012b5e0dffd0fa4 1 0 01:00 01/10/2023

Token AstroPepeX có mã ký hiệu là APX hoạt động trên nền tảng eth. AstroPepeX/APX thực hiện 719 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 501,848.47 USD (300.57 ETH)

bsc0x4b87f578d6fabf381f43bd2197fbb2a877da6ef8 1 0 01:00 01/10/2023

Token The Big Five có mã ký hiệu là BFT hoạt động trên nền tảng bsc. The Big Five Token/BFT thực hiện 536 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,770.84 USD (360.59 ETH)

eth0x5e27e384acbba20982f991893b9970aaf3f43181 1 0 01:00 01/10/2023

Token Tyrion.finance có mã ký hiệu là TYRION hoạt động trên nền tảng eth. Tyrion.finance/TYRION thực hiện 228 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,922.87 USD (72.48 ETH)

eth0x089453742936dd35134383aee9d78bee63a69b01 1 0 01:00 01/10/2023

Token Gold có mã ký hiệu là GOLD hoạt động trên nền tảng eth. GOLD/GOLD thực hiện 296 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 170,202.14 USD (101.91 ETH)

eth0x0c48250eb1f29491f1efbeec0261eb556f0973c7 1 0 01:00 01/10/2023

Token AimBot có mã ký hiệu là AIMBOT hoạt động trên nền tảng eth. AimBot/AIMBOT thực hiện 116 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 134,288.62 USD (80.42 ETH)

eth0x24249b5a869a445c9b0ce269a08d73c618df9d21 1 0 01:00 01/10/2023

Token HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu có mã ký hiệu là ETHEREUM hoạt động trên nền tảng eth. HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu/ETHEREUM thực hiện 101 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,747.36 USD (41.77 ETH)

eth0xce3f08e664693ca792cace4af1364d5e220827b2 1 0 01:00 01/10/2023

Token Saitama có mã ký hiệu là SAITAMA hoạt động trên nền tảng eth. SAITAMA/SAITAMA thực hiện 112 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 262,837.09 USD (156.66 ETH)

eth0x1936c91190e901b7dd55229a574ae22b58ff498a 1 0 01:00 01/10/2023

Token MEVFree có mã ký hiệu là MEVFree hoạt động trên nền tảng eth. MEVFree/MEVFree thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,172.62 USD (39.48 ETH)

bsc0x08a84af1368cd333073ac5dfb2254208e06b3a70 1 0 01:00 01/10/2023

Token marumaruNFT có mã ký hiệu là MARU hoạt động trên nền tảng bsc. MARU/MARU thực hiện 496 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 617,682.44 USD (2,860.99 ETH)

eth0x1bbf25e71ec48b84d773809b4ba55b6f4be946fb 1 0 01:00 01/10/2023

Token Vow có mã ký hiệu là VOW hoạt động trên nền tảng eth. Vow/VOW thực hiện 806 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,430,445.69 USD (855.07 ETH)

eth0x0176b898e92e814c06cc379e508ceb571f70bd40 1 0 01:00 01/10/2023

Token Tipcoin có mã ký hiệu là TIP hoạt động trên nền tảng eth. Tip/TIP thực hiện 186 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,318.16 USD (33.73 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 01:00 01/10/2023

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 395 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 191,391.30 USD (114.36 ETH)

eth0x562e362876c8aee4744fc2c6aac8394c312d215d 1 0 01:00 01/10/2023

Token Optimus có mã ký hiệu là OPTIMUS hoạt động trên nền tảng eth. Optimus/OPTIMUS thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,618.70 USD (68.51 ETH)

eth0x2890df158d76e584877a1d17a85fea3aeeb85aa6 1 0 01:00 01/10/2023

Token Alien Milady Fumo có mã ký hiệu là FUMO hoạt động trên nền tảng eth. Alien Milady Fumo/FUMO thực hiện 32 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,422.79 USD (33.71 ETH)

eth0x07e0edf8ce600fb51d44f51e3348d77d67f298ae 1 0 01:00 01/10/2023

Token HarryPotterObamaPacMan8Inu có mã ký hiệu là XRP hoạt động trên nền tảng eth. HarryPotterObamaPacMan8Inu/XRP thực hiện 774 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 439,361.60 USD (262.50 ETH)

eth0x94be6962be41377d5beda8dfe1b100f3bf0eacf3 1 0 01:00 01/10/2023

Token DORK LORD có mã ký hiệu là DORKL hoạt động trên nền tảng eth. ᗪOᖇK ᒪOᖇᗪ/DORKL thực hiện 397 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 182,890.28 USD (109.55 ETH)

eth0xabec00542d141bddf58649bfe860c6449807237c 1 0 01:00 01/10/2023

Token CruxDecussata có mã ký hiệu là X hoạt động trên nền tảng eth. X.com/X thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,318.81 USD (45.72 ETH)

bsc0x5c65badf7f97345b7b92776b22255c973234efe7 1 0 01:00 01/10/2023

Token Local Traders có mã ký hiệu là LCT hoạt động trên nền tảng bsc. Local Traders/LCT thực hiện 1,460 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 422,313.10 USD (1,960.82 ETH)

eth0xed328e9c1179a30ddc1e7595e036aed8760c22af 1 0 01:00 01/10/2023

Token Metacade có mã ký hiệu là MCADE hoạt động trên nền tảng eth. Metacade/MCADE thực hiện 150 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,583.71 USD (45.81 ETH)

bsc0x69b14e8d3cebfdd8196bfe530954a0c226e5008e 1 0 01:00 01/10/2023

Token SpacePi Token có mã ký hiệu là SpacePi hoạt động trên nền tảng bsc. SpacePi Token/SpacePi thực hiện 383 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 143,482.95 USD (662.36 ETH)

eth0xaaee1a9723aadb7afa2810263653a34ba2c21c7a 1 0 01:00 01/10/2023

Token Mog Coin có mã ký hiệu là Mog hoạt động trên nền tảng eth. Mog Coin/Mog thực hiện 201 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 165,027.73 USD (98.92 ETH)

bsc0x16faf9daa401aa42506af503aa3d80b871c467a3 1 0 01:00 01/10/2023

Token DexCheck có mã ký hiệu là DCK hoạt động trên nền tảng bsc. DexCheck/DCK thực hiện 1,451 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 215,985.17 USD (1,001.92 ETH)

eth0x672f4fa517894496b8a958b4b3fca068ce513a39 1 0 01:00 01/10/2023

Token DexCheck có mã ký hiệu là DCK hoạt động trên nền tảng eth. DexCheck/DCK thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,416.62 USD (48.64 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 01:00 01/10/2023

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 138 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 194,490.87 USD (116.27 ETH)

eth0x423f4e6138e475d85cf7ea071ac92097ed631eea 1 0 01:00 01/10/2023

Token Pond Coin có mã ký hiệu là PNDC hoạt động trên nền tảng eth. Pond Coin/PNDC thực hiện 1,095 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,370,062.08 USD (820.63 ETH)

eth0x03be5c903c727ee2c8c4e9bc0acc860cca4715e2 1 0 01:00 01/10/2023

Token Capsule Coin có mã ký hiệu là CAPS hoạt động trên nền tảng eth. Capsule Coin/CAPS thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,673.29 USD (81.69 ETH)

eth0x2e85ae1c47602f7927bcabc2ff99c40aa222ae15 1 0 01:00 01/10/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng eth. Katana Inu/KATA thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,407.22 USD (80.78 ETH)

eth0x38029c62dfa30d9fd3cadf4c64e9b2ab21dbda17 1 0 01:00 01/10/2023

Token Dubbz có mã ký hiệu là Dubbz hoạt động trên nền tảng eth. Dubbz/Dubbz thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,059.75 USD (64.71 ETH)

fantom0x6c021ae822bea943b2e66552bde1d2696a53fbb7 1 0 01:00 01/10/2023

Token TOMB có mã ký hiệu là TOMB hoạt động trên nền tảng fantom. TOMB/TOMB thực hiện 1,398 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,715.78 USD (408,891.41 ETH)

eth0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 1 0 01:00 01/10/2023

Token Banana có mã ký hiệu là BANANA hoạt động trên nền tảng eth. Banana/BANANA thực hiện 282 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 669,710.22 USD (401.87 ETH)

eth0x89ab32156e46f46d02ade3fecbe5fc4243b9aaed 1 0 01:00 01/10/2023

Token pNetwork có mã ký hiệu là PNT hoạt động trên nền tảng eth. pNetwork Token/PNT thực hiện 101 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,559.52 USD (45.30 ETH)

polygon0x1c954e8fe737f99f68fa1ccda3e51ebdb291948c 1 0 01:00 01/10/2023

Token Kyber Network Crystal v2 có mã ký hiệu là KNC hoạt động trên nền tảng polygon. Kyber Network Crystal v2 (PoS)/KNC thực hiện 617 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,449.72 USD (131,819.33 ETH)

eth0x582d872a1b094fc48f5de31d3b73f2d9be47def1 1 0 01:00 01/10/2023

Token Toncoin có mã ký hiệu là TONCOIN hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped TON Coin/TONCOIN thực hiện 67 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,062.66 USD (53.93 ETH)

eth0x3472a5a71965499acd81997a54bba8d852c6e53d 1 0 01:00 01/10/2023

Token Badger DAO có mã ký hiệu là BADGER hoạt động trên nền tảng eth. Badger/BADGER thực hiện 364 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,019,676.50 USD (611.76 ETH)

arbitrum0xd77b108d4f6cefaa0cae9506a934e825becca46e 1 0 01:00 01/10/2023

Token WINR có mã ký hiệu là WINR hoạt động trên nền tảng arbitrum. WINR/WINR thực hiện 110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,138.08 USD (50.24 ETH)