Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x9642b933e69ca08f236ceab33e9a170353607bdc 1 0 04:30 02/10/2023

Token Uniswap V2 có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 245,237.43 USD (146.69 ETH)

eth0xd6432c0c97bb7fe2727c821c1331c462fdb21440 1 0 04:30 02/10/2023

Token RockX có mã ký hiệu là ROCKX hoạt động trên nền tảng eth. RockX/ROCKX thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 26,900.45 USD (16.09 ETH)

eth0x84e051ffcd91cd55787685f0dfd73aee1d8a6702 1 0 04:10 02/10/2023

Token Uniswap V2 có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 1,078 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 744,563.86 USD (445.50 ETH)

eth0xe7ef051c6ea1026a70967e8f04da143c67fa4e1f 1 0 04:00 02/10/2023

Token VetMe có mã ký hiệu là VetMe hoạt động trên nền tảng eth. VetMe/VetMe thực hiện 903 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 587,867.47 USD (350.92 ETH)

bsc0x56d06a78ef8e95d6043341f24759e2834be6f97b 1 0 04:00 02/10/2023

Token Degen Zoo có mã ký hiệu là wDZOO hoạt động trên nền tảng bsc. DegenZoo/wDZOO thực hiện 203 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 39,426.40 USD (182.24 ETH)

eth0xde67d97b8770dc98c746a3fc0093c538666eb493 1 0 04:00 02/10/2023

Token Bitrock có mã ký hiệu là BITROCK hoạt động trên nền tảng eth. Bitrock/BITROCK thực hiện 129 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,810.77 USD (61.93 ETH)

eth0xed328e9c1179a30ddc1e7595e036aed8760c22af 1 0 04:00 02/10/2023

Token Metacade có mã ký hiệu là MCADE hoạt động trên nền tảng eth. Metacade/MCADE thực hiện 124 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,565.54 USD (38.46 ETH)

eth0x4309e88d1d511f3764ee0f154cee98d783b61f09 1 0 04:00 02/10/2023

Token Onchain AI có mã ký hiệu là OCAI hoạt động trên nền tảng eth. Onchain AI Token/OCAI thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,258.26 USD (57.56 ETH)

eth0xea7b7dc089c9a4a916b5a7a37617f59fd54e37e4 1 0 04:00 02/10/2023

Token HyperCycle Token có mã ký hiệu là HyPC hoạt động trên nền tảng eth. HyperCycle Token/HyPC thực hiện 179 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 319,142.50 USD (190.64 ETH)

eth0x017e9db34fc69af0dc7c7b4b33511226971cddc7 1 0 04:00 02/10/2023

Token On-Chain Dynamics có mã ký hiệu là OCD hoạt động trên nền tảng eth. On-Chain Dynamics/OCD thực hiện 136 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,819.04 USD (72.64 ETH)

eth0x000000e29fa2bd3e5c215ffc71aa66b29c9769a2 1 0 04:00 02/10/2023

Token Ethereum Express có mã ký hiệu là ETE hoạt động trên nền tảng eth. Ethereum Express/ETE thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,367.48 USD (37.84 ETH)

eth0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 1 0 04:00 02/10/2023

Token BAD IDEA AI có mã ký hiệu là BAD hoạt động trên nền tảng eth. BAD IDEA AI/BAD thực hiện 575 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 806,918.43 USD (482.64 ETH)

eth0xbb9fd9fa4863c03c574007ff3370787b9ce65ff6 1 0 04:00 02/10/2023

Token HILO có mã ký hiệu là HILO hoạt động trên nền tảng eth. HILO/HILO thực hiện 73 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,415.26 USD (37.79 ETH)

eth0x5e27e384acbba20982f991893b9970aaf3f43181 1 0 04:00 02/10/2023

Token Tyrion.finance có mã ký hiệu là TYRION hoạt động trên nền tảng eth. Tyrion.finance/TYRION thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,132.22 USD (33.49 ETH)

bsc0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af 1 0 04:00 02/10/2023

Token Sakai Vault có mã ký hiệu là SAKAI hoạt động trên nền tảng bsc. Sakai Vault/SAKAI thực hiện 289 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,195.40 USD (310.34 ETH)

eth0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 1 0 04:00 02/10/2023

Token Origin Token có mã ký hiệu là OGN hoạt động trên nền tảng eth. OriginToken/OGN thực hiện 777 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,799,718.05 USD (1,074.53 ETH)

eth0x00813e3421e1367353bfe7615c7f7f133c89df74 1 0 04:00 02/10/2023

Token Splintershards có mã ký hiệu là SPS hoạt động trên nền tảng eth. Splintershards/SPS thực hiện 36 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,469.94 USD (41.52 ETH)

eth0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 04:00 02/10/2023

Token Popsicle Finance có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng eth. IceToken/ICE thực hiện 173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 142,057.80 USD (84.72 ETH)

eth0x302cae5dcf8f051d0177043c3438020b89b33218 1 0 04:00 02/10/2023

Token Boost Coin có mã ký hiệu là Boost hoạt động trên nền tảng eth. Boost Coin/Boost thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,222.85 USD (37.74 ETH)

eth0x12970e6868f88f6557b76120662c1b3e50a646bf 1 0 04:00 02/10/2023

Token Milady Meme Coin có mã ký hiệu là LADYS hoạt động trên nền tảng eth. Milady/LADYS thực hiện 102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,576.23 USD (34.99 ETH)

eth0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16 1 0 04:00 02/10/2023

Token PAAL AI có mã ký hiệu là $PAAL hoạt động trên nền tảng eth. PAAL AI/$PAAL thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,084.58 USD (32.85 ETH)

eth0x996ca7e71c37d70132889e29d17d2e44427a03dc 1 0 04:00 02/10/2023

Token Perpbot có mã ký hiệu là PB hoạt động trên nền tảng eth. Perpbot/PB thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,996.87 USD (37.56 ETH)

bsc0x1633b7157e7638c4d6593436111bf125ee74703f 1 0 04:00 02/10/2023

Token Splintershards có mã ký hiệu là SPS hoạt động trên nền tảng bsc. Splintershards/SPS thực hiện 187 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,495.99 USD (432.04 ETH)

eth0x0c48250eb1f29491f1efbeec0261eb556f0973c7 1 0 04:00 02/10/2023

Token AimBot có mã ký hiệu là AIMBOT hoạt động trên nền tảng eth. AimBot/AIMBOT thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,641.99 USD (64.72 ETH)

eth0x562e12e1e792643d168c1fa01c1b7198a0f83c9f 1 0 04:00 02/10/2023

Token BookieBot có mã ký hiệu là BB hoạt động trên nền tảng eth. Bookiebot/BB thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,574.57 USD (35.49 ETH)

bsc0x8f7ebc23212f6adcc7a5f1c86197ec337c2f4997 1 0 04:00 02/10/2023

Token BeNFT Solutions có mã ký hiệu là $BeAI hoạt động trên nền tảng bsc. BeNFT AI/$BeAI thực hiện 724 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 446,111.36 USD (2,063.55 ETH)

eth0x0e9cc0f7e550bd43bd2af2214563c47699f96479 1 0 04:00 02/10/2023

Token UnleashClub có mã ký hiệu là UNLEASH hoạt động trên nền tảng eth. UnleashClub/UNLEASH thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,368.39 USD (71.29 ETH)

bsc0x5c65badf7f97345b7b92776b22255c973234efe7 1 0 04:00 02/10/2023

Token Local Traders có mã ký hiệu là LCT hoạt động trên nền tảng bsc. Local Traders/LCT thực hiện 547 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 192,570.95 USD (890.47 ETH)

bsc0x33e0b24aaea62500ca79d33e26efe576bbf5bacf 1 0 04:00 02/10/2023

Token 2049 có mã ký hiệu là 2049 hoạt động trên nền tảng bsc. 2049/2049 thực hiện 5,454 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 670,128.09 USD (3,098.28 ETH)

eth0xed1167b6dc64e8a366db86f2e952a482d0981ebd 1 0 04:00 02/10/2023

Token Lybra có mã ký hiệu là LBR hoạt động trên nền tảng eth. Lybra/LBR thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 338,936.87 USD (201.96 ETH)

bsc0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11 1 0 04:00 02/10/2023

Token THENA có mã ký hiệu là THE hoạt động trên nền tảng bsc. THENA/THE thực hiện 613 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,914.83 USD (258.63 ETH)

arbitrum0xe4dddfe67e7164b0fe14e218d80dc4c08edc01cb 1 0 04:00 02/10/2023

Token Kyber Network Crystal v2 có mã ký hiệu là KNC hoạt động trên nền tảng arbitrum. Kyber Network Crystal v2/KNC thực hiện 300 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,588.73 USD (30.76 ETH)

eth0xe4ab0be415e277d82c38625b72bd7dea232c2e7d 1 0 04:00 02/10/2023

Token XRP20 có mã ký hiệu là XRP20 hoạt động trên nền tảng eth. XRP20/XRP20 thực hiện 126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,787.71 USD (58.69 ETH)

eth0x667210a731447f8b385e068205759be2311b86d4 1 0 04:00 02/10/2023

Token ETF The Token có mã ký hiệu là ETF hoạt động trên nền tảng eth. ETF The Token/ETF thực hiện 109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,442.36 USD (71.95 ETH)

eth0x046eee2cc3188071c02bfc1745a6b17c656e3f3d 1 0 04:00 02/10/2023

Token Rollbit Coin có mã ký hiệu là RLB hoạt động trên nền tảng eth. Rollbit Coin/RLB thực hiện 509 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,854,350.23 USD (1,106.01 ETH)

avalanche0x1337bedc9d22ecbe766df105c9623922a27963ec 1 0 04:00 02/10/2023

Token Curve.fi avDAI/avUSDC/avUSDT có mã ký hiệu là av3CRV hoạt động trên nền tảng avalanche. Curve.fi avDAI/avUSDC/avUSDT/av3CRV thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,145.58 USD (6,712.63 ETH)

eth0xc82e3db60a52cf7529253b4ec688f631aad9e7c2 1 0 04:00 02/10/2023

Token ARC có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng eth. ARC/ARC thực hiện 62 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,207.39 USD (33.53 ETH)

eth0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d 1 0 04:00 02/10/2023

Token FOX có mã ký hiệu là FOX hoạt động trên nền tảng eth. FOX/FOX thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,357.89 USD (62.23 ETH)

bsc0x7881cd2b5724431372f57c50e91611352557a606 1 0 04:00 02/10/2023

Token HyperCycle Token có mã ký hiệu là HyPC hoạt động trên nền tảng bsc. HyperCycle Token/HyPC thực hiện 274 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 252,200.71 USD (1,169.89 ETH)

avalanche0x5947bb275c521040051d82396192181b413227a3 1 0 04:00 02/10/2023

Token Chainlink Token có mã ký hiệu là LINK.e hoạt động trên nền tảng avalanche. Chainlink Token/LINK.e thực hiện 359 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,279.18 USD (7,201.27 ETH)