Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xc6759a4fc56b3ce9734035a56b36e8637c45b77e 1 0 18:00 26/09/2022

Token GrimaceCoin có mã ký hiệu là Grimace hoạt động trên nền tảng bsc. GrimaceCoin/Grimace thực hiện 599 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 180,911.32 USD (657.67 ETH)

polygon0x3068382885602fc0089aec774944b5ad6123ae60 1 0 18:00 26/09/2022

Token PDSHARE có mã ký hiệu là PDSHARE hoạt động trên nền tảng polygon. PDSHARE/PDSHARE thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 366,861.00 USD (612,182.56 ETH)

eth0xc9fe6e1c76210be83dc1b5b20ec7fd010b0b1d15 1 0 18:00 26/09/2022

Token Fringe có mã ký hiệu là FRIN hoạt động trên nền tảng eth. Fringe/FRIN thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,170.12 USD (47.58 ETH)

bsc0xa179248e50ce5afb507fd8c54e08a66fbac7b6ff 1 0 18:00 26/09/2022

Token Lets Go Brandon! có mã ký hiệu là $FJB hoạt động trên nền tảng bsc. Lets Go Brandon!/$FJB thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,869.03 USD (236.75 ETH)

polygon0x346404079b3792a6c548b072b9c4dddfb92948d5 1 0 18:00 26/09/2022

Token GeniuX có mã ký hiệu là IUX hoạt động trên nền tảng polygon. GeniuX/IUX thực hiện 507 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,358.17 USD (101,392.74 ETH)

bsc0xafb64e73def6faa8b6ef9a6fb7312d5c4c15ebdb 1 0 18:00 26/09/2022

Token Grove Token có mã ký hiệu là GVR hoạt động trên nền tảng bsc. Grove Token/GVR thực hiện 2,214 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,158,534.98 USD (4,220.70 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 18:00 26/09/2022

Token Dogechain có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 302 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 428,663.13 USD (328.84 ETH)

bsc0xed8c8aa8299c10f067496bb66f8cc7fb338a3405 1 0 18:00 26/09/2022

Token Prosper có mã ký hiệu là PROS hoạt động trên nền tảng bsc. Prosper/PROS thực hiện 415 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,254.46 USD (230.67 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 18:00 26/09/2022

Token Conic Finance Token có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 295 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 352,958.05 USD (271.63 ETH)

eth0x8642a849d0dcb7a15a974794668adcfbe4794b56 1 0 18:00 26/09/2022

Token Prosper có mã ký hiệu là PROS hoạt động trên nền tảng eth. Prosper/PROS thực hiện 191 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,233.60 USD (48.56 ETH)

eth0x6399c842dd2be3de30bf99bc7d1bbf6fa3650e70 1 0 18:00 26/09/2022

Token Premia có mã ký hiệu là PREMIA hoạt động trên nền tảng eth. Premia/PREMIA thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 213,791.61 USD (164.05 ETH)

bsc0x6598463d6cbe4b51e9977437bf1200df4c45286c 1 0 18:00 26/09/2022

Token Socaverse có mã ký hiệu là SOCA hoạt động trên nền tảng bsc. Socaverse/SOCA thực hiện 397 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 191,242.77 USD (696.32 ETH)

bsc0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc 1 0 18:00 26/09/2022

Token Qatar 2022 có mã ký hiệu là Fwc hoạt động trên nền tảng bsc. QATAR 2022 TOKEN/Fwc thực hiện 1,601 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 422,111.99 USD (1,540.82 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 18:00 26/09/2022

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 838 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,028,418.54 USD (790.47 ETH)

eth0xd23367155b55d67492dfdc0fc7f8bb1df7114fd9 1 0 18:00 26/09/2022

Token AmpliFi có mã ký hiệu là AMPLIFI hoạt động trên nền tảng eth. Amplifi/AMPLIFI thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 239,402.20 USD (183.33 ETH)

eth0xd69f306549e9d96f183b1aeca30b8f4353c2ecc3 1 0 18:00 26/09/2022

Token MCH Coin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng eth. MCHCoin/MCHC thực hiện 151 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 125,324.00 USD (95.95 ETH)

bsc0xad6742a35fb341a9cc6ad674738dd8da98b94fb1 1 0 18:00 26/09/2022

Token Wombat Token có mã ký hiệu là WOM hoạt động trên nền tảng bsc. Wombat Token/WOM thực hiện 951 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 413,454.49 USD (1,506.17 ETH)

eth0xd794dd1cada4cf79c9eebaab8327a1b0507ef7d4 1 0 18:00 26/09/2022

Token Hyve có mã ký hiệu là HYVE hoạt động trên nền tảng eth. HYVE/HYVE thực hiện 6 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,834.11 USD (6.82 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 18:00 26/09/2022

Token Umami Finance có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 1,219 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 200,794.57 USD (154.75 ETH)

eth0x2653891204f463fb2a2f4f412564b19e955166ae 1 0 18:00 26/09/2022

Token Gold Fever Native Gold có mã ký hiệu là NGL hoạt động trên nền tảng eth. Gold Fever Native Gold/NGL thực hiện 117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 166,190.95 USD (127.24 ETH)

bsc0x49f2145d6366099e13b10fbf80646c0f377ee7f6 1 0 18:00 26/09/2022

Token FC Porto Fan Token có mã ký hiệu là PORTO hoạt động trên nền tảng bsc. FC Porto Fan Token/PORTO thực hiện 872 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 224,181.25 USD (817.02 ETH)

bsc0x42bfa18f3f7d82bd7240d8ce5935d51679c5115d 1 0 18:00 26/09/2022

Token Sports 2K75 có mã ký hiệu là S2K hoạt động trên nền tảng bsc. Sports 2K75/S2K thực hiện 199 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,906.46 USD (221.50 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 18:00 26/09/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 147 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,895.02 USD (74.51 ETH)

eth0x6bb61215298f296c55b19ad842d3df69021da2ef 1 0 18:00 26/09/2022

Token Drops Ownership Power có mã ký hiệu là DOP hoạt động trên nền tảng eth. Drops Ownership Power/DOP thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,554.89 USD (68.31 ETH)

eth0x84fa8f52e437ac04107ec1768764b2b39287cb3e 1 0 18:00 26/09/2022

Token Grove Token có mã ký hiệu là GVR hoạt động trên nền tảng eth. Grove Token/GVR thực hiện 433 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 278,463.66 USD (214.10 ETH)

bsc0x0f5d8cd195a4539bcf2ec6118c6da50287c6d5f5 1 0 18:00 26/09/2022

Token Gold Fever Native Gold có mã ký hiệu là NGL hoạt động trên nền tảng bsc. Gold Fever Native Gold [via ChainPort.io]/NGL thực hiện 277 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 215,883.34 USD (786.01 ETH)

avalanche0x8f47416cae600bccf9530e9f3aeaa06bdd1caa79 1 0 18:00 26/09/2022

Token Thor có mã ký hiệu là THOR hoạt động trên nền tảng avalanche. THOR v2/THOR thực hiện 913 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,361.32 USD (6,451.11 ETH)

optimism0x296f55f8fb28e498b858d0bcda06d955b2cb3f97 1 0 18:00 26/09/2022

Token StargateToken có mã ký hiệu là STG hoạt động trên nền tảng optimism. StargateToken/STG thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,544.58 USD (39.66 ETH)

eth0x20d4db1946859e2adb0e5acc2eac58047ad41395 1 0 18:00 26/09/2022

Token Moon DAO có mã ký hiệu là MOONEY hoạt động trên nền tảng eth. MOONEY/MOONEY thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,065.31 USD (45.49 ETH)

eth0xaf5191b0de278c7286d6c7cc6ab6bb8a73ba2cd6 1 0 18:00 26/09/2022

Token StargateToken có mã ký hiệu là STG hoạt động trên nền tảng eth. StargateToken/STG thực hiện 117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,798,132.77 USD (2,157.24 ETH)

bsc0xfe56d5892bdffc7bf58f2e84be1b2c32d21c308b 1 0 18:00 26/09/2022

Token Kyber Network Crystal có mã ký hiệu là KNC hoạt động trên nền tảng bsc. Kyber Network Crystal/KNC thực hiện 170 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,020.17 USD (306.95 ETH)

bsc0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377 1 0 18:00 26/09/2022

Token Mobox có mã ký hiệu là MBOX hoạt động trên nền tảng bsc. Mobox/MBOX thực hiện 1,531 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,459,532.46 USD (12,626.50 ETH)

eth0x67954768e721fad0f0f21e33e874497c73ed6a82 1 0 18:00 26/09/2022

Token KeKChain có mã ký hiệu là KEK hoạt động trên nền tảng eth. KeKChain/KEK thực hiện 375 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 281,199.17 USD (216.95 ETH)

bsc0xb0d502e938ed5f4df2e681fe6e419ff29631d62b 1 0 18:00 26/09/2022

Token Stargate Finance có mã ký hiệu là STG hoạt động trên nền tảng bsc. StargateToken/STG thực hiện 612 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 217,246.24 USD (791.10 ETH)

eth0x1e4ede388cbc9f4b5c79681b7f94d36a11abebc9 1 0 18:00 26/09/2022

Token X2Y2 có mã ký hiệu là X2Y2 hoạt động trên nền tảng eth. X2Y2Token/X2Y2 thực hiện 139 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 290,752.76 USD (222.14 ETH)

fantom0x2f6f07cdcf3588944bf4c42ac74ff24bf56e7590 1 0 18:00 26/09/2022

Token StargateToken có mã ký hiệu là STG hoạt động trên nền tảng fantom. StargateToken/STG thực hiện 1,455 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,871.65 USD (486,733.83 ETH)

eth0xe80c0cd204d654cebe8dd64a4857cab6be8345a3 1 0 18:00 26/09/2022

Token JPEGd Governance Token có mã ký hiệu là JPEG hoạt động trên nền tảng eth. JPEG’d Governance Token/JPEG thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 190,594.77 USD (146.65 ETH)

bsc0xba552586ea573eaa3436f04027ff4effd0c0abbb 1 0 18:00 26/09/2022

Token Qitmeer Network có mã ký hiệu là MEER hoạt động trên nền tảng bsc. Meer (bsc)/MEER thực hiện 2,178 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,981,302.84 USD (7,227.90 ETH)

eth0x27c70cd1946795b66be9d954418546998b546634 1 0 18:00 26/09/2022

Token DOGEKILLER có mã ký hiệu là LEASH hoạt động trên nền tảng eth. DOGE KILLER/LEASH thực hiện 369 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 683,553.00 USD (525.41 ETH)

eth0x0391d2021f89dc339f60fff84546ea23e337750f 1 0 18:00 26/09/2022

Token BarnBridge có mã ký hiệu là BOND hoạt động trên nền tảng eth. BarnBridge Governance Token/BOND thực hiện 178 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 537,357.72 USD (412.51 ETH)