Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x1a20b69e14fad71fdb8b6cccb7d9b05293d06dc8 1 0 19:30 28/11/2022

Token AUXCoin có mã ký hiệu là AUX hoạt động trên nền tảng bsc. AUXCoin/AUX thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,356.21 USD (180.85 ETH)

bsc0xf4a66d880abfaaf46539e0a38131788a9a100ca4 3 0 19:20 28/11/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 37,475.63 USD (127.02 ETH)

bsc0xe46e34c9b35b9cf8eb6a2c1cc908aef3251f01a3 3 0 19:20 28/11/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 383 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 621,031.20 USD (2,105.27 ETH)

bsc0x2ffde561ad02db819c51f3b5e4c3265933e25e38 4 0 19:10 28/11/2022

Token xter có mã ký hiệu là XTER hoạt động trên nền tảng bsc. xter/XTER thực hiện 180 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,441.49 USD (195.01 ETH)

eth0x450e7f6e3a2f247a51b98c39297a9a5bfbdb3170 1 0 19:00 28/11/2022

Token Elon GOAT có mã ký hiệu là EGT hoạt động trên nền tảng eth. ElonGoat/EGT thực hiện 626 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 339,671.06 USD (283.03 ETH)

eth0x76306f029f8f99effe509534037ba7030999e3cf 1 0 19:00 28/11/2022

Token Acreage Coin có mã ký hiệu là ACR hoạt động trên nền tảng eth. Acreage/ACR thực hiện 271 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,964.07 USD (58.80 ETH)

optimism0xcdb4bb51801a1f399d4402c61bc098a72c382e65 1 0 19:00 28/11/2022

Token OPX Finance có mã ký hiệu là OPX hoạt động trên nền tảng optimism. OPX/OPX thực hiện 174 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,682.81 USD (89.08 ETH)

eth0x74be64b45d394fa57816c1950e94dbb8d7a7b306 1 0 19:00 28/11/2022

Token GiveWell Inu có mã ký hiệu là GINU hoạt động trên nền tảng eth. GiveWell Inu/GINU thực hiện 223 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,826.37 USD (75.18 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 19:00 28/11/2022

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 2,210 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,505,904.34 USD (4,677.01 ETH)

bsc0xd024ac1195762f6f13f8cfdf3cdd2c97b33b248b 1 0 19:00 28/11/2022

Token MiniFootball có mã ký hiệu là MiniFootball hoạt động trên nền tảng bsc. MiniFootball/MiniFootball thực hiện 134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,807.35 USD (251.91 ETH)

eth0xc5a9bc46a7dbe1c6de493e84a18f02e70e2c5a32 1 0 19:00 28/11/2022

Token WORLD CUP INU có mã ký hiệu là WCI hoạt động trên nền tảng eth. WORLD CUP INU/WCI thực hiện 254 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 249,218.54 USD (210.91 ETH)

bsc0x936b6659ad0c1b244ba8efe639092acae30dc8d6 1 0 19:00 28/11/2022

Token CO có mã ký hiệu là CO hoạt động trên nền tảng bsc. CO/CO thực hiện 243 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,917.08 USD (283.63 ETH)

bsc0x7268b479eb7ce8d1b37ef1ffc3b82d7383a1162d 1 0 19:00 28/11/2022

Token Meblox Protocol có mã ký hiệu là MEB hoạt động trên nền tảng bsc. Meblox Protocol/MEB thực hiện 330 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 276,317.39 USD (914.56 ETH)

eth0x981dc247745800bd2ca28a4bf147f0385eaa0bc0 1 0 19:00 28/11/2022

Token NutsDAO có mã ký hiệu là NUTS hoạt động trên nền tảng eth. NutsDAO/NUTS thực hiện 28 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 207,241.24 USD (176.60 ETH)

eth0x06f3c323f0238c72bf35011071f2b5b7f43a054c 1 0 19:00 28/11/2022

Token MASQ có mã ký hiệu là MASQ hoạt động trên nền tảng eth. MASQ/MASQ thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,752.32 USD (99.81 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 19:00 28/11/2022

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 506 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 189,402.18 USD (159.38 ETH)

bsc0xa75d9ca2a0a1d547409d82e1b06618ec284a2ced 1 0 19:00 28/11/2022

Token Wombex Token có mã ký hiệu là WMX hoạt động trên nền tảng bsc. Wombex Token/WMX thực hiện 731 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 516,819.43 USD (1,711.50 ETH)

bsc0xfeea0bdd3d07eb6fe305938878c0cadbfa169042 1 0 19:00 28/11/2022

Token 8PAY Network có mã ký hiệu là 8PAY hoạt động trên nền tảng bsc. 8PAY Network/8PAY thực hiện 231 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,772.81 USD (152.77 ETH)

polygon0xee9a352f6aac4af1a5b9f467f6a93e0ffbe9dd35 1 0 19:00 28/11/2022

Token MASQ (PoS) có mã ký hiệu là MASQ hoạt động trên nền tảng polygon. MASQ (PoS)/MASQ thực hiện 661 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 233,097.97 USD (276,918.02 ETH)

eth0xa49d7499271ae71cd8ab9ac515e6694c755d400c 1 0 19:00 28/11/2022

Token Mute có mã ký hiệu là MUTE hoạt động trên nền tảng eth. Mute.io/MUTE thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,939.90 USD (82.36 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 19:00 28/11/2022

Token Dogechain có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 254 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 555,082.07 USD (463.03 ETH)

eth0x3819f64f282bf135d62168c1e513280daf905e06 1 0 19:00 28/11/2022

Token Hedron có mã ký hiệu là HDRN hoạt động trên nền tảng eth. Hedron/HDRN thực hiện 667 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,015,568.22 USD (857.66 ETH)

bsc0x42bfa18f3f7d82bd7240d8ce5935d51679c5115d 1 0 19:00 28/11/2022

Token Sports 2K75 có mã ký hiệu là S2K hoạt động trên nền tảng bsc. Sports 2K75/S2K thực hiện 484 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 241,596.08 USD (790.50 ETH)

bsc0x2ed9a5c8c13b93955103b9a7c167b67ef4d568a3 1 0 19:00 28/11/2022

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng bsc. Mask Network/MASK thực hiện 434 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,211.49 USD (285.18 ETH)

eth0x08c32b0726c5684024ea6e141c50ade9690bbdcc 1 0 19:00 28/11/2022

Token Stratos có mã ký hiệu là STOS hoạt động trên nền tảng eth. Stratos Token/STOS thực hiện 134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,744.80 USD (103.62 ETH)

eth0x72b886d09c117654ab7da13a14d603001de0b777 1 0 19:00 28/11/2022

Token XDEFI có mã ký hiệu là XDEFI hoạt động trên nền tảng eth. XDEFI/XDEFI thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,568.81 USD (60.51 ETH)

eth0x41a3dba3d677e573636ba691a70ff2d606c29666 1 0 19:00 28/11/2022

Token BlockWallet có mã ký hiệu là BLANK hoạt động trên nền tảng eth. GoBlank Token/BLANK thực hiện 146 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 212,977.60 USD (179.21 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 19:00 28/11/2022

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 287 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 232,864.47 USD (197.81 ETH)

bsc0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc 1 0 19:00 28/11/2022

Token Qatar 2022 có mã ký hiệu là Fwc hoạt động trên nền tảng bsc. QATAR 2022 TOKEN/Fwc thực hiện 1,630 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 396,416.03 USD (1,302.63 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 19:00 28/11/2022

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 78 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,309.67 USD (48.43 ETH)

eth0x20d4db1946859e2adb0e5acc2eac58047ad41395 1 0 19:00 28/11/2022

Token Moon DAO có mã ký hiệu là MOONEY hoạt động trên nền tảng eth. MOONEY/MOONEY thực hiện 105 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 219,547.87 USD (186.52 ETH)

eth0x48c3399719b582dd63eb5aadf12a40b4c3f52fa2 1 0 19:00 28/11/2022

Token StakeWise có mã ký hiệu là SWISE hoạt động trên nền tảng eth. StakeWise/SWISE thực hiện 22 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,816.95 USD (67.92 ETH)

bsc0x26193c7fa4354ae49ec53ea2cebc513dc39a10aa 1 0 19:00 28/11/2022

Token StarSharks SEA có mã ký hiệu là SEA hoạt động trên nền tảng bsc. SharkShakeSea/SEA thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,702.86 USD (183.73 ETH)

bsc0xba2ae424d960c26247dd6c32edc70b295c744c43 1 0 19:00 28/11/2022

Token DOGE Token có mã ký hiệu là DOGE hoạt động trên nền tảng bsc. Dogecoin/DOGE thực hiện 7,253 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,214,974.47 USD (10,607.17 ETH)

avalanche0xab592d197acc575d16c3346f4eb70c703f308d1e 1 0 19:00 28/11/2022

Token chikn feed có mã ký hiệu là FEED hoạt động trên nền tảng avalanche. chikn feed/FEED thực hiện 412 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,853.39 USD (4,039.05 ETH)

eth0x993864e43caa7f7f12953ad6feb1d1ca635b875f 1 0 19:00 28/11/2022

Token SingularityDAO có mã ký hiệu là SDAO hoạt động trên nền tảng eth. Singularity Dao/SDAO thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,863.30 USD (46.08 ETH)

bsc0x4206931337dc273a630d328da6441786bfad668f 1 0 19:00 28/11/2022

Token Dogecoin có mã ký hiệu là DOGE hoạt động trên nền tảng bsc. Dogecoin/DOGE thực hiện 124 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,840.65 USD (326.07 ETH)

eth0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 1 0 19:00 28/11/2022

Token MaskNetwork có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng eth. Mask Network/MASK thực hiện 222 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 305,804.60 USD (256.45 ETH)

polygon0x172370d5cd63279efa6d502dab29171933a610af 1 0 19:00 28/11/2022

Token CRV có mã ký hiệu là CRV hoạt động trên nền tảng polygon. CRV (PoS)/CRV thực hiện 1,788 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 314,360.95 USD (376,476.09 ETH)

bsc0x9d986a3f147212327dd658f712d5264a73a1fdb0 1 0 19:00 28/11/2022

Token Landshare có mã ký hiệu là LAND hoạt động trên nền tảng bsc. Landshare Token/LAND thực hiện 156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,556.14 USD (232.50 ETH)