Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xea4bc1e37c730e1f7bd382b4b554aa5ec80b5700 4 0 15:10 27/03/2023

Token FitnessEvolution có mã ký hiệu là FIVO hoạt động trên nền tảng bsc. FitnessEvolution/FIVO thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,435.89 USD (163.29 ETH)

arbitrum0xd6e7c8af05d2d06a76811d44917613bdd258b995 1 0 15:00 27/03/2023

Token Brr Protocol có mã ký hiệu là BRR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Brr Protocol/BRR thực hiện 751 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 862,233.61 USD (487.47 ETH)

eth0xb4615aad766f6de3c55330099e907ff7f13f1582 1 0 15:00 27/03/2023

Token Onigiri Neko có mã ký hiệu là ONIGI hoạt động trên nền tảng eth. Onigiri Neko/ONIGI thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,065.55 USD (45.21 ETH)

eth0x1bbf25e71ec48b84d773809b4ba55b6f4be946fb 1 0 15:00 27/03/2023

Token Vow có mã ký hiệu là VOW hoạt động trên nền tảng eth. Vow/VOW thực hiện 434 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 706,888.64 USD (400.17 ETH)

bsc0x45289007706e7ee7b42b1fa506661d97740edfb4 1 0 15:00 27/03/2023

Token FLOKI CEO có mã ký hiệu là FLOKICEO hoạt động trên nền tảng bsc. FLOKI CEO/FLOKICEO thực hiện 755 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,535.10 USD (426.67 ETH)

eth0x4159862bcf6b4393a80550b1ed03dffa6f90533c 1 0 15:00 27/03/2023

Token One Hundred Million Inu có mã ký hiệu là OHMI hoạt động trên nền tảng eth. One Hundred Million Inu/OHMI thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 167,710.48 USD (95.03 ETH)

eth0x71fc1f555a39e0b698653ab0b475488ec3c34d57 1 0 15:00 27/03/2023

Token Rainmaker Games có mã ký hiệu là RAIN hoạt động trên nền tảng eth. Rainmaker Games/RAIN thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,541.33 USD (33.62 ETH)

bsc0x43f10fb99dbb8a80d1394cf452f255d4814e6495 1 0 15:00 27/03/2023

Token MsgSender có mã ký hiệu là MSG hoạt động trên nền tảng bsc. MsgSender/MSG thực hiện 384 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,777.55 USD (170.56 ETH)

bsc0x9776191f4ebbba7f358c1663bf82c0a0906c77fa 1 0 15:00 27/03/2023

Token Phoenix chain có mã ký hiệu là PHX hoạt động trên nền tảng bsc. Phoenix chain/PHX thực hiện 886 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 245,512.57 USD (750.25 ETH)

arbitrum0x9eb6299e4bb6669e42cb295a254c8492f67ae2c6 1 0 15:00 27/03/2023

Token The Bet có mã ký hiệu là BET hoạt động trên nền tảng arbitrum. The Bet/BET thực hiện 101 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,932.81 USD (49.75 ETH)

eth0xa49d7499271ae71cd8ab9ac515e6694c755d400c 1 0 15:00 27/03/2023

Token Mute.io có mã ký hiệu là MUTE hoạt động trên nền tảng eth. Mute.io/MUTE thực hiện 1,004 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,812,658.25 USD (1,589.56 ETH)

arbitrum0xaa54e84a3e6e5a80288d2c2f8e36ea5ca3a3ca30 1 0 15:00 27/03/2023

Token Sharbi có mã ký hiệu là $SHARBI hoạt động trên nền tảng arbitrum. SHARBI/$SHARBI thực hiện 204 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,042.52 USD (46.44 ETH)

eth0x2e516ba5bf3b7ee47fb99b09eadb60bde80a82e0 1 0 15:00 27/03/2023

Token Eggs có mã ký hiệu là EGGS hoạt động trên nền tảng eth. Eggs/EGGS thực hiện 215 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 190,542.09 USD (107.72 ETH)

arbitrum0x7f465507f058e17ad21623927a120ac05ca32741 1 0 15:00 27/03/2023

Token Arcadeum có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arcadeum/ARC thực hiện 688 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 676,868.20 USD (382.81 ETH)

eth0x38a94e92a19e970c144ded0b2dd47278ca11cc1f 1 0 15:00 27/03/2023

Token Falcon Nine có mã ký hiệu là F9 hoạt động trên nền tảng eth. Falcon 9/F9 thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,698.75 USD (61.53 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 15:00 27/03/2023

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 125,424.19 USD (71.03 ETH)

bsc0xe82546b56b1b8a5f031bcd23ff6332282cb0124b 1 0 15:00 27/03/2023

Token Brain Sync có mã ký hiệu là SyncBrain hoạt động trên nền tảng bsc. Brain Sync/SyncBrain thực hiện 965 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 215,371.70 USD (658.80 ETH)

eth0x70401dfd142a16dc7031c56e862fc88cb9537ce0 1 0 15:00 27/03/2023

Token Bird.Money có mã ký hiệu là BIRD hoạt động trên nền tảng eth. Bird.Money/BIRD thực hiện 31 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,695.43 USD (36.46 ETH)

bsc0x566a9eeac9a589bf0825222bca083ecdb9c86c82 1 0 15:00 27/03/2023

Token Libra Protocol có mã ký hiệu là LBR hoạt động trên nền tảng bsc. Libra Protocol/LBR thực hiện 754 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 214,482.17 USD (654.08 ETH)

polygon0x59b5654a17ac44f3068b3882f298881433bb07ef 1 0 15:00 27/03/2023

Token CoinPoker có mã ký hiệu là CHP hoạt động trên nền tảng polygon. CoinPoker Chips (PoS)/CHP thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,335.48 USD (81,862.53 ETH)

eth0x24da31e7bb182cb2cabfef1d88db19c2ae1f5572 1 0 15:00 27/03/2023

Token Shikoku có mã ký hiệu là SHIK hoạt động trên nền tảng eth. SHIKOKU INU/SHIK thực hiện 296 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 290,967.05 USD (164.76 ETH)

eth0x9506d37f70eb4c3d79c398d326c871abbf10521d 1 0 15:00 27/03/2023

Token Media Licensing Token có mã ký hiệu là MLT hoạt động trên nền tảng eth. Media Licensing Token/MLT thực hiện 31 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 27,845.81 USD (15.79 ETH)

eth0x5f64ab1544d28732f0a24f4713c2c8ec0da089f0 1 0 15:00 27/03/2023

Token DEXTF Token có mã ký hiệu là DEXTF hoạt động trên nền tảng eth. DEXTF Token/DEXTF thực hiện 104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,494.82 USD (59.85 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 15:00 27/03/2023

Token SAFUU có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,017.52 USD (184.04 ETH)

polygon0x33b6d77c607ea499ab5db7e2201c5a516a78a5db 1 0 15:00 27/03/2023

Token Aimedis có mã ký hiệu là AIMX hoạt động trên nền tảng polygon. Aimedis/AIMX thực hiện 672 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,351.96 USD (67,722.95 ETH)

eth0x67675239fa58c84e75f947c14f566842dccb69ae 1 0 15:00 27/03/2023

Token PixiaAI có mã ký hiệu là PIXIA hoạt động trên nền tảng eth. PixiaAI/PIXIA thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,995.27 USD (29.46 ETH)

eth0x6bc08509b36a98e829dffad49fde5e412645d0a3 1 0 15:00 27/03/2023

Token WoofWork.io có mã ký hiệu là WOOF hoạt động trên nền tảng eth. WoofWork.io/WOOF thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,670.28 USD (111.17 ETH)

eth0xc91a71a1ffa3d8b22ba615ba1b9c01b2bbbf55ad 1 0 15:00 27/03/2023

Token ZigZag có mã ký hiệu là ZZ hoạt động trên nền tảng eth. ZigZag/ZZ thực hiện 507 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 492,751.28 USD (278.67 ETH)

eth0x31429d1856ad1377a8a0079410b297e1a9e214c2 1 0 15:00 27/03/2023

Token Angle có mã ký hiệu là ANGLE hoạt động trên nền tảng eth. ANGLE/ANGLE thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,027.22 USD (46.91 ETH)

eth0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f 1 0 15:00 27/03/2023

Token GTC có mã ký hiệu là GTC hoạt động trên nền tảng eth. Gitcoin/GTC thực hiện 282 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 381,159.98 USD (215.85 ETH)

fantom0x3fd3a0c85b70754efc07ac9ac0cbbdce664865a6 1 0 15:00 27/03/2023

Token Equalizer có mã ký hiệu là EQUAL hoạt động trên nền tảng fantom. Equalizer/EQUAL thực hiện 11,749 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 127,324.43 USD (287,680.96 ETH)

eth0x1e4ede388cbc9f4b5c79681b7f94d36a11abebc9 1 0 15:00 27/03/2023

Token X2Y2Token có mã ký hiệu là X2Y2 hoạt động trên nền tảng eth. X2Y2Token/X2Y2 thực hiện 109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 342,183.44 USD (193.96 ETH)

eth0x0c572544a4ee47904d54aaa6a970af96b6f00e1b 1 0 15:00 27/03/2023

Token Wasder có mã ký hiệu là WAS hoạt động trên nền tảng eth. Wasder Token/WAS thực hiện 104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,939.82 USD (79.49 ETH)

arbitrum0x5575552988a3a80504bbaeb1311674fcfd40ad4b 1 0 15:00 27/03/2023

Token Sperax có mã ký hiệu là SPA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Sperax/SPA thực hiện 418 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,017.37 USD (46.97 ETH)

arbitrum0x02150e97271fdc0d6e3a16d9094a0948266f07dd 1 0 15:00 27/03/2023

Token Hamachi Finance có mã ký hiệu là HAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Hamachi/HAMI thực hiện 293 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 264,444.41 USD (149.38 ETH)

eth0x77e06c9eccf2e797fd462a92b6d7642ef85b0a44 1 0 15:00 27/03/2023

Token Wrapped TAO có mã ký hiệu là wTAO hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped TAO/wTAO thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,448.70 USD (54.54 ETH)

eth0xdc63269ea166b70d4780b3a11f5c825c2b761b01 1 0 15:00 27/03/2023

Token PAWSWAP có mã ký hiệu là PAW hoạt động trên nền tảng eth. PAWSWAP/PAW thực hiện 1,075 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,576,800.64 USD (891.53 ETH)

eth0xf36c5f04127f7470834ed6f98bddc1be62aba48d 1 0 15:00 27/03/2023

Token CryptoAI có mã ký hiệu là CAI hoạt động trên nền tảng eth. CryptoAI/CAI thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,899.42 USD (36.11 ETH)

bsc0xa73164db271931cf952cbaeff9e8f5817b42fa5c 1 0 15:00 27/03/2023

Token Landshare có mã ký hiệu là LAND hoạt động trên nền tảng bsc. Landshare Token/LAND thực hiện 452 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 185,253.01 USD (565.31 ETH)

fantom0xbf60e7414ef09026733c1e7de72e7393888c64da 1 0 15:00 27/03/2023

Token LIF3 có mã ký hiệu là LIF3 hoạt động trên nền tảng fantom. LIF3/LIF3 thực hiện 3,578 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 249,391.04 USD (554,399.51 ETH)