Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xf874f7854fbe37d68b5ae16400e953b9ea3232f3 1 0 21:40 31/01/2023

Token AIDEX có mã ký hiệu là AIDEX hoạt động trên nền tảng bsc. AIDEX/AIDEX thực hiện 35 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,316.12 USD (298.99 ETH)

bsc0x81c7a950599f2be26af659b6e0da837c338b775c 1 0 21:30 31/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 19 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 44,975.20 USD (144.27 ETH)

bsc0x375fc1b9410560ac802264a8edfca218e6fa904c 1 0 21:30 31/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,162.53 USD (333.97 ETH)

bsc0x754261f931d4d5f64447877d54b7567133fe50a8 1 0 21:30 31/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 152 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,864.86 USD (326.57 ETH)

bsc0xf23dff3b38c5d8a793d5b6db2f0062519930c868 1 0 21:10 31/01/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 184,701.63 USD (592.19 ETH)

eth0xd346e8ada104093adcf5f4186087e1ad309bb3b3 6 0 21:00 31/01/2023

Token Shibnaut có mã ký hiệu là SHIBN hoạt động trên nền tảng eth. Shibnaut/SHIBN thực hiện 544 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 231,827.93 USD (148.00 ETH)

polygon0xed755dba6ec1eb520076cec051a582a6d81a8253 1 0 21:00 31/01/2023

Token Ultimate Champions có mã ký hiệu là CHAMP hoạt động trên nền tảng polygon. Ultimate Champions Token/CHAMP thực hiện 300 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 125,321.84 USD (114,844.41 ETH)

eth0xeca82185adce47f39c684352b0439f030f860318 1 0 21:00 31/01/2023

Token Perlin có mã ký hiệu là PERL hoạt động trên nền tảng eth. Perlin/PERL thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,571.69 USD (35.44 ETH)

bsc0xc7981767f644c7f8e483dabdc413e8a371b83079 1 0 21:00 31/01/2023

Token Liquidus có mã ký hiệu là LIQ hoạt động trên nền tảng bsc. Liquidus/LIQ thực hiện 208 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,702.93 USD (262.43 ETH)

eth0xfa5047c9c78b8877af97bdcb85db743fd7313d4a 1 0 21:00 31/01/2023

Token ROOK có mã ký hiệu là ROOK hoạt động trên nền tảng eth. ROOK/ROOK thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,601.84 USD (38.05 ETH)

eth0x922e2708462c7a3d014d8344f7c4d92b27ecf332 1 0 21:00 31/01/2023

Token Neuroni.AI có mã ký hiệu là NEURONI hoạt động trên nền tảng eth. Neuroni.AI/NEURONI thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,015.59 USD (64.27 ETH)

bsc0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28 1 0 21:00 31/01/2023

Token Beta Token có mã ký hiệu là BETA hoạt động trên nền tảng bsc. Beta Token/BETA thực hiện 710 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,307.24 USD (341.98 ETH)

eth0x0f51bb10119727a7e5ea3538074fb341f56b09ad 1 0 21:00 31/01/2023

Token DAO Maker có mã ký hiệu là DAO hoạt động trên nền tảng eth. DAO Maker/DAO thực hiện 428 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 784,397.85 USD (498.56 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 3 0 21:00 31/01/2023

Token Safuu có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 475,141.41 USD (1,530.39 ETH)

eth0xbb9fd9fa4863c03c574007ff3370787b9ce65ff6 1 0 21:00 31/01/2023

Token HILO có mã ký hiệu là HILO hoạt động trên nền tảng eth. HILO/HILO thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,949.57 USD (36.15 ETH)

eth0xdefa4e8a7bcba345f687a2f1456f5edd9ce97202 1 0 21:00 31/01/2023

Token Kyber Network Crystal có mã ký hiệu là KNC hoạt động trên nền tảng eth. Kyber Network Crystal v2/KNC thực hiện 25 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,785.48 USD (30.57 ETH)

bsc0x0cbd6fadcf8096cc9a43d90b45f65826102e3ece 1 0 21:00 31/01/2023

Token CheckDot có mã ký hiệu là CDT hoạt động trên nền tảng bsc. CheckDot/CDT thực hiện 601 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,488.90 USD (383.66 ETH)

eth0x8dfc8cc3201425669fae803e1eb125cddd4189ec 1 0 21:00 31/01/2023

Token Okage Inu có mã ký hiệu là OKAGE hoạt động trên nền tảng eth. Okage Inu/OKAGE thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,902.95 USD (49.60 ETH)

bsc0x42bfa18f3f7d82bd7240d8ce5935d51679c5115d 1 0 21:00 31/01/2023

Token Sports 2K75 có mã ký hiệu là S2K hoạt động trên nền tảng bsc. Sports 2K75/S2K thực hiện 783 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,519.86 USD (635.76 ETH)

bsc0x2aa504586d6cab3c59fa629f74c586d78b93a025 1 0 21:00 31/01/2023

Token ArenaPlay có mã ký hiệu là APC hoạt động trên nền tảng bsc. ArenaPlay/APC thực hiện 179 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 238,681.12 USD (769.70 ETH)

eth0x4dd942baa75810a3c1e876e79d5cd35e09c97a76 1 0 21:00 31/01/2023

Token Dash 2 Trade có mã ký hiệu là D2T hoạt động trên nền tảng eth. Dash 2 Trade/D2T thực hiện 247 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 203,849.30 USD (129.83 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 21:00 31/01/2023

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 204 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 137,294.69 USD (89.24 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 21:00 31/01/2023

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 141 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,857.01 USD (35.82 ETH)

bsc0xde3dbbe30cfa9f437b293294d1fd64b26045c71a 1 0 21:00 31/01/2023

Token NFTB có mã ký hiệu là NFTB hoạt động trên nền tảng bsc. NFTB/NFTB thực hiện 3,197 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,598,820.89 USD (8,409.99 ETH)

eth0x7e80e4d7d5725499791cf8b17a4586f1f0672a0c 1 0 21:00 31/01/2023

Token ZOGI có mã ký hiệu là ZOGI hoạt động trên nền tảng eth. Zogi/ZOGI thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,561.21 USD (48.00 ETH)

bsc0x01e0d17a533e5930a349c2bb71304f04f20ab12b 1 0 21:00 31/01/2023

Token REVOLVE_GAMES có mã ký hiệu là RPG hoạt động trên nền tảng bsc. REVOLVE_GAMES/RPG thực hiện 246 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,447.21 USD (179.16 ETH)

bsc0xa75d9ca2a0a1d547409d82e1b06618ec284a2ced 1 0 21:00 31/01/2023

Token Wombex Token có mã ký hiệu là WMX hoạt động trên nền tảng bsc. Wombex Token/WMX thực hiện 355 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 198,170.75 USD (639.34 ETH)

arbitrum0x031d35296154279dc1984dcd93e392b1f946737b 1 0 21:00 31/01/2023

Token Cap có mã ký hiệu là CAP hoạt động trên nền tảng arbitrum. Cap/CAP thực hiện 24 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,221.72 USD (34.57 ETH)

eth0xe9b076b476d8865cdf79d1cf7df420ee397a7f75 1 0 21:00 31/01/2023

Token Unification có mã ký hiệu là FUND hoạt động trên nền tảng eth. Unification/FUND thực hiện 256 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 466,212.48 USD (296.70 ETH)

eth0x81f8f0bb1cb2a06649e51913a151f0e7ef6fa321 1 0 21:00 31/01/2023

Token VitaDAO có mã ký hiệu là VITA hoạt động trên nền tảng eth. VitaDAO Token/VITA thực hiện 553 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,154,137.25 USD (732.97 ETH)

eth0x20c3fa331a385b63ee39137e99d0cf2db142fce1 1 0 21:00 31/01/2023

Token Shila Inu có mã ký hiệu là SHIL hoạt động trên nền tảng eth. Shila Inu/SHIL thực hiện 430 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 314,444.68 USD (200.13 ETH)

eth0x38a94e92a19e970c144ded0b2dd47278ca11cc1f 1 0 21:00 31/01/2023

Token Falcon 9 có mã ký hiệu là F9 hoạt động trên nền tảng eth. Falcon 9/F9 thực hiện 280 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 324,462.30 USD (206.67 ETH)

eth0x038a68ff68c393373ec894015816e33ad41bd564 1 0 21:00 31/01/2023

Token Glitch Protocol có mã ký hiệu là GLCH hoạt động trên nền tảng eth. Glitch/GLCH thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,313.47 USD (50.60 ETH)

polygon0xee9a352f6aac4af1a5b9f467f6a93e0ffbe9dd35 1 0 21:00 31/01/2023

Token MASQ có mã ký hiệu là MASQ hoạt động trên nền tảng polygon. MASQ (PoS)/MASQ thực hiện 384 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 234,890.85 USD (214,957.69 ETH)

bsc0xfb9c339b4bace4fe63ccc1dd9a3c3c531441d5fe 1 0 21:00 31/01/2023

Token Shill có mã ký hiệu là SHILL hoạt động trên nền tảng bsc. Shill/SHILL thực hiện 568 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,533.09 USD (203.45 ETH)

fantom0xc60d7067dfbc6f2caf30523a064f416a5af52963 1 0 21:00 31/01/2023

Token Retreeb có mã ký hiệu là TREEB hoạt động trên nền tảng fantom. Treeb/TREEB thực hiện 1,440 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 420,979.96 USD (894,598.03 ETH)

avalanche0x8729438eb15e2c8b576fcc6aecda6a148776c0f5 1 0 21:00 31/01/2023

Token BENQI có mã ký hiệu là QI hoạt động trên nền tảng avalanche. BENQI/QI thực hiện 1,087 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 498,044.86 USD (24,833.98 ETH)

eth0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 1 0 21:00 31/01/2023

Token Inverse DAO có mã ký hiệu là INV hoạt động trên nền tảng eth. Inverse DAO/INV thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 242,503.32 USD (154.78 ETH)

bsc0x431e0cd023a32532bf3969cddfc002c00e98429d 1 0 21:00 31/01/2023

Token Chainport.io-Peg XCAD Token có mã ký hiệu là XCAD hoạt động trên nền tảng bsc. Chainport.io-Peg XCAD Token/XCAD thực hiện 311 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,181.04 USD (397.88 ETH)

eth0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d 1 0 21:00 31/01/2023

Token Celsius có mã ký hiệu là CEL hoạt động trên nền tảng eth. Celsius/CEL thực hiện 92 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,589.86 USD (39.19 ETH)