Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

polygon0x0e50bea95fe001a370a4f1c220c49aedcb982dec 1 0 20:00 29/09/2022

Token Ethernity Chain có mã ký hiệu là ERN hoạt động trên nền tảng polygon. Ethernity Chain (PoS)/ERN thực hiện 1,327 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 289,991.75 USD (388,413.03 ETH)

bsc0x27e873bee690c8e161813de3566e9e18a64b0381 1 0 20:00 29/09/2022

Token Leonicorn LEON có mã ký hiệu là LEON hoạt động trên nền tảng bsc. Leon Token/LEON thực hiện 860 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 186,124.93 USD (664.65 ETH)

bsc0x039cd22cb49084142d55fcd4b6096a4f51ffb3b4 1 0 20:00 29/09/2022

Token MoveZ có mã ký hiệu là MOVEZ hoạt động trên nền tảng bsc. MOVEZ.me/MOVEZ thực hiện 730 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,084.65 USD (354.60 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 20:00 29/09/2022

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 346 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 505,694.52 USD (379.84 ETH)

eth0xcaeaf8381d4b20b43afa42061d6f80319a8881f6 1 0 20:00 29/09/2022

Token R34P có mã ký hiệu là R34P hoạt động trên nền tảng eth. R34P/R34P thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 241,575.92 USD (181.41 ETH)

bsc0xb8c3e8ff71513afc8cfb2dddc5a994a501db1916 1 0 20:00 29/09/2022

Token YESorNO có mã ký hiệu là YON hoạt động trên nền tảng bsc. YES||NO/YON thực hiện 143 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,331.32 USD (339.30 ETH)

bsc0xd98560689c6e748dc37bc410b4d3096b1aa3d8c2 1 0 20:00 29/09/2022

Token DeFi For You. có mã ký hiệu là DFY hoạt động trên nền tảng bsc. DeFi For You./DFY thực hiện 622 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,494.02 USD (300.05 ETH)

polygon0xdab625853c2b35d0a9c6bd8e5a097a664ef4ccfb 1 0 20:00 29/09/2022

Token Quadrant Protocol có mã ký hiệu là eQUAD hoạt động trên nền tảng polygon. Quadrant Protocol/eQUAD thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,489.88 USD (88,899.38 ETH)

eth0x0aacfbec6a24756c20d41914f2caba817c0d8521 1 0 20:00 29/09/2022

Token YAM có mã ký hiệu là YAM hoạt động trên nền tảng eth. YAM/YAM thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,892.46 USD (41.25 ETH)

eth0x686f2404e77ab0d9070a46cdfb0b7fecdd2318b0 1 0 20:00 29/09/2022

Token LORDS có mã ký hiệu là LORDS hoạt động trên nền tảng eth. Lords/LORDS thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 125,443.33 USD (94.01 ETH)

eth0x71ab77b7dbb4fa7e017bc15090b2163221420282 1 0 20:00 29/09/2022

Token Highstreet có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng eth. Highstreet token/HIGH thực hiện 730 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,602,337.56 USD (1,949.00 ETH)

bsc0x8b303d5bbfbbf46f1a4d9741e491e06986894e18 1 0 20:00 29/09/2022

Token Woonkly Power có mã ký hiệu là WOOP hoạt động trên nền tảng bsc. Woonkly Power/WOOP thực hiện 558 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 471,703.19 USD (1,679.69 ETH)

bsc0xebd49b26169e1b52c04cfd19fcf289405df55f80 1 0 20:00 29/09/2022

Token Orbs có mã ký hiệu là ORBS hoạt động trên nền tảng bsc. Orbs/ORBS thực hiện 92 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,376.47 USD (389.70 ETH)

bsc0x5f4bde007dc06b867f86ebfe4802e34a1ffeed63 1 0 20:00 29/09/2022

Token Highstreet Token có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng bsc. Highstreet Token/HIGH thực hiện 4,543 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,363,914.69 USD (8,381.80 ETH)

bsc0x6a0b66710567b6beb81a71f7e9466450a91a384b 1 0 20:00 29/09/2022

Token PEAR DAO có mã ký hiệu là PEX hoạt động trên nền tảng bsc. PEAR DAO/PEX thực hiện 156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,326.68 USD (336.94 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 20:00 29/09/2022

Token Conic có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 286,767.69 USD (214.70 ETH)

eth0xff56cc6b1e6ded347aa0b7676c85ab0b3d08b0fa 1 0 20:00 29/09/2022

Token Orbs có mã ký hiệu là ORBS hoạt động trên nền tảng eth. Orbs/ORBS thực hiện 115 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,689.95 USD (92.92 ETH)

eth0xd23367155b55d67492dfdc0fc7f8bb1df7114fd9 1 0 20:00 29/09/2022

Token Amplifi có mã ký hiệu là AMPLIFI hoạt động trên nền tảng eth. Amplifi/AMPLIFI thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,776.29 USD (87.47 ETH)

polygon0x614389eaae0a6821dc49062d56bda3d9d45fa2ff 1 0 20:00 29/09/2022

Token Orbs Token có mã ký hiệu là ORBS hoạt động trên nền tảng polygon. Orbs (PoS)/ORBS thực hiện 330 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,059.68 USD (103,418.88 ETH)

eth0xf65b5c5104c4fafd4b709d9d60a185eae063276c 1 0 20:00 29/09/2022

Token Truebit Protocol có mã ký hiệu là TRU hoạt động trên nền tảng eth. Truebit/TRU thực hiện 184 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 358,939.42 USD (269.37 ETH)

avalanche0x026187bdbc6b751003517bcb30ac7817d5b766f8 1 0 20:00 29/09/2022

Token Defrost Finance H2O có mã ký hiệu là H2O hoạt động trên nền tảng avalanche. Defrost Finance H2O/H2O thực hiện 2 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,998.05 USD (171.70 ETH)

polygon0xe5417af564e4bfda1c483642db72007871397896 1 0 20:00 29/09/2022

Token Gains Network có mã ký hiệu là GNS hoạt động trên nền tảng polygon. Gains Network/GNS thực hiện 1,588 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,740,931.94 USD (2,330,824.36 ETH)

bsc0xad86d0e9764ba90ddd68747d64bffbd79879a238 1 0 20:00 29/09/2022

Token PAID Network có mã ký hiệu là PAID hoạt động trên nền tảng bsc. PAID Network/PAID thực hiện 173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,685.82 USD (255.95 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 20:00 29/09/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 143 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,654.66 USD (76.14 ETH)

eth0x6b9f031d718dded0d681c20cb754f97b3bb81b78 1 0 20:00 29/09/2022

Token Geeq có mã ký hiệu là GEEQ hoạt động trên nền tảng eth. Geeq/GEEQ thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 34,023.95 USD (25.53 ETH)

eth0x77f9cf0bd8c500cffdf420e72343893aecc2ec0b 1 0 20:00 29/09/2022

Token Laika có mã ký hiệu là LAIKA hoạt động trên nền tảng eth. LAIKA/LAIKA thực hiện 471 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 373,388.51 USD (279.37 ETH)

eth0x243cacb4d5ff6814ad668c3e225246efa886ad5a 1 0 20:00 29/09/2022

Token Shina Inu có mã ký hiệu là SHI hoạt động trên nền tảng eth. Shina Inu/SHI thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,201.23 USD (62.09 ETH)

eth0x0202be363b8a4820f3f4de7faf5224ff05943ab1 1 0 20:00 29/09/2022

Token UniLend Finance có mã ký hiệu là UFT hoạt động trên nền tảng eth. UniLend Finance Token/UFT thực hiện 443 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 635,784.70 USD (478.46 ETH)

bsc0xd6fdde76b8c1c45b33790cc8751d5b88984c44ec 1 0 20:00 29/09/2022

Token StrikeX có mã ký hiệu là STRX hoạt động trên nền tảng bsc. StrikeX/STRX thực hiện 297 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 163,269.27 USD (581.75 ETH)

bsc0xfecca80ff6deb2b492e93df3b67f0c523cfd3a48 1 0 20:00 29/09/2022

Token AlgoBlocks có mã ký hiệu là ALGOBLK hoạt động trên nền tảng bsc. Algoblocks/ALGOBLK thực hiện 690 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,728.50 USD (382.29 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 20:00 29/09/2022

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 883 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,683,780.79 USD (1,265.72 ETH)

eth0xe1bda0c3bfa2be7f740f0119b6a34f057bd58eba 1 0 20:00 29/09/2022

Token Winkies có mã ký hiệu là WNK hoạt động trên nền tảng eth. Winkies/WNK thực hiện 124 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,346.02 USD (64.92 ETH)

eth0xae86f48c0b00f2a3eaef4ba4c23d17368f0f63f4 1 0 20:00 29/09/2022

Token Amatsu Mikaboshi có mã ký hiệu là Mikaboshi hoạt động trên nền tảng eth. Amatsu-Mikaboshi/Mikaboshi thực hiện 383 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 291,601.73 USD (219.13 ETH)

bsc0xb160a5f19ebccd8e0549549327e43ddd1d023526 1 0 20:00 29/09/2022

Token The Winkyverse có mã ký hiệu là WNK hoạt động trên nền tảng bsc. Winkies/WNK thực hiện 378 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 211,225.22 USD (750.46 ETH)

eth0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a 1 0 20:00 29/09/2022

Token RequestNetwork có mã ký hiệu là REQ hoạt động trên nền tảng eth. Request Token/REQ thực hiện 709 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 935,125.02 USD (700.64 ETH)

bsc0x4b8285ab433d8f69cb48d5ad62b415ed1a221e4f 1 0 20:00 29/09/2022

Token MagicCraft có mã ký hiệu là MCRT hoạt động trên nền tảng bsc. MagicCraft/MCRT thực hiện 674 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 531,919.62 USD (1,894.02 ETH)

eth0x375abb85c329753b1ba849a601438ae77eec9893 1 0 20:00 29/09/2022

Token ParagonsDAO có mã ký hiệu là PDT hoạt động trên nền tảng eth. Paragons DAO Token/PDT thực hiện 17 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 171,188.71 USD (129.20 ETH)

eth0x9ab7bb7fdc60f4357ecfef43986818a2a3569c62 1 0 20:00 29/09/2022

Token Guild of Guardians có mã ký hiệu là GOG hoạt động trên nền tảng eth. Guild of Guardians/GOG thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,931.35 USD (35.96 ETH)

polygon0x3068382885602fc0089aec774944b5ad6123ae60 1 0 20:00 29/09/2022

Token PDSHARE có mã ký hiệu là PDSHARE hoạt động trên nền tảng polygon. PDSHARE/PDSHARE thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,319,644.84 USD (3,870,801.55 ETH)

polygon0xb25e20de2f2ebb4cffd4d16a55c7b395e8a94762 1 0 20:00 29/09/2022

Token Request có mã ký hiệu là REQ hoạt động trên nền tảng polygon. Request/REQ thực hiện 2,292 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 373,274.15 USD (500,698.09 ETH)