Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xd17a8ebd7bc6075857d30903ee4dd50cf5b87887 1 0 06:40 28/11/2022

Token MoonRocketCoin có mã ký hiệu là MRC hoạt động trên nền tảng bsc. MoonRocketCoin/MRC thực hiện 11 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 25,321.28 USD (82.24 ETH)

bsc0xfd04017bea23bbd3aebd6172024f47f288bff83d 5 0 06:10 28/11/2022

Token TocinoMainToken có mã ký hiệu là TMT hoạt động trên nền tảng bsc. TocinoMainToken/TMT thực hiện 71 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,059.53 USD (237.79 ETH)

eth0xda4dd9586d27202a338843dd6b9824d267006783 1 0 06:00 28/11/2022

Token Echain Network có mã ký hiệu là ECT hoạt động trên nền tảng eth. Echain Token/ECT thực hiện 1,823 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,846,146.67 USD (1,521.68 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 06:00 28/11/2022

Token SAFUU có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 5,139 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 7,184,800.23 USD (22,985.71 ETH)

bsc0x2f0c6e147974bfbf7da557b88643d74c324053a2 1 0 06:00 28/11/2022

Token Catcoin có mã ký hiệu là CATS hoạt động trên nền tảng bsc. Catcoin/CATS thực hiện 365 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,221.66 USD (282.26 ETH)

eth0x83249c6794bca5a77eb8c0af9f1a86e055459cea 1 0 06:00 28/11/2022

Token GigaSwap có mã ký hiệu là GIGA hoạt động trên nền tảng eth. GigaSwap/GIGA thực hiện 336 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 175,117.11 USD (144.31 ETH)

celo0x471ece3750da237f93b8e339c536989b8978a438 1 0 06:00 28/11/2022

Token Celo có mã ký hiệu là CELO hoạt động trên nền tảng celo. Celo native asset/CELO thực hiện 28,412 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,035,530.68 USD (1,600,358.85 ETH)

eth0x8ee325ae3e54e83956ef2d5952d3c8bc1fa6ec27 1 0 06:00 28/11/2022

Token Fable Of The Dragon có mã ký hiệu là TYRANT hoạt động trên nền tảng eth. Fable Of The Dragon/TYRANT thực hiện 517 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 506,037.72 USD (417.33 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 06:00 28/11/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,266.97 USD (65.29 ETH)

eth0xaac41ec512808d64625576eddd580e7ea40ef8b2 1 0 06:00 28/11/2022

Token Gameswap có mã ký hiệu là GSWAP hoạt động trên nền tảng eth. gameswap.org/GSWAP thực hiện 36 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,825.11 USD (55.87 ETH)

eth0x24ffe459f51ea20c5d8ad49843529fc33654e7e4 1 0 06:00 28/11/2022

Token Pomeranian ETH có mã ký hiệu là POM hoạt động trên nền tảng eth. Pomeranian/POM thực hiện 149 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,598.43 USD (70.47 ETH)

eth0x88aa4a6c5050b9a1b2aa7e34d0582025ca6ab745 1 0 06:00 28/11/2022

Token Vela Exchange có mã ký hiệu là DXP hoạt động trên nền tảng eth. Dexpools Token/DXP thực hiện 199 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 204,300.44 USD (168.31 ETH)

eth0x10f44a834097469ac340592d28c479c442e99bfe 1 0 06:00 28/11/2022

Token Alcazar có mã ký hiệu là ALCAZAR hoạt động trên nền tảng eth. Alcazar/ALCAZAR thực hiện 244 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,903.76 USD (59.26 ETH)

eth0x243cacb4d5ff6814ad668c3e225246efa886ad5a 1 0 06:00 28/11/2022

Token Shina Inu có mã ký hiệu là SHI hoạt động trên nền tảng eth. Shina Inu/SHI thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,722.85 USD (80.55 ETH)

eth0x8686525d6627a25c68de82c228448f43c97999f2 1 0 06:00 28/11/2022

Token Lilly Finance có mã ký hiệu là Ly hoạt động trên nền tảng eth. Lilly Finance/Ly thực hiện 245 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,519.10 USD (124.87 ETH)

bsc0x42bfa18f3f7d82bd7240d8ce5935d51679c5115d 1 0 06:00 28/11/2022

Token Sports 2K75 có mã ký hiệu là S2K hoạt động trên nền tảng bsc. Sports 2K75/S2K thực hiện 741 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 354,830.85 USD (1,131.17 ETH)

eth0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e 1 0 06:00 28/11/2022

Token FLOKI có mã ký hiệu là FLOKI hoạt động trên nền tảng eth. FLOKI/FLOKI thực hiện 234 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 276,584.21 USD (227.97 ETH)

bsc0xba2ae424d960c26247dd6c32edc70b295c744c43 1 0 06:00 28/11/2022

Token Binance Peg Dogecoin có mã ký hiệu là DOGE hoạt động trên nền tảng bsc. Dogecoin/DOGE thực hiện 8,156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,287,142.15 USD (10,514.45 ETH)

bsc0x4206931337dc273a630d328da6441786bfad668f 1 0 06:00 28/11/2022

Token Dogecoin có mã ký hiệu là DOGE hoạt động trên nền tảng bsc. Dogecoin/DOGE thực hiện 188 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,858.43 USD (450.23 ETH)

polygon0xdf7837de1f2fa4631d716cf2502f8b230f1dcc32 1 0 06:00 28/11/2022

Token Telcoin có mã ký hiệu là TEL hoạt động trên nền tảng polygon. Telcoin (PoS)/TEL thực hiện 7,791 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 879,201.74 USD (1,025,759.33 ETH)

eth0x41a3dba3d677e573636ba691a70ff2d606c29666 1 0 06:00 28/11/2022

Token GoBlankToken có mã ký hiệu là BLANK hoạt động trên nền tảng eth. GoBlank Token/BLANK thực hiện 202 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 274,676.97 USD (226.33 ETH)

bsc0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e 1 0 06:00 28/11/2022

Token FLOKI có mã ký hiệu là FLOKI hoạt động trên nền tảng bsc. FLOKI/FLOKI thực hiện 918 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 214,394.90 USD (686.41 ETH)

eth0x1ea48b9965bb5086f3b468e50ed93888a661fc17 1 0 06:00 28/11/2022

Token Defi Franc Moneta có mã ký hiệu là MON hoạt động trên nền tảng eth. Moneta/MON thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,618.86 USD (100.27 ETH)

eth0xa71d0588eaf47f12b13cf8ec750430d21df04974 1 0 06:00 28/11/2022

Token Shiba Predator có mã ký hiệu là QOM hoạt động trên nền tảng eth. Shiba Predator/QOM thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 330,154.04 USD (272.20 ETH)

fantom0xe992beab6659bff447893641a378fbbf031c5bd6 1 0 06:00 28/11/2022

Token WigoSwap có mã ký hiệu là WIGO hoạt động trên nền tảng fantom. WigoSwap Token/WIGO thực hiện 671 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,000.47 USD (317,230.80 ETH)

eth0x47da5456bc2e1ce391b645ce80f2e97192e4976a 1 0 06:00 28/11/2022

Token PL Gnet có mã ký hiệu là PLUG hoạt động trên nền tảng eth. Pl^g Token/PLUG thực hiện 383 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 180,590.76 USD (148.67 ETH)

polygon0xb9638272ad6998708de56bbc0a290a1de534a578 1 0 06:00 28/11/2022

Token Everipedia IQ (PoS) có mã ký hiệu là IQ hoạt động trên nền tảng polygon. Everipedia IQ (PoS)/IQ thực hiện 606 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,712.70 USD (130,294.64 ETH)

eth0xed40834a13129509a89be39a9be9c0e96a0ddd71 1 0 06:00 28/11/2022

Token Warp Finance có mã ký hiệu là WARP hoạt động trên nền tảng eth. Warp Token/WARP thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,915.05 USD (56.62 ETH)

eth0x2de509bf0014ddf697b220be628213034d320ece 1 0 06:00 28/11/2022

Token Dont Buy Inu có mã ký hiệu là DBI hoạt động trên nền tảng eth. Dont Buy Inu/DBI thực hiện 117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,737.17 USD (67.42 ETH)

eth0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc 1 0 06:00 28/11/2022

Token Hop có mã ký hiệu là HOP hoạt động trên nền tảng eth. Hop/HOP thực hiện 101 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,788.07 USD (69.00 ETH)

eth0x37c997b35c619c21323f3518b9357914e8b99525 1 0 06:00 28/11/2022

Token Unipilot có mã ký hiệu là PILOT hoạt động trên nền tảng eth. Unipilot/PILOT thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,467.75 USD (54.79 ETH)

eth0xae86f48c0b00f2a3eaef4ba4c23d17368f0f63f4 1 0 06:00 28/11/2022

Token Amatsu-Mikaboshi có mã ký hiệu là Mikaboshi hoạt động trên nền tảng eth. Amatsu-Mikaboshi/Mikaboshi thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,516.63 USD (47.38 ETH)

bsc0xaf41054c1487b0e5e2b9250c0332ecbce6ce9d71 1 0 06:00 28/11/2022

Token Ellipsis X có mã ký hiệu là EPX hoạt động trên nền tảng bsc. Ellipsis X/EPX thực hiện 410 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,571.34 USD (206.46 ETH)

bsc0x4dcd4700b38ce6562730c27da557f6de819b347b 1 0 06:00 28/11/2022

Token Citizen Finance có mã ký hiệu là CIFI hoạt động trên nền tảng bsc. citizen finance/CIFI thực hiện 134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,769.74 USD (412.65 ETH)

bsc0x2ed9a5c8c13b93955103b9a7c167b67ef4d568a3 1 0 06:00 28/11/2022

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng bsc. Mask Network/MASK thực hiện 542 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,797.01 USD (351.87 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 06:00 28/11/2022

Token Dogechain có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 224 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 440,988.84 USD (363.15 ETH)

eth0x46e98ffe40e408ba6412beb670507e083c8b95ff 1 0 06:00 28/11/2022

Token Primate có mã ký hiệu là PRIMATE hoạt động trên nền tảng eth. PRIMATE/PRIMATE thực hiện 224 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,214.19 USD (51.36 ETH)

eth0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 1 0 06:00 28/11/2022

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng eth. Mask Network/MASK thực hiện 352 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 427,635.48 USD (352.03 ETH)

eth0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 1 0 06:00 28/11/2022

Token IQ có mã ký hiệu là IQ hoạt động trên nền tảng eth. Everipedia IQ/IQ thực hiện 895 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 921,878.61 USD (761.33 ETH)

eth0x27c70cd1946795b66be9d954418546998b546634 1 0 06:00 28/11/2022

Token DOGEKILLER có mã ký hiệu là LEASH hoạt động trên nền tảng eth. DOGE KILLER/LEASH thực hiện 253 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 431,952.54 USD (355.30 ETH)