Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

polygon0xd1e6354fb05bf72a8909266203dab80947dceccf 1 0 08:00 27/09/2022

Token Cryption Network có mã ký hiệu là CNT hoạt động trên nền tảng polygon. Cryption Network Token/CNT thực hiện 38 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 184,395.39 USD (202,636.71 ETH)

polygon0x3068382885602fc0089aec774944b5ad6123ae60 1 0 08:00 27/09/2022

Token PDSHARE có mã ký hiệu là PDSHARE hoạt động trên nền tảng polygon. PDSHARE/PDSHARE thực hiện 140 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 9,311,917.53 USD (15,538,837.75 ETH)

bsc0x213503534d927424a5cdf6d580e9fd408be9337a 1 0 08:00 27/09/2022

Token MetaPlayers gg có mã ký hiệu là FPS hoạt động trên nền tảng bsc. FPS Token/FPS thực hiện 998 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 608,962.01 USD (2,223.59 ETH)

eth0x1c4853ec0d55e420002c5efabc7ed8e0ba7a4121 1 0 08:00 27/09/2022

Token Kanagawa Nami có mã ký hiệu là Okinami hoạt động trên nền tảng eth. Kanagawa Nami/Okinami thực hiện 622 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 745,579.09 USD (564.16 ETH)

eth0xd2877702675e6ceb975b4a1dff9fb7baf4c91ea9 1 0 08:00 27/09/2022

Token Wrapped Terra Classic có mã ký hiệu là LUNA hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped LUNA Token/LUNA thực hiện 2,095 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,756,336.40 USD (2,101.01 ETH)

polygon0x8f9e8e833a69aa467e42c46cca640da84dd4585f 1 0 08:00 27/09/2022

Token NFT Champions có mã ký hiệu là CHAMP hoạt động trên nền tảng polygon. NFT Champions/CHAMP thực hiện 458 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,486.59 USD (132,767.21 ETH)

bsc0x8a5d7fcd4c90421d21d30fcc4435948ac3618b2f 1 0 08:00 27/09/2022

Token Cake Monster có mã ký hiệu là MONSTA hoạt động trên nền tảng bsc. Cake Monster/MONSTA thực hiện 364 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,563.90 USD (253.06 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 08:00 27/09/2022

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 532 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 240,950.27 USD (879.08 ETH)

bsc0x27e873bee690c8e161813de3566e9e18a64b0381 1 0 08:00 27/09/2022

Token Leon Token có mã ký hiệu là LEON hoạt động trên nền tảng bsc. Leon Token/LEON thực hiện 490 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,033.02 USD (193.05 ETH)

bsc0xb3cb6d2f8f2fde203a022201c81a96c167607f15 1 0 08:00 27/09/2022

Token GAMMA có mã ký hiệu là GAMMA hoạt động trên nền tảng bsc. GAMMA/GAMMA thực hiện 71 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,110.98 USD (188.49 ETH)

bsc0x2c717059b366714d267039af8f59125cadce6d8c 1 0 08:00 27/09/2022

Token MetaShooter có mã ký hiệu là MHUNT hoạt động trên nền tảng bsc. MetaShooter/MHUNT thực hiện 819 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,492.73 USD (234.90 ETH)

bsc0x8fff93e810a2edaafc326edee51071da9d398e83 1 0 08:00 27/09/2022

Token Bitrise Token có mã ký hiệu là BRISE hoạt động trên nền tảng bsc. Bitrise Token/BRISE thực hiện 1,276 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 263,088.21 USD (958.83 ETH)

eth0x3d3d35bb9bec23b06ca00fe472b50e7a4c692c30 1 0 08:00 27/09/2022

Token Vidya có mã ký hiệu là VIDYA hoạt động trên nền tảng eth. Vidya/VIDYA thực hiện 546 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 215,917.80 USD (166.04 ETH)

eth0xa693b19d2931d498c5b318df961919bb4aee87a5 1 0 08:00 27/09/2022

Token TerraUSD Wormhole có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng eth. UST (Wormhole)/UST thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,908.49 USD (121.85 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 08:00 27/09/2022

Token Dopex Rebate Token có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 1,088 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 621,465.08 USD (469.81 ETH)

bsc0x23396cf899ca06c4472205fc903bdb4de249d6fc 1 0 08:00 27/09/2022

Token Wrapped UST Token có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped UST Token/UST thực hiện 3,601 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 401,782.79 USD (1,465.81 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 08:00 27/09/2022

Token Conic có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 178 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 313,016.65 USD (238.57 ETH)

eth0x78132543d8e20d2417d8a07d9ae199d458a0d581 1 0 08:00 27/09/2022

Token Luna Inu có mã ký hiệu là LINU hoạt động trên nền tảng eth. Luna Inu/LINU thực hiện 176 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 200,102.12 USD (152.34 ETH)

eth0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 1 0 08:00 27/09/2022

Token WAGMI GAMES có mã ký hiệu là WAGMIGAMES hoạt động trên nền tảng eth. WAGMI GAMES/WAGMIGAMES thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,955.59 USD (38.61 ETH)

bsc0x475bfaa1848591ae0e6ab69600f48d828f61a80e 1 0 08:00 27/09/2022

Token Everdome có mã ký hiệu là DOME hoạt động trên nền tảng bsc. Everdome/DOME thực hiện 1,087 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 310,339.54 USD (1,131.16 ETH)

bsc0xafb64e73def6faa8b6ef9a6fb7312d5c4c15ebdb 1 0 08:00 27/09/2022

Token Grove có mã ký hiệu là GVR hoạt động trên nền tảng bsc. Grove Token/GVR thực hiện 1,641 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 838,470.64 USD (3,053.61 ETH)

eth0x0d02755a5700414b26ff040e1de35d337df56218 1 0 08:00 27/09/2022

Token BendDAO có mã ký hiệu là BEND hoạt động trên nền tảng eth. Bend Token/BEND thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,037.36 USD (51.79 ETH)

bsc0x3f8a14f5a3ee2f4a3ed61ccf5eea3c9535c090c8 1 0 08:00 27/09/2022

Token LoopSwap có mã ký hiệu là LSWAP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopSwap/LSWAP thực hiện 295 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,918.91 USD (360.26 ETH)

eth0x84fa8f52e437ac04107ec1768764b2b39287cb3e 1 0 08:00 27/09/2022

Token Grove có mã ký hiệu là GVR hoạt động trên nền tảng eth. Grove Token/GVR thực hiện 316 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 182,099.05 USD (138.73 ETH)

eth0xd69f306549e9d96f183b1aeca30b8f4353c2ecc3 1 0 08:00 27/09/2022

Token MCH Coin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng eth. MCHCoin/MCHC thực hiện 132 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,864.87 USD (58.66 ETH)

bsc0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab 1 0 08:00 27/09/2022

Token CryptoBlades có mã ký hiệu là SKILL hoạt động trên nền tảng bsc. CryptoBlades Skill Token/SKILL thực hiện 403 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,990.77 USD (225.57 ETH)

eth0xabe580e7ee158da464b51ee1a83ac0289622e6be 1 0 08:00 27/09/2022

Token Offshift có mã ký hiệu là XFT hoạt động trên nền tảng eth. Offshift/XFT thực hiện 6 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 16,808.22 USD (12.63 ETH)

eth0xcaeaf8381d4b20b43afa42061d6f80319a8881f6 1 0 08:00 27/09/2022

Token R34P có mã ký hiệu là R34P hoạt động trên nền tảng eth. R34P/R34P thực hiện 7 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,361.33 USD (47.01 ETH)

avalanche0xb599c3590f42f8f995ecfa0f85d2980b76862fc1 1 0 08:00 27/09/2022

Token Wormhole UST có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng avalanche. UST (Wormhole)/UST thực hiện 859 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,661.19 USD (6,377.59 ETH)

eth0x243cacb4d5ff6814ad668c3e225246efa886ad5a 1 0 08:00 27/09/2022

Token Shina Inu có mã ký hiệu là SHI hoạt động trên nền tảng eth. Shina Inu/SHI thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,089.55 USD (46.00 ETH)

eth0xd23367155b55d67492dfdc0fc7f8bb1df7114fd9 1 0 08:00 27/09/2022

Token AmpliFi có mã ký hiệu là AMPLIFI hoạt động trên nền tảng eth. Amplifi/AMPLIFI thực hiện 142 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 291,725.35 USD (222.49 ETH)

bsc0x4a2c860cec6471b9f5f5a336eb4f38bb21683c98 1 0 08:00 27/09/2022

Token Green Satoshi Token on BSC có mã ký hiệu là GST hoạt động trên nền tảng bsc. GreenSatoshiToken/GST thực hiện 2,102 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 137,198.73 USD (498.99 ETH)

polygon0xc168e40227e4ebd8c1cae80f7a55a4f0e6d66c97 1 0 08:00 27/09/2022

Token DFYN Token có mã ký hiệu là DFYN hoạt động trên nền tảng polygon. DFYN Token (PoS)/DFYN thực hiện 2,025 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,323.10 USD (75,222.17 ETH)

eth0xc18360217d8f7ab5e7c516566761ea12ce7f9d72 1 0 08:00 27/09/2022

Token Ethereum Name Service có mã ký hiệu là ENS hoạt động trên nền tảng eth. Ethereum Name Service/ENS thực hiện 373 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 861,226.46 USD (655.02 ETH)

arbitrum0x5575552988a3a80504bbaeb1311674fcfd40ad4b 1 0 08:00 27/09/2022

Token Sperax có mã ký hiệu là SPA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Sperax/SPA thực hiện 353 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 138,415.27 USD (104.72 ETH)

eth0x93ed3fbe21207ec2e8f2d3c3de6e058cb73bc04d 1 0 08:00 27/09/2022

Token Pinakion có mã ký hiệu là PNK hoạt động trên nền tảng eth. Pinakion/PNK thực hiện 28 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,689.60 USD (65.42 ETH)

bsc0x9d9f777d0f9c1dc2851606611822ba002665e0bf 1 0 08:00 27/09/2022

Token Marble Heroes có mã ký hiệu là MBH hoạt động trên nền tảng bsc. Marbleheroes token/MBH thực hiện 220 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 182,591.91 USD (665.21 ETH)

eth0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 08:00 27/09/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng eth. Yieldification/YDF thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,323.68 USD (61.94 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 08:00 27/09/2022

Token Dopex Governance Token có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 1,621 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 552,171.24 USD (418.17 ETH)

eth0x0f51bb10119727a7e5ea3538074fb341f56b09ad 1 0 08:00 27/09/2022

Token DAO Maker có mã ký hiệu là DAO hoạt động trên nền tảng eth. DAO Maker/DAO thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 326,023.81 USD (247.48 ETH)