Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xa78775bba7a542f291e5ef7f13c6204e704a90ba 1 0 11:00 03/12/2022

Token Metafluence có mã ký hiệu là METO hoạt động trên nền tảng bsc. Metafluence/METO thực hiện 4,498 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,200,298.23 USD (4,124.32 ETH)

bsc0xa260e12d2b924cb899ae80bb58123ac3fee1e2f0 1 0 11:00 03/12/2022

Token Hook Token có mã ký hiệu là HOOK hoạt động trên nền tảng bsc. Hook Token/HOOK thực hiện 784 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 464,014.39 USD (1,597.74 ETH)

eth0xfeb6d5238ed8f1d59dcab2db381aa948e625966d 1 0 11:00 03/12/2022

Token Doge TV có mã ký hiệu là $DGTV hoạt động trên nền tảng eth. Doge-TV/$DGTV thực hiện 101 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,583.18 USD (48.61 ETH)

bsc0x0782b6d8c4551b9760e74c0545a9bcd90bdc41e5 1 0 11:00 03/12/2022

Token Hay Destablecoin có mã ký hiệu là HAY hoạt động trên nền tảng bsc. Hay Stablecoin/HAY thực hiện 13,875 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 32,803,149.59 USD (113,183.16 ETH)

eth0x4ae2cd1f5b8806a973953b76f9ce6d5fab9cdcfd 1 0 11:00 03/12/2022

Token eHive có mã ký hiệu là EHIVE hoạt động trên nền tảng eth. Ethereum Hive/EHIVE thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,847.43 USD (49.69 ETH)

bsc0x733af324146dcfe743515d8d77dc25140a07f9e0 1 0 11:00 03/12/2022

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng bsc. Shido Inu/SHIDO thực hiện 650 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 271,116.39 USD (932.13 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 11:00 03/12/2022

Token Shido Inu có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 288 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 262,949.64 USD (204.37 ETH)

eth0x799ebfabe77a6e34311eeee9825190b9ece32824 1 0 11:00 03/12/2022

Token BTRST có mã ký hiệu là BTRST hoạt động trên nền tảng eth. BTRST/BTRST thực hiện 25 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,152.23 USD (71.64 ETH)

eth0xae86f48c0b00f2a3eaef4ba4c23d17368f0f63f4 1 0 11:00 03/12/2022

Token Amatsu Mikaboshi có mã ký hiệu là Mikaboshi hoạt động trên nền tảng eth. Amatsu-Mikaboshi/Mikaboshi thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,401.10 USD (41.02 ETH)

eth0x8ee325ae3e54e83956ef2d5952d3c8bc1fa6ec27 1 0 11:00 03/12/2022

Token Fable Of The Dragon có mã ký hiệu là TYRANT hoạt động trên nền tảng eth. Fable Of The Dragon/TYRANT thực hiện 1,367 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,736,030.13 USD (1,354.83 ETH)

avalanche0xe80772eaf6e2e18b651f160bc9158b2a5cafca65 1 0 11:00 03/12/2022

Token USD+ có mã ký hiệu là USD+ hoạt động trên nền tảng avalanche. USD+/USD+ thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 13,954.28 USD (1,064.05 ETH)

eth0x37cd4e8875e3edaffdfe9be63958f07effbd0bfd 1 0 11:00 03/12/2022

Token void cash có mã ký hiệu là VCASH hoạt động trên nền tảng eth. void.cash/VCASH thực hiện 178 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,105.70 USD (88.55 ETH)

eth0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 11:00 03/12/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng eth. Yieldification/YDF thực hiện 227 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 495,700.99 USD (385.34 ETH)

eth0x243cacb4d5ff6814ad668c3e225246efa886ad5a 1 0 11:00 03/12/2022

Token Shina Inu có mã ký hiệu là SHI hoạt động trên nền tảng eth. Shina Inu/SHI thực hiện 654 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 427,651.84 USD (333.77 ETH)

arbitrum0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 11:00 03/12/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng arbitrum. Yieldification/YDF thực hiện 110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,430.66 USD (71.05 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 11:00 03/12/2022

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 251 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 341,441.00 USD (265.52 ETH)

bsc0x7b665b2f633d9363b89a98b094b1f9e732bd8f86 1 0 11:00 03/12/2022

Token Amazy Token có mã ký hiệu là AZY hoạt động trên nền tảng bsc. Amazy Token/AZY thực hiện 1,239 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 278,454.64 USD (959.37 ETH)

eth0xc5a9bc46a7dbe1c6de493e84a18f02e70e2c5a32 1 0 11:00 03/12/2022

Token WORLD CUP INU có mã ký hiệu là WCI hoạt động trên nền tảng eth. WORLD CUP INU/WCI thực hiện 731 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 852,635.56 USD (666.90 ETH)

eth0x8c6fa66c21ae3fc435790e451946a9ea82e6e523 1 0 11:00 03/12/2022

Token MetaFabric có mã ký hiệu là FABRIC hoạt động trên nền tảng eth. MetaFabric/FABRIC thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 126,255.46 USD (98.39 ETH)

eth0x347a96a5bd06d2e15199b032f46fb724d6c73047 1 0 11:00 03/12/2022

Token Application Specific Internet Coin có mã ký hiệu là ASIC hoạt động trên nền tảng eth. Application Specific Internet Coin/ASIC thực hiện 110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,598.12 USD (67.62 ETH)

bsc0x5b1baec64af6dc54e6e04349315919129a6d3c23 1 0 11:00 03/12/2022

Token DNAxCAT có mã ký hiệu là DXCT hoạt động trên nền tảng bsc. DNAxCAT/DXCT thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,961.42 USD (209.25 ETH)

eth0x1c4853ec0d55e420002c5efabc7ed8e0ba7a4121 1 0 11:00 03/12/2022

Token Kanagawa Nami có mã ký hiệu là Okinami hoạt động trên nền tảng eth. Kanagawa Nami/Okinami thực hiện 129 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,242.38 USD (84.98 ETH)

eth0x0258f474786ddfd37abce6df6bbb1dd5dfc4434a 1 0 11:00 03/12/2022

Token OrionProtocol có mã ký hiệu là ORN hoạt động trên nền tảng eth. Orion Protocol/ORN thực hiện 676 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 577,281.93 USD (448.20 ETH)

arbitrum0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b 1 0 11:00 03/12/2022

Token GMD có mã ký hiệu là GMD hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMD/GMD thực hiện 532 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 395,691.35 USD (308.60 ETH)

eth0x0d02755a5700414b26ff040e1de35d337df56218 1 0 11:00 03/12/2022

Token BendDAO có mã ký hiệu là BEND hoạt động trên nền tảng eth. Bend Token/BEND thực hiện 73 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,507.05 USD (61.24 ETH)

eth0x80d55c03180349fff4a229102f62328220a96444 1 0 11:00 03/12/2022

Token OpulousToken có mã ký hiệu là OPUL hoạt động trên nền tảng eth. OpulousToken/OPUL thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,595.53 USD (67.54 ETH)

eth0xa1d65e8fb6e87b60feccbc582f7f97804b725521 1 0 11:00 03/12/2022

Token DXDao có mã ký hiệu là DXD hoạt động trên nền tảng eth. DXdao/DXD thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,591.64 USD (48.15 ETH)

bsc0x77d547256a2cd95f32f67ae0313e450ac200648d 1 0 11:00 03/12/2022

Token FC Lazio Fan Token có mã ký hiệu là LAZIO hoạt động trên nền tảng bsc. FC Lazio Fan Token/LAZIO thực hiện 435 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,940.81 USD (182.18 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 11:00 03/12/2022

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 251 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 294,713.76 USD (230.15 ETH)

eth0xa49d7499271ae71cd8ab9ac515e6694c755d400c 1 0 11:00 03/12/2022

Token Mute.io có mã ký hiệu là MUTE hoạt động trên nền tảng eth. Mute.io/MUTE thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 182,566.61 USD (142.83 ETH)

bsc0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc 1 0 11:00 03/12/2022

Token QATAR 2022 TOKEN có mã ký hiệu là Fwc hoạt động trên nền tảng bsc. QATAR 2022 TOKEN/Fwc thực hiện 2,232 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 619,366.54 USD (2,131.33 ETH)

eth0x8355dbe8b0e275abad27eb843f3eaf3fc855e525 1 0 11:00 03/12/2022

Token WOOL có mã ký hiệu là WOOL hoạt động trên nền tảng eth. WOOL/WOOL thực hiện 163 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 189,730.58 USD (147.71 ETH)

eth0x8e0fe2947752be0d5acf73aae77362daf79cb379 1 0 11:00 03/12/2022

Token NFTrade có mã ký hiệu là NFTD hoạt động trên nền tảng eth. NFTrade Token/NFTD thực hiện 53 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,590.99 USD (38.91 ETH)

eth0x1e4ede388cbc9f4b5c79681b7f94d36a11abebc9 1 0 11:00 03/12/2022

Token X2Y2 có mã ký hiệu là X2Y2 hoạt động trên nền tảng eth. X2Y2Token/X2Y2 thực hiện 130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 276,939.26 USD (215.65 ETH)

bsc0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657 1 0 11:00 03/12/2022

Token BabySwap Token có mã ký hiệu là BABY hoạt động trên nền tảng bsc. BabySwap Token/BABY thực hiện 898 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 365,938.57 USD (1,261.89 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 11:00 03/12/2022

Token Umami có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 1,393 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 395,211.14 USD (307.61 ETH)

avalanche0xab592d197acc575d16c3346f4eb70c703f308d1e 1 0 11:00 03/12/2022

Token chikn feed có mã ký hiệu là FEED hoạt động trên nền tảng avalanche. chikn feed/FEED thực hiện 1,509 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 290,997.91 USD (21,839.62 ETH)

bsc0xac83271abb4ec95386f08ad2b904a46c61777cef 1 0 11:00 03/12/2022

Token NFTrade có mã ký hiệu là NFTD hoạt động trên nền tảng bsc. NFTrade Token [via ChainPort.io]/NFTD thực hiện 152 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,974.46 USD (238.76 ETH)

arbitrum0x539bde0d7dbd336b79148aa742883198bbf60342 1 0 11:00 03/12/2022

Token Magic có mã ký hiệu là MAGIC hoạt động trên nền tảng arbitrum. MAGIC/MAGIC thực hiện 5,012 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,137,557.35 USD (2,448.27 ETH)

bsc0xa64455a4553c9034236734faddaddbb64ace4cc7 1 0 11:00 03/12/2022

Token Santos FC Fan Token có mã ký hiệu là SANTOS hoạt động trên nền tảng bsc. FC Santos Fan Token/SANTOS thực hiện 408 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,395.46 USD (337.85 ETH)