Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xae86f48c0b00f2a3eaef4ba4c23d17368f0f63f4 1 0 02:00 03/10/2022

Token Amatsu Mikaboshi có mã ký hiệu là Mikaboshi hoạt động trên nền tảng eth. Amatsu-Mikaboshi/Mikaboshi thực hiện 121 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,711.90 USD (52.76 ETH)

avalanche0xe6d1afea0b76c8f51024683dd27fa446ddaf34b6 1 0 02:00 03/10/2022

Token Frozen Walrus Share có mã ký hiệu là WSHARE hoạt động trên nền tảng avalanche. Frozen Walrus Share/WSHARE thực hiện 457 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 174,455.50 USD (10,282.22 ETH)

eth0x9d71ce49ab8a0e6d2a1e7bfb89374c9392fd6804 1 0 02:00 03/10/2022

Token NvirWorld có mã ký hiệu là Nvir hoạt động trên nền tảng eth. NvirWorld/Nvir thực hiện 1,656 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,899,372.67 USD (3,751.17 ETH)

eth0xe0a189c975e4928222978a74517442239a0b86ff 1 0 02:00 03/10/2022

Token Keys có mã ký hiệu là KEYS hoạt động trên nền tảng eth. Keys/KEYS thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 126,054.05 USD (97.39 ETH)

bsc0xba552586ea573eaa3436f04027ff4effd0c0abbb 1 0 02:00 03/10/2022

Token Meer (bsc) có mã ký hiệu là MEER hoạt động trên nền tảng bsc. Meer (bsc)/MEER thực hiện 1,691 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,285,799.03 USD (4,557.18 ETH)

bsc0x2c717059b366714d267039af8f59125cadce6d8c 1 0 02:00 03/10/2022

Token MetaShooter có mã ký hiệu là MHUNT hoạt động trên nền tảng bsc. MetaShooter/MHUNT thực hiện 840 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 197,712.70 USD (701.13 ETH)

eth0x429881672b9ae42b8eba0e26cd9c73711b891ca5 1 0 02:00 03/10/2022

Token Pickle Token có mã ký hiệu là PICKLE hoạt động trên nền tảng eth. PickleToken/PICKLE thực hiện 176 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,600.30 USD (82.16 ETH)

polygon0x61f95bd637e3034133335c1baa0148e518d438ad 1 0 02:00 03/10/2022

Token MetaShooter có mã ký hiệu là MHUNT hoạt động trên nền tảng polygon. MetaShooter/MHUNT thực hiện 836 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,650.50 USD (72,256.91 ETH)

bsc0x9d9f777d0f9c1dc2851606611822ba002665e0bf 1 0 02:00 03/10/2022

Token Marble Heroes có mã ký hiệu là MBH hoạt động trên nền tảng bsc. Marbleheroes token/MBH thực hiện 205 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,858.49 USD (194.31 ETH)

eth0x6bb61215298f296c55b19ad842d3df69021da2ef 1 0 02:00 03/10/2022

Token Drops Ownership Power có mã ký hiệu là DOP hoạt động trên nền tảng eth. Drops Ownership Power/DOP thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,806.87 USD (51.87 ETH)

avalanche0x5817d4f0b62a59b17f75207da1848c2ce75e7af4 1 0 02:00 03/10/2022

Token Vector Finance có mã ký hiệu là VTX hoạt động trên nền tảng avalanche. Vector/VTX thực hiện 134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,313.69 USD (5,775.12 ETH)

eth0x77f9cf0bd8c500cffdf420e72343893aecc2ec0b 1 0 02:00 03/10/2022

Token Laika có mã ký hiệu là LAIKA hoạt động trên nền tảng eth. LAIKA/LAIKA thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,020.68 USD (56.88 ETH)

eth0xd23367155b55d67492dfdc0fc7f8bb1df7114fd9 1 0 02:00 03/10/2022

Token Amplifi có mã ký hiệu là AMPLIFI hoạt động trên nền tảng eth. Amplifi/AMPLIFI thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,066.41 USD (89.09 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 02:00 03/10/2022

Token Dogechain có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 171 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 249,553.28 USD (192.47 ETH)

avalanche0x250bdca7d1845cd543bb55e7d82dca24d48e9f0f 1 0 02:00 03/10/2022

Token Dragon Crypto Argenti có mã ký hiệu là DCAR hoạt động trên nền tảng avalanche. Dragon Crypto Argenti/DCAR thực hiện 378 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,860.52 USD (6,453.01 ETH)

eth0xf1dc500fde233a4055e25e5bbf516372bc4f6871 1 0 02:00 03/10/2022

Token Saddle Finance có mã ký hiệu là SDL hoạt động trên nền tảng eth. Saddle DAO/SDL thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,635.93 USD (100.01 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 02:00 03/10/2022

Token Conic Finance Token có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,435.27 USD (107.05 ETH)

bsc0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab 1 0 02:00 03/10/2022

Token CryptoBlades có mã ký hiệu là SKILL hoạt động trên nền tảng bsc. CryptoBlades Skill Token/SKILL thực hiện 723 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,540.54 USD (224.97 ETH)

bsc0x6d6ba21e4c4b29ca7bfa1c344ba1e35b8dae7205 1 0 02:00 03/10/2022

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng bsc. Katana Inu/KATA thực hiện 389 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,040.73 USD (432.87 ETH)

eth0xaf9f549774ecedbd0966c52f250acc548d3f36e5 1 0 02:00 03/10/2022

Token Rio Fuel Token có mã ký hiệu là RFuel hoạt động trên nền tảng eth. Rio Fuel Token/RFuel thực hiện 109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,872.44 USD (78.97 ETH)

polygon0x3068382885602fc0089aec774944b5ad6123ae60 1 0 02:00 03/10/2022

Token PDSHARE có mã ký hiệu là PDSHARE hoạt động trên nền tảng polygon. PDSHARE/PDSHARE thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,182,694.84 USD (1,973,568.09 ETH)

bsc0xa64455a4553c9034236734faddaddbb64ace4cc7 1 0 02:00 03/10/2022

Token Santos FC Fan Token có mã ký hiệu là SANTOS hoạt động trên nền tảng bsc. FC Santos Fan Token/SANTOS thực hiện 439 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,777.15 USD (371.33 ETH)

bsc0x77d547256a2cd95f32f67ae0313e450ac200648d 1 0 02:00 03/10/2022

Token FC Lazio Fan Token có mã ký hiệu là LAZIO hoạt động trên nền tảng bsc. FC Lazio Fan Token/LAZIO thực hiện 235 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,627.67 USD (183.02 ETH)

eth0x0202be363b8a4820f3f4de7faf5224ff05943ab1 1 0 02:00 03/10/2022

Token UniLend Finance có mã ký hiệu là UFT hoạt động trên nền tảng eth. UniLend Finance Token/UFT thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,690.32 USD (75.74 ETH)

eth0x4e4a47cac6a28a62dcc20990ed2cda9bc659469f 1 0 02:00 03/10/2022

Token ShitCoin có mã ký hiệu là SHIT hoạt động trên nền tảng eth. ShitCoin/SHIT thực hiện 116 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,067.84 USD (125.31 ETH)

optimism0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cb 1 0 02:00 03/10/2022

Token Lyra Token có mã ký hiệu là LYRA hoạt động trên nền tảng optimism. Lyra Token/LYRA thực hiện 399 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,300.54 USD (78.79 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 02:00 03/10/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 568,757.09 USD (438.70 ETH)

bsc0x734548a9e43d2d564600b1b2ed5be9c2b911c6ab 1 0 02:00 03/10/2022

Token Meta Apes Peel có mã ký hiệu là PEEL hoạt động trên nền tảng bsc. Meta Apes Peel/PEEL thực hiện 377 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,506.03 USD (278.09 ETH)

bsc0xc17c30e98541188614df99239cabd40280810ca3 1 0 02:00 03/10/2022

Token EverRise có mã ký hiệu là RISE hoạt động trên nền tảng bsc. EverRise/RISE thực hiện 140 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,738.22 USD (186.79 ETH)

bsc0x4803ac6b79f9582f69c4fa23c72cb76dd1e46d8d 1 0 02:00 03/10/2022

Token TopManager Token có mã ký hiệu là TMT hoạt động trên nền tảng bsc. TopManager Token/TMT thực hiện 316 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 393,169.06 USD (1,394.47 ETH)

eth0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9 1 0 02:00 03/10/2022

Token BONE SHIBASWAP có mã ký hiệu là BONE hoạt động trên nền tảng eth. BONE SHIBASWAP/BONE thực hiện 1,868 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,182,029.93 USD (3,203.35 ETH)

bsc0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092 1 0 02:00 03/10/2022

Token Pocket TPT có mã ký hiệu là TPT hoạt động trên nền tảng bsc. TokenPocket Token/TPT thực hiện 1,335 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 233,843.37 USD (827.32 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 02:00 03/10/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 101 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,359.99 USD (44.02 ETH)

bsc0x40c8225329bd3e28a043b029e0d07a5344d2c27c 1 0 02:00 03/10/2022

Token AgeOfGods có mã ký hiệu là AOG hoạt động trên nền tảng bsc. AgeOfGods/AOG thực hiện 680 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 148,559.64 USD (525.61 ETH)

eth0x8355dbe8b0e275abad27eb843f3eaf3fc855e525 1 0 02:00 03/10/2022

Token Wolf Game Wool có mã ký hiệu là WOOL hoạt động trên nền tảng eth. WOOL/WOOL thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,444.53 USD (84.70 ETH)

bsc0x213503534d927424a5cdf6d580e9fd408be9337a 1 0 02:00 03/10/2022

Token FPS Token có mã ký hiệu là FPS hoạt động trên nền tảng bsc. FPS Token/FPS thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,715.96 USD (222.10 ETH)

eth0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4 1 0 02:00 03/10/2022

Token Multichain có mã ký hiệu là MULTI hoạt động trên nền tảng eth. Multichain/MULTI thực hiện 22 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 171,939.65 USD (131.29 ETH)

bsc0xdb0170e2d0c1cc1b2e7a90313d9b9afa4f250289 1 0 02:00 03/10/2022

Token ADAPad có mã ký hiệu là ADAPAD hoạt động trên nền tảng bsc. ADAPAD.io/ADAPAD thực hiện 26 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 6,591.55 USD (23.25 ETH)

bsc0xa865197a84e780957422237b5d152772654341f3 1 0 02:00 03/10/2022

Token OpenLeverage có mã ký hiệu là OLE hoạt động trên nền tảng bsc. OpenLeverage/OLE thực hiện 184 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,783.93 USD (285.90 ETH)

polygon0x8a953cfe442c5e8855cc6c61b1293fa648bae472 1 0 02:00 03/10/2022

Token PolyDoge có mã ký hiệu là PolyDoge hoạt động trên nền tảng polygon. PolyDoge/PolyDoge thực hiện 2,702 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,021,047.43 USD (183,569,335.24 ETH)