Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x38542a3786cf5171cb843fbac8d1dc49d08d9478 1 0 12:30 09/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 13 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,752.25 USD (8.60 ETH)

arbitrum0xf99db03f489a332db753ffc9fe9b54e48c56bdb6 1 0 12:20 09/02/2023

Token WETH có mã ký hiệu là WETH hoạt động trên nền tảng arbitrum. WETH/WETH thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,662,002.12 USD (29,362.33 ETH)

arbitrum0x647b65d67ca8c4dc69e62f15811f92a69006b399 1 0 12:20 09/02/2023

Token SushiSwap LP Token có mã ký hiệu là SLP hoạt động trên nền tảng arbitrum. SushiSwap LP Token/SLP thực hiện 74 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,788,863.61 USD (57,162.87 ETH)

arbitrum0xf5520364a2e2ff1cb2e007df7cbe01c8b2cd7e0d 1 0 12:20 09/02/2023

Token ReadON có mã ký hiệu là READ hoạt động trên nền tảng arbitrum. ReadON/READ thực hiện 92 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,669,054.88 USD (35,527.20 ETH)

arbitrum0xcc069b6a320b4aaf921dc0ffc32bf0f6b12bb632 1 0 12:10 09/02/2023

Token SushiSwap LP Token có mã ký hiệu là SLP hoạt động trên nền tảng arbitrum. SushiSwap LP Token/SLP thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,626.32 USD (47.22 ETH)

arbitrum0xf29bb89f84e777f1440b622fec7f235fb20e9740 1 0 12:10 09/02/2023

Token ReadOn có mã ký hiệu là READ hoạt động trên nền tảng arbitrum. ReadOn/READ thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 282,995.39 USD (174.34 ETH)

arbitrum0x84214308c0ea10307f2e12fe45ced83899115fc1 1 0 12:10 09/02/2023

Token WETH có mã ký hiệu là WETH hoạt động trên nền tảng arbitrum. WETH/WETH thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 248,625.63 USD (153.17 ETH)

arbitrum0x48b3decc59aece8d7b1d905cc379f9a07f289743 1 0 12:10 09/02/2023

Token SushiSwap LP Token có mã ký hiệu là SLP hoạt động trên nền tảng arbitrum. SushiSwap LP Token/SLP thực hiện 274 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,897.13 USD (53.58 ETH)

arbitrum0xdd389517320720f09db75d20a27d8a2cfa5f8568 1 0 12:00 09/02/2023

Token AI Card Render có mã ký hiệu là ACR hoạt động trên nền tảng arbitrum. AI Card Render/ACR thực hiện 1,780 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 813,859.49 USD (488.63 ETH)

eth0x2f4404c4012476929b6503e1397707480bf23b7f 1 0 12:00 09/02/2023

Token AITravis có mã ký hiệu là tAI hoạt động trên nền tảng eth. AITravis/tAI thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,262.84 USD (49.79 ETH)

arbitrum0xdd8e557c8804d326c72074e987de02a23ae6ef84 1 0 12:00 09/02/2023

Token ArbInu có mã ký hiệu là ARBINU hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbInu/ARBINU thực hiện 907 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 409,435.40 USD (247.11 ETH)

arbitrum0xd3f1da62cafb7e7bc6531ff1cef6f414291f03d3 1 0 12:00 09/02/2023

Token Doubloon Token có mã ký hiệu là DBL hoạt động trên nền tảng arbitrum. Doubloon Token/DBL thực hiện 1,689 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,200,045.32 USD (720.80 ETH)

eth0xf3dcbc6d72a4e1892f7917b7c43b74131df8480e 1 0 12:00 09/02/2023

Token BDPToken có mã ký hiệu là BDP hoạt động trên nền tảng eth. BDPToken/BDP thực hiện 2,524 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,428,674.25 USD (5,088.66 ETH)

eth0xf0a163a26601d9dc8aef26b388eadb7b1c620d24 1 0 12:00 09/02/2023

Token Tickr có mã ký hiệu là TICKR hoạt động trên nền tảng eth. Tickr/TICKR thực hiện 86 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,233.32 USD (34.50 ETH)

eth0xa5b947687163fe88c3e6af5b17ae69896f4abccf 1 0 12:00 09/02/2023

Token Poseidon - H2O Governance Token có mã ký hiệu là PSDN hoạt động trên nền tảng eth. Poseidon - H2O Governance Token/PSDN thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,945.03 USD (78.50 ETH)

eth0x8793fb615eb92822f482f88b3137b00aad4c00d2 1 0 12:00 09/02/2023

Token revoAI có mã ký hiệu là revoAI hoạt động trên nền tảng eth. revoAI/revoAI thực hiện 262 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 178,649.89 USD (107.50 ETH)

eth0x0aa7efe4945db24d95ca6e117bba65ed326e291a 1 0 12:00 09/02/2023

Token Ojamu Token có mã ký hiệu là OJA hoạt động trên nền tảng eth. Ojamu Token/OJA thực hiện 297 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 367,659.32 USD (222.92 ETH)

bsc0x21d5fa5ecf2605c0e835ae054af9bba0468e5951 1 0 12:00 09/02/2023

Token TraDAO có mã ký hiệu là TOD hoạt động trên nền tảng bsc. TraDAO Token/TOD thực hiện 117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,349.57 USD (240.63 ETH)

eth0x80d55c03180349fff4a229102f62328220a96444 1 0 12:00 09/02/2023

Token OpulousToken có mã ký hiệu là OPUL hoạt động trên nền tảng eth. OpulousToken/OPUL thực hiện 170 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 220,501.12 USD (134.20 ETH)

eth0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba 1 0 12:00 09/02/2023

Token Botto có mã ký hiệu là BOTTO hoạt động trên nền tảng eth. Botto/BOTTO thực hiện 665 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,012,071.78 USD (1,817.34 ETH)

bsc0x40f75ed09c7bc89bf596ce0ff6fb2ff8d02ac019 1 0 12:00 09/02/2023

Token Bitpaid có mã ký hiệu là BTP hoạt động trên nền tảng bsc. Bitpaid/BTP thực hiện 1,633 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 325,386.21 USD (988.70 ETH)

eth0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935 1 0 12:00 09/02/2023

Token NuNet Utility Token có mã ký hiệu là NTX hoạt động trên nền tảng eth. NuNet Utility Token/NTX thực hiện 829 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,259,013.73 USD (757.89 ETH)

arbitrum0x4dad357726b41bb8932764340ee9108cc5ad33a0 1 0 12:00 09/02/2023

Token NitroShiba có mã ký hiệu là NISHIB hoạt động trên nền tảng arbitrum. NitroShiba/NISHIB thực hiện 207 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,285.46 USD (50.65 ETH)

bsc0x686318000d982bc8dcc1cdcf8ffd22322f0960ed 1 0 12:00 09/02/2023

Token OpulousToken [via ChainPort.io] có mã ký hiệu là OPUL hoạt động trên nền tảng bsc. OpulousToken [via ChainPort.io]/OPUL thực hiện 580 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 255,967.36 USD (782.82 ETH)

eth0xc162e59cf158c0e9aa06c4c3c66a2ce2961777ee 1 0 12:00 09/02/2023

Token Black Rabbit AI có mã ký hiệu là BRAIN hoạt động trên nền tảng eth. Black Rabbit AI/BRAIN thực hiện 185 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,804.62 USD (58.35 ETH)

avalanche0x18706c65b12595edb43643214eacdb4f618dd166 1 0 12:00 09/02/2023

Token BayMax Finance có mã ký hiệu là BAY hoạt động trên nền tảng avalanche. BAYMAX/BAY thực hiện 390 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 434,627.87 USD (21,633.99 ETH)

bsc0x4841181ae4079072ebe83a29b718388a387169e3 1 0 12:00 09/02/2023

Token Salmonation có mã ký hiệu là SUI hoạt động trên nền tảng bsc. Salmonation/SUI thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,250.87 USD (199.28 ETH)

optimism0x3c8b650257cfb5f272f799f5e2b4e65093a11a05 1 0 12:00 09/02/2023

Token Velodrome có mã ký hiệu là VELO hoạt động trên nền tảng optimism. Velodrome/VELO thực hiện 7,757 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,810,376.99 USD (973.97 ETH)

eth0x6bc08509b36a98e829dffad49fde5e412645d0a3 1 0 12:00 09/02/2023

Token WoofWork.io có mã ký hiệu là WOOF hoạt động trên nền tảng eth. WoofWork.io/WOOF thực hiện 1,661 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,745,401.66 USD (2,855.11 ETH)

fantom0xe2fb177009ff39f52c0134e8007fa0e4baacbd07 1 0 12:00 09/02/2023

Token SoulPower có mã ký hiệu là SOUL hoạt động trên nền tảng fantom. SoulPower/SOUL thực hiện 3,865 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 220,162.90 USD (392,103.46 ETH)

eth0x8eb94a06b4716093dbfe335cbdb098deb2dcde1b 1 0 12:00 09/02/2023

Token Half Shiba Inu có mã ký hiệu là SHIB0.5 hoạt động trên nền tảng eth. Half Shiba Inu/SHIB0.5 thực hiện 516 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 424,186.62 USD (255.48 ETH)

eth0x823556202e86763853b40e9cde725f412e294689 1 0 12:00 09/02/2023

Token Altered State Machine có mã ký hiệu là ASTO hoạt động trên nền tảng eth. Altered State Machine Utility Token/ASTO thực hiện 261 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,324,058.31 USD (802.50 ETH)

eth0x24ec2ca132abf8f6f8a6e24a1b97943e31f256a7 1 0 12:00 09/02/2023

Token dotmoovs có mã ký hiệu là MOOV hoạt động trên nền tảng eth. dotmoovs/MOOV thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,624.95 USD (31.23 ETH)

eth0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 1 0 12:00 09/02/2023

Token Pendle có mã ký hiệu là PENDLE hoạt động trên nền tảng eth. Pendle/PENDLE thực hiện 193 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 503,702.32 USD (305.80 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 12:00 09/02/2023

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 1,669 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 943,215.79 USD (573.62 ETH)

eth0x5218e472cfcfe0b64a064f055b43b4cdc9efd3a6 1 0 12:00 09/02/2023

Token UnFederalReserveToken có mã ký hiệu là eRSDL hoạt động trên nền tảng eth. UnFederalReserveToken/eRSDL thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,655.19 USD (63.24 ETH)

eth0x83031984b45553070a088273f341bff7fb4f2f46 1 0 12:00 09/02/2023

Token hiBAYC có mã ký hiệu là hiBAYC hoạt động trên nền tảng eth. hiBAYC/hiBAYC thực hiện 82 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,792.74 USD (39.68 ETH)

eth0xbb9fd9fa4863c03c574007ff3370787b9ce65ff6 1 0 12:00 09/02/2023

Token HILO có mã ký hiệu là HILO hoạt động trên nền tảng eth. HILO/HILO thực hiện 166 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 150,411.43 USD (90.96 ETH)

optimism0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cb 1 0 12:00 09/02/2023

Token Lyra có mã ký hiệu là LYRA hoạt động trên nền tảng optimism. Lyra Token/LYRA thực hiện 1,254 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,312,439.15 USD (787.23 ETH)

bsc0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef 1 0 12:00 09/02/2023

Token TravaFinance Token có mã ký hiệu là TRAVA hoạt động trên nền tảng bsc. TravaFinance Token/TRAVA thực hiện 560 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 357,533.13 USD (1,085.65 ETH)