Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

fantom0x5cc61a78f164885776aa610fb0fe1257df78e59b 1 0 00:00 06/02/2023

Token SpiritSwap Token có mã ký hiệu là SPIRIT hoạt động trên nền tảng fantom. SpiritSwap Token/SPIRIT thực hiện 808 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,694.70 USD (149,377.75 ETH)

eth0xb3ad645db386d7f6d753b2b9c3f4b853da6890b8 1 0 00:00 06/02/2023

Token Concentrator có mã ký hiệu là CTR hoạt động trên nền tảng eth. Concentrator Token/CTR thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,642.64 USD (102.13 ETH)

eth0x1e4746dc744503b53b4a082cb3607b169a289090 1 0 00:00 06/02/2023

Token IPOR Token có mã ký hiệu là IPOR hoạt động trên nền tảng eth. IPOR Token/IPOR thực hiện 297 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,232,672.04 USD (741.64 ETH)

eth0x922e2708462c7a3d014d8344f7c4d92b27ecf332 1 0 00:00 06/02/2023

Token Neuroni.AI có mã ký hiệu là NEURONI hoạt động trên nền tảng eth. Neuroni.AI/NEURONI thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,852.46 USD (68.61 ETH)

avalanche0x18706c65b12595edb43643214eacdb4f618dd166 1 0 00:00 06/02/2023

Token BAYMAX có mã ký hiệu là BAY hoạt động trên nền tảng avalanche. BAYMAX/BAY thực hiện 755 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 784,797.69 USD (37,635.17 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 00:00 06/02/2023

Token Dopex Rebate Token có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 682 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,593,115.02 USD (954.52 ETH)

eth0x686f2404e77ab0d9070a46cdfb0b7fecdd2318b0 1 0 00:00 06/02/2023

Token LORDS có mã ký hiệu là LORDS hoạt động trên nền tảng eth. Lords/LORDS thực hiện 34 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,154.44 USD (42.73 ETH)

eth0xabe580e7ee158da464b51ee1a83ac0289622e6be 1 0 00:00 06/02/2023

Token Offshift có mã ký hiệu là XFT hoạt động trên nền tảng eth. Offshift/XFT thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 244,516.74 USD (146.68 ETH)

eth0x0d02755a5700414b26ff040e1de35d337df56218 1 0 00:00 06/02/2023

Token BendDAO có mã ký hiệu là BEND hoạt động trên nền tảng eth. Bend Token/BEND thực hiện 346 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,142,213.37 USD (686.02 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 00:00 06/02/2023

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 2,578 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 793,095.29 USD (476.44 ETH)

fantom0x01e77288b38b416f972428d562454fb329350bac 1 0 00:00 06/02/2023

Token Mummy Finance có mã ký hiệu là MMY hoạt động trên nền tảng fantom. MUMMY/MMY thực hiện 1,288 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 956,642.07 USD (1,580,748.92 ETH)

eth0x0ff5a8451a839f5f0bb3562689d9a44089738d11 1 0 00:00 06/02/2023

Token Dopex Rebate Token có mã ký hiệu là rDPX hoạt động trên nền tảng eth. Dopex Rebate Token/rDPX thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,753.06 USD (60.15 ETH)

arbitrum0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da 1 0 00:00 06/02/2023

Token Jones DAO có mã ký hiệu là JONES hoạt động trên nền tảng arbitrum. Jones DAO/JONES thực hiện 1,436 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 418,733.37 USD (251.02 ETH)

eth0xb9d99c33ea2d86ec5ec6b8a4dd816ebba64404af 1 0 00:00 06/02/2023

Token k21.kanon.art có mã ký hiệu là K21 hoạt động trên nền tảng eth. k21.kanon.art/K21 thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 143,041.82 USD (85.77 ETH)

bsc0xbcf39f0edda668c58371e519af37ca705f2bfcbd 1 0 00:00 06/02/2023

Token PolyCrowns có mã ký hiệu là pCWS hoạt động trên nền tảng bsc. PolyCrowns/pCWS thực hiện 734 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 208,322.38 USD (627.79 ETH)

polygon0x9246a5f10a79a5a939b0c2a75a3ad196aafdb43b 1 0 00:00 06/02/2023

Token BetSwirl có mã ký hiệu là BETS hoạt động trên nền tảng polygon. BetSwirl Token/BETS thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,444.03 USD (37,975.12 ETH)

eth0x045da4bfe02b320f4403674b3b7d121737727a36 1 0 00:00 06/02/2023

Token Defi Franc có mã ký hiệu là DCHF hoạt động trên nền tảng eth. Defi Franc/DCHF thực hiện 12 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,919.90 USD (36.28 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 00:00 06/02/2023

Token Dopex có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 1,834 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,257,289.91 USD (756.02 ETH)

polygon0x2760e46d9bb43dafcbecaad1f64b93207f9f0ed7 1 0 00:00 06/02/2023

Token Metavault Trade có mã ký hiệu là MVX hoạt động trên nền tảng polygon. Metavault Trade/MVX thực hiện 533 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 428,105.66 USD (345,774.78 ETH)

eth0xe80c0cd204d654cebe8dd64a4857cab6be8345a3 1 0 00:00 06/02/2023

Token JPEGd Governance Token có mã ký hiệu là JPEG hoạt động trên nền tảng eth. JPEG’d Governance Token/JPEG thực hiện 221 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,042,296.39 USD (625.81 ETH)

eth0x87d73e916d7057945c9bcd8cdd94e42a6f47f776 1 0 00:00 06/02/2023

Token NFTX có mã ký hiệu là NFTX hoạt động trên nền tảng eth. NFTX/NFTX thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 198,895.86 USD (118.92 ETH)

eth0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 1 0 00:00 06/02/2023

Token HEX có mã ký hiệu là HEX hoạt động trên nền tảng eth. HEX/HEX thực hiện 2,292 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 14,320,269.25 USD (8,546.49 ETH)

eth0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e 1 0 00:00 06/02/2023

Token Blockchain Bets có mã ký hiệu là BCB hoạt động trên nền tảng eth. Blockchain Bets/BCB thực hiện 206 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 309,528.39 USD (185.23 ETH)

polygon0x614389eaae0a6821dc49062d56bda3d9d45fa2ff 1 0 00:00 06/02/2023

Token Orbs Token có mã ký hiệu là ORBS hoạt động trên nền tảng polygon. Orbs (PoS)/ORBS thực hiện 240 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,801.43 USD (46,449.35 ETH)

fantom0x85dec8c4b2680793661bca91a8f129607571863d 1 0 00:00 06/02/2023

Token PaintSwap Token có mã ký hiệu là BRUSH hoạt động trên nền tảng fantom. PaintSwap Token/BRUSH thực hiện 368 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 126,434.88 USD (208,879.24 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 00:00 06/02/2023

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,804.37 USD (49.66 ETH)

optimism0x1db2466d9f5e10d7090e7152b68d62703a2245f0 1 0 00:00 06/02/2023

Token Sonne có mã ký hiệu là SONNE hoạt động trên nền tảng optimism. Sonne/SONNE thực hiện 755 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,948.48 USD (82.72 ETH)

eth0xfd0205066521550d7d7ab19da8f72bb004b4c341 1 0 00:00 06/02/2023

Token Liquidity Incentive Token có mã ký hiệu là LIT hoạt động trên nền tảng eth. Liquidity Incentive Token/LIT thực hiện 134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 512,822.31 USD (308.77 ETH)

eth0x0d86eb9f43c57f6ff3bc9e23d8f9d82503f0e84b 1 0 00:00 06/02/2023

Token Maximus DAO có mã ký hiệu là MAXI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus/MAXI thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,225.50 USD (45.46 ETH)

bsc0xebd49b26169e1b52c04cfd19fcf289405df55f80 1 0 00:00 06/02/2023

Token Orbs có mã ký hiệu là ORBS hoạt động trên nền tảng bsc. Orbs/ORBS thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,372.73 USD (146.92 ETH)

bsc0x7bd6fabd64813c48545c9c0e312a0099d9be2540 1 0 00:00 06/02/2023

Token Dogelon Mars có mã ký hiệu là ELON hoạt động trên nền tảng bsc. Dogelon Mars/ELON thực hiện 992 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 176,717.04 USD (532.98 ETH)

eth0x6b32022693210cd2cfc466b9ac0085de8fc34ea6 1 0 00:00 06/02/2023

Token Maximus Decimus có mã ký hiệu là DECI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus Decimus/DECI thực hiện 34 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,824.46 USD (29.69 ETH)

eth0x0aa7efe4945db24d95ca6e117bba65ed326e291a 1 0 00:00 06/02/2023

Token Ojamu Token có mã ký hiệu là OJA hoạt động trên nền tảng eth. Ojamu Token/OJA thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,933.13 USD (43.65 ETH)

fantom0xd8321aa83fb0a4ecd6348d4577431310a6e0814d 1 0 00:00 06/02/2023

Token Geist.Finance Protocol Token có mã ký hiệu là GEIST hoạt động trên nền tảng fantom. Geist.Finance Protocol Token/GEIST thực hiện 596 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 190,889.90 USD (317,285.99 ETH)

eth0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 1 0 00:00 06/02/2023

Token NFT Worlds có mã ký hiệu là WRLD hoạt động trên nền tảng eth. NFT Worlds/WRLD thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,727.40 USD (31.55 ETH)

bsc0x846f52020749715f02aef25b5d1d65e48945649d 1 0 00:00 06/02/2023

Token Umbrella có mã ký hiệu là UMB hoạt động trên nền tảng bsc. Umbrella/UMB thực hiện 196 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,227.46 USD (187.74 ETH)

eth0xfc4913214444af5c715cc9f7b52655e788a569ed 1 0 00:00 06/02/2023

Token Icosa có mã ký hiệu là ICSA hoạt động trên nền tảng eth. Icosa/ICSA thực hiện 174 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 262,590.11 USD (157.17 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 00:00 06/02/2023

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 147 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 650,314.69 USD (391.54 ETH)

polygon0xe0339c80ffde91f3e20494df88d4206d86024cdf 1 0 00:00 06/02/2023

Token Dogelon Mars có mã ký hiệu là ELON hoạt động trên nền tảng polygon. Dogelon (PoS)/ELON thực hiện 645 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,691.79 USD (38,777.66 ETH)

bsc0x2ed9a5c8c13b93955103b9a7c167b67ef4d568a3 1 0 00:00 06/02/2023

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng bsc. Mask Network/MASK thực hiện 434 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,636.23 USD (348.10 ETH)