Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x88511bf521944649ead58b864698be43f0ecc5aa 1 0 09:10 29/09/2023

Token Hydra có mã ký hiệu là HYDRA hoạt động trên nền tảng eth. Hydra/HYDRA thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 127,414.56 USD (77.13 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 09:00 29/09/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 1,903 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,052,950.74 USD (1,252.28 ETH)

arbitrum0x13ad51ed4f1b7e9dc168d8a00cb3f4ddd85efa60 1 0 09:00 29/09/2023

Token Lido DAO Token có mã ký hiệu là LDO hoạt động trên nền tảng arbitrum. Lido DAO Token/LDO thực hiện 607 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 178,938.83 USD (109.64 ETH)

bsc0x4b87f578d6fabf381f43bd2197fbb2a877da6ef8 1 0 09:00 29/09/2023

Token The Big Five Token có mã ký hiệu là BFT hoạt động trên nền tảng bsc. The Big Five Token/BFT thực hiện 905 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 156,755.67 USD (732.39 ETH)

eth0x5fe72ed557d8a02fff49b3b826792c765d5ce162 1 0 09:00 29/09/2023

Token Shezmu có mã ký hiệu là SHEZMU hoạt động trên nền tảng eth. Shezmu/SHEZMU thực hiện 147 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,442.41 USD (45.40 ETH)

eth0x00000000051b48047be6dc0ada6de5c3de86a588 1 0 09:00 29/09/2023

Token Baby Shiba Inu có mã ký hiệu là BABYSHIB hoạt động trên nền tảng eth. Baby Shiba Inu/BABYSHIB thực hiện 257 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 159,511.96 USD (96.91 ETH)

bsc0x2d060ef4d6bf7f9e5edde373ab735513c0e4f944 1 0 09:00 29/09/2023

Token Solidus Ai Tech có mã ký hiệu là AITECH hoạt động trên nền tảng bsc. AITECH/AITECH thực hiện 2,007 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 208,725.03 USD (973.91 ETH)

bsc0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657 1 0 09:00 29/09/2023

Token BabySwap có mã ký hiệu là BABY hoạt động trên nền tảng bsc. BabySwap Token/BABY thực hiện 543 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 235,975.91 USD (1,103.45 ETH)

eth0x597981eac8a293054a1826c7b60cbf92972a36c1 1 0 09:00 29/09/2023

Token Caacon có mã ký hiệu là CC hoạt động trên nền tảng eth. Caacon/CC thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,654.44 USD (47.27 ETH)

eth0x996ca7e71c37d70132889e29d17d2e44427a03dc 1 0 09:00 29/09/2023

Token Perpbot có mã ký hiệu là PB hoạt động trên nền tảng eth. Perpbot/PB thực hiện 222 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 147,865.96 USD (90.30 ETH)

eth0x9f891b5ecbd89dd8a5ee4d1d80efc3fe78b306cb 1 0 09:00 29/09/2023

Token SONIK có mã ký hiệu là SONIK hoạt động trên nền tảng eth. Sonik Coin/SONIK thực hiện 115 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,849.94 USD (30.62 ETH)

eth0x5e27e384acbba20982f991893b9970aaf3f43181 1 0 09:00 29/09/2023

Token Tyrion finance có mã ký hiệu là TYRION hoạt động trên nền tảng eth. Tyrion.finance/TYRION thực hiện 201 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,435.81 USD (75.98 ETH)

eth0x616e8bfa43f920657b3497dbf40d6b1a02d4608d 1 0 09:00 29/09/2023

Token Aura BAL có mã ký hiệu là auraBAL hoạt động trên nền tảng eth. Aura BAL/auraBAL thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,795.11 USD (53.81 ETH)

eth0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba 1 0 09:00 29/09/2023

Token FINE có mã ký hiệu là FINE hoạt động trên nền tảng eth. FINE/FINE thực hiện 1,183 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 946,132.99 USD (579.67 ETH)

bsc0x8f7ebc23212f6adcc7a5f1c86197ec337c2f4997 1 0 09:00 29/09/2023

Token BeNFT AI có mã ký hiệu là $BeAI hoạt động trên nền tảng bsc. BeNFT AI/$BeAI thực hiện 415 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 252,296.71 USD (1,174.98 ETH)

eth0x949d48eca67b17269629c7194f4b727d4ef9e5d6 1 0 09:00 29/09/2023

Token Merit Circle có mã ký hiệu là MC hoạt động trên nền tảng eth. Merit Circle/MC thực hiện 154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 396,803.94 USD (242.78 ETH)

eth0x892a6f9df0147e5f079b0993f486f9aca3c87881 1 0 09:00 29/09/2023

Token xFund có mã ký hiệu là xFUND hoạt động trên nền tảng eth. unification.com/xfund/xFUND thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 36,581.25 USD (22.26 ETH)

eth0x3007083eaa95497cd6b2b809fb97b6a30bdf53d3 1 0 09:00 29/09/2023

Token Psyop có mã ký hiệu là PSYOP hoạt động trên nền tảng eth. Psyop/PSYOP thực hiện 285 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,599.01 USD (41.41 ETH)

eth0xe0a458bf4acf353cb45e211281a334bb1d837885 1 0 09:00 29/09/2023

Token 4Chan có mã ký hiệu là 4CHAN hoạt động trên nền tảng eth. 4CHAN/4CHAN thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,097.54 USD (31.04 ETH)

eth0xb9098d3669a78e9afe8b94a97290407400d9da31 1 0 09:00 29/09/2023

Token Protectorate có mã ký hiệu là PRTC hoạt động trên nền tảng eth. Protectorate/PRTC thực hiện 24 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 32,316.80 USD (19.73 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 09:00 29/09/2023

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,059.28 USD (62.30 ETH)

polygon0x431cd3c9ac9fc73644bf68bf5691f4b83f9e104f 1 0 09:00 29/09/2023

Token Rainbow Token có mã ký hiệu là RBW hoạt động trên nền tảng polygon. Rainbow Token/RBW thực hiện 389 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,690.50 USD (100,195.37 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 09:00 29/09/2023

Token Mango Man Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 1,397 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 243,361.84 USD (1,136.74 ETH)

eth0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 09:00 29/09/2023

Token Popsicle Finance có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng eth. IceToken/ICE thực hiện 417 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 626,742.40 USD (378.69 ETH)

bsc0x47c454ca6be2f6def6f32b638c80f91c9c3c5949 1 0 09:00 29/09/2023

Token Games For A Living có mã ký hiệu là GFAL hoạt động trên nền tảng bsc. Games For A Living/GFAL thực hiện 1,154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 845,140.32 USD (3,775.06 ETH)

eth0xcb84d72e61e383767c4dfeb2d8ff7f4fb89abc6e 1 0 09:00 29/09/2023

Token Vega có mã ký hiệu là VEGA hoạt động trên nền tảng eth. VEGA/VEGA thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,164.73 USD (45.52 ETH)

polygon0xfa68fb4628dff1028cfec22b4162fccd0d45efb6 1 0 09:00 29/09/2023

Token Liquid Staked Matic by Stader có mã ký hiệu là MaticX hoạt động trên nền tảng polygon. Liquid Staking Matic (PoS)/MaticX thực hiện 594 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 188,891.42 USD (367,564.76 ETH)

eth0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 1 0 09:00 29/09/2023

Token Banana có mã ký hiệu là BANANA hoạt động trên nền tảng eth. Banana/BANANA thực hiện 533 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,351,823.22 USD (824.16 ETH)

eth0x6468e79a80c0eab0f9a2b574c8d5bc374af59414 1 0 09:00 29/09/2023

Token e Radix có mã ký hiệu là eXRD hoạt động trên nền tảng eth. E-RADIX/eXRD thực hiện 161 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 242,353.19 USD (148.66 ETH)

bsc0xca861e289f04cb9c67fd6b87ca7eafa59192f164 1 0 09:00 29/09/2023

Token UnityMeta Token có mã ký hiệu là UMT hoạt động trên nền tảng bsc. UnityMeta Token/UMT thực hiện 379 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,978.97 USD (397.95 ETH)

bsc0xc9882def23bc42d53895b8361d0b1edc7570bc6a 1 0 09:00 29/09/2023

Token Fistbump có mã ký hiệu là FIST hoạt động trên nền tảng bsc. FistToken/FIST thực hiện 1,780 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 261,065.41 USD (1,217.97 ETH)

eth0xc2544a32872a91f4a553b404c6950e89de901fdb 1 0 09:00 29/09/2023

Token Frax Price Index Share có mã ký hiệu là FPIS hoạt động trên nền tảng eth. Frax Price Index Share/FPIS thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 149,937.39 USD (91.27 ETH)

eth0xed4e879087ebd0e8a77d66870012b5e0dffd0fa4 1 0 09:00 29/09/2023

Token AstroPepeX có mã ký hiệu là APX hoạt động trên nền tảng eth. AstroPepeX/APX thực hiện 543 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 370,334.42 USD (225.41 ETH)

bsc0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af 1 0 09:00 29/09/2023

Token Sakai Vault có mã ký hiệu là SAKAI hoạt động trên nền tảng bsc. Sakai Vault/SAKAI thực hiện 300 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,522.17 USD (306.29 ETH)

eth0xa8b919680258d369114910511cc87595aec0be6d 1 0 09:00 29/09/2023

Token LUKSO có mã ký hiệu là LYXe hoạt động trên nền tảng eth. LUKSO Token/LYXe thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 150,855.19 USD (91.61 ETH)

eth0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 1 0 09:00 29/09/2023

Token Bluzelle Token có mã ký hiệu là BLZ hoạt động trên nền tảng eth. Bluzelle Token/BLZ thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,332.11 USD (41.86 ETH)

bsc0x4518231a8fdf6ac553b9bbd51bbb86825b583263 1 0 09:00 29/09/2023

Token Media Licensing Token có mã ký hiệu là MLT hoạt động trên nền tảng bsc. Media Licensing Token/MLT thực hiện 490 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,255.92 USD (599.45 ETH)

eth0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da 1 0 09:00 29/09/2023

Token HOPR Token có mã ký hiệu là HOPR hoạt động trên nền tảng eth. HOPR Token/HOPR thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,559.09 USD (57.85 ETH)

polygon0x77a6f2e9a9e44fd5d5c3f9be9e52831fc1c3c0a0 1 0 09:00 29/09/2023

Token World$tateCoin có mã ký hiệu là W$C hoạt động trên nền tảng polygon. World$tateCoin/W$C thực hiện 398 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 530,199.44 USD (1,039,213.82 ETH)

eth0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9 1 0 09:00 29/09/2023

Token BONE SHIBASWAP có mã ký hiệu là BONE hoạt động trên nền tảng eth. BONE SHIBASWAP/BONE thực hiện 697 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,402,199.22 USD (861.08 ETH)