Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xc99cfaa8f5d9bd9050182f29b83cc9888c5846c4 1 0 09:00 30/09/2022

Token Supremacy có mã ký hiệu là SUPS hoạt động trên nền tảng bsc. Supremacy/SUPS thực hiện 232 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,777.61 USD (400.35 ETH)

eth0x77f9cf0bd8c500cffdf420e72343893aecc2ec0b 1 0 09:00 30/09/2022

Token LAIKA có mã ký hiệu là LAIKA hoạt động trên nền tảng eth. LAIKA/LAIKA thực hiện 297 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 214,018.69 USD (161.85 ETH)

eth0x67954768e721fad0f0f21e33e874497c73ed6a82 1 0 09:00 30/09/2022

Token KeKChain có mã ký hiệu là KEK hoạt động trên nền tảng eth. KeKChain/KEK thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,777.14 USD (36.76 ETH)

eth0xbbc2ae13b23d715c30720f079fcd9b4a74093505 1 0 09:00 30/09/2022

Token Ethernity Chain có mã ký hiệu là ERN hoạt động trên nền tảng eth. @EthernityChain $ERN Token/ERN thực hiện 1,459 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,051,574.79 USD (3,807.26 ETH)

polygon0x0e50bea95fe001a370a4f1c220c49aedcb982dec 1 0 09:00 30/09/2022

Token Ethernity Chain (PoS) có mã ký hiệu là ERN hoạt động trên nền tảng polygon. Ethernity Chain (PoS)/ERN thực hiện 1,236 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 209,381.54 USD (279,990.57 ETH)

bsc0xd6fdde76b8c1c45b33790cc8751d5b88984c44ec 1 0 09:00 30/09/2022

Token StrikeX có mã ký hiệu là STRX hoạt động trên nền tảng bsc. StrikeX/STRX thực hiện 338 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 187,595.66 USD (666.96 ETH)

bsc0x0e2b41ea957624a314108cc4e33703e9d78f4b3c 1 0 09:00 30/09/2022

Token Greenheart có mã ký hiệu là CBD hoạt động trên nền tảng bsc. Greenheart/CBD thực hiện 367 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 154,470.53 USD (546.05 ETH)

bsc0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab 1 0 09:00 30/09/2022

Token CryptoBlades có mã ký hiệu là SKILL hoạt động trên nền tảng bsc. CryptoBlades Skill Token/SKILL thực hiện 1,019 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 146,261.51 USD (520.19 ETH)

eth0x24e3794605c84e580eea4972738d633e8a7127c8 1 0 09:00 30/09/2022

Token Katalyo có mã ký hiệu là KTLYO hoạt động trên nền tảng eth. Katalyo Token/KTLYO thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,773.40 USD (65.90 ETH)

eth0x375abb85c329753b1ba849a601438ae77eec9893 1 0 09:00 30/09/2022

Token Paragons DAO Token có mã ký hiệu là PDT hoạt động trên nền tảng eth. Paragons DAO Token/PDT thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 329,609.73 USD (249.47 ETH)

eth0x4bd70556ae3f8a6ec6c4080a0c327b24325438f3 1 0 09:00 30/09/2022

Token Hxro có mã ký hiệu là HXRO hoạt động trên nền tảng eth. Hxro/HXRO thực hiện 160 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 197,882.04 USD (148.38 ETH)

eth0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 09:00 30/09/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng eth. Yieldification/YDF thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,748.00 USD (79.53 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 09:00 30/09/2022

Token Radiant Capital có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 785 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,902.36 USD (105.80 ETH)

eth0xa47c8bf37f92abed4a126bda807a7b7498661acd 1 0 09:00 30/09/2022

Token Wrapped UST có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped UST Token/UST thực hiện 333 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,616.29 USD (85.41 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 09:00 30/09/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 124 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,132.02 USD (49.79 ETH)

bsc0x7aed3e61e67ee1bd10f441f01bf261f6e1c72355 1 0 09:00 30/09/2022

Token milestoneBased có mã ký hiệu là MILE hoạt động trên nền tảng bsc. milestoneBased token/MILE thực hiện 196 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,291.86 USD (539.19 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 09:00 30/09/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 277 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,328,204.42 USD (1,002.75 ETH)

eth0x5b7533812759b45c2b44c19e320ba2cd2681b542 1 0 09:00 30/09/2022

Token SingularityNET có mã ký hiệu là AGIX hoạt động trên nền tảng eth. SingularityNET Token/AGIX thực hiện 126 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,567.19 USD (51.45 ETH)

eth0x71ab77b7dbb4fa7e017bc15090b2163221420282 1 0 09:00 30/09/2022

Token Highstreet có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng eth. Highstreet token/HIGH thực hiện 574 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,872,718.49 USD (1,408.26 ETH)

eth0x4b13006980acb09645131b91d259eaa111eaf5ba 1 0 09:00 30/09/2022

Token Mycelium có mã ký hiệu là MYC hoạt động trên nền tảng eth. Mycelium/MYC thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,205.32 USD (67.85 ETH)

eth0x6123b0049f904d730db3c36a31167d9d4121fa6b 1 0 09:00 30/09/2022

Token RBN có mã ký hiệu là RBN hoạt động trên nền tảng eth. Ribbon/RBN thực hiện 167 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 729,487.09 USD (551.55 ETH)

bsc0x5f4bde007dc06b867f86ebfe4802e34a1ffeed63 1 0 09:00 30/09/2022

Token Highstreet có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng bsc. Highstreet Token/HIGH thực hiện 3,500 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,517,145.98 USD (5,385.02 ETH)

eth0x20d4db1946859e2adb0e5acc2eac58047ad41395 1 0 09:00 30/09/2022

Token MOONEY có mã ký hiệu là MOONEY hoạt động trên nền tảng eth. MOONEY/MOONEY thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,070.88 USD (39.85 ETH)

eth0x84fa8f52e437ac04107ec1768764b2b39287cb3e 1 0 09:00 30/09/2022

Token Grove có mã ký hiệu là GVR hoạt động trên nền tảng eth. Grove Token/GVR thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,310.18 USD (40.84 ETH)

eth0x83249c6794bca5a77eb8c0af9f1a86e055459cea 1 0 09:00 30/09/2022

Token GigaSwap có mã ký hiệu là GIGA hoạt động trên nền tảng eth. GigaSwap/GIGA thực hiện 156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,360.87 USD (75.50 ETH)

bsc0x8fff93e810a2edaafc326edee51071da9d398e83 1 0 09:00 30/09/2022

Token Bitrise Token có mã ký hiệu là BRISE hoạt động trên nền tảng bsc. Bitrise Token/BRISE thực hiện 845 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,802.21 USD (350.53 ETH)

eth0x0b452278223d3954f4ac050949d7998e373e7e43 1 0 09:00 30/09/2022

Token Shita-Kiri Suzume có mã ký hiệu là SUZUME hoạt động trên nền tảng eth. Shita-Kiri Suzume/SUZUME thực hiện 594 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 453,600.63 USD (340.40 ETH)

polygon0xee7666aacaefaa6efeef62ea40176d3eb21953b9 1 0 09:00 30/09/2022

Token MCH Coin có mã ký hiệu là MCHC hoạt động trên nền tảng polygon. MCHCoin (PoS)/MCHC thực hiện 254 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,377.41 USD (67,424.33 ETH)

bsc0x0566b9a8ffb8908682796751eed00722da967be0 1 0 09:00 30/09/2022

Token FGDTOKEN có mã ký hiệu là FGD hoạt động trên nền tảng bsc. FGDTOKEN/FGD thực hiện 678 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 217,525.03 USD (769.80 ETH)

bsc0xea395dfafed39924988b475f2ca7f4c72655203a 1 0 09:00 30/09/2022

Token Cryptopolis có mã ký hiệu là CPO hoạt động trên nền tảng bsc. Cryptopolis/CPO thực hiện 399 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,552.12 USD (164.88 ETH)

bsc0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb 1 0 09:00 30/09/2022

Token MarsDAO có mã ký hiệu là MDAO hoạt động trên nền tảng bsc. MarsDAO/MDAO thực hiện 117 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,848.36 USD (252.57 ETH)

eth0x6b9f031d718dded0d681c20cb754f97b3bb81b78 1 0 09:00 30/09/2022

Token Geeq có mã ký hiệu là GEEQ hoạt động trên nền tảng eth. Geeq/GEEQ thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,860.12 USD (63.82 ETH)

eth0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b 1 0 09:00 30/09/2022

Token Euler Finance có mã ký hiệu là EUL hoạt động trên nền tảng eth. Euler/EUL thực hiện 28 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,863.88 USD (38.86 ETH)

polygon0x3068382885602fc0089aec774944b5ad6123ae60 1 0 09:00 30/09/2022

Token PDSHARE có mã ký hiệu là PDSHARE hoạt động trên nền tảng polygon. PDSHARE/PDSHARE thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 892,918.66 USD (1,490,017.30 ETH)

fantom0xc60d7067dfbc6f2caf30523a064f416a5af52963 1 0 09:00 30/09/2022

Token Treeb có mã ký hiệu là TREEB hoạt động trên nền tảng fantom. Treeb/TREEB thực hiện 1,234 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,426.44 USD (253,353.50 ETH)

bsc0x9a3321e1acd3b9f6debee5e042dd2411a1742002 1 0 09:00 30/09/2022

Token PIGS có mã ký hiệu là AFP hoạt động trên nền tảng bsc. PIGS Token/AFP thực hiện 2,356 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 289,537.83 USD (1,026.89 ETH)

bsc0x6067490d05f3cf2fdffc0e353b1f5fd6e5ccdf70 1 0 09:00 30/09/2022

Token Market Making Pro có mã ký hiệu là MMPRO hoạt động trên nền tảng bsc. MMPRO Token/MMPRO thực hiện 363 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 105,640.56 USD (374.59 ETH)

eth0x27c70cd1946795b66be9d954418546998b546634 1 0 09:00 30/09/2022

Token Doge Killer có mã ký hiệu là LEASH hoạt động trên nền tảng eth. DOGE KILLER/LEASH thực hiện 337 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,039,183.82 USD (779.43 ETH)

bsc0xf21768ccbc73ea5b6fd3c687208a7c2def2d966e 1 0 09:00 30/09/2022

Token Reef Finance có mã ký hiệu là REEF hoạt động trên nền tảng bsc. Reef.finance/REEF thực hiện 336 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,189.85 USD (206.78 ETH)

polygon0x4e3decbb3645551b8a19f0ea1678079fcb33fb4c 1 0 09:00 30/09/2022

Token Jarvis Synthetic Euro có mã ký hiệu là jEUR hoạt động trên nền tảng polygon. Jarvis Synthetic Euro/jEUR thực hiện 839 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 272,204.94 USD (375,729.87 ETH)