Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x1aaaa482e0371b92b0668567b8ac9c269fdf4da3 1 0 01:30 27/11/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,545.41 USD (268.91 ETH)

bsc0xf148038808dd1cb82c7381cd1510e02750e3ed8c 1 0 01:30 27/11/2022

Token FamilyCake có mã ký hiệu là FAMILYCAKE hoạt động trên nền tảng bsc. FamilyCake/FAMILYCAKE thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 43,134.83 USD (137.20 ETH)

bsc0x4fca91a749abc8c258435df966f2d376d108e4ea 1 0 01:10 27/11/2022

Token friendshiba có mã ký hiệu là FSHIBA hoạt động trên nền tảng bsc. friendshiba/FSHIBA thực hiện 65 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 194,277.44 USD (617.97 ETH)

bsc0xc544d8ab2b5ed395b96e3ec87462801eca579ae1 1 0 01:00 27/11/2022

Token StarFish OS có mã ký hiệu là SFO hoạt động trên nền tảng bsc. starfishos/SFO thực hiện 1,560 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 235,387.52 USD (758.32 ETH)

avalanche0xab592d197acc575d16c3346f4eb70c703f308d1e 1 0 01:00 27/11/2022

Token chikn feed có mã ký hiệu là FEED hoạt động trên nền tảng avalanche. chikn feed/FEED thực hiện 528 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,811.52 USD (5,204.54 ETH)

bsc0xa75d9ca2a0a1d547409d82e1b06618ec284a2ced 1 0 01:00 27/11/2022

Token Wombex Token có mã ký hiệu là WMX hoạt động trên nền tảng bsc. Wombex Token/WMX thực hiện 2,032 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,618,090.67 USD (5,187.33 ETH)

eth0x2b89bf8ba858cd2fcee1fada378d5cd6936968be 1 0 01:00 27/11/2022

Token Secret ERC20 có mã ký hiệu là WSCRT hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped SCRT/WSCRT thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,745.73 USD (51.04 ETH)

eth0x08c32b0726c5684024ea6e141c50ade9690bbdcc 1 0 01:00 27/11/2022

Token Stratos Token có mã ký hiệu là STOS hoạt động trên nền tảng eth. Stratos Token/STOS thực hiện 314 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 517,549.11 USD (424.33 ETH)

polygon0xb9638272ad6998708de56bbc0a290a1de534a578 1 0 01:00 27/11/2022

Token IQ có mã ký hiệu là IQ hoạt động trên nền tảng polygon. Everipedia IQ (PoS)/IQ thực hiện 583 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,284.87 USD (127,332.47 ETH)

eth0x2559813bbb508c4c79e9ccce4703bcb1f149edd7 1 0 01:00 27/11/2022

Token Hourglass có mã ký hiệu là WAIT hoạt động trên nền tảng eth. HOURGLASS/WAIT thực hiện 67 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,782.42 USD (53.24 ETH)

eth0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 1 0 01:00 27/11/2022

Token Everipedia IQ có mã ký hiệu là IQ hoạt động trên nền tảng eth. Everipedia IQ/IQ thực hiện 483 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 453,882.30 USD (373.23 ETH)

bsc0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28 1 0 01:00 27/11/2022

Token Beta Token có mã ký hiệu là BETA hoạt động trên nền tảng bsc. Beta Token/BETA thực hiện 4,651 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 937,198.44 USD (3,050.89 ETH)

eth0x47da5456bc2e1ce391b645ce80f2e97192e4976a 1 0 01:00 27/11/2022

Token PL Gnet có mã ký hiệu là PLUG hoạt động trên nền tảng eth. Pl^g Token/PLUG thực hiện 265 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,190.69 USD (101.29 ETH)

bsc0xc3028fbc1742a16a5d69de1b334cbce28f5d7eb3 1 0 01:00 27/11/2022

Token StarSharks có mã ký hiệu là SSS hoạt động trên nền tảng bsc. StarSharks/SSS thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,563.85 USD (202.54 ETH)

eth0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba 1 0 01:00 27/11/2022

Token Botto có mã ký hiệu là BOTTO hoạt động trên nền tảng eth. Botto/BOTTO thực hiện 18 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 31,456.02 USD (26.19 ETH)

bsc0x71ab195498b6dc1656abb4d9233f83ae5f19495b 1 0 01:00 27/11/2022

Token Marvin Inu có mã ký hiệu là MARVIN hoạt động trên nền tảng bsc. Marvin Inu/MARVIN thực hiện 309 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,066.96 USD (238.86 ETH)

eth0x72b886d09c117654ab7da13a14d603001de0b777 1 0 01:00 27/11/2022

Token XDEFI có mã ký hiệu là XDEFI hoạt động trên nền tảng eth. XDEFI/XDEFI thực hiện 80 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 143,208.00 USD (118.05 ETH)

eth0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 1 0 01:00 27/11/2022

Token REN có mã ký hiệu là REN hoạt động trên nền tảng eth. Republic Token/REN thực hiện 917 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 916,040.23 USD (754.55 ETH)

bsc0xfeea0bdd3d07eb6fe305938878c0cadbfa169042 1 0 01:00 27/11/2022

Token 8Pay có mã ký hiệu là 8PAY hoạt động trên nền tảng bsc. 8PAY Network/8PAY thực hiện 302 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,776.72 USD (389.49 ETH)

eth0x06f3c323f0238c72bf35011071f2b5b7f43a054c 1 0 01:00 27/11/2022

Token MASQ có mã ký hiệu là MASQ hoạt động trên nền tảng eth. MASQ/MASQ thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,105.66 USD (68.70 ETH)

eth0x2de509bf0014ddf697b220be628213034d320ece 1 0 01:00 27/11/2022

Token Dont Buy Inu có mã ký hiệu là DBI hoạt động trên nền tảng eth. Dont Buy Inu/DBI thực hiện 152 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,592.55 USD (59.93 ETH)

eth0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 1 0 01:00 27/11/2022

Token Baanx có mã ký hiệu là BXX hoạt động trên nền tảng eth. Baanx/BXX thực hiện 72 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,549.62 USD (42.27 ETH)

bsc0xad6742a35fb341a9cc6ad674738dd8da98b94fb1 1 0 01:00 27/11/2022

Token Wombat Token có mã ký hiệu là WOM hoạt động trên nền tảng bsc. Wombat Token/WOM thực hiện 976 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 995,320.07 USD (3,195.88 ETH)

bsc0x9c65ab58d8d978db963e63f2bfb7121627e3a739 1 0 01:00 27/11/2022

Token Mdex có mã ký hiệu là MDX hoạt động trên nền tảng bsc. MDX Token/MDX thực hiện 2,492 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 625,740.64 USD (2,012.56 ETH)

bsc0xd06716e1ff2e492cc5034c2e81805562dd3b45fa 1 0 01:00 27/11/2022

Token Magpie Token có mã ký hiệu là MGP hoạt động trên nền tảng bsc. Magpie Token/MGP thực hiện 498 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 260,932.93 USD (834.65 ETH)

eth0xd1b5651e55d4ceed36251c61c50c889b36f6abb5 1 0 01:00 27/11/2022

Token Stake DAO CRV có mã ký hiệu là sdCRV hoạt động trên nền tảng eth. Stake DAO CRV/sdCRV thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,274,722.13 USD (1,047.50 ETH)

arbitrum0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b 1 0 01:00 27/11/2022

Token GMD có mã ký hiệu là GMD hoạt động trên nền tảng arbitrum. GMD/GMD thực hiện 427 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 388,458.79 USD (319.62 ETH)

polygon0xee9a352f6aac4af1a5b9f467f6a93e0ffbe9dd35 1 0 01:00 27/11/2022

Token MASQ có mã ký hiệu là MASQ hoạt động trên nền tảng polygon. MASQ (PoS)/MASQ thực hiện 325 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,941.63 USD (146,868.22 ETH)

bsc0x68e374f856bf25468d365e539b700b648bf94b67 1 0 01:00 27/11/2022

Token Mist có mã ký hiệu là MIST hoạt động trên nền tảng bsc. Mist/MIST thực hiện 261 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,303.98 USD (343.87 ETH)

eth0x88aa4a6c5050b9a1b2aa7e34d0582025ca6ab745 1 0 01:00 27/11/2022

Token Vela Exchange có mã ký hiệu là DXP hoạt động trên nền tảng eth. Dexpools Token/DXP thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,488.80 USD (76.84 ETH)

bsc0xcbe5bca571628894a38836b0bae833ff012f71d8 1 0 01:00 27/11/2022

Token Infinity Rocket có mã ký hiệu là IRT hoạt động trên nền tảng bsc. Infinity Rocket Token/IRT thực hiện 486 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,260.27 USD (451.05 ETH)

eth0x409c4d8cd5d2924b9bc5509230d16a61289c8153 1 0 01:00 27/11/2022

Token TONStarter có mã ký hiệu là TOS hoạt động trên nền tảng eth. TONStarter/TOS thực hiện 2 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 430.24 USD (0.36 ETH)

eth0xa49d7499271ae71cd8ab9ac515e6694c755d400c 1 0 01:00 27/11/2022

Token Mute.io có mã ký hiệu là MUTE hoạt động trên nền tảng eth. Mute.io/MUTE thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,756.21 USD (80.72 ETH)

eth0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381 1 0 01:00 27/11/2022

Token ApeCoin có mã ký hiệu là APE hoạt động trên nền tảng eth. ApeCoin/APE thực hiện 557 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,802,741.21 USD (2,309.78 ETH)

bsc0x5b6bf0c7f989de824677cfbd507d9635965e9cd3 1 0 01:00 27/11/2022

Token Gamium có mã ký hiệu là GMM hoạt động trên nền tảng bsc. Gamium/GMM thực hiện 617 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 212,039.17 USD (679.81 ETH)

eth0xcaa9ed6d7502595b555113d4517668ae24038c8a 1 0 01:00 27/11/2022

Token Marvin Inu có mã ký hiệu là MARVIN hoạt động trên nền tảng eth. Marvin Inu/MARVIN thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 45,807.27 USD (38.02 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 01:00 27/11/2022

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 419 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 222,825.75 USD (183.92 ETH)

eth0x8bd1661da98ebdd3bd080f0be4e6d9be8ce9858c 1 0 01:00 27/11/2022

Token UniswapV2RENETH có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 246 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 421,982.63 USD (347.42 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 01:00 27/11/2022

Token Dopex Rebate Token có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 609 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 346,149.33 USD (287.06 ETH)

bsc0x23396cf899ca06c4472205fc903bdb4de249d6fc 1 0 01:00 27/11/2022

Token Wrapped USTC có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped UST Token/UST thực hiện 1,130 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,189.17 USD (342.25 ETH)