Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x5bd06bbbda182bd14fe51242e3e235f03123433a 1 0 21:30 08/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 17 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 35,010.58 USD (105.75 ETH)

bsc0xe46e972e8206c0086d05c02ebd98176ee346f5af 1 0 21:10 08/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 1,719 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 556,429.45 USD (1,679.91 ETH)

eth0x00a8b738e453ffd858a7edf03bccfe20412f0eb0 1 0 21:00 08/02/2023

Token AllianceBlock Token có mã ký hiệu là ALBT hoạt động trên nền tảng eth. AllianceBlock Token/ALBT thực hiện 680 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 470,060.66 USD (282.47 ETH)

eth0x8793fb615eb92822f482f88b3137b00aad4c00d2 1 0 21:00 08/02/2023

Token revoAI có mã ký hiệu là revoAI hoạt động trên nền tảng eth. revoAI/revoAI thực hiện 395 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 297,521.07 USD (179.39 ETH)

eth0x8eb94a06b4716093dbfe335cbdb098deb2dcde1b 1 0 21:00 08/02/2023

Token Half Shiba Inu có mã ký hiệu là SHIB0.5 hoạt động trên nền tảng eth. Half Shiba Inu/SHIB0.5 thực hiện 789 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 887,083.16 USD (532.84 ETH)

eth0xa5b947687163fe88c3e6af5b17ae69896f4abccf 1 0 21:00 08/02/2023

Token Poseidon - H2O Governance Token có mã ký hiệu là PSDN hoạt động trên nền tảng eth. Poseidon - H2O Governance Token/PSDN thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,303.78 USD (97.17 ETH)

bsc0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef 1 0 21:00 08/02/2023

Token TravaFinance Token có mã ký hiệu là TRAVA hoạt động trên nền tảng bsc. TravaFinance Token/TRAVA thực hiện 973 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 861,378.77 USD (2,610.84 ETH)

eth0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 1 0 21:00 08/02/2023

Token Oraichain có mã ký hiệu là ORAI hoạt động trên nền tảng eth. Oraichain Token/ORAI thực hiện 637 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,066,516.43 USD (640.87 ETH)

bsc0x66cafcf6c32315623c7ffd3f2ff690aa36ebed38 1 0 21:00 08/02/2023

Token Brokoli Token [via ChainPort.io] có mã ký hiệu là BRKL hoạt động trên nền tảng bsc. Brokoli Token [via ChainPort.io]/BRKL thực hiện 1,893 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 619,080.92 USD (1,873.00 ETH)

bsc0xa325ad6d9c92b55a3fc5ad7e412b1518f96441c0 1 0 21:00 08/02/2023

Token Oraichain có mã ký hiệu là ORAI hoạt động trên nền tảng bsc. Oraichain Token/ORAI thực hiện 2,336 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,498,065.26 USD (4,531.72 ETH)

eth0x2f4404c4012476929b6503e1397707480bf23b7f 1 0 21:00 08/02/2023

Token AITravis có mã ký hiệu là tAI hoạt động trên nền tảng eth. AITravis/tAI thực hiện 149 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,822.98 USD (61.14 ETH)

eth0xe7ef051c6ea1026a70967e8f04da143c67fa4e1f 1 0 21:00 08/02/2023

Token VetMe có mã ký hiệu là VetMe hoạt động trên nền tảng eth. VetMe/VetMe thực hiện 372 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 342,013.78 USD (204.17 ETH)

eth0x888cea2bbdd5d47a4032cf63668d7525c74af57a 1 0 21:00 08/02/2023

Token Poof Token có mã ký hiệu là POOF hoạt động trên nền tảng eth. Poof Token/POOF thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,888.58 USD (40.64 ETH)

bsc0x257a8d1e03d17b8535a182301f15290f11674b53 1 0 21:00 08/02/2023

Token Kawaii Islands có mã ký hiệu là KWT hoạt động trên nền tảng bsc. Kawaii Token/KWT thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,556.98 USD (207.82 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 21:00 08/02/2023

Token Shido Inu có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 142 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 239,301.71 USD (144.41 ETH)

eth0xa735a3af76cc30791c61c10d585833829d36cbe0 1 0 21:00 08/02/2023

Token Image Generation AI | imgnAI.com có mã ký hiệu là imgnAI hoạt động trên nền tảng eth. Image Generation AI | imgnAI.com/imgnAI thực hiện 802 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,955,928.73 USD (1,171.92 ETH)

eth0xd13cfd3133239a3c73a9e535a5c4dadee36b395c 1 0 21:00 08/02/2023

Token VAIOT Token có mã ký hiệu là VAI hoạt động trên nền tảng eth. VAIOT Token/VAI thực hiện 651 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 783,229.01 USD (470.64 ETH)

eth0x93c9175e26f57d2888c7df8b470c9eea5c0b0a93 1 0 21:00 08/02/2023

Token b-cube.ai Token có mã ký hiệu là BCUBE hoạt động trên nền tảng eth. b-cube.ai Token/BCUBE thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,687.21 USD (53.71 ETH)

bsc0x853a8ab1c365ea54719eb13a54d6b22f1fbe7feb 1 0 21:00 08/02/2023

Token Investdex có mã ký hiệu là INVEST hoạt động trên nền tảng bsc. Investdex/INVEST thực hiện 505 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 236,136.29 USD (713.14 ETH)

eth0xef3a930e1ffffacd2fc13434ac81bd278b0ecc8d 1 0 21:00 08/02/2023

Token StaFi có mã ký hiệu là FIS hoạt động trên nền tảng eth. StaFi/FIS thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 133,242.83 USD (79.99 ETH)

eth0xd34a2051ac17bdd44d76aa84ea7fcf8419130e55 1 0 21:00 08/02/2023

Token Kabosu Inu có mã ký hiệu là Kabosu Inu hoạt động trên nền tảng eth. Kabosu Inu/Kabosu Inu thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,818.15 USD (51.45 ETH)

eth0x4236f8aaf2b1f3a28420eb15b8e0ddf63201a95e 1 0 21:00 08/02/2023

Token Bermuda có mã ký hiệu là BMDA hoạt động trên nền tảng eth. Bermuda/BMDA thực hiện 124 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,089.12 USD (39.32 ETH)

eth0xb7df0f42fae30acf30c9a5ba147d6b792b5eb9d9 1 0 21:00 08/02/2023

Token Ai Smart Chain có mã ký hiệu là AISC hoạt động trên nền tảng eth. Ai Smart Chain/AISC thực hiện 167 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 230,383.65 USD (138.06 ETH)

eth0x67675239fa58c84e75f947c14f566842dccb69ae 1 0 21:00 08/02/2023

Token PixiaAI có mã ký hiệu là PIXIA hoạt động trên nền tảng eth. PixiaAI/PIXIA thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 216,051.85 USD (130.00 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 21:00 08/02/2023

Token Wrapped stETH có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 5,516 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,866,912.83 USD (2,886.98 ETH)

eth0x7d29a64504629172a429e64183d6673b9dacbfce 1 0 21:00 08/02/2023

Token Vectorspace AI có mã ký hiệu là VXV hoạt động trên nền tảng eth. VectorspaceAI/VXV thực hiện 456 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 482,256.35 USD (288.92 ETH)

eth0x1e4746dc744503b53b4a082cb3607b169a289090 1 0 21:00 08/02/2023

Token IPOR Token có mã ký hiệu là IPOR hoạt động trên nền tảng eth. IPOR Token/IPOR thực hiện 223 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 681,740.47 USD (407.82 ETH)

bsc0x9720ca160bbd4e7f3dd4bb3f8bd4227ca0342e63 1 0 21:00 08/02/2023

Token GMPD có mã ký hiệu là GMPD hoạt động trên nền tảng bsc. GMPD/GMPD thực hiện 236 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,565.03 USD (195.01 ETH)

eth0xd85ad783cc94bd04196a13dc042a3054a9b52210 1 0 21:00 08/02/2023

Token TribeOne có mã ký hiệu là HAKA hoạt động trên nền tảng eth. TribeOne/HAKA thực hiện 189 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 203,651.78 USD (123.01 ETH)

bsc0x21d5fa5ecf2605c0e835ae054af9bba0468e5951 1 0 21:00 08/02/2023

Token TraDAO Token có mã ký hiệu là TOD hoạt động trên nền tảng bsc. TraDAO Token/TOD thực hiện 192 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 138,042.75 USD (417.11 ETH)

bsc0xf4914e6d97a75f014acfcf4072f11be5cffc4ca6 1 0 21:00 08/02/2023

Token DEXShare có mã ký hiệu là DEXShare hoạt động trên nền tảng bsc. DEXShare/DEXShare thực hiện 487 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,657.40 USD (328.84 ETH)

eth0x4abb9cc67bd3da9eb966d1159a71a0e68bd15432 1 0 21:00 08/02/2023

Token KelVpn Token có mã ký hiệu là KEL hoạt động trên nền tảng eth. KelVpn Token/KEL thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,779.95 USD (72.17 ETH)

eth0xdc63269ea166b70d4780b3a11f5c825c2b761b01 1 0 21:00 08/02/2023

Token PAWSWAP có mã ký hiệu là PAW hoạt động trên nền tảng eth. PAWSWAP/PAW thực hiện 586 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 616,952.96 USD (370.39 ETH)

bsc0xb700597d8425ced17677bc68042d7d92764acf59 1 0 21:00 08/02/2023

Token FaceDAO có mã ký hiệu là FaceDAO hoạt động trên nền tảng bsc. FaceDAO/FaceDAO thực hiện 283 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,542.82 USD (201.26 ETH)

eth0x24ec2ca132abf8f6f8a6e24a1b97943e31f256a7 1 0 21:00 08/02/2023

Token dotmoovs có mã ký hiệu là MOOV hoạt động trên nền tảng eth. dotmoovs/MOOV thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,704.07 USD (75.01 ETH)

eth0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e 1 0 21:00 08/02/2023

Token Blockchain Bets có mã ký hiệu là BCB hoạt động trên nền tảng eth. Blockchain Bets/BCB thực hiện 141 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 289,587.35 USD (173.65 ETH)

eth0x02d3a27ac3f55d5d91fb0f52759842696a864217 1 0 21:00 08/02/2023

Token Charged Particles - IONX có mã ký hiệu là IONX hoạt động trên nền tảng eth. Charged Particles - IONX/IONX thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,622.23 USD (60.55 ETH)

bsc0xaf41054c1487b0e5e2b9250c0332ecbce6ce9d71 1 0 21:00 08/02/2023

Token Ellipsis X có mã ký hiệu là EPX hoạt động trên nền tảng bsc. Ellipsis X/EPX thực hiện 505 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,806.77 USD (256.12 ETH)

eth0xd417144312dbf50465b1c641d016962017ef6240 1 0 21:00 08/02/2023

Token Covalent có mã ký hiệu là CQT hoạt động trên nền tảng eth. Covalent Query Token/CQT thực hiện 224 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 309,975.66 USD (187.73 ETH)

eth0xb26c4b3ca601136daf98593feaeff9e0ca702a8d 1 0 21:00 08/02/2023

Token Aladdin Token có mã ký hiệu là ALD hoạt động trên nền tảng eth. Aladdin Token/ALD thực hiện 26 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,991.16 USD (61.50 ETH)