Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x26d9998f331968c3658d0c9c478e52af2c6478a4 4 0 05:20 31/03/2023

Token BmusicAI có mã ký hiệu là BMA hoạt động trên nền tảng bsc. BmusicAI/BMA thực hiện 32 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 41,429.19 USD (131.07 ETH)

bsc0x2ab0e9e4ee70fff1fb9d67031e44f6410170d00e 1 0 05:00 31/03/2023

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là bXEN hoạt động trên nền tảng bsc. XEN Crypto/bXEN thực hiện 1,072 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 903,885.49 USD (2,892.46 ETH)

bsc0xb27607d439751555003506455dd9e763a53e5b1d 1 0 05:00 31/03/2023

Token Timeseries AI có mã ký hiệu là $TIMESERIES hoạt động trên nền tảng bsc. Timeseries AI/$TIMESERIES thực hiện 854 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 206,912.43 USD (658.36 ETH)

eth0xda4dd9586d27202a338843dd6b9824d267006783 1 0 05:00 31/03/2023

Token Echain Token có mã ký hiệu là ECT hoạt động trên nền tảng eth. Echain Token/ECT thực hiện 436 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 772,882.12 USD (432.76 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 05:00 31/03/2023

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 1,377 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 365,671.56 USD (1,161.08 ETH)

bsc0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a 1 0 05:00 31/03/2023

Token EKTA v2 có mã ký hiệu là EKTA v2 hoạt động trên nền tảng bsc. EKTA v2/EKTA v2 thực hiện 1,897 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 412,122.13 USD (1,309.99 ETH)

bsc0x888ed27c3ab248868c29dabe3d1b3d7cc5c89c5b 1 0 05:00 31/03/2023

Token Arbitrum Charts có mã ký hiệu là ARCS hoạt động trên nền tảng bsc. Arbitrum Charts/ARCS thực hiện 501 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,469.33 USD (265.10 ETH)

eth0xa3c22370de5f9544f0c4de126b1e46ceadf0a51b 1 0 05:00 31/03/2023

Token WrappedStrax có mã ký hiệu là WSTRAX hoạt động trên nền tảng eth. WrappedStrax/WSTRAX thực hiện 22 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,899.57 USD (32.87 ETH)

avalanche0x100cc3a819dd3e8573fd2e46d1e66ee866068f30 1 0 05:00 31/03/2023

Token Dragon Crypto Aurum có mã ký hiệu là DCAU hoạt động trên nền tảng avalanche. Dragon Crypto Aurum/DCAU thực hiện 761 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 142,084.98 USD (8,232.14 ETH)

eth0x55c08ca52497e2f1534b59e2917bf524d4765257 1 0 05:00 31/03/2023

Token UwU Lend có mã ký hiệu là UwU hoạt động trên nền tảng eth. UwU Lend/UwU thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 450,803.87 USD (252.01 ETH)

eth0x30d20208d987713f46dfd34ef128bb16c404d10f 1 0 05:00 31/03/2023

Token Stader có mã ký hiệu là SD hoạt động trên nền tảng eth. Stader/SD thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 507,345.94 USD (283.56 ETH)

bsc0xba08da6b46e3dd153dd8b66a6e4cfd37a6359559 1 0 05:00 31/03/2023

Token CUSTODIY có mã ký hiệu là CTY hoạt động trên nền tảng bsc. Custodiy (V3)/CTY thực hiện 251 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,749.97 USD (332.53 ETH)

avalanche0x250bdca7d1845cd543bb55e7d82dca24d48e9f0f 1 0 05:00 31/03/2023

Token Dragon Crypto Argenti có mã ký hiệu là DCAR hoạt động trên nền tảng avalanche. Dragon Crypto Argenti/DCAR thực hiện 163 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,028.36 USD (5,626.68 ETH)

bsc0xc748673057861a797275cd8a068abb95a902e8de 1 0 05:00 31/03/2023

Token Baby Doge Coin có mã ký hiệu là BabyDoge hoạt động trên nền tảng bsc. Baby Doge Coin/BabyDoge thực hiện 2,659 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,734,151.71 USD (11,870.43 ETH)

eth0xb17548c7b510427baac4e267bea62e800b247173 1 0 05:00 31/03/2023

Token Swarm Markets có mã ký hiệu là SMT hoạt động trên nền tảng eth. Swarm Markets/SMT thực hiện 154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 375,742.68 USD (209.14 ETH)

bsc0xb64e280e9d1b5dbec4accedb2257a87b400db149 1 0 05:00 31/03/2023

Token Level Token có mã ký hiệu là LVL hoạt động trên nền tảng bsc. Level Token/LVL thực hiện 2,427 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,920,702.81 USD (9,253.35 ETH)

bsc0xc3137c696796d69f783cd0be4ab4bb96814234aa 1 0 05:00 31/03/2023

Token Pepa Inu có mã ký hiệu là PEPA hoạt động trên nền tảng bsc. Pepa Inu/PEPA thực hiện 494 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,054.94 USD (190.94 ETH)

bsc0x4ff08f7f52ddba3e78c7754331c1bae737b0c50d 1 0 05:00 31/03/2023

Token oxyo2 có mã ký hiệu là OX2 hoạt động trên nền tảng bsc. oxyo2/OX2 thực hiện 400 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,105.53 USD (216.66 ETH)

eth0x37c997b35c619c21323f3518b9357914e8b99525 1 0 05:00 31/03/2023

Token Unipilot có mã ký hiệu là PILOT hoạt động trên nền tảng eth. Unipilot/PILOT thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 298,517.11 USD (166.76 ETH)

polygon0x204820b6e6feae805e376d2c6837446186e57981 1 0 05:00 31/03/2023

Token ROND Coin có mã ký hiệu là ROND hoạt động trên nền tảng polygon. ROND Coin/ROND thực hiện 668 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,231.00 USD (71,035.82 ETH)

bsc0xeda3866f07566d9379a91a07f8d62e19c03183e0 1 0 05:00 31/03/2023

Token HashBit-Peg HBIT Token có mã ký hiệu là HBIT hoạt động trên nền tảng bsc. HashBit-Peg HBIT Token/HBIT thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,932.29 USD (167.71 ETH)

eth0x4a615bb7166210cce20e6642a6f8fb5d4d044496 1 0 05:00 31/03/2023

Token NAOS Finance có mã ký hiệu là NAOS hoạt động trên nền tảng eth. NAOSToken/NAOS thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,529.92 USD (36.18 ETH)

eth0x038a68ff68c393373ec894015816e33ad41bd564 1 0 05:00 31/03/2023

Token Glitch có mã ký hiệu là GLCH hoạt động trên nền tảng eth. Glitch/GLCH thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,387.26 USD (42.11 ETH)

bsc0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7 1 0 05:00 31/03/2023

Token Okratech có mã ký hiệu là ORT hoạt động trên nền tảng bsc. Okratech/ORT thực hiện 720 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 172,271.63 USD (545.76 ETH)

eth0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 1 0 05:00 31/03/2023

Token HoloToken có mã ký hiệu là HOT hoạt động trên nền tảng eth. HoloToken/HOT thực hiện 196 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 350,534.29 USD (195.30 ETH)

arbitrum0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0 1 0 05:00 31/03/2023

Token Radiant có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 8,867 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 19,161,051.94 USD (10,674.68 ETH)

eth0x1bbf25e71ec48b84d773809b4ba55b6f4be946fb 1 0 05:00 31/03/2023

Token Vow có mã ký hiệu là VOW hoạt động trên nền tảng eth. Vow/VOW thực hiện 231 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 254,361.06 USD (141.91 ETH)

arbitrum0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548 1 0 05:00 31/03/2023

Token Arbitrum có mã ký hiệu là ARB hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arbitrum/ARB thực hiện 68,298 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 199,173,230.04 USD (110,988.98 ETH)

bsc0x3f8a14f5a3ee2f4a3ed61ccf5eea3c9535c090c8 1 0 05:00 31/03/2023

Token LoopSwap có mã ký hiệu là LSWAP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopSwap/LSWAP thực hiện 1,927 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 870,131.26 USD (2,757.43 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 05:00 31/03/2023

Token Radiant có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 5,392 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 6,939,656.87 USD (3,868.35 ETH)

bsc0x09c704c1eb9245af48f058878e72129557a10f04 1 0 05:00 31/03/2023

Token Sweeptoken có mã ký hiệu là SWEEP hoạt động trên nền tảng bsc. Sweeptoken/SWEEP thực hiện 167 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,325.66 USD (156.32 ETH)

eth0x33d203fa03bb30b133de0fe2d6533c268ba286b6 1 0 05:00 31/03/2023

Token Mandox có mã ký hiệu là MANDOX hoạt động trên nền tảng eth. Mandox/MANDOX thực hiện 12 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 16,804.35 USD (9.44 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 05:00 31/03/2023

Token Mango Man Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 2,777 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,577,579.87 USD (5,009.73 ETH)

eth0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 1 0 05:00 31/03/2023

Token NFT Worlds có mã ký hiệu là WRLD hoạt động trên nền tảng eth. NFT Worlds/WRLD thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,014.38 USD (94.21 ETH)

bsc0x42414624c55a9cba80789f47c8f9828a7974e40f 1 0 05:00 31/03/2023

Token Doge KaKi có mã ký hiệu là KAKI hoạt động trên nền tảng bsc. Doge KaKi/KAKI thực hiện 1,279 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 528,375.73 USD (1,678.96 ETH)

eth0x111111111117dc0aa78b770fa6a738034120c302 1 0 05:00 31/03/2023

Token 1inch có mã ký hiệu là 1INCH hoạt động trên nền tảng eth. 1INCH Token/1INCH thực hiện 547 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,293,515.80 USD (2,390.94 ETH)

bsc0x111111111117dc0aa78b770fa6a738034120c302 1 0 05:00 31/03/2023

Token 1INCH Token có mã ký hiệu là 1INCH hoạt động trên nền tảng bsc. 1INCH Token/1INCH thực hiện 917 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,180.59 USD (378.29 ETH)

bsc0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 1 0 05:00 31/03/2023

Token Renewable Energy Token có mã ký hiệu là RET hoạt động trên nền tảng bsc. Renewable Energy Token/RET thực hiện 694 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,596.58 USD (326.05 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 05:00 31/03/2023

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 889 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,369,385.46 USD (763.38 ETH)

bsc0x264387ad73d19408e34b5d5e13a93174a35cea33 1 0 05:00 31/03/2023

Token Rare Fnd có mã ký hiệu là FND hoạt động trên nền tảng bsc. Rare Fnd/FND thực hiện 388 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,581.00 USD (263.12 ETH)