Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xc25203691faa4e32064f1522cc1b06a179fca362 1 0 11:00 29/09/2023

Token Connex có mã ký hiệu là CONX hoạt động trên nền tảng bsc. Connex/CONX thực hiện 9 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,543.77 USD (216.15 ETH)

bsc0x2d060ef4d6bf7f9e5edde373ab735513c0e4f944 1 0 11:00 29/09/2023

Token Solidus Ai Tech có mã ký hiệu là AITECH hoạt động trên nền tảng bsc. AITECH/AITECH thực hiện 1,953 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 204,682.48 USD (954.98 ETH)

bsc0x4b87f578d6fabf381f43bd2197fbb2a877da6ef8 1 0 11:00 29/09/2023

Token The Big Five Token có mã ký hiệu là BFT hoạt động trên nền tảng bsc. The Big Five Token/BFT thực hiện 919 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 154,090.89 USD (718.87 ETH)

bsc0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af 1 0 11:00 29/09/2023

Token Sakai Vault có mã ký hiệu là SAKAI hoạt động trên nền tảng bsc. Sakai Vault/SAKAI thực hiện 272 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,093.83 USD (298.83 ETH)

eth0x3e34eabf5858a126cb583107e643080cee20ca64 1 0 11:00 29/09/2023

Token Linq có mã ký hiệu là LINQ hoạt động trên nền tảng eth. Linq/LINQ thực hiện 267 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,112.18 USD (85.21 ETH)

bsc0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657 1 0 11:00 29/09/2023

Token BabySwap có mã ký hiệu là BABY hoạt động trên nền tảng bsc. BabySwap Token/BABY thực hiện 570 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 258,402.04 USD (1,207.20 ETH)

eth0x00000000051b48047be6dc0ada6de5c3de86a588 1 0 11:00 29/09/2023

Token Baby Shiba Inu có mã ký hiệu là BABYSHIB hoạt động trên nền tảng eth. Baby Shiba Inu/BABYSHIB thực hiện 266 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 161,861.37 USD (98.31 ETH)

eth0x597981eac8a293054a1826c7b60cbf92972a36c1 1 0 11:00 29/09/2023

Token Caacon có mã ký hiệu là CC hoạt động trên nền tảng eth. Caacon/CC thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,866.01 USD (47.40 ETH)

eth0x996ca7e71c37d70132889e29d17d2e44427a03dc 1 0 11:00 29/09/2023

Token Perpbot có mã ký hiệu là PB hoạt động trên nền tảng eth. Perpbot/PB thực hiện 218 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 146,666.42 USD (89.55 ETH)

eth0x616e8bfa43f920657b3497dbf40d6b1a02d4608d 1 0 11:00 29/09/2023

Token Aura BAL có mã ký hiệu là auraBAL hoạt động trên nền tảng eth. Aura BAL/auraBAL thực hiện 24 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,935.61 USD (52.03 ETH)

eth0x4dd942baa75810a3c1e876e79d5cd35e09c97a76 1 0 11:00 29/09/2023

Token Dash 2 Trade có mã ký hiệu là D2T hoạt động trên nền tảng eth. Dash 2 Trade/D2T thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,005.98 USD (32.49 ETH)

eth0x9f891b5ecbd89dd8a5ee4d1d80efc3fe78b306cb 1 0 11:00 29/09/2023

Token SONIK có mã ký hiệu là SONIK hoạt động trên nền tảng eth. Sonik Coin/SONIK thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,455.80 USD (30.37 ETH)

eth0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 11:00 29/09/2023

Token Popsicle Finance có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng eth. IceToken/ICE thực hiện 410 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 621,169.62 USD (375.21 ETH)

eth0x949d48eca67b17269629c7194f4b727d4ef9e5d6 1 0 11:00 29/09/2023

Token MeritCircle có mã ký hiệu là MC hoạt động trên nền tảng eth. Merit Circle/MC thực hiện 156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 402,295.51 USD (246.02 ETH)

eth0xcb50350ab555ed5d56265e096288536e8cac41eb 1 0 11:00 29/09/2023

Token 0xCoco có mã ký hiệu là COCO hoạt động trên nền tảng eth. 0xCoco/COCO thực hiện 54 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,503.87 USD (29.40 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 11:00 29/09/2023

Token Mango Man Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 1,364 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 240,220.04 USD (1,121.35 ETH)

eth0x120a3879da835a5af037bb2d1456bebd6b54d4ba 1 0 11:00 29/09/2023

Token Revest Finance có mã ký hiệu là RVST hoạt động trên nền tảng eth. Revest/RVST thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,251.37 USD (68.59 ETH)

polygon0x431cd3c9ac9fc73644bf68bf5691f4b83f9e104f 1 0 11:00 29/09/2023

Token Rainbow Token có mã ký hiệu là RBW hoạt động trên nền tảng polygon. Rainbow Token/RBW thực hiện 383 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,313.14 USD (101,323.53 ETH)

eth0xcb84d72e61e383767c4dfeb2d8ff7f4fb89abc6e 1 0 11:00 29/09/2023

Token Vega Protocol có mã ký hiệu là VEGA hoạt động trên nền tảng eth. VEGA/VEGA thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,789.60 USD (46.51 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 11:00 29/09/2023

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,228.84 USD (63.55 ETH)

eth0xd084b83c305dafd76ae3e1b4e1f1fe2ecccb3988 1 0 11:00 29/09/2023

Token Terra Virtua Kolect có mã ký hiệu là TVK hoạt động trên nền tảng eth. Terra Virtua Kolect/TVK thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 31,793.35 USD (19.58 ETH)

eth0xe0a458bf4acf353cb45e211281a334bb1d837885 1 0 11:00 29/09/2023

Token 4Chan có mã ký hiệu là 4CHAN hoạt động trên nền tảng eth. 4CHAN/4CHAN thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,244.16 USD (31.12 ETH)

eth0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba 1 0 11:00 29/09/2023

Token FINE có mã ký hiệu là FINE hoạt động trên nền tảng eth. FINE/FINE thực hiện 1,150 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 964,418.17 USD (588.62 ETH)

eth0x302cae5dcf8f051d0177043c3438020b89b33218 1 0 11:00 29/09/2023

Token Boost có mã ký hiệu là Boost hoạt động trên nền tảng eth. Boost Coin/Boost thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,649.41 USD (36.50 ETH)

eth0xc2544a32872a91f4a553b404c6950e89de901fdb 1 0 11:00 29/09/2023

Token Frax Price Index Share có mã ký hiệu là FPIS hoạt động trên nền tảng eth. Frax Price Index Share/FPIS thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 173,592.73 USD (105.52 ETH)

polygon0x0308a3a9c433256ad7ef24dbef9c49c8cb01300a 1 0 11:00 29/09/2023

Token GoldPesa Option có mã ký hiệu là GPO hoạt động trên nền tảng polygon. GoldPesa Option/GPO thực hiện 958 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 659,592.98 USD (1,279,609.80 ETH)

bsc0x8f7ebc23212f6adcc7a5f1c86197ec337c2f4997 1 0 11:00 29/09/2023

Token BeNFT AI có mã ký hiệu là $BeAI hoạt động trên nền tảng bsc. BeNFT AI/$BeAI thực hiện 397 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 230,090.91 USD (1,070.78 ETH)

eth0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 1 0 11:00 29/09/2023

Token Bluzelle Token có mã ký hiệu là BLZ hoạt động trên nền tảng eth. Bluzelle Token/BLZ thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,128.22 USD (46.49 ETH)

eth0xb4b9dc1c77bdbb135ea907fd5a08094d98883a35 1 0 11:00 29/09/2023

Token Sweat Economy có mã ký hiệu là SWEAT hoạt động trên nền tảng eth. SWEAT/SWEAT thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,086.30 USD (36.52 ETH)

eth0x5e27e384acbba20982f991893b9970aaf3f43181 1 0 11:00 29/09/2023

Token Tyrion finance có mã ký hiệu là TYRION hoạt động trên nền tảng eth. Tyrion.finance/TYRION thực hiện 207 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 126,257.41 USD (77.01 ETH)

bsc0x4518231a8fdf6ac553b9bbd51bbb86825b583263 1 0 11:00 29/09/2023

Token Media Licensing Token có mã ký hiệu là MLT hoạt động trên nền tảng bsc. Media Licensing Token/MLT thực hiện 491 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,404.22 USD (600.13 ETH)

eth0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9 1 0 11:00 29/09/2023

Token BONE SHIBASWAP có mã ký hiệu là BONE hoạt động trên nền tảng eth. BONE SHIBASWAP/BONE thực hiện 730 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,583,686.50 USD (970.63 ETH)

eth0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da 1 0 11:00 29/09/2023

Token HOPR Token có mã ký hiệu là HOPR hoạt động trên nền tảng eth. HOPR Token/HOPR thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,559.09 USD (57.85 ETH)

polygon0x77a6f2e9a9e44fd5d5c3f9be9e52831fc1c3c0a0 1 0 11:00 29/09/2023

Token World$tateCoin có mã ký hiệu là W$C hoạt động trên nền tảng polygon. World$tateCoin/W$C thực hiện 399 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 530,296.64 USD (1,039,298.27 ETH)

bsc0xc9882def23bc42d53895b8361d0b1edc7570bc6a 1 0 11:00 29/09/2023

Token Fistbump có mã ký hiệu là FIST hoạt động trên nền tảng bsc. FistToken/FIST thực hiện 1,769 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 287,764.68 USD (1,341.16 ETH)

bsc0xca861e289f04cb9c67fd6b87ca7eafa59192f164 1 0 11:00 29/09/2023

Token UnityMeta Token có mã ký hiệu là UMT hoạt động trên nền tảng bsc. UnityMeta Token/UMT thực hiện 366 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,617.29 USD (349.08 ETH)

bsc0x47c454ca6be2f6def6f32b638c80f91c9c3c5949 1 0 11:00 29/09/2023

Token Games For A Living có mã ký hiệu là GFAL hoạt động trên nền tảng bsc. Games For A Living/GFAL thực hiện 1,028 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 817,835.35 USD (3,628.03 ETH)

eth0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c 1 0 11:00 29/09/2023

Token Ultra Token có mã ký hiệu là UOS hoạt động trên nền tảng eth. Ultra Token/UOS thực hiện 105 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,143.11 USD (70.65 ETH)

eth0x6468e79a80c0eab0f9a2b574c8d5bc374af59414 1 0 11:00 29/09/2023

Token e Radix có mã ký hiệu là eXRD hoạt động trên nền tảng eth. E-RADIX/eXRD thực hiện 159 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 239,621.72 USD (146.95 ETH)

eth0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892 1 0 11:00 29/09/2023

Token Melon có mã ký hiệu là MLN hoạt động trên nền tảng eth. Melon Token/MLN thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,462.84 USD (37.92 ETH)