Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xf171b960dd5256727aaea127f9baa068e773fd73 1 0 10:20 28/09/2023

Token PhiatProtocol có mã ký hiệu là PHIAT hoạt động trên nền tảng bsc. PhiatProtocol/PHIAT thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 149,697.26 USD (704.95 ETH)

bsc0xa10fa865be03f52a61b5cab0153ef5eb32beedcc 1 0 10:10 28/09/2023

Token LUNA 2.0 có mã ký hiệu là LUNA2.0 hoạt động trên nền tảng bsc. LUNA 2.0/LUNA2.0 thực hiện 182 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 592,718.34 USD (2,785.30 ETH)

eth0x8a0c816a52e71a1e9b6719580ebe754709c55198 1 0 10:00 28/09/2023

Token zkSync Labs có mã ký hiệu là ZKLAB hoạt động trên nền tảng eth. zkSync Labs/ZKLAB thực hiện 125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,845.44 USD (43.66 ETH)

eth0x089453742936dd35134383aee9d78bee63a69b01 1 0 10:00 28/09/2023

Token GOLD có mã ký hiệu là GOLD hoạt động trên nền tảng eth. GOLD/GOLD thực hiện 377 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 246,802.57 USD (154.50 ETH)

eth0x667210a731447f8b385e068205759be2311b86d4 1 0 10:00 28/09/2023

Token ETF The Token có mã ký hiệu là ETF hoạt động trên nền tảng eth. ETF The Token/ETF thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,887.94 USD (69.82 ETH)

eth0xfcaf0e4498e78d65526a507360f755178b804ba8 1 0 10:00 28/09/2023

Token NicCageWaluigiElmo42069Inu có mã ký hiệu là SHIB hoạt động trên nền tảng eth. NicCageWaluigiElmo42069Inu/SHIB thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,730.96 USD (73.11 ETH)

eth0x1936c91190e901b7dd55229a574ae22b58ff498a 1 0 10:00 28/09/2023

Token MEVFree có mã ký hiệu là MEVFree hoạt động trên nền tảng eth. MEVFree/MEVFree thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,062.77 USD (56.42 ETH)

bsc0x818835503f55283cd51a4399f595e295a9338753 1 0 10:00 28/09/2023

Token Delysium có mã ký hiệu là AGI hoạt động trên nền tảng bsc. AGI Token/AGI thực hiện 246 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,030.92 USD (389.78 ETH)

eth0x07e0edf8ce600fb51d44f51e3348d77d67f298ae 1 0 10:00 28/09/2023

Token HarryPotterObamaPacMan8Inu có mã ký hiệu là XRP hoạt động trên nền tảng eth. HarryPotterObamaPacMan8Inu/XRP thực hiện 478 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 319,730.71 USD (199.70 ETH)

eth0x4c45bbec2ff7810ef4a77ad7bd4757c446fe4155 1 0 10:00 28/09/2023

Token Jungle Labz có mã ký hiệu là JNGL hoạt động trên nền tảng eth. Jungle/JNGL thực hiện 200 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,123.89 USD (85.15 ETH)

eth0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 1 0 10:00 28/09/2023

Token Banana Gun có mã ký hiệu là BANANA hoạt động trên nền tảng eth. Banana/BANANA thực hiện 429 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 848,669.95 USD (529.98 ETH)

eth0x2890df158d76e584877a1d17a85fea3aeeb85aa6 1 0 10:00 28/09/2023

Token Alien Milady Fumo có mã ký hiệu là FUMO hoạt động trên nền tảng eth. Alien Milady Fumo/FUMO thực hiện 35 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,351.07 USD (56.01 ETH)

eth0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 1 0 10:00 28/09/2023

Token WAGMI GAMES có mã ký hiệu là WAGMIGAMES hoạt động trên nền tảng eth. WAGMI GAMES/WAGMIGAMES thực hiện 169 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 117,124.81 USD (73.44 ETH)

eth0x562e362876c8aee4744fc2c6aac8394c312d215d 1 0 10:00 28/09/2023

Token Optimus có mã ký hiệu là OPTIMUS hoạt động trên nền tảng eth. Optimus/OPTIMUS thực hiện 49 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,819.12 USD (45.41 ETH)

eth0x3d3d35bb9bec23b06ca00fe472b50e7a4c692c30 1 0 10:00 28/09/2023

Token Vidya có mã ký hiệu là VIDYA hoạt động trên nền tảng eth. Vidya/VIDYA thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,728.08 USD (31.84 ETH)

eth0xc0c293ce456ff0ed870add98a0828dd4d2903dbf 1 0 10:00 28/09/2023

Token AURA có mã ký hiệu là AURA hoạt động trên nền tảng eth. Aura/AURA thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 192,074.30 USD (119.16 ETH)

bsc0x4b87f578d6fabf381f43bd2197fbb2a877da6ef8 1 0 10:00 28/09/2023

Token The Big Five Token có mã ký hiệu là BFT hoạt động trên nền tảng bsc. The Big Five Token/BFT thực hiện 1,278 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 227,415.22 USD (1,067.70 ETH)

eth0xaed8077b25c88af2e711abdcc24ef9389b028876 1 0 10:00 28/09/2023

Token PogeX có mã ký hiệu là POGEX hoạt động trên nền tảng eth. PogeX/POGEX thực hiện 188 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,463.18 USD (55.86 ETH)

eth0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16 1 0 10:00 28/09/2023

Token PAAL AI có mã ký hiệu là $PAAL hoạt động trên nền tảng eth. PAAL AI/$PAAL thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,317.77 USD (64.10 ETH)

bsc0x02634e559651ac67b8a3c73b15c8cf79b31242ec 1 0 10:00 28/09/2023

Token Outter Finance có mã ký hiệu là OUT hoạt động trên nền tảng bsc. Outter Finance/OUT thực hiện 1,392 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,853.94 USD (350.78 ETH)

bsc0xb64e280e9d1b5dbec4accedb2257a87b400db149 1 0 10:00 28/09/2023

Token Level Token có mã ký hiệu là LVL hoạt động trên nền tảng bsc. Level Token/LVL thực hiện 614 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 189,438.99 USD (890.01 ETH)

bsc0x1785113910847770290f5f840b4c74fc46451201 1 0 10:00 28/09/2023

Token FABWELT có mã ký hiệu là WELT hoạt động trên nền tảng bsc. FABWELT/WELT thực hiện 159 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,925.91 USD (263.19 ETH)

eth0x9bf1d7d63dd7a4ce167cf4866388226eeefa702e 1 0 10:00 28/09/2023

Token Ben có mã ký hiệu là BEN hoạt động trên nền tảng eth. Ben/BEN thực hiện 176 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 205,330.04 USD (128.44 ETH)

eth0xf16e81dce15b08f326220742020379b855b87df9 1 0 10:00 28/09/2023

Token Popsicle Finance có mã ký hiệu là ICE hoạt động trên nền tảng eth. IceToken/ICE thực hiện 129 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 131,506.22 USD (82.37 ETH)

eth0x9360c489056b64d5003bf22f4f31458e31cc8028 1 0 10:00 28/09/2023

Token First Republic Bank of Crypto có mã ký hiệu là BANK hoạt động trên nền tảng eth. First Republic Bank of Crypto/BANK thực hiện 218 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 237,586.93 USD (148.70 ETH)

eth0xc6dddb5bc6e61e0841c54f3e723ae1f3a807260b 1 0 10:00 28/09/2023

Token Aurox có mã ký hiệu là URUS hoạt động trên nền tảng eth. Aurox Token/URUS thực hiện 9 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 14,696.16 USD (9.09 ETH)

eth0xf4d2888d29d722226fafa5d9b24f9164c092421e 1 0 10:00 28/09/2023

Token LOOKS có mã ký hiệu là LOOKS hoạt động trên nền tảng eth. LooksRare Token/LOOKS thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 212,157.87 USD (132.56 ETH)

eth0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 1 0 10:00 28/09/2023

Token HEX có mã ký hiệu là HEX hoạt động trên nền tảng eth. HEX/HEX thực hiện 438 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 334,005.72 USD (208.34 ETH)

eth0x9813037ee2218799597d83d4a5b6f3b6778218d9 1 0 10:00 28/09/2023

Token Bone ShibaSwap có mã ký hiệu là BONE hoạt động trên nền tảng eth. BONE SHIBASWAP/BONE thực hiện 907 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,379,162.14 USD (862.21 ETH)

bsc0xa177bdd433aea3702beb46652adcfc64248d4ab3 1 0 10:00 28/09/2023

Token Probinex Token có mã ký hiệu là PBX hoạt động trên nền tảng bsc. Probinex Token/PBX thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,500.25 USD (287.60 ETH)

eth0xa21af1050f7b26e0cff45ee51548254c41ed6b5c 1 0 10:00 28/09/2023

Token Osaka Protocol có mã ký hiệu là OSAK hoạt động trên nền tảng eth. Osaka Protocol/OSAK thực hiện 35 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,259.44 USD (34.92 ETH)

bsc0xde3dbbe30cfa9f437b293294d1fd64b26045c71a 1 0 10:00 28/09/2023

Token NFTb có mã ký hiệu là NFTB hoạt động trên nền tảng bsc. NFTB/NFTB thực hiện 311 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,760.38 USD (455.70 ETH)

eth0xdbdb4d16eda451d0503b854cf79d55697f90c8df 1 0 10:00 28/09/2023

Token Alchemix có mã ký hiệu là ALCX hoạt động trên nền tảng eth. Alchemix/ALCX thực hiện 250 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 554,168.99 USD (345.78 ETH)

bsc0x256d1fce1b1221e8398f65f9b36033ce50b2d497 1 0 10:00 28/09/2023

Token Alvey Chain có mã ký hiệu là wALV hoạt động trên nền tảng bsc. Alvey Chain/wALV thực hiện 421 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 144,053.66 USD (675.77 ETH)

eth0x77e06c9eccf2e797fd462a92b6d7642ef85b0a44 1 0 10:00 28/09/2023

Token Wrapped TAO có mã ký hiệu là wTAO hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped TAO/wTAO thực hiện 46 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 115,411.49 USD (72.15 ETH)

eth0x00000000051b48047be6dc0ada6de5c3de86a588 1 0 10:00 28/09/2023

Token Baby Shiba Inu có mã ký hiệu là BABYSHIB hoạt động trên nền tảng eth. Baby Shiba Inu/BABYSHIB thực hiện 132 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,180.77 USD (40.74 ETH)

eth0x0001a500a6b18995b03f44bb040a5ffc28e45cb0 1 0 10:00 28/09/2023

Token Autonolas có mã ký hiệu là OLAS hoạt động trên nền tảng eth. Autonolas/OLAS thực hiện 206 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 459,557.40 USD (287.50 ETH)

arbitrum0xa684cd057951541187f288294a1e1c2646aa2d24 1 0 10:00 28/09/2023

Token Vesta có mã ký hiệu là VSTA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Vesta/VSTA thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,318.50 USD (66.56 ETH)

bsc0x9767203e89dcd34851240b3919d4900d3e5069f1 1 0 10:00 28/09/2023

Token A4 có mã ký hiệu là A4 hoạt động trên nền tảng bsc. A4/A4 thực hiện 590 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,264.21 USD (286.45 ETH)

eth0x2ba592f78db6436527729929aaf6c908497cb200 1 0 10:00 28/09/2023

Token Cream Finance có mã ký hiệu là CREAM hoạt động trên nền tảng eth. Cream/CREAM thực hiện 253 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 137,194.86 USD (85.89 ETH)