Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 6 cm

Trên mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 45 cm có hai nguồn kết hợp dao động theo phương thẳng đứng, cùng tần số 11 Hz, cùng pha. ABCD là một hình vuông, C nằm trên một cực đại giao thoa, trên đoạn thẳng AB có 28 cực tiểu giao thoa. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 34,6 cm/s

B. 36,5 cm/s

C. 34,2 cm/s

Đáp án chính xác

D. 36,1 cm/s

Xem lời giải