walk it like a dog là gì - Nghĩa của từ walk it like a dog

walk it like a dog có nghĩa là

Một điệu nhảy nơi bạn được định vị trên tất cả bốn người (như một con chó) mà không có đầu gối của bạn chạm đất và bạn đi bộ trong khi nảy mông của bạn.

Thí dụ

"Bây giờ đi bộ nó giống như một con chó bước đi như một con chó" DJ Jubilee- Khỉ trên một cây gậy

walk it like a dog có nghĩa là

Khi bạn đánh nó phong cách chókéo tóc cô ấy cùng một lúc

Thí dụ

"Bây giờ đi bộ nó giống như một con chó bước đi như một con chó" DJ Jubilee- Khỉ trên một cây gậy

walk it like a dog có nghĩa là

Khi bạn đánh nó phong cách chókéo tóc cô ấy cùng một lúc

Thí dụ

"Bây giờ đi bộ nó giống như một con chó bước đi như một con chó" DJ Jubilee- Khỉ trên một cây gậy

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết walk it like a dog là gì - Nghĩa của từ walk it like a dog