waqcku là gì - Nghĩa của từ waqcku

mr. skullhead có nghĩa là

Để đụ ai đó trong CLIT.

Thí dụ

Tôi đang đi điMr.Skullhead bạn.

mr. skullhead có nghĩa là

Một trong những quản trị viên trong trò chơi trực tuyến miễn phí Vương quốc ghê tởm.

v. để làm một ông Skullhead là viết những điều hài hước cho một trò chơi mà không biết rất nhiều cơ chế trò chơi.

Thí dụ

Tôi đang đi điMr.Skullhead bạn.

mr. skullhead có nghĩa là

Một trong những quản trị viên trong trò chơi trực tuyến miễn phí Vương quốc ghê tởm.

Thí dụ

Tôi đang đi điMr.Skullhead bạn. Một trong những quản trị viên trong trò chơi trực tuyến miễn phí Vương quốc ghê tởm.

mr. skullhead có nghĩa là

v. để làm một ông Skullhead là viết những điều hài hước cho một trò chơi mà không biết rất nhiều cơ chế trò chơi.

Thí dụ

Tôi đang đi điMr.Skullhead bạn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết waqcku là gì - Nghĩa của từ waqcku