who do i have to blow là gì - Nghĩa của từ who do i have to blow

who do i have to blow có nghĩa là

Câu hỏi tu từ Dẫn dắt, được sử dụng để thể hiện sự thất vọng khi không thể tìm được ai đó có thể hỗ trợ với một vấn đề.Thường được sử dụng trong dịch vụ khách hàng hoặc cài đặt nơi làm việc.

Thí dụ

Tôi phải thổi ai để hủy bỏ Internet này dịch vụ?

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết who do i have to blow là gì - Nghĩa của từ who do i have to blow