Writing - trang 17 unit 2 sbt tiếng anh 12 mới

Đến cuốigiai đoạn này, xu hướngđã hoàn toànđảo ngược.Trong năm 2010,khoảng 75% dân sốsống ở khu vựcđô thị,trong khi đóchỉ đơn thuần25%vẫn còn sinh sốngở các khu vựcnông thôn.Tóm lại, khi thời giantrôi qua,ngày càng có nhiềungườichọnthành phố hơn làkhu vựcnông thônđể định cư.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3

Bài 1

Task 1.Look at the line graph and answer the following questions.

(Xem biểu đồ đường và trả lời các câu hỏi dưới đây)

Writing - trang 17 unit 2 sbt tiếng anh 12 mới

Lời giải chi tiết:

1. What does the graph show?

Gợi ý trả lời:It shows the urban-rural population ratio in Fantasia from 1950 to 2010.

Tạm dịch:Biểu đồ cho thấy gì?

=> Nócho thấy tỷ lệdân sốđô thịvà nông thônFantasia1950-2010.

2. What information is shown on the vertical axis?

Gợi ý trả lời:The population ratio in percentage.

Tạm dịch:Thông tin gì được thể hiện trên trục tung?

=>Tỷ lệdân sốtheo phần trăm.

3. What information is shown on the horizontal axis?

Gợi ý trả lời:The 60-year period from 1950 to 2010 (divided by ten-year intervals).

Tạm dịch:Thông tin gì được thể hiện trên trục hoành?

=> Giai đoạn60năm1950-2010(chiakhoảng thời gianmười năm).

4. What patterns can you see?

Gợi ý trả lời:The urban population ratio increased, and the rural population ratio decreased.

Tạm dịch:Bạn có thể thấy đường hướng diễn ra nào?

=> Tỷ lệdân sốđô thịtăng lên,và tỷ lệdân sốnông thôngiảm.

5. What comparisons can you make?

Gợi ý trả lời:The differences between the two patterns.

Tạm dịch:Những so sánh nào bạn có thể thực hiện?

=> Sự khác biệtgiữahai mô hình.

Bài 2

Task 2.Rewrite the sentences without changing their meaning.

(Viết lại câu mà không làm thay đổi nghĩa)

1. The urban population ratio rose steadily throughout the period.

Gợi ý trả lời: There was a steady rise in the urban population ratio throughout the period.

Giải thích:

rise (v): tăng lên

rise (n): tăng lên + in something

steady (adj) steadily (adv): ổn định

Trạng ngữ đứng sau động từ, tính từ đứng trước danh từ.

Tạm dịch: Có sự gia tăng ổn định trong tỷ lệ dân số đô thị trong suốt thời kỳ.

2. There was a continuous fall in the rural population ratio during this 60-year period.

Gợi ý trả lời:The rural population ratio fell continuously during this 60-year period.

Giải thích:fall (v): rơi, giảm

fall (n): sự thụt giảm + in something

continuous (adj) - continuously (adv): liên tục, tiếp tục

Trạng ngữ đứng sau động từ, tính từ đứng trước danh từ.

Tạm dịch:Tỷ lệ dân số nông thôn giảm dần trong giai đoạn 60 năm này.

3. The urban population ratio rose from 25% to 45% between 1950 and 1980.

Gợi ý trả lời:There was a rise/increase of 20% in the urban population ratio between 1950 and 1980.

Giải thích:

rise (v) from .... to.....: tăng từ..... đến......

rise (n) of + lượng tăng

Tạm dịch:Có sự tăng 20% trong tỷ lệ dân số đô thị từ năm 1950 đến 1980.

4. From 1980 to 2010, there was a steady increase in the ratio of urban population.

Gợi ý trả lời:From 1980 to 2010, the ratio of urban population increased steadily.

Giải thích:

increase (n) (v): tăng

steady (adj) steadily (adv): ổn định

Trạng ngữ đứng sau động từ, tính từ đứng trước danh từ.

Tạm dịch:Từ 1980 đến 2010, tỷ lệ dân thành thị tăng đều đặn.

5. The rural population ratio decreased by 50% from 1950 to 2010.

Gợi ý trả lời:There was a decrease/fall of 50% in the rural population ratio from 1950 to 2010.

Giải thích:

decrease (n) of + lượng giảm: lượng giảm bao nhiêu

decrease (v) by + lượng giảm: giảm bao nhiêu

Tạm dịch:Tỷ lệ dân số nông thôn đã giảm 50% từ năm 1950 đến 2010.

Bài 3

Task 3.Write a description (of 130-150 words) of the trends in the graph.

(Viết đoạn mô tả (130-150 từ) về các xu hướng trên biểu đồ.)

Lời giải chi tiết:

The line graph illustrates the ratio between urban and rural population in Fantasia over a 60-year period from 1950 to 2010. Overall, the ratio of urban population went up continuously, while the rural population ratio experienced a steady fall.

In 1950,75% of the population lived in rural areas compared to only 25% of urban dwellers at the time. The next 30-year period saw some changes in the trend with more people (around 45%) living in urban areas and fewer people (less than 60%) living in rural areas.

Towards the end of the period, the trend was totally reversed. In 2010, around 75% of the population lived in urban areas, whereas just merely 25% still lived in rural areas.

In summary, as time went by, more and more people chose the city over rural areas to settle down.

Tạm dịch:

Biểu đồ minh họatỷ lệ giữasố dânđô thịvà nông thônFantasiatrong khoảng thời gian60năm từnăm 1950 đếnnăm 2010.Nhìn chung,tỷ lệ dân sốđô thịđã tăngliên tục,trong khitỷ lệdân cư nông thônđãgiảm ở mức ổn định.

Năm1950,75% dân sốsống ở khu vựcnông thôn so vớichỉ25%củacư dân đô thịvào thời điểm đó.khoảng thời gian 30năm sauđã thấymột số thay đổitrong xu hướngvới nhiều người hơn(khoảng45%)sống ở khu vựcđô thịvàítngười hơn(dưới 60%)sống ở khu vựcnông thôn.

Đến cuốigiai đoạn này, xu hướngđã hoàn toànđảo ngược.Trong năm 2010,khoảng 75% dân sốsống ở khu vựcđô thị,trong khi đóchỉ đơn thuần25%vẫn còn sinh sốngở các khu vựcnông thôn.

Tóm lại, khi thời giantrôi qua,ngày càng có nhiềungườichọnthành phố hơn làkhu vựcnông thônđể định cư.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Writing - trang 17 unit 2 sbt tiếng anh 12 mới