you forget a thousand things every day là gì - Nghĩa của từ you forget a thousand things every day

you forget a thousand things every day có nghĩa là

Hãy chắc chắn Đây là một trong số đó

Thí dụ

Tôi có bạn! Bạn quên một ngàn thứ mỗi ngày, hãy chắc chắn đây là một trong số đó. Tôi ghét nói điều đó.