Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy D sao cho MA=MD

 1. Chứng minh DC=AB
 1. Chứng minh MA=MC
 • Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Cho đoạn AB, C nằm giữa. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB vẽ 2 Δđều ACD và BCE. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AE và BD. Chứng minh :
 • AE=BD
 • ΔCME=ΔCNB
 • ΔMNC đều.
 • Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD=BA. Qua D vẽ đường vuông góc với BC cắt AC ở E.
 • So sánh AE và DE
 • Đường phân giác của góc ngoài tại C cắt đường thẳng BE tại K. Tính góc BAK
 • Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  cho tam giác ABC vuông tại A có AB=AC. Qua A kẻ đường thẳng xy (B,C cùng phía vs xy). Kẻ BD và CE vuoond vs xy. chứng minh : a)tam giác BAD = tam giác ACE b)DE==BC+CE
 • Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  cho góc xOy khác góc bẹt.Lấy các điểm A,B thuộc tia Ox sao cho OA
 • Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
 • Cho tam giác ABC có AB
 • Chứng minh HB
 • Chứng minh MB
 • Chứng minh góc BAM< góc CAM
 • Cho tam giác ABC vuông tại A có AB
 • So sánh EA và EF
 • So sánh EA và EB
 • So sánh EF và BF
 • Trên tia đối tia BA lấy điểm D sao cho ED=EU. Chứng minh AD>BC
 • Cho tam giác ABC vuông tại A có góc C< góc B. Kẻ AH vuông góc BC tại H. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho HB=HD. Kẻ CK vuông góc AD tại K
 • Chứng minh CD là phân giác của góc ACK
 • So sánh AB và DK VẼ HÌNH GIÚP MIK LUN NHA ( MIK ĐANG CẦN GẤP)
 • Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
 • (3,5 đ) Cho tam giác ABC có AB = AC, lấy M là trung điểm
 • Chứng minh ∆ABM = ∆ACM
 • Kẻ ME ⊥ AB tại Em kẻ MF ⊥ AC tại F. Chứng minh AE = AF.
 • Gọi K là trung điểm của EF. Chứng minh ba điểm A, K, M thẳng hàng
 • Từ C kẻ đường thẳng song song với AM cắt tia BA tại D. Chứng minh A là trung điểm của BD.
 • Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D. Lấy điểm E trên cạnh BC sao cho BE=AB. Kéo dài ED cắt đường thẳng AB tại M. Chứng minh:
 • ▲ABD=▲EBD
 • EC=AM c)góc AEC =góc EAM
 • Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Cho tam giác AOB có OA=OB. Tia phân giác của góc O cắt AB ở D. Chứng minh: a)DA=DB b)OD⊥AB
 • Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Cho góc xOy khác gọc bẹt Ot là tia phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ đường vuông góc với tia Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự ở A và B.
 • Chứng minh rằng OA = OB
 • Lấy điểm C thuộc tia Ot. Chứng minh rằng CA = CB và
 • Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Cho tam giác ABC vuông tại A (AB
 • Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  cho tam giác ABC vuông tại A,tia phân giác BD.Kẻ DE vuông góc BC. a)chứng minh BE=BA b)Ed cắt đường thẳng AB tại K chứng minh DK=DC
 • Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA. Lấy điểm I trên cạnh AC, điểm K trên EB sao cho AI=EK.Cm I,M,K thẳng hàng
 • Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi D là trung điểm của BC,
 • Chứng minh tam giác ABC bằng tam giác ACD
 • Vẽ DM vuông góc AB. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM = AN. Chứng minh DM = DN
 • Trên tia đối của tia DA lấy điểm R sao cho DA = DE. Vẽ DK vuông góc với BE. (K thuộc BE). Chứng minh AC // BE và N, D, K thẳng hàng
 • Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Viết công thức tính chu vi C của đường tròn theo bán kính R của nó. Hai đại lượng C và R có tỉ lệ thuận với nhau không, nếu có thì hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?
 • Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Bài 26 sgk trang 67 toán 7 tập 2 năm 2024
  Câu 1 : Cho ΔABC có AB ∠DAC Câu 2 : Cho ΔABC vuông tại A, BD là phân giác của ∠B ( D ϵ AC ). Vẽ DH ⊥ BC tại H. Tia HD cắt tia BA tại E