Top 4 nội dung nào sau đây không phải là trách nhiệm của đơn vị đầu mối cung cấp thông tin 2023

Top 1: Trách nhiệm của đơn vị đầu mối cung cấp thông tin

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 174 lượt đánh giá
Tóm tắt: Theo tôi được biết mọi công dân đều bình đẳng, không phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của đơn vị đầu mối cung cấp thông tin được quy định như thế nào? Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 13/2018/NĐ-CP hướng dẫn dẫn chi tiết luật tiếp. cận thông tin quy định trách nhiệm của đơn vị đầu
Khớp với kết quả tìm kiếm: 19 thg 2, 2019 · - Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin của công dân; tổng hợp tình hình, kết quả công tác cung cấp thông tin thuộc phạm ...19 thg 2, 2019 · - Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin của công dân; tổng hợp tình hình, kết quả công tác cung cấp thông tin thuộc phạm ... ...

Top 2: Người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin có những trách nhiệm ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 235 lượt đánh giá
Tóm tắt: Người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin có những trách. nhiệm gì trong việc cung cấp thông tin?. Người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin bảo đảm các biện pháp kỹ thuật trong việc cung cấp thông tin nhằm mục. đích gì?. Báo cáo định kỳ và đột xuất tới người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin về kết quả công tác cung cấp thông tin là trách nhiệm của ai? . Xin hỏi, người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin có những trách nhiệm gì trong việc cung cấp thông tin? Người đứng đầu cơ quan cung cấp th
Khớp với kết quả tìm kiếm: 2 thg 6, 2023 · Báo cáo định kỳ và đột xuất tới người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin về kết quả công tác cung cấp thông tin là trách nhiệm của ai? Căn cứ ...2 thg 6, 2023 · Báo cáo định kỳ và đột xuất tới người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin về kết quả công tác cung cấp thông tin là trách nhiệm của ai? Căn cứ ... ...

Top 3: Đầu mối cung cấp thông tin - Xã Hải Tây

Tác giả: haitay-haihau.namdinh.gov.vn - Nhận 114 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giới thiệu Luật tiếp cận thông tin Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật tiếp cận thông tin. Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Ban Thanh tra Học viện đã. tóm lược một số nội dung cơ bản
Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp ...Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp ... ...

Top 4: DANH MỤC CUNG CẤP THÔNG TIN

Tác giả: snv.kontum.gov.vn - Nhận 91 lượt đánh giá
Tóm tắt: I. Danh mục cung cấp thông tin:1. Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi: a) Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước; b) Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính. sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước; c) Dự t
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp đơn vị đầu mối cung cấp thông tin không có con dấu riêng thì sử dụng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin. Mẫu số 05. TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI1 - ...Trường hợp đơn vị đầu mối cung cấp thông tin không có con dấu riêng thì sử dụng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin. Mẫu số 05. TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI1 - ... ...