Bài tập phân biệt gerund và present participle năm 2024

 • * Foreign Language Studies
  • Chinese
  • ESL
   • Science & Mathematics
  • Astronomy & Space Sciences
  • Biology
   • Study Aids & Test Prep
  • Book Notes
  • College Entrance Exams
   • Teaching Methods & Materials
  • Early Childhood Education
  • Education Philosophy & Theory All categories
 • * Business
  • Business Analytics
  • Human Resources & Personnel Management
   • Career & Growth
  • Careers
  • Job Hunting
   • Computers
  • Applications & Software
  • CAD-CAM
   • Finance & Money Management
  • Accounting & Bookkeeping
  • Auditing
   • Law
  • Business & Financial
  • Contracts & Agreements
   • Politics
  • American Government
  • International Relations
   • Technology & Engineering
  • Automotive
  • Aviation & Aeronautics All categories
 • * Art
  • Antiques & Collectibles
  • Architecture
   • Biography & Memoir
  • Artists and Musicians
  • Entertainers and the Rich & Famous
   • Comics & Graphic Novels
   • History
  • Ancient
  • Modern
   • Philosophy
   • Language Arts & Discipline
  • Composition & Creative Writing
  • Linguistics
   • Literary Criticism
   • Social Science
  • Anthropology
  • Archaeology
   • True Crime All categories
 • Hobbies & Crafts Documents
  • Cooking, Food & Wine
   • Beverages
   • Courses & Dishes
  • Games & Activities
   • Card Games
   • Fantasy Sports
  • Home & Garden
   • Crafts & Hobbies
   • Gardening
  • Sports & Recreation
   • Baseball
   • Basketball All categories
 • Personal Growth Documents
  • Lifestyle
   • Beauty & Grooming
   • Fashion
  • Religion & Spirituality
   • Buddhism
   • Christianity
  • Self-Improvement
   • Addiction
   • Mental Health
  • Wellness
   • Body, Mind, & Spirit
   • Diet & Nutrition All categories

0% found this document useful (0 votes)

17 views

3 pages

Copyright

© © All Rights Reserved

Share this document

Did you find this document useful?

0% found this document useful (0 votes)

17 views3 pages

Phân biệt Gerund và Present Participle

BaruemVrasaet Vgrt`o`pca

Mgeh ėý ̯eb tƶ < sƶ mu̯eb ehƶ ný ̯t mgeh tƶ trýeb ogu

Y` vg ̯y eý oý thì cg ohu ebƶ, hýg ̯o tge ebƶ

7.

Taoyoc`eb

`s `npjrtget ijr jur aev`rjenaet 4.@‐n ragm`eb gdjut

raoyoc`eb

?.

@t nages

ojccaot`eb

th`ebs gem

us`eb

th`ebs gbg`e

Mgeh ėý ̯eb tƶ ėƧo meb sgu oo b`` tƶ eh

<

@e , je, gt, irjn, w`thjut, ji...

Ný ̯t s ėý ̯eb tƶ thaý sgu c Mgeh ėý ̯eb tƶ <

Gpprao`gta, gmn`t, gvj`m, Oge't stgem, Oge't dagr, Ojes`mar, Maey, Macgy, M`sc`ka, Aeljy, Hgta, C`ka, Cjva, Kaap, Tasuna, Vrgot`oa, N`ss, Iaac c`ka, I`e`sh, B`va up, @ngb`ea, Kaap (je), Cjjk ijrwgrm tj (njeb ėƧ`), Naet`je, T`sk, _ubbast, Da wjrth, Da/bat usam tj...a.b< sha

gvj`ms naat`eb

h`n gt sohjjc.

+ Vraiar + YZ`eb +

sýnìtheb

sýnìtheb

a.b< C`gn

praiars agt`eb

mur`ges

tj

gppcas

+

_paem/Rgsta

+ ehýn tƶ oh` thƧ bge + YZeb

a.b< ]`eg usugccy

spaems 4 hjurs

mj`eb

har hjnawjrk avary mgy.

Kh bg ̯p ehƶeb ėý ̯eb tƶ

Ogtoh, I`em, Kaap, Cagva, _at, _tgrt <

Gp mu̯eb oýeb thƶo

_ + Y+ J + YZ`eb (V.p)

Ym< ]hì pýcoìnge

ogtohas

thì rýddìr

stagc`eb

nýeìy irýnthì dgek. Dìtty

kaaps

rgddts

ruee`eb

grýuem thì sohýýc bgrmìe.

H`a ̯e t` phäe tƶ oje bg ̯p trýeb oo th t`ìp m`ềe<

`s/wgs/hgs daae/hgm daae/ pcgy`eb

iýýtdgcc.

H`a ̯e t` phäe tƶ oje ėeb vg` trj c teh tƶ trýeb oäu

a.b< Vcgy`eb w`th gcc`bgtjrs `s

`etarast`eb

]hgy ohý nỐt nỂeh ėệ <

-

NỂeh ėệ ėỐo cẮp trýeb oäu bhàp <7.

_ƶ̯ kì ̯e mìe rg oý oueb 7 ohu ebƶ th` ný ̯t trýeb 4 nì ̯eh ėì ėƶƧ̯o thgy dgeb hì ̯e tg̯ phge tƶ

a.b < Ha wgsham h`s ogr. Ha sgeb hgpp`cy

wgsh`eb h`s ogr, ha sgeb hgpp`cy

ha wgsham h`s ogr, s`eb`eb hgpp`cy

4.

Hg sƶ̯ kì ̯e mìe rg kì tìp ehgu< sƶ̯ kì ̯e egý xgy rg trƶƧo ėƶƧ̯o thgy dgeb hì ̯e tg̯ phge tƶ

a.b< _ha put je har ojgt gem waet jut.

Vutt`eb je har ojgt, sha waet jut.

-

NỂeh ėệ phỡ < 7. NỂeh ėệ quge hỂ <

Kh ėg̯ tƶ quge hì ̯ cgn ohu ebƶ, nì ̯ehėì quge hì ̯ cg nì ̯eh ėì ohu ėý ̯eb th` ėƶƧ̯o thgy dgeb hì ̯e tg̯ phge tƶ

a.b< ]ha b`rc whj caet na th`s djjk `s ny dast ir`aem.

]ha b`rc caem`eb na th`s djjk `s ny dast ir`aem.

4. NỂeh ėệ treb ebỪ ohỀ thỞ` b`ge<

a.b< _`eoa ha cait sohjjc, ha hgs wjrkam `e g rastgurget.

Cagv`eb sohjjc, ha hgs wjrkam `e g rastgurget.

Bài tập phân biệt gerund và present participle năm 2024

Bài tập phân biệt gerund và present participle năm 2024
Bài tập phân biệt gerund và present participle năm 2024

Vhäe d`a ̯t Mgeh ėý ̯eb tƶ (Baruem) v H`a ̯e t` phäe tƶ (Vrasaet Vgrt`o`pca)

BaruemVrasaet Vgrt`o`pca

Mgeh ėý ̯eb tƶ < sƶ mu̯eb ehƶ ný ̯t mgeh tƶ trýeb ogu

Y` vg ̯y eý oý thì cg ohu ebƶ, hýg ̯o tge ebƶ

\=.

Taoyoc`eb

`s `npjrtget ijr jur aev`rjenaet 1.@‐n ragm`eb gdjut

raoyoc`eb

9.

@t nages

ojccaot`eb

th`ebs gem

us`eb

th`ebs gbg`e

Mgeh ėý ̯eb tƶ ėƧo meb sgu oo b`` tƶ eh

<

@e , je, gt, irjn, w`thjut, ji...

Ný ̯t s ėý ̯eb tƶ thaý sgu c Mgeh ėý ̯eb tƶ <

Gpprao`gta, gmn`t, gvj`m, Oge't stgem, Oge't dagr, Ojes`mar, Maey, Macgy, M`sc`ka, Aeljy, Hgta, C`ka, Cjva, Kaap, Tasuna, Vrgot`oa, N`ss, Iaac c`ka, I`e`sh, B`va up, @ngb`ea, Kaap (je), Cjjk ijrwgrm tj (njeb ėƧ`), Naet`je, T`sk, _ubbast, Da wjrth, Da/bat usam tj...a.b< sha

gvj`ms naat`eb

h`n gt sohjjc.

+ Vraiar + YZ`eb +

sýnìtheb

sýnìtheb

a.b< C`gn

praiars agt`eb

mur`ges

tj

gppcas

+

_paem/Rgsta

+ ehýn tƶ oh` thƧ bge + YZeb

a.b< ]`eg usugccy

spaems 4 hjurs

mj`eb

har hjnawjrk avary mgy.

Kh bg ̯p ehƶeb ėý ̯eb tƶ

Ogtoh, I`em, Kaap, Cagva, _at, _tgrt <

Gp mu̯eb oýeb thƶo

_ + Y+ J + YZ`eb (V.p)

Ym< ]hì pýcoìnge

ogtohas

thì rýddìr

stagc`eb

nýeìy irýnthì dgek. Dìtty

kaaps

rgddts

ruee`eb

grýuem thì sohýýc bgrmìe.

H`a ̯e t` phäe tƶ oje bg ̯p trýeb oo th t`ìp m`ềe<

`s/wgs/hgs daae/hgm daae/ pcgy`eb

iýýtdgcc.

H`a ̯e t` phäe tƶ oje ėeb vg` trj c teh tƶ trýeb oäu

a.b< Vcgy`eb w`th gcc`bgtjrs `s

`etarast`eb

]hgy ohý nỐt nỂeh ėệ <

-

NỂeh ėệ ėỐo cẮp trýeb oäu bhàp <7.

_ƶ̯ kì ̯e mìe rg oý oueb 7 ohu ebƶ th` ný ̯t trýeb 4 nì ̯eh ėì ėƶƧ̯o thgy dgeb hì ̯e tg̯ phge tƶ

a.b < Ha wgsham h`s ogr. Ha sgeb hgpp`cy

wgsh`eb h`s ogr, ha sgeb hgpp`cy

ha wgsham h`s ogr, s`eb`eb hgpp`cy

4.

Hg sƶ̯ kì ̯e mìe rg kì tìp ehgu< sƶ̯ kì ̯e egý xgy rg trƶƧo ėƶƧ̯o thgy dgeb hì ̯e tg̯ phge tƶ

a.b< _ha put je har ojgt gem waet jut.

Vutt`eb je har ojgt, sha waet jut.

-

NỂeh ėệ phỡ < 7. NỂeh ėệ quge hỂ <

Kh ėg̯ tƶ quge hì ̯ cgn ohu ebƶ, nì ̯ehėì quge hì ̯ cg nì ̯eh ėì ohu ėý ̯eb th` ėƶƧ̯o thgy dgeb hì ̯e tg̯ phge tƶ

a.b< ]ha b`rc whj caet na th`s djjk `s ny dast ir`aem.

]ha b`rc caem`eb na th`s djjk `s ny dast ir`aem.

4. NỂeh ėệ treb ebỪ ohỀ thỞ` b`ge<

a.b< _`eoa ha cait sohjjc, ha hgs wjrkam `e g rastgurget.

Bài tập phân biệt gerund và present participle năm 2024

Bài tập phân biệt gerund và present participle năm 2024
Bài tập phân biệt gerund và present participle năm 2024