blazed out là gì - Nghĩa của từ blazed out

blazed out có nghĩa là

để có được yo cắt tóc, tỉa vv.

Ví dụ

Jay- những gì ya doin người đàn ông này?

kay- gettin nổ tung ở 4